Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 87 din 23-03-2020

ORIENTAREA (UE) 2020/428 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 martie 2020

de abrogare a Orientării BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar (BCE/2020/12)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatele (1) și (2),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Schimbul de date pentru servicii de numerar (Data Exchange for Cash Services – (DECS) este o interfață implementată prin Orientarea BCE/2012/16 (1) pentru a maximiza eficiența și pentru a armoniza și mai mult tranzacțiile cu numerar între băncile centrale naționale a căror monedă este euro (BCN) și clienții acestora din zona euro. Întrucât serviciile de numerar oferite în prezent de către BCN variază într-o măsură semnificativă, DECS asigură caracterul interschimbabil al datelor pentru tranzacțiile transfrontaliere cu numerar și transferurile în volum mare de bancnote euro între BCN care utilizează sisteme diferite de gestionare a numerarului.

(2)

DECS a fost introdusă de majoritatea BCN între 2012 și 2015.

(3)

DECS nu a fost folosită pentru tranzacțiile cu numerar între BCN și clienții acestora din zona euro de când a fost introdusă, însă această funcție necesită, totuși, mentenanță periodică de către BCN, care trebuie plătită din fonduri publice. Prin urmare, ar trebui ca DECS să nu mai fie utilizată pentru a comunica date privind tranzacțiile cu numerar între BCN și clienții acestora din zona euro.

(4)

Schimbul de mesaje privind transferurile în volum mare ar trebui să continue între BCN și în acest scop ar trebui implementate aranjamente interne.

(5)

Orientarea BCE/2012/16 ar trebui prin urmare abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Abrogarea Orientării BCE/2012/16

Orientarea BCE/2012/16 se abrogă de la 1 aprilie 2020.

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 martie 2020.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientarea BCE/2012/16 din 20 iulie 2012 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar (JO L 245, 11.9.2012, p. 3).