Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 443 din 30-12-2020

DECIZIA nr. 6/2020 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE

din 17 decembrie 2020

de stabilire a modalităților practice de lucru care privesc exercitarea drepturilor reprezentanților Uniunii menționate la articolul 12 alineatul (2) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord [2020/2250]

 

Intrare în vigoare: 01/01/2021

 

COMITETUL MIXT,

având în vedere Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord anexat la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 12 alineatul (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

1.   Prezenta decizie stabilește modalitățile practice de lucru care privesc exercitarea drepturilor Uniunii, prin intermediul reprezentanților săi, menționate la articolul 12 alineatul (2) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord (denumit în continuare „protocolul”).

2.   În sensul prezentei decizii, „activități reglementate” înseamnă orice activități ale autorităților Regatului Unit legate de punerea în aplicare și aplicarea dispozițiilor din dreptul Uniunii puse în aplicare prin protocol, precum și activități legate de punerea în aplicare și aplicarea articolului 5 din protocol, inclusiv a deciziilor Comitetului mixt adoptate în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol.

Articolul 2

Reprezentanții Uniunii

1.   Uniunea se asigură că reprezentanții săi care își exercită drepturile în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol acționează cu bună credință și cooperează îndeaproape cu autoritățile Regatului Unit care desfășoară activități reglementate, precum și că mențin o comunicare strânsă cu acestea.

2.   Reprezentanții Uniunii care își exercită drepturile în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol nu se angajează în activități care nu au legătură cu exercitarea drepturilor respective.

3.   Atunci când își exercită dreptul de a fi prezenți, reprezentanții Uniunii țin seama de orientările care le-au fost comunicate de autoritățile Regatului Unit în ceea ce privește siguranța lor și siguranța altor persoane. Aceștia respectă orice cerință impusă în mod legal de autoritățile Regatului Unit responsabile cu asigurarea respectării legii, sub rezerva titlului XII și a titlului XIII (articolele 120 și 121) din partea a treia a Acordului de retragere.

4.   Uniunea se asigură că reprezentanții săi nu pot divulga informații despre care au cunoștință în virtutea exercitării drepturilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol decât instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, precum și autorităților Regatului Unit, cu excepția cazului în care au fost autorizați de instituția, organul, oficiul sau agenția competentă a Uniunii.

5.   Reprezentanții Uniunii au dreptul de a fi prezenți pe durata activităților reglementate în Regatul Unit, inclusiv în toate locurile în care mărfurile sau animalele intră sau ies din Irlanda de Nord prin porturi sau aeroporturi. Reprezentanții Uniunii pot avea acces la instalațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) numai atunci când reprezentanții autorităților Regatului Unit sunt prezenți și le utilizează în scopul desfășurării activităților reglementate sau când o instalație trebuie să fie operațională în scopul respectiv. Reprezentanții Uniunii pot însoți orice reprezentanți ai autorităților Regatului Unit ori de câte ori aceștia din urmă desfășoară oricare dintre activitățile reglementate, inclusiv în vederea inspectării altor amplasamente decât cele menționate în teza anterioară.

6.   Regatul Unit facilitează prezența reprezentanților Uniunii care își exercită drepturile în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol și le pune la dispoziție toate echipamentele, dotările și alte facilități, cum ar fi posturi de lucru echipate în mod corespunzător și conexiuni informatice adecvate, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin.

7.   Arhivele Uniunii cu privire la orice informații legate de orice activități reglementate sunt inviolabile.

8.   Reprezentanții Uniunii prezenți în Regatul Unit nu sunt împiedicați să se deplaseze liber în Regatul Unit în scopul exercitării drepturilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol.

9.   Atunci când își exercită drepturile în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol, reprezentanții Uniunii au asupra lor o legitimație cu fotografie care le atestă numele, funcția și instituția, organismul, oficiul sau agenția Uniunii pentru care lucrează. Uniunea eliberează astfel de legitimații pe baza unui specimen pe care Uniunea îl partajează cu Regatul Unit în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

10.   La sosirea în locurile în care se exercită drepturile prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol, reprezentantul Uniunii prezintă legitimația menționată la alineatul (9). Sub rezerva alineatului (3), odată ce a fost identificat în mod corespunzător, reprezentantului respectiv al Uniunii i se acordă imediat acces la instalații.

11.   Reprezentanții Uniunii au dreptul de a călători în Regatul Unit fără notificare prealabilă sau aprobare în scopul exercitării drepturilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol. Aceștia pot călători în Regatul Unit utilizând permisul de liberă trecere eliberat de Uniune.

