Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 118 din 07-04-2021

Avizul Comisiei privind rambursarea taxelor antidumping

(2021/C 118/06)

Prezentul aviz stabilește orientările privind modul de solicitare a unei rambursări a taxelor antidumping în temeiul articolului 11 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”). Aceste orientări le abrogă și le înlocuiesc pe cele publicate în 2014 (2). Scopul orientărilor este clarificarea, pentru diferitele părți implicate într-o procedură de rambursare, a condițiilor care trebuie îndeplinite de o cerere și furnizarea unei explicații cuprinzătoare pas cu pas a procedurii care poate genera o rambursare.

1.   Obiectiv

Procedura de rambursare are ca scop rambursarea taxelor antidumping achitate în cazul în care se demonstrează că marja de dumping pe baza căreia s-au stabilit taxele a fost eliminată sau redusă. Aceasta implică o anchetă privind exporturile producătorului-exportator către Uniune și o calculare a noii marje de dumping.

2.   Principiile de bază care guvernează o procedură de rambursare

2.1.   Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite?

Cererile de rambursare în temeiul articolului 11 alineatul (8) din regulamentul de bază trebuie să demonstreze că marja de dumping pe baza căreia s-au stabilit taxele a scăzut sau a fost eliminată. În alte circumstanțe, se pot aplica dispozițiile privind rambursarea sau remiterea taxelor la import din titlul III capitolul 3 secțiunea 3 din Codul vamal al Uniunii (3).

2.2.   Cine are dreptul să solicite o rambursare?

(a)

Orice importator care a importat mărfuri pentru care s-au stabilit taxe antidumping de către autoritățile vamale poate solicita o rambursare.

(b)

În cazul în care taxele antidumping au fost instituite ca urmare a unei anchete în cadrul căreia Comisia a recurs la un eșantion de producători-exportatori pentru evaluarea dumpingului în temeiul articolului 17 din regulamentul de bază, importatorii pot solicita o rambursare indiferent dacă producătorii-exportatori ai importatorilor au făcut sau nu parte din eșantion.

2.3.   Care este termenul pentru solicitarea unei rambursări?

(a)

Cererile trebuie depuse în termen de șase luni de la data la care valoarea taxelor antidumping a fost stabilită de autoritățile vamale competente, și anume data notificării datoriei vamale de către autoritățile vamale în temeiul articolului 102 din Codul vamal al Uniunii. Cererile trebuie să fie depuse la autoritatea competentă a statului membru (4) în care mărfurile au fost puse în liberă circulație în Uniune (a se vedea punctele 3.2 și 3.3 de mai jos).

(b)

Chiar dacă importatorul contestă valabilitatea taxelor antidumping aplicate importurilor sale în temeiul dispozițiilor legislației vamale a Uniunii, indiferent dacă această acțiune suspendă plata taxelor sau nu, importatorul trebuie, cu toate acestea, să depună o cerere de rambursare în termenul de șase luni de la stabilirea taxelor pentru ca cererea să fie admisibilă.

(c)

Comisia poate, de comun acord cu solicitantul, să decidă suspendarea anchetei de rambursare până la stabilirea finală a răspunderii pentru taxele antidumping.

2.4.   Cum se stabilește marja de dumping revizuită?

(a)

Comisia va stabili, pentru o perioadă reprezentativă, o marjă de dumping referitoare la toate exporturile produsului în cauză ale producătorului-exportator pentru toți importatorii săi din Uniune, nu doar pentru importatorul care solicită o rambursare.

(b)

În consecință, ancheta de rambursare va acoperi toate numerele de control ale produsului (5) care se încadrează în definiția produsului prevăzută în regulamentul de instituire a taxelor antidumping, nu doar pe cele ale produselor importate de solicitant.

(c)

Cu excepția cazului în care s-au schimbat circumstanțele, se va urma aceeași metodologie ca cea aplicată în cursul anchetei care a avut ca rezultat instituirea taxei.

2.5.   Cine trebuie să coopereze?

Finalizarea cu succes a cererii de rambursare nu depinde numai de cooperarea solicitantului, ci și de cooperarea producătorului-exportator. Solicitantul trebuie să se asigure că producătorul-exportator prezintă informațiile relevante Comisiei. Aceasta implică completarea unui chestionar care acoperă o serie largă de date comerciale pentru o anumită perioadă reprezentativă din trecut și acceptarea examinării acestor informații, inclusiv a unei vizite de verificare. Un producător-exportator nu poate „coopera parțial” prezentând numai date selective. O astfel de abordare ar conduce Comisia la concluzia că nu a cooperat și la respingerea cererii.

