Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 120 din 08-04-2021

ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

EPSO/AD/391/21 — EXPERȚI ÎN DOMENIUL SPRIJINULUI TEHNIC PENTRU REFORMELE STRUCTURALE ALE STATELOR MEMBRE ȘI EXPERȚI ÎN DOMENIUL ACQUIS-ULUI SCHENGEN (AD 7)

(2021/C 120 A/01)

Termenul-limită pentru înscriere: 11 mai 2021, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general, care constă într-o selecție pe bază de calificări și în susținerea unor teste, în vederea constituirii a două liste de rezervă cuprinzând candidați din rândul cărora Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) și Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne (DG HOME) din cadrul Comisiei Europene, pot recruta noi funcționari publici în calitate de „administratori” (grupa de funcții AD).

Prezentul anunț de concurs și anexele la acesta constituie cadrul juridic obligatoriu al procedurii de selecție.

Pentru dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, a se vedea anexa III.

Numărul de candidați care vor fi înscriși pe lista de rezervă:

1.

Sprijin pentru reforme structurale: 45

2.

Acquis-ul Schengen 25

Prezentul anunț se referă la două domenii. Vă puteți înscrie doar la unul dintre ele. Această alegere trebuie făcută în momentul înscrierii electronice și nu va putea fi modificată după ce v-ați validat formularul de candidatură electronică.

Pe parcursul procedurii de selecție, veți fi invitat să susțineți mai multe teste, astfel cum se indică în prezentul anunț de concurs. EPSO se va asigura că veți susține aceste teste în condiții care respectă recomandările stabilite de autoritățile competente din domeniul sănătății publice (Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor/alte autorități internaționale/europene și naționale).

CE SARCINI MĂ POT AȘTEPTA SĂ ÎNDEPLINESC?

1.    Sprijin pentru reformele structurale

În cadrul concursului, Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale va fi principalul agent de recrutare în acest domeniu. Experții recrutați vor fi responsabili de conceperea, punerea în aplicare și evaluarea proiectelor de asistență tehnică, cu scopul de a sprijini reformele administrative și structurale din statele membre în următoarele domenii/sectoare de expertiză:

Administrație publică

Sistemul judiciar

Sectorul financiar

Administrarea veniturilor publice

Gestionarea cheltuielilor

Mediul de afaceri

Sectorul energiei și al climei

Sectorul mediului

Sectorul educației

Sectorul sănătății

Sistemele de protecție socială

Digitalizare.

În calitate de expert în reforme structurale, se așteaptă să fiți imediat operațional și să demonstrați un nivel ridicat de expertiză în domeniul reformei în unul sau mai multe dintre domeniile/sectoarele menționate mai sus. De asemenea, va trebui să vă demonstrați capacitatea de a oferi administrațiilor publice consiliere și sprijin pentru conceperea, punerea în aplicare și evaluarea reformelor.

2.    Acquis-ul Schengen

Pentru acest domeniu al concursului, Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne va fi principalul agent de recrutare. Experții recrutați vor trebui să demonstreze că au expertiză și cunoștințe relevante în domeniul juridic, politic sau practice; ei vor fi responsabili de conceperea, punerea în aplicare și evaluarea acquis-ului Schengen în statele membre, cu scopul de a consolida cadrul juridic și de politică existent, în următoarele domenii/sectoare de expertiză:

gestionarea integrată a frontierelor;

gestionarea frontierelor externe;

cooperarea polițienească în domeniul punerii în aplicare a acquis-ului Schengen;

politica în domeniul vizelor;

sisteme de informații la scară largă pentru frontiere, migrație și securitate, interoperabilitatea acestora și automatizarea controalelor la frontiere;

sectorul gestionării migrației, inclusiv returnarea.

În calitate de „expert Schengen”, se așteaptă să fiți imediat operațional și să demonstrați un nivel ridicat de expertiză în unul sau mai multe dintre domeniile/sectoarele menționate mai sus. Va trebui să puteți oferi consiliere și sprijin, adesea în termene scurte, pentru elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor în contextul unor posibile reforme ale acquis-ului Schengen. În cadrul sarcinilor care vă revin, va trebui să efectuați misiuni frecvente în statele membre pentru a efectua evaluări la fața locului sau pentru a participa la reuniuni cu statele membre și cu agențiile UE.

Pentru mai multe informații despre atribuțiile tipice pe care va trebui să le îndepliniți, consultați anexa I.

SUNT ELIGIBIL SĂ CANDIDEZ?

La data-limită stabilită pentru depunerea candidaturii electronice, trebuie să îndepliniți TOATE condițiile generale și specifice enumerate mai jos:

1.    Condiții generale

să beneficiați de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru al UE;

să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;

să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2.    Condiții specifice – cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți cel puțin două limbi oficiale ale UE , dintre care una cel puțin la nivelul C1 (cunoaștere aprofundată), iar cealaltă cel puțin la nivelul B2 (cunoaștere satisfăcătoare).

Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să aveți nivelul minim prevăzut mai sus pentru fiecare dintre aptitudinile lingvistice (vorbire, scriere, citire și ascultare) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini le reflectă pe cele din Cadrul european comun de referință pentru limbi: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb64

În prezentul anunț de concurs, vom face referire la limbi în modul următor:

limba 1 este limba utilizată pentru testele cu variante multiple de răspuns pe calculator;

limba 2 este limba utilizată pentru selecția pe bază de calificări („Talent Screener”) și pentru testele de la centrul de evaluare. Această limbă trebuie să fie diferită de limba 1.

Comunicarea prin intermediul contului EPSO între EPSO și candidații care au depus o candidatură valabilă se va face în una dintre limbile pe care aceștia le-au declarat în formularul de candidatură la nivelul B2 sau la un nivel mai ridicat.

Limba 2 trebuie să fie limba engleză sau franceză.

Acest concurs este organizat pentru a răspunde nevoilor DG REFORM și DG HOME. Pe baza motivelor enumerate mai jos, candidații care vor fi înscriși pe lista de rezervă recrutați în aceste direcții generale trebuie să aibă cunoștințe satisfăcătoare (minimum nivelul B2) de engleză sau franceză .

