Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 118 din 07-04-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/568 AL COMISIEI

din 6 aprilie 2021

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Regatul Unit din lista conținând țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite păsări de curte și produse obținute de la acestea pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul gripei aviare înalt patogene

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 10/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 teza introductivă, articolul 8 alineatul (1) primul paragraf, articolul 8 alineatul (4) și articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (2), în special articolul 23 alineatul (1), articolul 24 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (3) stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru importarea în Uniune și tranzitarea Uniunii, inclusiv depozitarea în timpul tranzitului, care vizează păsările de curte și produsele obținute de la acestea („mărfurile în cauză”). El prevede că mărfurile în cauză pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea numai dacă provin din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele menționate în coloanele 1 și 3 ale tabelului din partea 1 a anexei sale I.

(2)

De asemenea, în Regulamentul (CE) nr. 798/2008 sunt precizate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o țară terță, un teritoriu, o zonă sau un compartiment pentru a fi considerate indemnă, respectiv indemn, de gripa aviară înalt patogenă (HPAI).

(3)

În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”), în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, coroborat cu anexa 2 la respectivul protocol, Directiva 2002/99/CE și Directiva 2009/158/CE, precum și actele Comisiei bazate pe acestea, se aplică Regatului Unit și în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord după încheierea perioadei de tranziție prevăzute în Acordul de retragere.

(4)

Prin urmare, Regatul Unit, excluzând Irlanda de Nord, este menționat în tabelul din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ca țară terță din care sunt autorizate importul în Uniune și tranzitul prin Uniune de anumite mărfuri în cauză care provin din anumite părți ale teritoriului său, în funcție de prezența HPAI. Regionalizarea respectivă a Regatului Unit este stabilită în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/256 al Comisiei (4).

(5)

La 29 martie 2021, Regatul Unit a confirmat prezența HPAI de subtip H5N8 într-o exploatație avicolă din East Staffordshire.

(6)

Autoritățile veterinare din Regatul Unit au demarcat o zonă de control de 10 km în jurul exploatației afectate și au pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a menține sub control prezența HPAI și pentru a limita răspândirea bolii respective. În plus, autoritățile veterinare din Regatul Unit au confirmat faptul că au suspendat imediat eliberarea de certificate sanitar-veterinare pentru transporturile de mărfuri în cauză destinate exportului în Uniune de pe întregul teritoriu al Regatului Unit, cu excepția Irlandei de Nord.

(7)

Regatul Unit a transmis Comisiei informații cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul său și la măsurile luate pentru a preveni extinderea răspândirii HPAI, situație care în prezent a fost evaluată de Comisie. Pe baza evaluării respective, este adecvat să se impună restricții privind introducerea în Uniune a mărfurilor în cauză din zona pe care autoritățile veterinare din Regatul Unit au supus-o restricțiilor din cauza focarului actual de HPAI din East Staffordshire.

(8)

Așadar, este necesar ca rubrica privind Regatul Unit din tabelul din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 să fie modificată pentru a ține seama de situația epidemiologică actuală din țara terță respectivă.

(9)

Prin urmare, este necesar ca anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 să fie modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 74.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/256 al Comisiei din 18 februarie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Regatul Unit din lista conținând țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite păsări de curte și produse obținute de la acestea pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul gripei aviare înalt patogene (JO L 58, 19.2.2021, p. 36).


ANEXĂ

În partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, rubrica referitoare la Regatul Unit se înlocuiește cu următorul text:

„GB – Regatul Unit (*1)

GB-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

Întregul teritoriu al Regatului Unit, cu excepția zonei GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Teritoriul Regatului Unit care corespunde:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Comitatul North Yorkshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.30 și W1.47 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

GB-2.2

Comitatul North Yorkshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.29 și W1.45 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

GB-2.3

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.49 și E0.95 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

GB-2.4

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.72 și E0.15 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

GB-2.5

Comitatul Derbyshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.93 și W1.57 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

GB-2.6

Comitatul North Yorkshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.37 și W2.16 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

GB-2.7

Insulele Orkney:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N59.28 și W2.44 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.8

Comitatul Dorset:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N51.06 și W2.27 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.9

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.52 și E0.96 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

GB-2.10

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.52 și E0.95 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

GB-2.11

Comitatul Norfolk:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10,4 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.53 și E0.66 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

GB-2.12

Comitatul Devon:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N50.70 și W3.36 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

GB-2.13

Aproape de Amlwch, Insula Anglesey, Țara Galilor:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N53.38 și W4.30 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

27.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

27.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

27.1.2021

 

 

 

 

GB-2.14

Aproape de Redcar, Redcar and Cleveland, Anglia:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.57 și W1.07 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

8.2.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

8.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

8.2.2021

 

 

 

 

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Scoția:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N56.23 și W3.02 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

12.2.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

12.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

12.2.2021

 

 

 

 

GB-2.16

Comitatul Staffordshire, comitatul Derbyshire:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N52.99 și W1.85 în sistemul WGS84

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

29.3.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

29.3.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

29.3.2021

 

 

 

 


(*1)  În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.”.