Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 42 din 14-02-2020

DECIZIA (PESC) 2020/200 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 11 februarie 2020

privind numirea șefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)

 

Intrare în vigoare: 11/02/2020

 

Punere în aplicare: 15/03/2020

 

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2010/452/PESC a Consiliului din 12 august 2010 privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 10 din Decizia 2010/452/PESC, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 al treilea paragraf din tratat, să adopte deciziile relevante în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia), inclusiv decizia de numire a unui șef al misiunii.

(2)

La 3 decembrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1884 (2), care prelungește mandatul EUMM Georgia până la 14 decembrie 2020.

(3)

La 7 decembrie 2018, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2018/2075 (3), prin care mandatul domnului Erik HØEG de șef al EUMM Georgia a fost prelungit pentru perioada 15 decembrie 2018-14 decembrie 2020.

(4)

La 17 ianuarie 2020, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus numirea dlui Marek SZCZYGIEL în calitatea de șef al EUMM Georgia până la 14 decembrie 2020.

(5)

În consecință, Decizia (PESC) 2018/2075 ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dl Marek SZCZYGIEL este numit șef al misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) pentru perioada 15 martie 2020-14 decembrie 2020.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2018/2075 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 15 martie 2020.

Adoptată la Bruxelles, 11 februarie 2020.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

S. FROM EMMESBERGER


(1)  JO L 213, 13.8.2010, p. 43.

(2)  Decizia (PESC) 2018/1884 a Consiliului din 3 decembrie 2018 de prelungire și modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia (JO L 308, 4.12.2018, p. 41).

(3)  Decizia (PESC) 2018/2075 a Comitetului politic și de securitate din 7 decembrie 2018 privind prelungirea mandatului șefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018) (JO L 331, 28.12.2018, p. 217).