Deși cunoașterea altor limbi poate constitui un avantaj, DG REFORM și DG HOME folosesc în principal engleza și, într-o mai mică măsură, limba franceză, pentru activități analitice, comunicare internă, precum și comunicarea cu părțile interesate externe publicații și rapoarte, legislație, astfel cum se menționează la rubrica „Atribuții” din anexa I. Atunci când comunică cu alte instituții, DG REFORM și DG HOME utilizează, de asemenea, în principal aceste două limbi.

Având în vedere cele de mai sus, trebuie făcute următoarele precizări cu privire la limbile utilizate de personalul DG REFORM și al DG HOME:

Engleza și franceza sunt principalele limbi folosite în comunicarea dintre membrii personalului acestor direcții generale și în cadrul reuniunilor interne sau al sesiunilor de formare internă. Engleza este folosită pe scară largă pentru efectuarea activităților de analiză, pentru comunicarea cu părțile interesate externe și pentru redactarea de publicații, rapoarte și propuneri legislative. De asemenea, membrii personalului redactează notele de informare și discursurile în principal în limba engleză.

Engleza și franceza sunt principalele limbi pe care aceste două direcții generale le folosesc în reuniunile cu alte servicii ale Comisiei, în consultările interservicii și în procedurile de audit.

Cursurile de formare interne pentru personalul nou-recrutat se desfășoară, de asemenea, în limbile engleză și franceză.

Personalul poate utiliza alte limbi decât engleza și franceza, de exemplu pentru activitatea specifică fiecărei țări, iar cunoașterea altor limbi este considerată un avantaj. Cu toate acestea, candidații înscriși pe lista de rezervă trebuie să cunoască limba engleză sau franceză cel puțin la nivelul B2, astfel încât să își poată îndeplini sarcinile menționate în secțiunea relevantă din anunț și în anexa I și să fie operaționali imediat după recrutare.

Din acest motiv, în ceea ce privește punctul 4 din secțiunea „CUM VOI FI SELECTAT?”, pentru selecția pe bază de calificări („Talent Screener”) și pentru testele de la centrul de evaluare trebuie să se utilizeze limba engleză sau franceză. În plus, rubrica „Talent Screener” face obiectul unei evaluări comparative de către comisia de evaluare, este utilizată ca document de referință de către comisie în timpul interviului care vizează testarea competențelor specifice în etapa „centru de evaluare” și este folosită în scopul recrutării candidaților din rândul celor care au reușit la concurs. Prin urmare, este atât în interesul serviciului, cât și al candidaților să completeze rubrica „Talent Screener” în limba 2 (engleză sau franceză).

3.    Condiții specifice – calificări și experiență profesională

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvite cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 6 ani , direct legată de atribuțiile domeniului ales, astfel cum se indică în anexa I

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvite cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , direct legată de atribuțiile domeniului ales, astfel cum se indică în anexa I.

Pentru exemple de calificări minime, a se vedea anexa IV.

CUM VOI FI SELECTAT?

1.    Procedura de depunere a candidaturilor

Atunci când completați formularul de candidatură, va trebui:

să selectați limba 1 și limba 2:

limba 1 dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE; și

limba 2 dintre engleză și franceză;

să vă confirmați eligibilitatea pentru concurs;

să furnizați informații suplimentare relevante pentru concurs [de exemplu: diplome, experiență profesională și răspunsuri la întrebări legate de domeniu („Talent Screener”)].

Puteți selecta orice limbă dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE atunci când completați formularul de candidatură, cu excepția rubricii Talent Screener , care trebuie completată în limba 2 (engleză sau franceză).

Prin validarea formularului de candidatură, declarați pe propria răspundere că îndepliniți toate condițiile menționate la rubrica „Sunt eligibil pentru a candida?”. Odată ce v-ați validat formularul de candidatură, nu veți mai putea modifica datele introduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că ați completat și ați validat formularul de candidatură până la data-limită prevăzută .

2.    Teste cu variante multiple de răspuns pe calculator

În cazul în care, pentru fiecare domeniu în parte, numărul de candidați depășește un anumit prag , stabilit de către directorul EPSO în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, toți candidații care și-au validat formularul de candidatură până la data-limită prevăzută vor fi invitați să susțină o serie de teste cu variante multiple de răspuns pe calculator fie în unul dintre centrele acreditate ale EPSO, fie la distanță.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, va trebui să vă faceți o programare pentru susținerea testelor cu variante multiple de răspuns pe calculator urmând instrucțiunile pe care le-ați primit de la EPSO. În principiu, vi se vor propune mai multe date la care puteți susține testele, în diferite locuri. Perioada în care puteți face programarea și perioada în care puteți susține testele sunt limitate .

Dacă numărul candidaților se situează sub pragul prevăzut , testele vor fi susținute în cursul etapei „centru de evaluare” (punctul 5).

Testele cu variante multiple de răspuns pe calculator vor fi organizate după cum urmează:

Teste

Limbă

Întrebări

Durată

Sistem de notare

Punctaj minim obligatoriu

Raționament verbal

Limba 1

20 de întrebări

35 de minute

Maximum 20 de puncte

10/20

Raționament numeric

Limba 1

10 întrebări

20 de minute

Maximum 10 puncte

Raționament numeric + abstract combinate: 10/20

Raționament abstract

Limba 1

10 întrebări

10 minute

Maximum 10 puncte

Aceste teste sunt eliminatorii și rezultatul la acestea nu este luat în considerare pentru celelalte teste susținute la centrul de evaluare.

3.    Verificarea eligibilității

Cerințele de eligibilitate prevăzute în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” de mai sus vor fi verificate în raport cu informațiile furnizate în formularele de candidatură electronică ale candidaților. EPSO va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate generale, iar comisia de evaluare va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate specifice de la rubricile „Educație și formare” și „Experiență profesională” din formularul de candidatură electronică, ținând seama de atribuțiile prevăzute în anexa I.

Există două scenarii posibile:

În cazul în care testele cu variante multiple de răspuns pe calculator sunt organizate în prealabil , comisia de evaluare va verifica eligibilitatea dosarelor candidaților care au obținut punctajul minim la toate testele, astfel cum este definit în anunțul de concurs, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la aceste teste. Dosarele vor fi verificate până când numărul candidaților eligibili atinge un anumit prag, definit de directoarea EPSO în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri înainte de testare, și numai acei candidați vor fi invitați la următoarea etapă a concursului. Celelalte dosare nu vor fi verificate.