12.   În scopul exercitării drepturilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol, reprezentanții Uniunii în Regatul Unit nu sunt supuși, nici ei și nici soții/soțiile sau membrii de familie aflați în întreținerea lor, dispozițiilor privind limitarea imigrației sau formalităților de înregistrare pentru străini.

13.   Atunci când se află pe teritoriul Regatului Unit în scopul exercitării drepturilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol, reprezentanții Uniunii beneficiază, cu privire la reglementările monetare sau de schimb valutar, de facilitățile recunoscute în mod obișnuit funcționarilor organizațiilor internaționale care își au reședința în Regatul Unit și sunt scutiți de impozitarea națională a indemnizațiilor, salariilor și retribuțiilor plătite de Uniune sau de statele membre. Astfel de privilegii și imunități legate de impozitare nu se aplică unui reprezentant al Uniunii în cazul în care acesta este resortisant britanic (altul decât un resortisant britanic care este, de asemenea, resortisant al unui stat membru al Uniunii și care nu își are reședința în Regatul Unit la momentul numirii) sau este rezident permanent al Regatului Unit.

14.   Atunci când se află pe teritoriul Regatului Unit în scopul exercitării drepturilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol, reprezentanții Uniunii au dreptul de a importa și reexporta, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale, inclusiv autovehiculele.

15.   Activitățile reprezentanților Uniunii în Regatul Unit în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol sunt considerate, în sensul titlului XII și al titlului XIII (articolele 120 și 121) din partea a treia a Acordului de retragere, drept activități ale Uniunii în temeiul Acordului de retragere.

Articolul 3

Puncte de contact

1.   Regatul Unit pune la dispoziția Uniunii o listă a autorităților care desfășoară activitățile reglementate și a instalațiilor acestora.

Regatul Unit desemnează un punct de contact pentru fiecare dintre autoritățile menționate la primul paragraf și furnizează Uniunii datele de contact relevante.

2.   Regatul Unit comunică cu promptitudine Uniunii orice modificare a listei menționate la alineatul (1) primul paragraf sau orice schimbare referitoare la punctul sau datele de contact.

3.   Uniunea desemnează un punct de contact în sensul alineatului (2).

Articolul 4

Modalități de solicitare a informațiilor

1.   Reprezentantul sau punctul de contact al Regatului Unit, după caz, răspunde cu promptitudine la orice solicitare de informații, acordând astfel reprezentantului Uniunii suficient timp pentru a evalua informațiile în scopul exercitării drepturilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol.

2.   În cazul în care autoritățile Regatului Unit consideră că o solicitare de informații sau relevanța unei astfel de cereri nu sunt clare sau că sfera informațiilor solicitate ar face ca respectarea unei cereri să fie excesiv de dificilă, acestea pot solicita reprezentantului Uniunii care a formulat cererea să clarifice sau să detalieze informațiile solicitate.

3.   Atunci când își exercită drepturile în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol și ținând seama în mod corespunzător de obligațiile lor menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezenta decizie, reprezentanții Uniunii au dreptul de a examina și, dacă este necesar, de a copia documentele și evidențele aflate în posesia autorităților Regatului Unit care conțin informații relevante pentru activitățile reglementate. Uniunea protejează aceste informații în conformitate cu articolul 2 alineatul (4).

4.   Reprezentanții Uniunii pot solicita ca autoritățile Regatului Unit care desfășoară activități reglementate să furnizeze informații relevante cu privire la activitățile respective.

Articolul 5

Accesul electronic la sistemele de informații, bazele de date și rețelele relevante

1.   La cererea Uniunii, Regatul Unit acordă reprezentanților Uniunii acces electronic continuu, în timp real, la informațiile relevante conținute în rețelele, sistemele de informații și bazele de date ale Regatului Unit și în modulele naționale ale sistemelor Uniunii (denumite în continuare: „sisteme informatice”), enumerate în anexa 1, în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca reprezentanții Uniunii să își exercite drepturile în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol. Uniunea se asigură că reprezentanții săi protejează aceste informații în conformitate cu alineatele (3) și (4).

2.   La cererea Uniunii, Regatul Unit acordă, de asemenea, reprezentanților Uniunii acces electronic la informațiile relevante conținute în sistemele informatice menționate în anexa 2, în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca reprezentanții Uniunii să își exercite drepturile în temeiul articolului 12 alineatul (2) din protocol. Uniunea se asigură că reprezentanții săi protejează aceste informații în conformitate cu alineatele (3) și (4).

