Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 443 din 30-12-2020

DECIZIA NR. 3/2020 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE

din 17 decembrie 2020

de modificare a Protocolului privind Irlanda și Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice [2020/2247]

 

Intrare în vigoare: 18/12/2020

 

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”), în special articolul 164 alineatul (5) litera (d),

întrucât:

(1)

Articolul 164 alineatul (5) litera (d) din Acordul de retragere împuternicește Comitetul mixt instituit în temeiul articolului 164 alineatul (1) (denumit în continuare „Comitetul mixt”) să adopte decizii de modificare a Acordului de retragere, cu condiția ca astfel de modificări să fie necesare pentru corectarea erorilor, remedierea omisiunilor sau a altor deficiențe ori pentru soluționarea unor situații neprevăzute în momentul semnării acordului și cu condiția ca astfel de decizii să nu modifice elementele esențiale ale acordului menționat. În temeiul articolului 166 alineatul (2) din Acordul de retragere, deciziile adoptate de Comitetul mixt sunt obligatorii pentru Uniune și pentru Regatul Unit. Uniunea și Regatul Unit trebuie să pună în aplicare astfel de decizii, care au același efect juridic ca și Acordul de retragere.

(2)

În temeiul articolului 182 din Acordul de retragere, Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord („protocolul”) constituie parte integrantă a acordului menționat.

(3)

Două acte juridice privind performanța în materie de emisii de CO2 a autoturismelor și camionetelor noi înmatriculate în Uniune, care sunt menționate la rubrica 9 din anexa 2 la protocol și care devin aplicabile Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord în temeiul articolului 5 alineatul (4) din protocolul respectiv, nu se referă la introducerea pe piață a unor astfel de vehicule în Uniune. Prin urmare, acestea ar trebui eliminate din anexa 2 la protocol.

(4)

Opt acte juridice care sunt esențiale pentru aplicarea normelor pieței interne pentru mărfuri în ceea ce privește Irlanda de Nord și care au fost omise la momentul adoptării ar trebui adăugate în anexa 2 la protocol.

(5)

Pentru a clarifica domeniul de aplicare al anumitor acte deja menționate în anexa 2 la protocol, ar trebui adăugate trei note la anexa respectivă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa 2 la protocol se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica „9. Autovehicule, inclusiv tractoare agricole și forestiere”, se elimină următoarele mențiuni:

„–

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare”.

2.

La rubrica „6. Reglementări privind salvgardări bilaterale”, se adaugă următoarea mențiune:

„–

Regulamentul (UE) 2019/287 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 februarie 2019 de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare bilaterale și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri comerciale încheiate între Uniunea Europeană și țări terțe (1)”.

3.

La rubrica „23. Substanțe chimice și produse conexe”, se adaugă următoarea mențiune:

„–

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe (2)”.

4.

La rubrica „25. Deșeuri”, se adaugă următoarea mențiune:

„–

Articolele 2-7, articolele 14 și 17 și părțile A, B, C, D și F din anexa la Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (3)”.

5.

La rubrica „29. Produse alimentare – aspecte generale”, se adaugă următoarea rubrică:

„–

Directiva 2011/91/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar (4)”.

6.

La rubrica „42. Material de reproducere a plantelor”, se adaugă următoarele mențiuni:

„–

Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (5)

Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulțire pentru plantele ornamentale (6)

Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (7)”.

7.

La rubrica „47. Altele”, se adaugă următoarea rubrică:

„–

Regulamentul (UE) 2019/880 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea și importul bunurilor culturale”.

8.

La rubrica „4. Aspecte referitoare la comerțul general”, după mențiunea privind „Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului”, se adaugă următoarea notă:

„Fără a aduce atingere faptului că preferințele tarifare pentru țările eligibile în temeiul sistemului generalizat de preferințe tarifare al Uniunii se aplică în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord:

trimiterile la «stat membru» de la articolul 9 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) și de la capitolul VI [Dispoziții de salvgardare și supraveghere] din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 nu se interpretează ca incluzând Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord;

trimiterile la «piața Uniunii» de la articolul 2 litera (k) și de la capitolul VI [Dispoziții de salvgardare și supraveghere] din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 nu se interpretează ca incluzând piața Regatului Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord; și

trimiterile la «producătorii din Uniune» și la «industria Uniunii» din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 nu se interpretează ca incluzând producătorii sau industria din Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.”.

9.

La rubrica „5. Instrumente de apărare comercială”, direct sub titlul rubricii, se introduce următoarea notă:

„Fără a aduce atingere faptului că măsurile de apărare comercială ale Uniunii se aplică în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, trimiterile la «state membre» sau la «Uniune» din Regulamentul (UE) 2016/1036, Regulamentul (UE) 2016/1037, Regulamentul (UE) 2015/478 și Regulamentul (UE) 2015/755 nu se interpretează ca incluzând Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord. De asemenea, importatorii care au plătit taxele antidumping sau taxele compensatorii ale Uniunii la importul de mărfuri vămuite în Irlanda de Nord pot solicita rambursarea acestor taxe doar în temeiul articolului 11 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1036 sau, respectiv, al articolului 21 din Regulamentul (UE) 2016/1037.”.

10.

La rubrica „6. Reglementări privind salvgardări bilaterale”, direct sub titlul rubricii, se introduce următoarea notă:

„Fără a aduce atingere faptului că măsurile Uniunii de salvgardare bilaterale se aplică în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, trimiterile la «state membre» sau la «Uniune» din regulamentele menționate mai jos nu se interpretează ca incluzând Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.”.

11.

La rubrica „25. Deșeuri”, după mențiunea privind „Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului”, se introduce următoarea notă:

„În legătură cu aplicarea respectivelor articole și părți Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord, orice trimitere la «3 iulie 2021» de la articolul 4 alineatul (1), articolul 14 și articolul 17 alineatul (1) se interpretează ca «1 ianuarie 2022». Articolele 2, 3, 14 și 17 și partea F din anexă se aplică numai în măsura în care se referă la articolele 4-7.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2020.

Pentru Comitetul mixt,

Copreședinții

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  JO L 53, 22.2.2019, p. 1.

(2)  JO L 22, 26.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 155, 12.6.2019, p. 1.

(4)  JO L 334, 16.12.2011, p. 1.

(5)  JO 125, 11.7.1966, p. 2298.

(6)  JO L 226, 13.8.1998, p. 16.

(7)  JO L 205, 1.8.2008, p. 28.