2.6.   Cum sunt protejate informațiile confidențiale?

Regulile de confidențialitate stabilite la articolul 19 din regulamentul de bază se aplică tuturor informațiilor primite în legătură cu cererile de rambursare a taxelor antidumping.

2.7.   Cât de mult se poate rambursa?

Dacă se stabilesc admisibilitatea și fundamentarea cererii, ancheta poate avea ca rezultat:

nerambursarea taxelor antidumping achitate, atunci când se constată că marja de dumping este egală sau mai mare decât taxa antidumping percepută;

sau

rambursarea parțială a taxelor antidumping achitate, atunci când marja de dumping a scăzut sub nivelul taxei antidumping percepute;

sau

rambursarea integrală a taxelor antidumping achitate, atunci când marja de dumping a fost eliminată.

2.8.   Care este termenul pentru finalizarea anchetei de rambursare?

Comisia trebuie să ia, în mod normal, o decizie în ceea ce privește rambursarea în termen de 12 luni și în niciun caz în mai mult de 18 luni începând cu data la care cererea de rambursare este susținută în mod corespunzător de elemente de probă. În conformitate cu articolul 11 alineatul (8) al treilea paragraf din regulamentul de bază, o cerere este susținută în mod corespunzător de elemente de probă în cazul în care conține informații precise cu privire la suma corespunzătoare rambursării taxelor antidumping solicitată și este însoțită de toate documentele vamale referitoare la calcularea și la plata acestei sume, precum și de informații privind valorile normale [a se vedea punctele 3.5-3.7 și punctul 4 litera (d) de mai jos] și prețurile de export pentru producătorul-exportator căruia i se aplică taxa (a se vedea punctul 4 de mai jos).

În cazul în care se acordă o rambursare, autoritățile statelor membre au la dispoziție 90 de zile de la data la care le este notificată decizia Comisiei pentru a efectua plata corespunzătoare.

3.   Cererea

3.1.   Formularul de cerere

Cererea trebuie să fie depusă în scris, într-o limbă oficială a Uniunii și semnată de o persoană împuternicită să îl reprezinte pe solicitant. Cererea trebuie să fie realizată folosind formularul atașat ca anexa I la prezentul aviz.

Cererea trebuie să indice în mod clar valoarea totală a taxelor antidumping pentru care se dorește rambursarea și să identifice tranzacțiile de import specifice pe care se bazează totalul respectiv.

Cererea trebuie să se bazeze pe o reducere sau o eliminare a marjei de dumping. Prin urmare, aceasta trebuie să includă o declarație din care să reiasă că marja de dumping a producătorului-exportator al solicitantului, pe baza căreia au fost stabilite taxele antidumping, a scăzut sub nivelul taxei aplicabile importurilor pentru care a fost solicitată rambursarea sau a fost eliminată.

3.2.   Depunerea cererii

Cererea trebuie să fie prezentată autorităților competente ale statului membru pe al cărui teritoriu a fost pus în liberă circulație produsul vizat de taxele antidumping (6). Lista autorităților competente este publicată pe pagina de internet a DG Comerț.

Statul membru trebuie să transmită imediat Comisiei cererea și toate documentele relevante. Fără a aduce atingere altor forme de trimitere, această transmitere este efectuată pe cale electronică.

3.3.   Termenele pentru depunerea unei cereri

(a)

Termenul de șase luni

Toate cererile de rambursare trebuie să fie depuse la autoritățile competente ale statului membru corespunzător în termenul de șase luni (7) stabilit la articolul 11 alineatul (8) al doilea paragraf din regulamentul de bază.

Termenul de șase luni trebuie respectat chiar și în cazul în care un regulament de instituire a taxei în cauză este contestat în fața instanțelor Uniunii Europene sau dacă aplicarea regulamentului este contestată în fața organismelor administrative sau judiciare naționale [a se vedea punctul 2.3 litera (b) de mai sus].

În funcție de fiecare caz specific, termenul de șase luni va curge de la:

 

data intrării în vigoare a unui regulament de instituire a taxei definitive și de percepere a sumelor garantate prin intermediul unei taxe provizorii, în cazul în care taxele provizorii sunt percepute în mod definitiv;

sau

 

data stabilirii taxei antidumping definitive, și anume data notificării datoriei vamale de către autoritățile vamale în temeiul articolului 102 din Codul vamal al Uniunii;

sau

 

dacă valoarea corectă a taxelor este stabilită în temeiul unui control ulterior vămuirii, de la data stabilirii taxelor de plătit.

