Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 119 din 07-04-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/563 A COMISIEI

din 31 martie 2021

privind valabilitatea anumitor decizii referitoare la informațiile de origine obligatorii

[notificată cu numărul C(2021) 2072]

(Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 07/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (denumit în continuare „codul”) (1), în special articolul 34 alineatul (11) și articolul 37 alineatul (2) primul paragraf litera (a),

după consultarea Comitetului Codului vamal,

întrucât:

(1)

Articolul 33 alineatul (1) din cod prevede că autoritățile vamale iau, în baza unei cereri, decizii referitoare la informațiile obligatorii în materie de origine (decizii IOO). Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (2) prevede că autoritățile vamale transmit trimestrial Comisiei detaliile relevante privind deciziile IOO adoptate.

(2)

Deciziile IOO menționate în anexă conțin o stabilire a originii nepreferențiale a mărfurilor, incompatibilă cu articolul 60 alineatul (2) din cod. În special, deciziile IOO respective sunt incompatibile cu normele privind dobândirea originii prevăzute la articolul menționat, deoarece operațiunile de transformare sau prelucrare efectuate în ultima țară de producție nu se justifică din punct de vedere economic în sensul articolului 33 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (3).

(3)

Articolul 60 alineatul (2) din cod prevede că mărfurile în producerea cărora intervin mai multe țări sau teritorii sunt considerate ca fiind originare din țara sau din teritoriul în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuate într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important.

(4)

Articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 prevede că orice operațiune de transformare sau de prelucrare realizată într-o altă țară sau într-un alt teritoriu se consideră a nu fi justificată din punct de vedere economic atunci când se stabilește, pe baza informațiilor disponibile, că scopul respectivei operațiuni a fost evitarea aplicării măsurilor menționate la articolul 59 din cod.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/886 al Comisiei (4) a introdus unele măsuri specifice de politică comercială cu privire la anumite produse originare din Statele Unite ale Americii Produsele cărora li se aplică aceste măsuri de politică comercială sunt enumerate în anexa I la regulamentul menționat. Motocicletele cu un motor cu piston alternativ cu combustie internă cu o capacitate cilindrică mai mare de 800 cm3, încadrate la codul NC 8711 50 00, se numără printre produsele enumerate în anexa respectivă. Măsurile instituite prin Regulamentul (UE) 2018/886 sunt măsuri menționate la articolul 59 din cod.

(6)

În urma publicării măsurilor de politică comercială ale Uniunii Europene, producătorul motocicletelor încadrate la codul NC 8711 50 00 și care fac obiectul deciziilor IOO menționate în anexă, a prezentat printr-un formular 8-K (5) (formular de raport actual) depus la Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Statele Unite la 25 iunie 2018, planul său de a transfera producția anumitor motociclete destinate pieței Uniunii Europene din Statele Unite ale Americii către unitățile sale internaționale din altă țară pentru a evita măsurile de politică comercială ale Uniunii Europene.

(7)

Chiar dacă evitarea măsurilor de politică comercială se poate să nu fie neapărat singurul obiectiv al transferului producției, condițiile menționate la articolul 33 primul paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 sunt îndeplinite pe baza datelor disponibile. Prin urmare, operațiunile de transformare sau de prelucrare efectuate în ultima țară de producție sunt considerate nejustificate din punct de vedere economic. Prin urmare, stabilirea originii nepreferențiale a motocicletelor trebuie să se bazeze pe articolul 33 al treilea paragraf.

(8)

Potrivit acestei dispoziții, atunci când ultima prelucrare sau transformare se consideră a nu fi justificată din punct de vedere economic, se consideră că mărfurile au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, care a dus la fabricarea unui produs nou sau care a reprezentat un stadiu important de fabricație în țara sau în teritoriul din care este originară partea cea mai mare a materialelor, stabilită în funcție de valoarea acestora.

(9)

Întrucât stabilirea originii nepreferențiale a motocicletelor care fac obiectul deciziilor IOO menționate în anexă nu se bazează pe norma prevăzută la articolul 33 al treilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, Comisia consideră că această stabilire a originii nepreferențiale este incompatibilă cu articolul 60 alineatul (2) din cod, coroborat cu articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(10)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din cod, autoritățile vamale care au luat o decizie o pot anula, modifica sau revoca oricând în cazul în care aceasta nu este conformă cu legislația vamală. Cu toate acestea, autoritățile vamale, care au luat deciziile IOO menționate în anexă, nu le-au revocat.

(11)

Prin urmare, pentru a asigura o stabilire corectă și uniformă a originii nepreferențiale a mărfurilor, deciziile IOO în cauză trebuie să fie revocate. Autoritatea vamală care a luat deciziile IOO trebuie, prin urmare, să le revoce cât mai curând posibil după notificarea prezentei decizii și să informeze Comisia în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Deciziile IOO menționate în coloana 1 a tabelului din anexă, adoptate de autoritatea vamală menționată în coloana 2 a tabelului respectiv pentru produsul specificat în coloana 3 a tabelului respectiv, se revocă în conformitate cu alineatul (2).

(2)   Autoritatea vamală menționată în coloana 2 a tabelului care figurează în anexă revocă deciziile IOO menționate în coloana 1 a aceluiași tabel și notifică titularii acestora în cel mai scurt timp posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile de la notificarea prezentei decizii.

(3)   Atunci când revocă deciziile IOO și efectuează notificarea în temeiul alineatului (2), autoritatea vamală informează Comisia în acest sens.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei.

Adoptată la Bruxelles, 31 martie 2021.

Pentru Comisie

Paolo GENTILONI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/886 al Comisiei din 20 iunie 2018 privind anumite măsuri de politică comercială cu privire la anumite produse originare din Statele Unite ale Americii și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/724 (JO L 158, 21.6.2018, p. 5).

(5)  https://sec.report/Document/0000793952-18-000038


ANEXĂ

Informații de origine obligatorii – nr. de referință

Autoritate vamală

Codul NC al produsului

1

2

3

BE-20192406001

Direction générale Analyses Economiques et Economie internationale

Service Commerce et Investissements internationaux

bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst internationale handel en investeringen

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

8711 50 00

BE-20192406002

Direction générale Analyses Economiques et Economie internationale

Service Commerce et Investissements internationaux

bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst internationale handel en investeringen

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

8711 50 00