Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 118 din 07-04-2021

Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2010/231/PESC a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/560 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/559 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Somaliei

(2021/C 118 I/01)

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor care figurează în anexa I la Decizia 2010/231/PESC a Consiliului (1), astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/560 a Consiliului (2), și în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului (3), astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/559 al Consiliului (4) privind măsuri restrictive împotriva Somaliei.

Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul Rezoluțiilor 751 (1992) și 1907 (2009) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să adauge trei persoane pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive.

Persoanele în cauză pot oricând să înainteze o cerere adresată Comitetului Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul Rezoluției 751 (1992) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, împreună cu documente justificative, în scopul reanalizării deciziilor de a le include pe lista ONU. Cererea respectivă ar trebui trimisă la următoarea adresă:

Focal Point for De-listing [Punct de contact pentru scoaterea de pe listă]

Security Council Subsidiary Organs Branch [Departamentul pentru organe subsidiare al Consiliului de Securitate]

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Fax +1 2129631300

E-mail: delisting@un.org

Pentru informații suplimentare, a se consulta: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

În urma deciziei ONU, Consiliul Uniunii Europene a decis ca persoanele care au fost desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite să fie incluse pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 2010/231/PESC și în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 356/2010 privind măsuri restrictive împotriva Somaliei. Motivele pentru desemnarea persoanelor și entităților respective sunt prezentate în rubricile relevante din anexele menționate.

Se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) relevant(e), conform indicațiilor de pe site-urile care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 356/2010, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (a se vedea articolul 5 din regulament).

Persoanele în cauză pot înainta Consiliului o cerere, însoțită de documente justificative, prin care să solicite reanalizarea deciziei de a le include pe listele menționate anterior, la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De asemenea, se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 275 al doilea paragraf și la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 17.

(2)  JO L 115 I, 6.4.2021, p. 3.

(3)  JO L 105, 27.4.2010, p. 1.

(4)  JO L 115 I, 6.4.2021, p. 1.