(b)

Data depunerii cererii

La transmiterea cererii către Comisie, statul membru trebuie să indice data depunerii cererii, și anume data la care autoritatea competentă a statului membru a primit efectiv cererea.

În interes propriu, solicitanții trebuie să obțină dovada primirii cererii lor de la oficiile statului membru corespunzător. De exemplu:

 

cererile poștale pot fi trimise prin scrisoare recomandată însoțite de un formular de confirmare de primire;

 

data primirii unui fax de către autoritatea competentă a statului membru poate fi stabilită prin trimitere la data indicată pe raportul de transmitere cu succes și în jurnalul faxului;

 

data recunoașterii formale a primirii atunci când cererea este depusă personal sau electronic.

3.4.   Elementele de probă necesare din partea solicitantului

Pentru a permite Comisiei să proceseze cererea, solicitantul trebuie să anexeze, în măsura posibilului (8), la cererea sa prezentată statului membru relevant, elementele de probă de mai jos:

(a)

toate facturile și alte documente pe care se bazează procedurile vamale;

(b)

toate documentele vamale de identificare a tranzacțiilor de import pentru care se dorește rambursarea, care atestă în special baza pentru stabilirea valorii taxelor de perceput (tipul, cantitatea și valoarea mărfurilor declarate și nivelul taxei antidumping aplicate), precum și suma exactă a taxelor antidumping percepute;

(c)

declarații care să ateste că:

(i)

taxa percepută nu a fost rambursată de producătorul-exportator sau de orice parte terță;

(ii)

prețurile pe care se bazează cererea sunt reale;

(iii)

nu există un acord de compensare încheiat înainte, în timpul sau simultan cu vânzarea (vânzările) în cauză;

(d)

informații privind valorile normale și prețurile de export care demonstrează că marja de dumping a producătorului-exportator a scăzut sub nivelul taxei în vigoare sau a fost eliminată. Aceste informații sunt deosebit de importante în cazul în care solicitantul este asociat cu producătorul-exportator.

Dacă solicitantul nu este asociat cu producătorul-exportator și dacă informațiile relevante nu sunt disponibile imediat, cererea trebuie să conțină o declarație din partea producătorului-exportator precizând că marja de dumping a fost redusă sau eliminată și că va furniza Comisiei toate datele justificative relevante. Este vorba despre datele privind valorile normale și prețurile de export pentru o perioadă reprezentativă în cursul căreia mărfurile au fost exportate în Uniune. Această perioadă va fi stabilită ulterior de Comisie [a se vedea punctul 4.1 litera (a)].

Dacă producătorul-exportator își are sediul în anumite țări care nu sunt membre ale OMC, valoarea normală va fi stabilită în temeiul articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază (a se vedea punctul 3.5 pentru mai multe informații privind procedura referitoare la anumite țări care nu sunt membre ale OMC).

Dacă producătorul-exportator este situat într-o țară în care s-a constatat existența unor distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază în ceea ce privește taxa aplicabilă, valoarea normală va fi stabilită în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază (a se vedea punctul 3.6 pentru mai multe informații privind procedura referitoare la țările cu distorsiuni semnificative).

Pentru informații privind perioada de tranziție pentru stabilirea valorii normale, a se vedea punctul 3.7;

(e)

informațiile privind societatea solicitantului;

(f)

împuternicirea, dacă cererea este depusă de o parte terță;

(g)

o listă a tranzacțiilor de import pentru care se solicită o rambursare (din considerente de natură practică pentru solicitant, la prezentul aviz este atașat un model de formular cu informațiile solicitate, ca anexa II);

(h)

dovada plății taxelor antidumping pentru care se solicită o rambursare.

Copiile originalelor facturilor, ale declarațiilor vamale și ale altor astfel de documente trebuie să fie însoțite de o declarație privind autenticitatea lor furnizată de solicitant sau de producătorul-exportator, după caz. În plus, aceste documente sau traducerile lor trebuie să fie furnizate în una dintre limbile oficiale ale Uniunii.

Comisia va stabili dacă cererea conține toate informațiile cerute solicitantului. Dacă este nevoie, Comisia va comunica solicitantului informațiile care mai trebuie prezentate și va specifica un termen pentru prezentarea elementelor de probă solicitate. Comisia își rezervă dreptul de a solicita elemente de probă suplimentare care să susțină cererea.

3.5.   Elemente de probă ale valorii normale în cazul importurilor provenite din anumite țări care nu sunt membre ale OMC

În cazul în care se solicită o rambursare pentru taxe instituite asupra importurilor provenite dintr-o țară care nu este membră a OMC și care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului (9), valoarea normală va fi stabilită în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din regulamentul de bază și cu metodologia utilizată în ceea ce privește taxa aplicabilă importurilor în cauză.