În cazul în care testele cu variante multiple de răspuns pe calculator nu se organizează în prealabil , se va verifica eligibilitatea dosarelor tuturor candidaților care și-au validat formularul de candidatură până la termenul-limită prevăzut.

Vă atragem atenția asupra faptului că documentele justificative ale candidaților vor fi verificate ulterior (a se vedea punctul 6 de mai jos).

4.    Selecția pe bază de calificări („Talent Screener”)

Pentru a permite comisiei de evaluare să efectueze o evaluare obiectivă a meritelor comparative ale tuturor candidaților într-un mod structurat, toți candidații din cadrul aceluiași domeniu din concurs trebuie să răspundă la același set de întrebări din rubrica „Talent Screener” a formularului de candidatură în limba 2. Selecția pe bază de calificări se va efectua numai în cazul candidaților considerați eligibili , conform procedurii descrise mai sus la punctul 3, utilizându-se exclusiv informațiile furnizate la rubrica „Talent Screener”. Prin urmare, în răspunsurile pe care le dați la rubrica „Talent Screener”, ar trebui să includeți toate informațiile relevante, chiar dacă unele dintre acestea sunt deja menționate în alte rubrici ale formularului de candidatură. Întrebările se bazează pe criteriile de selecție incluse în prezentul anunț.

Pentru lista criteriilor, a se vedea anexa II.

Pentru a efectua selecția pe bază de calificări, comisia de evaluare va atribui mai întâi fiecărui criteriu de selecție o pondere care reflectă importanța sa relativă (de la 1 la 3), iar pentru fiecare răspuns candidatul va primi de la 0 la 4 puncte. Punctele sunt înmulțite cu ponderea fiecărui criteriu și sunt însumate pentru a-i identifica pe acei candidați ale căror profiluri corespund cel mai bine atribuțiilor care trebuie îndeplinite.

Numai candidații care au obținut cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări („Talent Screener”) vor trece în etapa următoare.

5.    Centrul de evaluare

Pentru fiecare domeniu, numărul candidaților care vor fi invitați la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Dacă, potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să participați (online sau în persoană), pe durata unei zile sau a mai multor zile, la un centru de evaluare, unde veți susține testele în limba 2 (engleză sau franceză) . Vă atragem atenția asupra faptului că studiul de caz și testul scris în domeniu pot fi organizate fie în unul dintre centrele de testare acreditate ale EPSO, fie la distanță. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vor fi furnizate în scrisoarea de invitație care vă va fi adresată.

Dacă testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 2 nu au fost organizate în prealabil , le veți susține în etapa „centru de evaluare”, fie în unul dintre centrele de testare acreditate ale EPSO, fie de la distanță. Aceste teste sunt eliminatorii, iar, la calcularea punctajului dumneavoastră total, punctajul obținut nu va fi adunat cu punctajul obținut la celelalte teste din etapa „centru de evaluare”.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, va trebui să încărcați în contul dumneavoastră EPSO copii scanate ale documentelor dumneavoastră justificative. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vor fi furnizate în scrisoarea de invitație care vă va fi adresată.

La centrul de evaluare se vor testa opt competențe generale și competențele în domeniu cerute pentru acest concurs prin intermediul a cinci teste (un interviu ce vizează testarea competențelor generale, un studiu de caz, un interviu ce vizează testarea competențelor situaționale, un interviu ce vizează testarea competențelor specifice și un test scris în domeniul de activitate care face obiectul concursului), conform tabelelor următoare:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Studiu de caz

2.

Comunicare

Studiu de caz

Interviu care vizează testarea competențelor generale

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Studiu de caz

Interviu care vizează testarea competențelor generale

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Interviu care vizează testarea competențelor generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Studiu de caz

6.

Reziliență

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Interviu care vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Interviu care vizează testarea competențelor generale

8.

Capacități de conducere

Interviu care vizează testarea competențelor situaționale

Interviu care vizează testarea competențelor generale

Punctaje minime obligatorii: 3/10 pentru fiecare competență și 40/80 în total

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe în domeniu

Interviu care vizează testarea competențelor specifice

25/50

Test scris în domeniu

25/50

6.    Lista de rezervă

După verificarea documentelor justificative în raport cu informațiile furnizate în formularele de candidatură electronică ale candidaților, comisia de evaluare va întocmi o listă de rezervă pentru fiecare domeniu, pe care va înscrie candidații eligibili care au obținut toate punctajele minime obligatorii și, totodată, cele mai mari punctaje totale în urma etapei „centru de evaluare”, până când se atinge numărul de candidați prevăzuți a fi înscriși pe lista de rezervă. Numele vor fi înscrise în ordine alfabetică.

Listele de rezervă și pașapoartele de competențe, ce conțin aprecieri calitative oferite de comisia de evaluare, ale candidaților înscriși pe lista de rezervă vor fi puse la dispoziția instituțiilor UE pentru procedurile de recrutare și pentru dezvoltarea viitoare a carierei. Faptul că numele dumneavoastră este inclus pe lista de rezervă nu vă conferă dreptul la recrutare și nici nu constituie o garanție a acesteia .

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI MĂSURI SPECIALE

EPSO depune eforturi pentru a asigura egalitatea de șanse, precum și tratamentul și accesul egal al tuturor candidaților.

În cazul în care un handicap sau starea dumneavoastră de sănătate v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în formularul de candidatură și să ne comunicați de ce tip de măsuri speciale aveți nevoie.

Pentru mai multe detalii despre politica noastră în domeniul egalității de șanse și despre procedura prin care puteți solicita măsuri speciale, consultați site-ul nostru web (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_ro) și dispozițiile generale anexate la prezentul anunț (punctul 1.3. Egalitatea de șanse și măsuri speciale).

CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA?

Pentru a vă depune candidatura, va trebui mai întâi să vă creați un cont EPSO. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să vă creați un singur cont pentru toate candidaturile EPSO.

Vă puteți depune candidatura online pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu până la:

11 mai 2021, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.


ANEXA I

ATRIBUȚII

1.    Sprijin pentru reforme structurale:

Comisia Europeană caută administratori cu cunoștințe și expertiză solide în domeniul reformelor structurale. Administratorii recrutați vor trebui să îndeplinească sarcini precum cele descrise mai jos, în unul sau mai multe dintre următoarele domenii/sectoare de expertiză:

Administrație publică

Sistemul judiciar

Sectorul financiar

Administrarea veniturilor publice

Gestionarea cheltuielilor

Mediul de afaceri

Sectorul energiei și al climei

Sectorul mediului

Sectorul educației

Sectorul sănătății

Sistemele de protecție socială

Digitalizare.

