Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 118 din 07-04-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10214 — Clearlake/TA Associates/Precisely)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 118/07)

1.   

 La data de 26 martie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Clearlake Capital Group, L.P. („Clearlake”, SUA),

TA Associates Management, L.P. („TA Associates”, SUA),

Starfish Parent, L.P. activă sub marca Precisely („Precisely”, SUA), controlată de Centerbridge Partners, L.P. („Centerbridge” SUA).

Clearlake și TA dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Precisely.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Clearlake: firmă de investiții în societăți necotate, printre care se numără societăți active în domeniul serviciilor informatice și tehnologice, în domeniul energiei și produselor industriale și al produselor/serviciilor destinate consumatorilor;

în cazul TA Associates: firmă de investiții în societăți necotate, printre care se numără societăți active în anumite sectoare, precum: servicii pentru întreprinderi, servicii pentru consumatori, servicii financiare, asistență medicală și tehnologii;

în cazul Precisely: furnizor de software pentru integritatea datelor, în special instrumente de integrare a datelor și de calitate a datelor, precum și soluții de mobilizare a clienților.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10214 – Clearlake/TA Associates/Precisely

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.