În acest caz, valoarea normală este stabilită pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară analogă adecvată, iar solicitantul trebuie să identifice un producător dintr-o țară analogă și să solicite cooperarea acestuia.

Acesta trebuie să solicite cooperarea acelorași societăți care au cooperat în cadrul anchetei inițiale, cu excepția cazului în care poate demonstra că utilizarea altor producători din aceeași țară sau a datelor dintr-o altă țară analogă este mai adecvată.

Dacă solicitantul nu poate obține nicio cooperare, acesta poate propune orice altă metodă în temeiul articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază și poate furniza datele necesare pentru calcularea valorilor normale pe baza acestei alte metode. Solicitantul trebuie să furnizeze elemente de probă satisfăcătoare care să ateste că a încercat, fără succes, să obțină cooperare din partea tuturor producătorilor cunoscuți ai produsului care face obiectul anchetei.

Dacă solicitantul nu reușește să furnizeze datele pentru calcularea valorilor normale în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din regulamentul de bază într-o perioadă de timp rezonabilă, Comisia respinge cererea ca urmare a lipsei de elemente de probă justificative.

3.6.   Elemente de probă ale valorii normale în cazul importurilor provenite dintr-o țară cu distorsiuni semnificative

În cazul în care se solicită o rambursare pentru taxe instituite asupra importurilor provenite dintr-o țară în care s-a stabilit, în cadrul anchetei inițiale sau în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, că există distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază în ceea ce privește taxa aplicabilă în cauză, valoarea normală va fi stabilită, în mod normal, în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.

În acest caz, valoarea normală va fi construită exclusiv pe baza costurilor de producție și de vânzare care reflectă prețuri sau valori de referință nedistorsionate.

Pentru informații privind perioada de tranziție pentru aplicarea acestei metodologii, a se vedea punctul 3.7.

3.7.   Perioada de tranziție pentru metodologia de stabilire a valorii normale

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază, în cursul unei perioade de tranziție, metodologia aplicabilă țărilor fără economie de piață, în vigoare până la 19 decembrie 2017, se va aplica pentru stabilirea valorii normale în cazul în care:

rambursarea este solicitată pentru taxe bazate pe o valoare normală calculată în conformitate cu metodologia aplicată în cazul țărilor fără economie de piață, astfel cum era în vigoare până la 19 decembrie 2017;

până la data de deschidere a primei reexaminări efectuate în perspectiva expirării acestor măsuri, după 19 decembrie 2017 (10).

În acest scop, se aplică dispozițiile regulamentului de bază în vigoare până la 19 decembrie 2017 (denumit în continuare „regulamentul de bază din 2017”) (11). În astfel de cazuri, valoarea normală va fi stabilită în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază din 2017, cu excepția cazului în care producătorul-exportator primește tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (denumit în continuare „TEP”) în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază din 2017.

În cazul în care nu se aplică TEP, valoarea normală va fi stabilită, în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază din 2017, pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară terță cu economie de piață (denumită în continuare „țara analogă”). Solicitantul trebuie să identifice un producător dintr-o țară analogă și să solicite cooperarea acestuia.

Acesta trebuie să solicite cooperarea acelorași societăți care au cooperat în cadrul anchetei inițiale, cu excepția cazului în care poate demonstra că utilizarea altor producători din aceeași țară sau a datelor dintr-o altă țară analogă este mai adecvată.

Dacă solicitantul nu poate obține nicio cooperare, acesta poate propune orice altă metodă în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază din 2017 și poate furniza datele necesare pentru calcularea valorilor normale pe baza acestei alte metode. Solicitantul trebuie să furnizeze elemente de probă satisfăcătoare care să ateste că a încercat, fără succes, să obțină cooperare din partea tuturor producătorilor cunoscuți ai produsului care face obiectul anchetei.

Dacă solicitantul nu reușește să furnizeze datele pentru calcularea valorilor normale în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază din 2017 într-o perioadă de timp rezonabilă, Comisia respinge cererea ca urmare a lipsei de elemente de probă justificative.

3.8.   Cereri recurente

Imediat ce solicitantul decide să depună mai mult de o cerere de rambursare a taxelor antidumping percepute pentru produsul în cauză, acesta trebuie să notifice Comisia în acest sens. Aceste informații sunt necesare pentru ca Comisia să structureze ancheta în modul cel mai eficient și eficace.