În aceste domenii/sectoare de expertiză, sarcinile principale ale administratorilor pot include, dar nu se limitează la:

furnizarea de consiliere directă autorităților statelor membre la nivel tehnic și politic (prin discutarea nevoilor de reformă), transpunerea cererilor de sprijin ale statelor membre în proiecte de asistență tehnică și contribuția la punerea în aplicare cu succes a acestora pe teren;

conceperea și coordonarea proiectelor de asistență tehnică, astfel cum s-a convenit cu statele membre, în coordonare cu alte servicii ale Comisiei și cu alți furnizori de asistență tehnică (funcționari din alte state membre, organizații internaționale, agenții guvernamentale, experți privați);

furnizarea de sprijin tehnic direct pentru conceperea și punerea în aplicare a reformelor;

gestionarea contractelor sau a acordurilor complexe de asistență tehnică acordată statelor membre, inclusiv redactarea termenilor de referință și descrierea acțiunilor;

monitorizarea punerii în aplicare operaționale a sprijinului tehnic acordat statelor membre;

participarea la evaluarea rezultatelor proiectelor de asistență tehnică și a reformelor relevante;

reprezentarea Comisiei în discuțiile cu statele membre și cu alte părți interesate (în special cu furnizorii de asistență tehnică);

realizarea unei analize generale cu privire la evoluția politicilor în domeniul/sectorul de expertiză;

furnizarea de contribuții care decurg din proiectele de sprijin tehnic în cadrul proceselor de guvernanță ale Uniunii Europene, cum ar fi semestrul european.

2.    Acquis-ul Schengen:

Comisia Europeană caută administratori cu cunoștințe și expertiză solide în domeniul acquis-ului Schengen. Acquis-ul Schengen este alcătuit dintr-un set amplu și în schimbare rapidă de norme privind gestionarea frontierelor externe, dintr-o serie de măsuri de însoțire și compensatorii, precum și dintr-un mecanism solid de evaluare și monitorizare. Acquis-ul Schengen se referă la diferite domenii/sectoare de politică în privința cărora Comisia are nevoie de expertiză specifică pentru a elabora noi politici și pentru a oferi asistență tehnică statelor membre (în contextul evaluării și monitorizării).

Administratorii recrutați vor trebui să îndeplinească sarcini precum cele descrise mai jos, în unul sau mai multe dintre următoarele domenii/sectoare de expertiză:

gestionarea integrată a frontierelor;

gestionarea frontierelor externe;

cooperarea polițienească în domeniul punerii în aplicare a acquis-ului Schengen;

politica în domeniul vizelor și documentele de călătorie;

sisteme de informații la scară largă pentru frontiere, migrație și securitate, interoperabilitatea acestora și automatizarea controalelor la frontiere;

sectorul gestionării migrației, inclusiv returnarea.

În aceste domenii/sectoare de expertiză, sarcinile principale ale administratorilor pot include, dar nu se limitează la:

elaborarea de inițiative legislative privind acquis-ul Schengen și participarea la negocierile cu colegiuitorii;

participarea la conceperea și punerea în aplicare a unor noi inițiative de politică pentru acquis-ul Schengen;

realizarea unei analize generale cu privire la evoluția politicilor în domeniul/sectorul de expertiză;

analizarea și evaluarea legislației existente a acquis-ului Schengen;

identificarea de noi necesități și adaptarea legislației existente a acquis-ului Schengen în funcție de rezultatele evaluării sale;

pregătirea și coordonarea misiunilor de evaluare Schengen privind punerea în aplicare a acquis-ului Schengen de către statele membre și de către țările asociate spațiului Schengen; conducerea echipei de experți și monitorizarea statelor membre evaluate în coordonare cu alte servicii ale Comisiei și cu alți furnizori de asistență tehnică (organizații internaționale, agenții descentralizate ale UE, și anume CEPOL, Europol, eu-LISA și FRONTEX);

monitorizarea punerii în aplicare operaționale a acquis-ului Schengen de către statele membre și agențiile UE;

furnizarea de consiliere directă autorităților statelor membre la nivel tehnic și politic, prin examinarea necesității de a îmbunătăți punerea în aplicare a acquis-ului Schengen;

contribuția la evaluarea proiectelor de sprijinire a punerii în aplicare a acquis-ului Schengen;

contribuția la proiecte în contextul Instrumentului pentru gestionarea frontierelor și vize (IGFV), ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor (FGIF) și a Fondului pentru azil și migrație (FAM);

reprezentarea Comisiei în discuțiile cu statele membre, cu Parlamentul European și cu alte părți interesate, inclusiv cu furnizorii de asistență tehnică.

Sfârșitul ANEXEI I, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA II

CRITERII DE SELECȚIE

1.    Sprijin pentru reforme structurale:

Comisia de evaluare va lua în considerare următoarele criterii la selecția pe bază de calificări:

1.

Experiență profesională în sprijinirea conceperii de programe/proiecte de reformă din sectorul public în unul sau mai multe dintre următoarele domenii/sectoare de expertiză:

Administrație publică

Sistemul judiciar

Sectorul financiar

Administrarea veniturilor publice

Gestionarea cheltuielilor

Mediul de afaceri

Sectorul energiei și al climei

Sectorul mediului

Sectorul educației

Sectorul sănătății

Sistemele de protecție socială

Digitalizare.

2.

Experiență profesională în punerea în aplicare a programelor/proiectelor de reformă din sectorul public în unul sau mai multe dintre următoarele domenii/sectoare de expertiză:

Administrație publică

Sistemul judiciar

Sectorul financiar

Administrarea veniturilor publice

Gestionarea cheltuielilor

Mediul de afaceri

Sectorul energiei și al climei

Sectorul mediului

Sectorul educației

Sectorul sănătății

Sistemele de protecție socială

Digitalizare.

3.

