Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 115 din 06-04-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/556 AL COMISIEI

din 31 martie 2021

de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2017/1529 și (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței de bază clorură de sodiu

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 26/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE (1) ale Consiliului, în special articolul 13 alineatul (2) coroborat cu articolul 23 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1529 (2) al Comisiei a aprobat substanța activă clorură de sodiu ca substanță de bază și a inclus-o în partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (3) al Comisiei. Comisia și-a întemeiat decizia pe un raport tehnic furnizat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și pe un raport de examinare (4)elaborat de Comisie.

(2)

Aprobarea substanței de bază clorură de sodiu, cu specificațiile menționate în partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, a fost restricționată la utilizările ca fungicid și insecticid.

(3)

În noiembrie 2017, urmată de o actualizare în august 2018 și iulie 2020, organizația Collectif Anti-baccharis a transmis Comisiei o cerere în conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, solicitând extinderea utilizării clorurii de sodiu ca erbicid.

(4)

Comisia a solicitat asistență științifică din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”). Rezultatul acestei consultări a fost că natura substanței și amploarea cererii nu justifică o nouă evaluare științifică din partea autorității. Comisia a pregătit un raport de examinare actualizat, ținând seama de raportul tehnic anterior al autorității (5) și de informațiile furnizate de solicitant.

(5)

La 25 ianuarie 2021, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale raportul de examinare și un proiect al prezentului regulament.

(6)

Solicitantului i s-a oferit posibilitatea de a prezenta observații cu privire la raportul de examinare actualizat.

(7)

Se pare că este de așteptat ca clorura de sodiu să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în ceea ce privește utilizarea ca erbicid, astfel cum se detaliază în raportul de examinare actualizat. Prin urmare, trebuie permisă utilizarea clorurii de sodiu ca erbicid. În plus, având în vedere faptul că este permisă o nouă utilizare a clorurii de sodiu și că este acceptabil să se permită în continuare alte utilizări posibile ale clorurii de sodiu, astfel cum se menționează în raportul de reexaminare actualizat pentru clorura de sodiu, este oportun să se retragă restricția actuală de a utiliza substanța numai ca fungicid și insecticid.

(8)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 coroborat cu articolul 6 din regulamentul menționat și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este însă necesară menținerea anumitor condiții pentru utilizarea substanței active.

(9)

Prin urmare, Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2017/1529 și (UE) nr. 540/2011 trebuie modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare adusă Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1529

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1529 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificare adusă Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 martie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1529 al Comisiei din 7 septembrie 2017 de aprobare a substanței de bază clorură de sodiu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 232, 8.9.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(4)  Raportul final de examinare pentru substanța de bază clorură de sodiu finalizat în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale în cursul reuniunii sale din 20 iulie 2017 și modificat la 25 ianuarie 2021 în vederea aprobării clorurii de sodiu ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; SANTE/10383/2017– rev.2.

(5)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2017. Raport tehnic privind rezultatul consultării cu statele membre și EFSA cu privire la cererea de autorizare ca substanță de bază a sării (de mare) (clorură de sodiu) pentru utilizarea în protecția plantelor ca fungicid și insecticid. Materiale conexe ale EFSA 2017:EN-1172. 56pp.doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.


ANEXA I

În anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1529, textul din coloana a cincea „Dispoziții specifice” se înlocuiește cu următorul text:

„Clorura de sodiu se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de examinare privind clorura de sodiu (SANTE/10383/2017), în special în apendicele I și II la respectivul raport.”


ANEXA II

În partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, textul din coloana a șasea „Dispoziții specifice” a rândului 16, clorură de sodiu, se înlocuiește cu următorul text:

„Clorura de sodiu se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de examinare privind clorura de sodiu (SANTE/10383/2017), în special în apendicele I și II la respectivul raport.”