Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 120 din 08-04-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10210 — KKR/Telefónica/Infraco)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 120/04)

1.   

 La data de 26 martie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

KKR & Co. Inc („KKR”) (SUA);

Telefónica S.A. („Telefónica”, Spania)—

Infraco S.p.A. („Infraco”, Chile).

KKR și Telefónica dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Infraco.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii KKR: firmă de investiții la nivel mondial care administrează diverse clase de active alternative, inclusiv capital privat, energie, infrastructură, bunuri imobiliare și credite, cu parteneri strategici care gestionează fonduri speculative, oferind o gamă largă de servicii de gestionare a investițiilor investitorilor de fonduri; oferă servicii pe piețe de capital pentru sine, pentru companiile pe care le deține în portofoliu și pentru terți.

în cazul întreprinderii Telefónica: societate mondială de telecomunicații cu sediul în Madrid, Spania, care exploatează rețele de comunicații fixe și mobile. Aceasta oferă servicii mobile, fixe, de internet și de televiziune, sub mai multe mărci, inclusiv Movistar, O2 și Vivo. Telefónica este cotată la bursele din Madrid, New York și Lima.

în cazul întreprinderii Infraco: societate cu sediul în Chile, care a fost înființată în ianuarie 2020 de Telefónica Chile S.A., parte a grupului Telefónica, pentru a exploata rețeaua de fibră a Telefónica Chile S.A. în Chile. Mai precis, activitatea Infraco va consta în construirea, exploatarea și comercializarea infrastructurii de rețea de fibră optică pentru furnizarea de servicii de telecomunicații en gros în Chile. Infraco va opera exclusiv în Chile și nu intenționează să intre pe piața din SEE.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10210 – KKR/Telefónica/Infraco

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.