Experiență profesională în evaluarea performanței reformelor din sectorul public puse în aplicare în unul sau mai multe dintre următoarele domenii/sectoare de expertiză:

Administrație publică

Sistemul judiciar

Sectorul financiar

Administrarea veniturilor publice

Gestionarea cheltuielilor

Mediul de afaceri

Sectorul energiei și al climei

Sectorul mediului

Sectorul educației

Sectorul sănătății

Sistemele de protecție socială

Digitalizare

4.

Experiență profesională în domeniul reformelor din sectorul public obținută atunci când lucrează în sau pentru una sau mai multe dintre următoarele entități:

administrația unui stat membru;

organizație publică;

organizație internațională;

întreprindere privată;

instituții și organisme europene.

5.

Experiență profesională în sprijinirea sau coordonarea strategiilor de management al schimbării.

6.

Experiență profesională în negocierile cu sau în numele unui stat membru sau al unei instituții europene în ceea ce privește reforma în domeniile/sectoarele de expertiză din acest domeniu al concursului.

7.

Experiență profesională în domeniul achizițiilor publice sau al gestionării de proiecte.

8.

Experiență profesională în cercetare și/sau învățământul universitar în ceea ce privește reforma în domeniile/sectoarele de expertiză din acest domeniu al concursului.

9.

Diplomă universitară (masterat sau doctorat) în studii cu specializare în reformă în domeniile/sectoarele de expertiză din acest domeniu al concursului, pe lângă diploma necesară pentru a avea acces la concurs.

10.

Diplomă/certificat în domeniul managementului schimbării, în plus față de diploma necesară pentru a avea acces la concurs.

2.    Acquis-ul Schengen

Comisia de evaluare va lua în considerare următoarele criterii la selecția pe bază de calificări:

1.

Experiență profesională în unul sau mai multe dintre următoarele domenii/sectoare de expertiză:

gestionarea integrată a frontierelor;

gestionarea frontierelor externe;

cooperarea polițienească în materie de aplicare a acquis-ului Schengen;

politica în domeniul vizelor și documentele de călătorie;

sisteme de informații UE la scară largă pentru frontiere, migrație și securitate, interoperabilitatea acestora și automatizarea controalelor la frontiere;

sectorul gestionării migrației, inclusiv returnarea.

2.

Experiență profesională în evaluarea performanței statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului juridic Schengen (de exemplu, efectuarea de evaluări Schengen la nivel național sau la nivelul UE, audituri naționale sau la nivelul UE) în unul sau mai multe dintre următoarele domenii/sectoare de expertiză:

gestionarea integrată a frontierelor;

gestionarea frontierelor externe;

cooperarea polițienească în domeniul punerii în aplicare a acquis-ului Schengen;

politica în domeniul vizelor și documentele de călătorie;

sisteme de informații UE la scară largă pentru frontiere, migrație și securitate, interoperabilitatea acestora și automatizarea controalelor la frontiere;

sectorul gestionării migrației, inclusiv returnarea.

3.

Experiență profesională în pregătirea și dezvoltarea politicilor sau a legislației privind acquis-ul Schengen, inclusiv în etapele preliminare, cum ar fi comunicarea referitoare la politici, evaluarea impactului, consultarea publică, coordonarea pozițiilor și reprezentarea în comitete sau grupuri de experți.

4.

Experiență profesională în punerea în aplicare sau în asigurarea respectării politicii sau a legislației privind acquis-ul Schengen.

5.

Experiență profesională în elaborarea de strategii de gestionare integrată a frontierelor la nivel național sau la nivelul UE.

6.

Experiență profesională în dezvoltarea și monitorizarea operațiunilor sistemelor de informații la scară largă ale UE pentru frontiere, migrație și securitate și în interoperabilitatea acestora sau în conceperea și negocierea cadrelor lor de politică și de reglementare.

7.

Experiență profesională în negocierile cu sau în numele unui stat membru sau al unei instituții europene în ceea ce privește domeniile/sectoarele de expertiză din acest domeniu al concursului.

8.

Diplomă universitară (masterat sau doctorat) în domeniile/sectoarele de expertiză relevante pentru acest domeniu al concursului, pe lângă diploma necesară pentru a avea acces la concurs.

Sfârșitul ANEXEI II, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA III

DISPOZIȚII GENERALE APLICABILE CONCURSURILOR GENERALE

INFORMAȚII GENERALE

Orice trimitere, în cadrul procedurilor de selecție organizate de EPSO, la o persoană de un anumit sex se înțelege ca fiind făcută, de asemenea, la o persoană de orice alt sex.

În cazul în care, pentru ultimul loc al oricărei etape a concursului, doi/mai mulți candidați au obținut aceeași notă, ambii candidați/toți candidații în cauză vor trece în etapa următoare a concursului. Toți candidații readmiși după ce au introdus o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, invitați să participe la etapa următoare.

În cazul în care, pentru ultimul loc pe lista de rezervă, doi/mai mulți candidați au obținut aceeași notă, ambii candidați/toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă. Toți candidații readmiși după ce au introdus, în această etapă a procedurii, o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, adăugați pe lista de rezervă.

1.   CINE ÎȘI POATE DEPUNE CANDIDATURA?

1.1.   Condiții generale și specifice

Condițiile generale și specifice (inclusiv cunoștințele lingvistice) pentru fiecare domeniu sau profil sunt indicate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”

Condițiile specifice privind calificările, experiența profesională și cunoștințele lingvistice variază în funcție de profilul cerut. În candidatura dumneavoastră, vă rugăm să oferiți cât mai multe detalii cu privire la calificările și experiența dumneavoastră profesională (dacă se cere), astfel cum se descrie în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” din prezentul anunț, care sunt relevante pentru atribuțiile avute în vedere .

(a)

Diplome și/sau certificate: diplomele, indiferent dacă sunt eliberate de țări din UE sau din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, de exemplu de un minister al educației al unui stat membru al UE. În acest sens, comisia de evaluare va ține cont de diferitele structuri de învățământ.

Pentru învățământul superior și pentru învățământul tehnic, profesional sau specializat, vă rugăm să indicați materiile studiate, durata studiilor, precum și dacă este vorba de un curs de zi, cu frecvență redusă sau un curs seral.