4.   Evaluarea fundamentării unei cereri

Comisia va contacta producătorul-exportator și va solicita informații privind valoarea sa normală și prețurile sale de export pentru o anumită perioadă reprezentativă. Cererea va fi considerată susținută în mod corespunzător de elemente de probă (12) numai după ce toate informațiile solicitate și chestionarele completate (inclusiv răspunsurile în legătură cu deficiențele semnificative care au putut fi identificate) au fost primite de Comisie.

(a)

Perioada reprezentativă

În scopul stabilirii marjei de dumping revizuite, Comisia va specifica perioada reprezentativă care, în mod normal, va acoperi cel puțin șase luni și va include o perioadă scurtă înainte de data facturării de către producătorul-exportator a primei tranzacții pentru care se solicită rambursarea.

(b)

Chestionare privind dumpingul

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din regulamentul de bază, producătorului-exportator al solicitantului și, după caz, importatorului (importatorilor) afiliat (afiliați) li se va cere să prezinte informații privind nu doar vânzările către solicitant, ci ansamblul vânzărilor lor către Uniune din perioada reprezentativă.

Informațiile vor fi solicitate prin intermediul unui chestionar trimis producătorului-exportator al solicitantului (și oricărui importator afiliat din Uniune), termenul pentru răspuns fiind de 37 de zile.

Producătorul-exportator poate transmite informații confidențiale direct Comisiei, fără intermedierea solicitantului. În conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, trebuie furnizată și o versiune neconfidențială a răspunsului la chestionar și a oricăror alte informații confidențiale prezentate. Aceste informații neconfidențiale vor fi puse la dispoziția părților interesate în vederea consultării și pot fi accesate online prin TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI).

(c)

Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață („TEP”)

În cazul în care se aplică perioada de tranziție menționată la punctul 3.7, producătorul-exportator poate solicita TEP în scopul anchetei de rambursare. În acest caz, el trebuie să prezinte toate informațiile solicitate în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază din 2017.

Dacă TEP este acordat producătorului-exportator, valoarea normală va fi stabilită pe baza propriilor sale prețuri și costuri în conformitate cu articolul 2 alineatele (1)-(6) din regulamentul de bază din 2017.

Dacă TEP nu este acordat, valoarea normală va fi stabilită în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază din 2017.

Stabilirea TEP în cadrul unei anchete de rambursare se va aplica numai în scopul stabilirii marjei de dumping în perioada reprezentativă pentru rambursare.

Acordarea TEP în scopul anchetei de rambursare se realizează indiferent dacă producătorului-exportator i s-a acordat deja TEP în cadrul anchetei inițiale sau dacă acesta a cooperat în cursul anchetei inițiale.

(d)

Exporturi din anumite țări care nu sunt membre ale OMC

În cazul în care se solicită o rambursare pentru taxe instituite asupra exporturilor din anumite țări care nu sunt membre ale OMC, valoarea normală se stabilește în temeiul articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază (a se vedea punctul 3.5 pentru elementele de probă necesare care trebuie furnizate de solicitant).

(e)

Exporturi din țări cu distorsiuni semnificative

În plus față de procedura menționată la litera (b) de mai sus, producătorului-exportator al solicitantului i se va cere să prezinte informații privind factorii de producție utilizați în perioada reprezentativă.

Informațiile vor fi solicitate prin intermediul unui formular trimis producătorului-exportator al solicitantului, termenul pentru răspuns fiind de 15 zile.

(f)

Vizitele de verificare

Părțile care prezintă informațiile trebuie să fie informate cu privire la faptul că Comisia poate verifica informațiile primite printr-o vizită de verificare în temeiul articolului 16 din regulamentul de bază.

4.1.   Analiza fundamentării cererii

(a)

Metodologia generală

Marja de dumping revizuită va fi stabilită comparând pentru perioada reprezentativă:

valoarea (valorile) normală (normale)

și prețul (prețurile) de export

pentru produsul (produsele) exportat(e) în cauză, în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolului 2 din regulamentul de bază.

Articolul 11 alineatul (9) din regulamentul de bază prevede că se aplică „aceeași metodă ca și în examinarea care a avut ca rezultat impunerea taxei, ținându-se seama de dispozițiile articolului 2 (Stabilirea existenței dumpingului), în special de alineatele (11) și (12) (utilizarea mediilor ponderate pentru calcularea marjei de dumping), și de dispozițiile articolului 17 (Eșantionare)”.

