Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0206

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii *

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2019 referitoare la propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare repetată)

(2021/C 23/79)

Parlamentul European,

având în vedere proiectul Consiliului (15401/2018),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0411),

având în vedere poziția sa din 18 ianuarie 2018 (1),

având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat din nou de către Consiliu (C8-0023/2019),

având în vedere articolele 78c și 78e din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0056/2019),

1.

aprobă proiectul Consiliului;

2.

invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.

solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial proiectul sau să îl înlocuiască cu un alt text;

4.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)  Texte adoptate, P8_TA(2018)0017.