(b)

Experiența profesională (dacă se cere) va fi luată în considerare numai dacă are legătură cu atribuțiile avute în vedere și:

constituie o activitate reală și efectivă;

este remunerată;

implică un raport de subordonare sau prestarea unui serviciu și

sub rezerva următoarelor condiții:

munca voluntară: dacă este remunerată și presupune un număr similar de ore pe săptămână și o durată similară cu o activitate profesională obișnuită;

stagiile: dacă sunt remunerate;

serviciul militar obligatoriu: dacă a fost efectuat înainte sau după obținerea diplomei cerute pentru o perioadă care să nu depășească durata legală în statul membru din care proveniți;

concediul de maternitate/paternitate/adopție: dacă se înscrie în cadrul unui contract de muncă;

doctoratul: pentru o perioadă de maximum trei ani, cu condiția ca doctoratul să fi fost efectiv obținut, indiferent dacă activitățile au fost remunerate sau nu; și

munca cu fracțiune de normă: calculată proporțional cu numărul de ore lucrate; de exemplu, munca cu jumătate de normă prestată timp de șase luni ar fi contabilizată drept trei luni.

1.2.   Documente justificative

În diferite etape ale procedurii de selecție va trebui să prezentați un document oficial care să vă ateste cetățenia (de exemplu, pașaportul sau cartea de identitate), care trebuie să fie valabil la termenul-limită de validare a candidaturii dumneavoastră (la termenul-limită de validare a primei părți a candidaturii dumneavoastră în cazul în care procedura de depunere a candidaturilor comportă două părți).

Pentru toate perioadele de activitate profesională trebuie să furnizați originalul sau fotocopii certificate după:

adeverințe din partea foștilor angajatori și a angajatorului (angajatorilor) actual(i) care să precizeze natura și nivelul atribuțiilor exercitate, data de începere și data de încheiere a activității, conținând antetul și ștampila oficială a întreprinderii, precum și numele și semnătura persoanei responsabile; sau

contractul (contractele) de muncă, precum și primul și ultimul fluturaș de salariu, însoțite de o descriere detaliată a atribuțiilor exercitate;

(pentru activitățile profesionale nesalariale, de exemplu, profesii independente, profesii liberale) facturile sau bonurile de comandă în care sunt descrise în detaliu activitățile exercitate sau orice alt document justificativ oficial relevant;

(pentru interpreții de conferință, în cazul cărora se cere experiență profesională) documente care să ateste numărul de zile, precum și limbile sursă și țintă de interpretare, având legătură în mod specific cu interpretariatul de conferință.

În general, nu se solicită documente justificative pentru a dovedi cunoștințele dumneavoastră lingvistice, cu excepția anumitor profiluri lingvistice sau a unor profiluri specializate.

Vi se pot solicita informații sau documente suplimentare în orice etapă a procedurii. EPSO vă va informa ce documente justificative trebuie să furnizați și în ce moment.

1.3.   Egalitatea de șanse și măsuri speciale

În cazul în care un handicap sau o afecțiune v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în formularul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie. În cazul în care handicapul sau afecțiunea apare după ce ați validat formularul de candidatură, trebuie să informați EPSO în cel mai scurt timp, utilizând datele de contact indicate mai jos.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să trimiteți la EPSO un certificat eliberat de autoritatea națională din țara dumneavoastră sau un certificat medical pentru ca cererea dumneavoastră să fie luată în considerare. Documentele dumneavoastră justificative vor fi examinate, astfel încât să se poată lua măsuri rezonabile pentru a vă facilita accesul, dacă este cazul.

Dacă întâmpinați probleme legate de accesibilitate sau dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa „EPSO-accessibility” prin:

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu); sau

poștă:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   DE CĂTRE CINE VOI FI EVALUAT?

Pentru a compara candidații și a-i selecta pe cei mai buni pe baza competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor acestora din perspectiva cerințelor prevăzute în prezentul anunț de concurs, este numită o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare stabilesc, de asemenea, nivelul de dificultate al testelor concursului și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

Pentru a garanta independența comisiei de evaluare, este strict interzis candidaților sau oricărei persoane din afara comisiei să încerce să contacteze oricare dintre membrii comisiei, mai puțin în contextul testelor care necesită interacțiunea directă dintre candidați și comisie.

Candidații care doresc să își expună cazul sau să își exercite drepturile trebuie să facă acest lucru în scris, trimițând EPSO corespondența destinată unei anumite comisii de evaluare; EPSO o va transmite apoi comisiei. Toate intervențiile, directe sau indirecte, ale candidaților în afara acestei proceduri sunt interzise și pot atrage descalificarea din concurs.

Existența unei legături de familie sau de ordin ierarhic între un candidat și un membru al comisiei de evaluare, în special, creează un conflict de interese. Comisiile de evaluare sunt invitate să comunice imediat EPSO aceste situații de îndată ce au cunoștință de existența lor. EPSO va evalua fiecare caz în mod individual și va lua măsurile corespunzătoare. Nerespectarea normelor de mai sus poate duce la sancționarea disciplinară a membrilor comisiilor de evaluare și poate antrena descalificarea din concurs a candidaților respectivi (a se vedea secțiunea 4.4).

Numele membrilor comisiei de evaluare se publică pe site-ul web al EPSO (www.eu-careers.eu) înainte de începerea testelor aferente etapei/centrului de evaluare.

3.   COMUNICARE

3.1.   Comunicarea cu EPSO

Pentru a urmări evoluția concursului, ar trebui să vă consultați contul EPSO cel puțin de două ori pe săptămână. Dacă, în urma unei probleme tehnice care ține de EPSO, nu sunteți în măsură să vă consultați contul, trebuie să semnalați EPSO imediat acest fapt și doar prin intermediul site-ului EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

EPSO își rezervă dreptul de a nu furniza informații care sunt deja menționate în mod clar în prezentul anunț de concurs, în anexele la acesta sau pe site-ul web al EPSO, inclusiv la rubrica „Întrebări și răspunsuri”.

În întreaga corespondență referitoare la o anumită candidatură, vă rugăm să vă indicați numele, așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO, numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

EPSO aplică principiile Codului de bună conduită administrativă https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_ro (astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial). În consecință, EPSO își rezervă dreptul de a înceta orice schimb de corespondență abuzivă (și anume repetitivă, ofensatoare și/sau nerelevantă).

3.2.   Accesul la informații

Candidații au drepturi specifice de acces la anumite informații care îi privesc, conferite în temeiul obligației de motivare, pentru a se permite introducerea unei căi de atac împotriva deciziilor de respingere.

