Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0214

Numirea președintelui Autorității Bancare Europene

Decizia Parlamentului European din 14 martie 2019 privind numirea președintelui Autorității Bancare Europene (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Procedura de aprobare)

(2021/C 23/85)

Parlamentul European,

având în vedere alegerea, de către consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene din 19 februarie 2019, a lui José Manuel Campa în calitate de președinte al Autorității Bancare Europene (C8-0052/2019),

având în vedere articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (1),

având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0146/2019),

A.

întrucât articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 prevede că președintele Autorității Bancare Europene, trebuie să fie numit pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor cu privire la instituțiile și piețele financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, în urma unei proceduri de selecție deschise;

B.

întrucât Autoritatea Bancară Europeană a publicat, la 12 decembrie 2018, un anunț de post vacant pentru funcția de președinte al Autorității; întrucât termenul de depunere a candidaturilor a fost 11 ianuarie 2019;

C.

întrucât, la 5 februarie 2019, consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene a adoptat o listă restrânsă de candidați pentru funcția de președinte al Autorității;

D.

întrucât, la 19 februarie 2019, consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene l-a ales pe José Manuel Campa în calitate de președinte al Autorității și a informat Parlamentul în consecință;

E.

întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului ales de consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

F.

întrucât, la 26 februarie 2019, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat o audiere cu José Manuel Campa, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei;

G.

întrucât, în pofida faptului că Parlamentul European a solicitat în numeroase rânduri, cu ocazia propunerilor de numiri anterioare, să se respecte echilibrul de gen atunci când se prezintă o listă de candidați, Parlamentul regretă că toți candidații sunt bărbați și solicită ca această cerere să fie respectată pentru următoarea propunere de numire; întrucât femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile de conducere în sectorul bancar și al serviciilor financiare; întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen,

1.

aprobă numirea lui José Manuel Campa în calitate de președinte al Autorității Bancare Europene pentru o perioadă de cinci ani;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Autorității Bancare Europene, precum și guvernelor statelor membre.

(1)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.