Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 120 din 08-04-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 120/03)

1.   

 La data de 30 martie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Mitsui & Co., Ltd („Mitsui Bussan”, Japonia),

Mitsui Chemicals, Inc. („Mitsui Chemicals”, Japonia),

Honshu Chemical Industry Co., Ltd. („Honshu Chemical”, Japonia).

Mitsui Bussan și Mitsui Chemicals dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Honshu Chemical.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Mitsui Bussan: organizație comercială care își desfășoară activitatea la nivel mondial în diverse sectoare, printre care: (i) produsele siderurgice; (ii) resursele minerale și metalifere; (iii) energia; (iv) utilajele și infrastructura; (v) produsele chimice; (vi) stilul de viață; și (viii) inovarea și dezvoltarea întreprinderilor. Are sediul la Tokyo (Japonia) și este cotată la Bursa din Tokyo;

în cazul întreprinderii Mitsui Chemicals: societate care își desfășoară activitatea în domeniul producției și vânzării de produse chimice la nivel mondial. Principalele sale domenii de activitate sunt: (i) produsele de mobilitate; (ii) produsele medicale; (iii) produsele alimentare și de ambalare; și (iv) materialele de bază. Are sediul la Tokyo (Japonia) și este cotată la Bursa din Tokyo;

în cazul întreprinderii Honshu Chemical: societate care își desfășoară activitatea în domeniul producției și vânzării de produse chimice. Principalele sale activități sunt producția și vânzarea de: (i) bifenol 4,4’; (ii) derivați de crezol; (iii) materiale electronice; și (iv) bisfenoli speciali. Are sediul la Tokyo (Japonia) și este cotată la Bursa din Tokyo.

3.   

 

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).