Pentru calcularea marjei de dumping revizuite, Comisia se poate baza pe un eșantion de producători-exportatori, de tipuri de produs sau de tranzacții vizate de cerere (cereri), în temeiul articolului 17 din regulamentul de bază, în special alineatul (3). Eșantionarea se va aplica în cazul în care numărul de producători-exportatori, de tipuri de produs sau de tranzacții vizate este atât de mare, încât examinările individuale ar complica inutil procedura și ar împiedica încheierea anchetei în timp util. Aceasta va fi stabilită cel puțin pentru o perioadă de 6 luni de la data depunerii primei cereri sau de 12 luni de la data instituirii măsurilor definitive, dacă această dată este ulterioară celei dintâi.

(b)

Punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (10) din regulamentul de bază

În cazul în care prețul de export este construit în temeiul articolului 2 alineatul (9) din regulamentul de bază, Comisia îl calculează fără să deducă valoarea taxelor antidumping achitate, atunci când sunt prezentate elemente de probă concludente conform cărora taxa este reflectată în mod corespunzător în prețurile de revânzare și în prețurile de vânzare ulterioară în Uniune. Comisia va examina dacă o creștere a prețurilor de vânzare către clienții independenți din Uniune între perioada inițială de anchetă și perioada anchetei de rambursare include taxele antidumping.

(c)

Utilizarea constatărilor reexaminării

La examinarea unei cereri de rambursare, Comisia poate decide în orice moment să deschidă o reexaminare intermediară în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază. Procedura privind cererea de rambursare va fi suspendată până la încheierea reexaminării.

Constatările anchetei de reexaminare pot fi folosite doar pentru a stabili fundamentarea unei cereri de rambursare, cu condiția ca data tranzacțiilor pentru care se solicită o rambursare să se înscrie în perioada de anchetă a reexaminării.

(d)

Extrapolare

Fără a aduce atingere literei (c) de mai sus, din motive de eficacitate administrativă, marja de dumping stabilită în orice anchetă poate fi extrapolată pentru tranzacțiile de import prezentate pentru rambursare care nu au loc în respectiva perioadă de anchetă. Trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

 

extrapolarea poate fi pusă în aplicare doar pentru o perioadă imediat următoare unei perioade care a fost anchetată;

 

perioada maximă pentru care rezultatele anchetei pot fi extrapolate este de șase luni;

 

extrapolarea poate fi aplicată doar atunci când marja de dumping a fost calculată și stabilită pe baza unei anchete finalizate;

 

extrapolarea se va aplica numai unei valori relativ scăzute a taxelor în contextul cererii de rambursare integrale.

4.2.   Lipsa cooperării

În cazul în care solicitantul, producătorul-exportator sau producătorul dintr-o țară analogă (dacă se aplică):

 

furnizează informații false sau care induc în eroare;

sau

 

refuză accesul la informațiile relevante sau nu le furnizează într-o perioadă de timp rezonabilă;

sau

 

obstrucționează semnificativ ancheta, împiedicând inclusiv verificarea informațiilor în măsura considerată necesară de către Comisie,

informațiile nu vor fi luate în considerare și Comisia poate concluziona că solicitantul nu și-a îndeplinit obligațiile în ceea ce privește sarcina probei. Acest lucru poate duce la respingerea cererii, în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) al treilea paragraf din regulamentul de bază.

4.3.   Informarea părților

După finalizarea anchetei privind fundamentarea cererii, solicitantul va primi o informare privind faptele și considerațiile esențiale pe baza cărora Comisia intenționează să adopte o decizie privind cererea de rambursare. Producătorul-exportator (producătorii-exportatori) care a(u) cooperat poate (pot) primi doar informații privind procesarea datelor sale (lor) specifice, în special calculele rezultante ale valorii normale și ale prețurilor de export.

5.   Rezultat

5.1.   Valoarea în exces care trebuie restituită

Valoarea în exces care trebuie rambursată solicitantului va fi calculată în mod normal ca sumă absolută egală cu diferența dintre taxa percepută și marja de dumping stabilită în cadrul anchetei de rambursare.

5.2.   Plata

Rambursarea trebuie să fie achitată în mod normal de statul membru în care au fost stabilite și percepute ulterior taxele antidumping, în termen de 90 de zile de la data notificării deciziei de rambursare.

Posibilitatea ca orice plată efectuată după 90 de zile să genereze sau nu plata unei dobânzi se supune legislației naționale din fiecare stat membru.

5.3.   Revocarea unei decizii de rambursare

Dacă se constată ulterior că o decizie de acordare a rambursării a fost adoptată în baza unor informații false sau incomplete, o astfel de decizie va fi revocată retroactiv. Într-adevăr, faptul că o decizie de rambursare s-a bazat pe informații false sau incomplete echivalează cu absența unui temei juridic obiectiv pentru această decizie, care prin urmare privează ab initio solicitantul de dreptul de a obține o rambursare și justifică revocarea deciziei.