Această obligație de motivare trebuie echilibrată cu caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, care garantează independența comisiei de evaluare și obiectivitatea procesului de selecție. Având în vedere caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, nu se pot divulga informații privind atitudinile adoptate de anumiți membri ai comisiei de evaluare privind evaluarea individuală sau comparativă a candidaților.

Aceste drepturi de acces sunt specifice pentru candidații din cadrul unui concurs general și legislația privind accesul public la documente nu le poate conferi acestora alte drepturi decât cele menționate în prezenta secțiune.

3.2.1.   Comunicare automată

După fiecare etapă a procesului de selecție organizat pentru un anumit concurs, veți primi automat următoarele informații prin intermediul contului dumneavoastră EPSO:

teste cu variante multiple de răspuns: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu răspunsurile date de dumneavoastră și cu răspunsurile corecte, cu numărul/litera de referință. Accesul la textul întrebărilor și al răspunsurilor este exclus în mod explicit;

eligibilitate: dacă ați fost admis; în caz contrar, condițiile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite;

„Talent Screener”: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu ponderea întrebărilor, punctajul acordat pentru răspunsurile date de dumneavoastră și punctajul dumneavoastră total;

teste preliminare: rezultatele dumneavoastră;

teste intermediare: rezultatele dumneavoastră, în cazul în care nu sunteți printre candidații invitați să participe la etapa următoare;

etapa/centrul de evaluare: în cazul în care nu ați fost descalificat, pașaportul dumneavoastră de competențe, care indică notele dumneavoastră globale pentru fiecare competență, și observațiile comisiei de evaluare, prin care se oferă aprecieri cantitative și calitative cu privire la prestația dumneavoastră la etapa/centrul de evaluare.

Ca regulă generală, EPSO nu comunică candidaților textele-sursă și nici enunțurile exercițiilor, întrucât se intenționează reutilizarea acestora în cadrul concursurilor viitoare. Cu toate acestea, pentru anumite teste, EPSO poate publica pe site-ul său, în mod excepțional, textele-sursă sau enunțurile exercițiilor în cazul în care:

testele s-au încheiat;

rezultatele au fost stabilite și comunicate candidaților; și

nu se intenționează reutilizarea textelor-sursă/enunțurilor exercițiilor în cadrul concursurilor viitoare.

3.2.2.   Informații la cerere

Puteți solicita o copie necorectată a răspunsurilor dumneavoastră la testele scrise dacă nu se intenționează reutilizarea conținutului respectiv în cadrul unor concursuri viitoare. Acest lucru exclude în mod explicit transmiterea răspunsurilor la exercițiile „e-tray” și la studiile de caz.

Lucrările cu răspunsurile dumneavoastră corectate și detaliile notării, în special, fac obiectul caracterului secret al lucrărilor comisiei de evaluare și nu vor fi divulgate.

EPSO depune eforturi pentru a pune la dispoziția candidaților cât mai multe informații posibil, în conformitate cu obligația de motivare, cu natura confidențială a activității comisiei de evaluare și cu normele privind protecția datelor cu caracter personal. Toate cererile de informații vor fi evaluate din perspectiva acestor obligații.

Cererile de informații trebuie trimise prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro) în termen de 10 zile calendaristice de la data la care au fost publicate rezultatele în contul dumneavoastră EPSO.

4.   PLÂNGERI ȘI PROBLEME

4.1.   Aspecte tehnice și de organizare

Dacă, în orice etapă a procedurii de selecție, vă confruntați cu o problemă tehnică sau de organizare gravă, pentru a ne permite să investigăm chestiunea respectivă și să luăm măsuri corective, vă rugăm să informați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

În întreaga corespondență, vă rugăm să indicați numele dumneavoastră (așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO), numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

Dacă problema apare la un centru de testare, vă rugăm:

să o semnalați imediat supraveghetorilor, astfel încât să se poată căuta o soluție în cadrul centrului. În orice caz, cereți supraveghetorilor să consemneze plângerea dumneavoastră în scris; și

să contactați EPSO în cel mult trei zile calendaristice de la data susținerii testelor prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro), furnizând o descriere succintă a problemei întâlnite.

În ceea ce privește problemele survenite în afara centrelor de testare (de exemplu, în principal în ceea ce privește procesul de programare a testelor), vă rugăm să urmați instrucțiunile din contul dumneavoastră EPSO și de pe site-ul web al EPSO sau să contactați imediat EPSO prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

Pentru problemele legate de candidatura dumneavoastră, trebuie să contactați EPSO imediat și, în orice caz, înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro). S-ar putea ca la întrebările transmise cu mai puțin de cinci zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de depunere a candidaturilor să nu primiți un răspuns înainte de expirarea termenului.

4.2.   Procedurile de reexaminare internă

4.2.1.   Erori în testele cu variante multiple de răspuns pe calculator

Baza de date a testelor cu variante multiple de răspuns face în permanență obiectul unui control de calitate aprofundat de către EPSO și comisiile de evaluare.

În cazul în care considerați că o eroare într-una sau mai multe din întrebările testelor cu variante multiple de răspuns v-a afectat capacitatea de a răspunde, aveți dreptul să solicitați reexaminarea întrebării (întrebărilor) respective de către comisia de evaluare (în cadrul procedurii de „neutralizare”).

Conform acestei proceduri, comisia de evaluare poate să decidă anularea întrebării care conține eroarea și redistribuirea punctelor între restul întrebărilor din cadrul testului. Numai candidații care au primit întrebarea respectivă vor fi afectați de recalculare. Notarea testelor rămâne cea indicată în secțiunile relevante ale prezentului anunț de concurs.

Modalitățile de depunere a unei contestații cu privire la testele cu variante multiple de răspuns sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 3 zile calendaristice de la data la care ați susținut testele pe calculator;

informații suplimentare: descrieți subiectul întrebării (conținutul) pentru identificarea întrebării (întrebărilor) în cauză și explicați cât mai clar posibil în ce constă eroarea presupusă.

Contestațiile primite după termenul-limită sau care nu descriu în mod clar întrebarea (întrebările) contestată (contestate) și eroarea presupusă nu vor fi luate în considerare.

În special, plângerile în care se indică doar presupuse probleme de traducere, nefiind precizată în mod clar problema, nu vor fi luate în considerare.