3.   Accesul acordat, care poate fi exercitat și la distanță, este condiționat de respectarea de către reprezentanții Uniunii a cerințelor de securitate și a altor cerințe ale utilizatorului pentru fiecare dintre aceste sisteme informatice.

4.   Uniunea se asigură că reprezentanții săi pot utiliza informațiile menționate la alineatele (1) și (2) numai în scopul exercitării drepturilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din protocol. Uniunea se asigură că reprezentanții săi nu divulgă informațiile accesate în temeiul alineatelor (1) și (2) decât instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, precum și autorităților Regatului Unit, cu excepția cazului în care au fost autorizați în acest sens de autoritățile vamale ale Regatului Unit și de instituția, organul, oficiul sau agenția competentă a Uniunii. Autoritățile vamale ale Regatului Unit nu pot refuza să autorizeze o astfel de divulgare decât pentru motive justificate în mod corespunzător.

5.   Regatul Unit comunică Uniunii în timp util orice modificare în ceea ce privește existența, domeniul de aplicare sau operarea sistemelor informatice enumerate în anexele 1 și 2, înainte ca aceste modificări să intre în vigoare.

Articolul 6

Modalități de solicitare a măsurilor de control

1.   Reprezentanții Uniunii pot solicita măsuri de control în cazuri individuale, atât verbal, cât și în scris. În astfel de cereri se precizează în mod corespunzător motivele pentru care se solicită măsura de control specifică. În mod normal, cererile se adresează persoanei de contact din cadrul autorității relevante a Regatului Unit, însă cererile verbale pot fi adresate și unui reprezentant al autorităților Regatului Unit.

2.   Autoritățile Regatului Unit întreprind cu promptitudine măsura de control solicitată.

3.   În cazul în care consideră că motivele prezentate de reprezentanții Uniunii pentru cererea lor sunt insuficiente sau neclare, autoritățile Regatului Unit pot solicita reprezentanților Uniunii să clarifice sau să explice mai detaliat motivele respective.

Articolul 7

Comitetul mixt reexaminează prezenta decizie în termen de cel mult trei ani de la intrarea sa în vigoare și în urma unei solicitări din partea Uniunii sau a Regatului Unit.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2020.

Pentru Comitetul mixt,

Copreședinții

Maros ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


ANEXA 1

Sisteme informatice care conțin informațiile necesare pentru punerea în aplicare a legislației Uniunii menționate la articolul 5 alineatul (3) prima teză din protocol și la articolul 5 alineatul (1) și alineatul (2) din protocol

Serviciul de declarații vamale (Customs Declarations Service - CDS), inclusiv profiluri de risc și informații privind prezentarea și depozitarea temporară a mărfurilor, dacă este cazul

Serviciul privind circulația vehiculelor de marfă (Goods Vehicle Movement Service - GVMS)

Sistemul de urmărire a mărfurilor (Freight Targeting System), inclusiv informații colectate prin mijloace alternative în legătură cu declarațiile de export ale Regatului Unit

Domeniul național al sistemului de control al importului din Irlanda de Nord (Import Control System - ICS), inclusiv profiluri de risc

Domeniul național al noului sistem computerizat de tranzit din Irlanda de Nord (New Computerised Transit System - NCTS)

Alte sisteme utilizate de autoritățile Regatului Unit pentru a pune în aplicare articolul 5 alineatele (2) și (4) și articolul 6 alineatul (1) din protocol, inclusiv informații privind autorizațiile (CVU și autorizațiile și deciziile relevante pentru protocol).


ANEXA 2

Alte sisteme informatice care conțin informațiile necesare pentru desfășurarea activităților reglementate

Domeniul național al sistemului de control al mișcărilor cu produse accizabile (Excise Movement and Control System - EMCS)

Domeniul național al sistemului de schimb de informații privind TVA (VAT Information Exchange Sistem – VIES) și orice bază de date direct relevantă din Regatul Unit, pentru a consulta datele de înregistrare ale comercianților din Irlanda de Nord și informațiile furnizate de comercianții din Irlanda de Nord administrației fiscale din Regatul Unit cu privire la tranzacțiile impozabile în ceea ce privește achizițiile intra-UE de mărfuri care au loc în Irlanda de Nord și care trebuie declarate de comercianții din Irlanda de Nord.

Domeniul național al ghișeului unic de import și al ghișeului unic (Import One Stop Shop - IOSS și One Stop Shop - OSS)

Domeniul național al sistemul de rambursare a TVA