Ca urmare a unei astfel de revocări, sumele rambursate care corespund taxelor antidumping inițiale vor fi recuperate.

După adoptarea de către Comisie a unei decizii de revocare a unei rambursări, statul membru vizat se asigură că această decizie este pusă în aplicare corect pe teritoriul său, recuperând sumele rambursate în mod necorespunzător în temeiul articolului 11 alineatul (8) din regulamentul de bază.

La implementarea unei astfel de decizii, autoritățile naționale ale statului membru vizat acționează în conformitate cu normele procedurale și de fond ale propriei legislații naționale. Punerea în aplicare a legislației naționale nu trebuie să afecteze domeniul de aplicare și eficacitatea deciziei Comisiei de revocare a deciziei sale anterioare de acordare a unei rambursări.

5.4.   Transparență

Versiunea neconfidențială a deciziilor Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (8) din regulamentul de bază, precum și anchetele de rambursare în curs, sunt publicate pe pagina de internet a DG Comerț.


(1)  Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, 30.6.2016, p. 21).

(2)  Avizul Comisiei privind rambursarea taxelor antidumping (JO C 164, 29.5.2014, p. 9).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(4)  Procedura descrisă în prezentul aviz se aplică mutatis mutandis cererilor de rambursare depuse de importatorii care au plătit taxe antidumping ale Uniunii la importul de mărfuri vămuite în Irlanda de Nord, în conformitate cu anexa II punctul 5 la Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO CI 384, 12.11.2019, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 3/2020 a Comitetului mixt instituit prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 443, 30.12.2020, p. 3).

(5)  Numerele de control ale produselor sunt create în scopul calculării marjei de dumping pentru fiecare tip unic și pentru fiecare combinație posibilă de caracteristici ale produsului, pentru toate produsele fabricate și exportate în Uniunea Europeană, precum și pentru cele vândute pe piața internă.

(6)  Cererile de rambursare pentru produsele introduse pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru trebuie să fie prezentate autorităților statului membru care a stabilit datoria vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei din 2 iulie 2019 de instituire a unui instrument vamal pentru punerea în aplicare a articolului 14a din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și a articolului 24a din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului.

(7)  Pentru calcularea termenului, a se vedea Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).

(8)  Dacă informațiile nu sunt disponibile în momentul depunerii cererii, aceste informații trebuie să fie prezentate direct Comisiei, după depunere.

(9)  Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (JO L 123, 19.5.2015, p. 33).

(10)  A se vedea articolul 11 alineatul (3) al patrulea paragraf din regulamentul de bază.

(11)  Pentru dispozițiile relevante, a se vedea anexa III.

(12)  A se vedea articolul 11 alineatul (8) al patrulea paragraf din regulamentul de bază.


ANEXA I

FORMULAR DE CERERE DE RAMBURSARE (1)

Image 1

Image 2


(1)  O versiune electronică a acestui formular este disponibilă pe pagina de internet a Comisiei Europene, DG Comerț https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152900.pdf


ANEXA II

TABELUL TRANZACȚIILOR DE IMPORT

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Numărul tranzacției

Numărul facturii de achiziție

Data facturii de achiziție

Numele furnizorului / exportatorului

Numele producătorului din țara de origine

Țara de origine

Tipul produsului (denumire)

Tipul produsului (referință sau numărul modelului)

Tarif /Cod NC

Cantitatea achiziționată

Valoarea facturii

Moneda

Prețul unitar

Data plății facturii

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note explicative ale tabelului:

a

Numărul tranzacției

Fiecare tranzacție trebuie să fie marcată cu un număr de ordine care trebuie să fie aplicat și pe documentele justificative vizate (de exemplu facturi).

h

Tipul produsului (referință sau numărul modelului)

Specificați numărul sau codul de referință comercial al produsului.

s

Data expedierii

Specificați data la care produsele au fost expediate de furnizor.

w

Valoarea vamală (baza pentru calcularea taxelor)

Aceasta trebuie să fie valoarea vamală care figurează pe înregistrările vamale. În mod normal, valoarea vamală se bazează pe valoarea facturii plus cheltuielile de transport/asigurare.

v

Data la care taxele au fost stabilite în mod corespunzător de către autoritățile vamale

Aceasta este data la care taxele sunt stabilite de către autoritățile vamale, și anume, în principiu, data acceptării declarației vamale.

aa

Data plății taxelor

Aceasta este data la care taxele au fost plătite efectiv către autoritățile vamale. Astfel, aceasta trebuie să fie data la care suma în cauză a fost transferată din contul bancar al societății în contul bancar al autorităților vamale.