Aceeași procedură de reexaminare se aplică în cazul erorilor din cadrul exercițiului „e-tray”.

4.2.2.   Cereri de reexaminare

Aveți posibilitatea de a introduce o cerere de reexaminare a oricărei decizii luate de comisia de evaluare sau de EPSO care stabilește rezultatele dumneavoastră și/sau determină dacă puteți trece în următoarea etapă a concursului sau dacă sunteți exclus din acesta.

Cererile de reexaminare se pot baza pe:

o neregulă materială în procesul concursului; și/sau

nerespectarea, de către comisia de evaluare sau de EPSO, a Statutului funcționarilor, a anunțului de concurs, a anexelor sale și/sau a jurisprudenței.

Vă rugăm să rețineți că nu sunteți autorizat să contestați valabilitatea evaluării de către comisia de evaluare a calității prestației dumneavoastră la un test sau a relevanței calificărilor și a experienței dumneavoastră profesionale. Această evaluare reprezintă o judecată de valoare a comisiei de evaluare și faptul că nu sunteți de acord cu evaluarea comisiei în ceea ce privește testul pe care l-ați susținut, experiența și/sau calificările dumneavoastră nu dovedește că respectiva comisie a săvârșit o eroare. Cererile de reexaminare prezentate pe această bază nu vor conduce la un rezultat pozitiv.

Modalitățile de depunere a unei cereri de reexaminare sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 10 zile calendaristice de la data la care decizia contestată a fost publicată în contul dumneavoastră EPSO;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

Vă vom trimite o confirmare de primire în termen de 15 zile lucrătoare. Organismul care a luat decizia contestată (comisia de evaluare sau EPSO) va examina cererea dumneavoastră și veți primi un răspuns motivat în cel mai scurt timp.

Dacă rezultatul este pozitiv, veți fi reintegrat în procesul de selecție în etapa din care ați fost exclus, indiferent în ce etapă a concursului s-a ajuns între timp.

4.3.   Alte forme de contestare

4.3.1.   Reclamații administrative

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a adresa o reclamație administrativă directorului EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri.

Puteți depune o reclamație împotriva unei decizii sau a absenței unei decizii care afectează în mod direct și imediat statutul dumneavoastră legal în calitate de candidat numai în cazul în care normele care reglementează procedura de selecție au fost în mod clar încălcate. Directorul EPSO nu poate anula o judecată de valoare a unei comisii de evaluare (a se vedea secțiunea 4.2.2).

Modalitățile de depunere a unei reclamații administrative sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de trei luni de la data notificării deciziei contestate sau de la data la care ar fi trebuit adoptată o decizie;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

4.3.2.   Recursuri jurisdicționale

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a introduce un recurs jurisdicțional în fața Tribunalului în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor.

Vă atragem atenția că recursurile împotriva deciziilor adoptate de EPSO și nu de comisia de evaluare nu pot fi admise în fața Tribunalului decât dacă s-a depus în prealabil o reclamație administrativă în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor (a se vedea secțiunea 4.3.1). Acesta este cazul, în special, al deciziilor privind criteriile generale de eligibilitate, care sunt adoptate de EPSO, nu de comisia de evaluare.

Modalitățile de introducere a unui recurs jurisdicțional sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Tribunalului (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Ombudsmanul European

Toți cetățenii și rezidenții UE pot depune o plângere adresată Ombudsmanului European.

Înainte de depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului, trebuie mai întâi să faceți demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organismele în cauză (a se vedea secțiunile 4.1-4.3).

Depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului nu extinde termenele pentru prezentarea reclamațiilor administrative sau introducerea unui recurs jurisdicțional.

Modalitățile de depunere a unei plângeri adresate Ombudsmanului sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Ombudsmanului European (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Descalificarea din procedura de selecție

Puteți fi descalificat în orice etapă a unei proceduri de selecție dacă EPSO constată că:

ați creat mai multe conturi EPSO;

ați candidat pentru domenii sau profiluri incompatibile;

nu îndepliniți toate condițiile de eligibilitate;

ați făcut declarații false sau declarații care nu sunt susținute prin documente adecvate;

nu v-ați programat la unul sau la mai multe dintre teste sau nu le-ați susținut;

ați trișat la teste;

nu ați declarat în formularul dumneavoastră de candidatură cunoașterea limbilor cerute în prezentul anunț de concurs ori nu ați declarat nivelul (nivelurile) minim(e) cerut(e) pentru limbile respective;

ați încercat să contactați un membru al comisiei de evaluare într-un mod neautorizat;

nu ați informat EPSO cu privire la existența unui posibil conflict de interese cu un membru al comisiei de evaluare;

ați depus formularul de candidatură într-o altă limbă decât cea/cele menționată/menționate în prezentul anunț de concurs (se poate însă accepta utilizarea altei limbi pentru numele proprii, titlurile oficiale și denumirile funcțiilor, astfel cum sunt indicate în documentele justificative, sau denumirile/titlurile diplomelor); și/sau

ați semnat sau ați înscris un semn distinctiv în testele scrise sau practice care sunt corectate în mod anonim.

Candidații care doresc să fie recrutați de către instituțiile UE trebuie să facă dovada celei mai mari integrități. Frauda sau tentativa de fraudă poate fi pasibilă de sancțiuni și vă poate compromite eligibilitatea pentru concursurile ulterioare.

Sfârșitul ANEXEI III, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA IV

EXEMPLE DE CALIFICĂRI MINIME, PENTRU FIECARE STAT MEMBRU ȘI PENTRU REGATUL UNIT, PRECUM ȘI PENTRU FIECARE GRAD, CARE CORESPUND, ÎN PRINCIPIU, CALIFICĂRILOR MINIME CERUTE ÎN ANUNȚURILE DE CONCURS

Faceți clic aici pentru o versiune ușor de citit a acestor exemple.

ȚARA

AST-SC 1-AST-SC 6

AST 1-AST 7

AST 3-AST 11

AD 5-AD 16

Învățământ secundar (care oferă acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu de învățământ superior neuniversitar sau ciclu de învățământ universitar de scurtă durată de cel puțin doi ani)

Învățământ de nivel universitar (cel puțin trei ani)

Învățământ de nivel universitar (patru ani sau mai mult)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Sfârșitul anexei IV, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.