 

Numărul de referință al plății

Furnizați un număr de referință pentru înregistrarea plății facturii (de exemplu, numărul extrasului de cont bancar și data).

 

Moneda

Vă rugăm să folosiți codurile ISO. O listă a codurilor ISO este disponibilă pe internet: http://www.cc.cec/inforecu/files.htm

Stabilirea admisibilității unei cereri de rambursare. Anexă: Tabelul tranzacțiilor de import

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

aa

ab

Numărul de referință al plății

Cursul valutar

Valoarea facturii în moneda importatorului

Incoterms

Data expedierii

Valoarea costurilor de transport

Înregistrarea vamală (nr. DAU)

Data la care taxele au fost stabilite în mod corespunzător de către autoritățile vamale

Valoarea vamală (baza pentru calcularea taxelor)

Moneda

Nivelul taxei antidumping (%)

Valoarea taxei antidumping

Data plății taxelor

Numărul de referință al plății

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incoterms

EXW

Franco fabrică

FCA

Franco transportator

FAS

Franco de-a lungul vasului

FOB

Franco la bord

CFR

Cost și navlu

CIF

Cost, asigurare și navlu

CPT

Transport plătit până la

CIP

Transport și asigurare plătite până la

DAF

Livrat la frontieră

DES

Livrat la bordul navei

DEQ

Livrat franco la chei (taxe vamale plătite)

DDU

Livrat la destinație fără taxe vamale plătite

DDP

Franco destinație vămuit


ANEXA III

Extras din articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, în versiunea sa în vigoare până la 19 decembrie 2017

7.   

(a)

În cazul importurilor care provin din țări care nu au economie de piață (1), valoarea normală se stabilește pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară terță care are economie de piață sau pe baza prețului dintr-o astfel de țară terță către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în cazul în care aceste lucruri nu sunt posibile, în orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau care urmează să fie plătit în Uniune pentru produsul similar, ajustat în mod corespunzător, în cazul în care este necesar, pentru ca acesta să includă o marjă de profit rezonabilă.

O țară terță cu economie de piață adecvată se alege în mod rezonabil, ținând seama de toate informațiile utile disponibile în momentul efectuării alegerii. Se ține de asemenea seama de termene și, după caz, se alege o țară terță cu economie de piață care face obiectul aceleiași examinări.

Părțile care participă la examinare sunt informate de îndată după începerea anchetei cu privire la țara terță cu economie de piață respectivă și au la dispoziție 10 zile pentru a-și prezenta comentariile.

(b)

În cazul examinărilor antidumping privind importurile din Republica Populară Chineză, Vietnam și Kazahstan, precum și din orice țară care nu are economie de piață și care este membră a OMC la data deschiderii examinării, valoarea normală se stabilește în conformitate cu alineatele (1)-(6), în cazul în care se stabilește, pe baza unor cereri documentate corespunzător prezentate de unul sau mai mulți producători care fac obiectul examinării și în conformitate cu criteriile și procedurile prevăzute la litera (c), că în cazul acestui producător sau al acestor producători prevalează condițiile economiei de piață în ceea ce privește fabricarea și vânzarea produsului similar respectiv. În cazul în care nu apare o astfel de situație, se aplică dispozițiile de la litera (a).

(c)

Cererea prezentată în temeiul literei (b) trebuie formulată în scris și să conțină probe suficiente că producătorul își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață, și anume că:

deciziile întreprinderilor referitoare la prețuri, costuri și intrări, de exemplu materii prime, costurile tehnologiei și mâinii de lucru, producție, vânzări și investiții, se adoptă ținându-se seama de semnalele pieței care reflectă cererea și oferta și fără o intervenție semnificativă din partea statului în această privință, iar costurile principalelor intrări reflectă în mod real valorile pieței;

întreprinderile utilizează o singură serie de registre contabile de bază, care fac obiectul unui audit independent în conformitate cu standardele internaționale și care sunt utilizate în toate scopurile;

costurile de producție și situația financiară ale întreprinderilor nu fac obiectul niciunei denaturări importante, determinate de vechiul sistem de economie planificată, mai ales în ceea ce privește amortizarea activelor, alte reduceri de valoare, barter sau plăți sub formă de compensare de datorii;

întreprinderile respective fac obiectul unor legi privind falimentul și proprietatea care garantează siguranța juridică și stabilitatea operațiilor întreprinderilor; și

operațiile de schimb valutar sunt efectuate la cursul de schimb al pieței.


(1)  Inclusiv: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Coreea de Nord, Georgia, Kârgâzstan, Moldova, Mongolia, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.