Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 118 din 07-04-2021

Cerere de exprimare a interesului pentru postul de membru al consiliului de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară

(2021/C 118/05)

Se solicită depunerea de dosare de candidatură pentru unul din 14 posturi de membru al Consiliului de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, înființată prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1). Autoritatea este situată în Parma, Italia.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) reprezintă elementul-cheie al sistemului Uniunii Europene de evaluare a riscurilor legate de siguranța alimentelor și a hranei pentru animale. Autoritatea a fost înființată în scopul furnizării de consultanță științifică și sprijin pentru legislația și politicile Uniunii din toate domeniile care ar putea avea un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, precum și în ceea ce privește aspectele conexe din domeniul sănătății și bunăstării animalelor, precum și din domeniul fitosanitar. Autoritatea furnizează informații independente în legătură cu aceste aspecte și comunică în privința riscurilor. Misiunea ei include, de asemenea, furnizarea de consultanță științifică în numeroase domenii legate de legislația privind alimentele și hrana pentru animale și ori de câte ori este necesar în baza legislației Uniunii, inclusiv în privința noilor tehnologii alimentare, precum OMG-urile. Autoritatea este recunoscută pe scară largă ca punct de referință, datorită independenței sale, calității științifice a avizelor sale și a informațiilor transmise publicului, precum și datorită transparenței procedurilor sale și profesionalismului cu care își îndeplinește sarcinile. Pe lângă propriul personal specializat, autoritatea beneficiază de sprijinul rețelelor de organizații competente din UE.

Contextul juridic

În conformitate cu articolul 25 din regulamentul menționat mai sus, „Membrii Consiliului de administrație se numesc astfel încât să se asigure cele mai ridicate standarde de competență, o gamă largă de experiențe în materie și, în concordanță cu acestea, o cât mai mare repartizare geografică pe teritoriul Uniunii”. În plus, patru dintre membrii Consiliului de administrație „trebuie să fi lucrat în organizații reprezentând consumatorii și alte interese din lanțul trofic”.

În plus, conform considerentului 40 din regulamentul menționat anterior, „Cooperarea cu statele membre este și ea indispensabilă” și conform considerentului 41:

„Consiliul de administrație ar trebui numit astfel încât să se asigure cel mai ridicat standard de competență, o largă experiență în domeniu, de exemplu în management și în administrația publică și cea mai largă distribuție geografică în cadrul Uniunii. Aceasta ar trebui facilitată de o rotație a diferitelor țări de origine a membrilor Consiliului de administrație, nerezervându-se nici un post pentru reprezentanții unui anumit stat membru.”

Rolul și modul de funcționare al Consiliului de administrație

Responsabilitățile Consiliului de administrație includ, în special:

monitorizarea generală a activității autorității în scopul asigurării îndeplinirii misiunii acesteia și a sarcinilor care i-au fost atribuite în conformitate cu mandatul ei, într-un climat de independență și transparență;

numirea directorului executiv pe baza unei liste de candidați întocmită de Comisie și, dacă este cazul, demiterea acestuia;

numirea membrilor comitetului științific și ai grupurilor științifice, care sunt responsabile cu furnizarea avizelor științifice ale autorității;

adoptarea programelor anuale și multianuale de lucru ale autorității și a raportului general anual de activitate;

adoptarea bugetului autorității pentru anul următor și al conturilor anuale pentru anul precedent;

adoptarea regulamentului intern și a regulamentului financiar al autorității.

Funcționarea Consiliului de administrație este asigurată prin reuniuni publice, sesiuni private și corespondență. Publicațiile EFSA, corespondența Consiliului de administrație și sesiunile private sunt redactate sau desfășurate în limba engleză. Consiliul de administrație se întrunește de patru până la șase ori pe an, cel mai adesea în Parma.

Componența Consiliului de administrație

Consiliul de administrație este compus din 14 membri plus un reprezentant al Comisiei, după cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Patru dintre membri trebuie să fi lucrat în organizații reprezentând consumatorii și alte interese din lanțul alimentar.

Componența actuală a Consiliului de administrație poate fi consultată pe site-ul de internet al EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/people/mbmembers

Durata mandatului unui membru al actualului Consiliu de administrație expiră la 30 iunie 2021, în conformitate cu Decizia 2018/C 230/02 a Consiliului (2).

În plus, Regulamentul (UE) 2019/1381 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 1829/2003, (CE) nr. 1831/2003, (CE) nr. 2065/2003, (CE) nr. 1935/2004, (CE) nr. 1331/2008, (CE) nr. 1107/2009, (UE) 2015/2283 și a Directivei 2001/18/CE (3), care modifică, printre altele, Regulamentul (CE) nr. 178/2002, a introdus noi dispoziții cu privire la componența Consiliului de administrație al EFSA. În conformitate cu acest regulament (4), mandatul întregului Consiliu de administrație al EFSA se va încheia la 30 iunie 2022. Un nou Consiliu de administrație, care va fi alcătuit în conformitate cu noile dispoziții, va prelua mandatul începând de la 1 iulie 2022.

Așadar, prin plecarea membrului al cărui mandat urmează să expire la 30 iunie 2021, se va crea un post liber care trebuie ocupat în perioada 1 iulie 2021-30 iunie 2022.

În plus, întrucât membrul respectiv are experiență de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul alimentar, membru care îl va înlocui trebuie să aibă, la rândul său, aceeași experiență de muncă. Prin urmare, vor fi examinate doar dosarele candidaților cu experiență confirmată de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul alimentar.

Calificările necesare pentru ocuparea postului și criteriile de selecție

Membrii Consiliului de administrație trebuie să respecte cele mai înalte standarde de competență, să acopere o gamă largă de domenii de expertiză și să se angajeze să acționeze independent.

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru al UE și să demonstreze că:

1.

dețin o experiență de cel puțin 15 ani într-unul sau mai multe dintre cele cinci domenii de competență enumerate mai jos, inclusiv minimum cinci ani la un nivel superior:

acordarea de consultanță științifică independentă, precum și de asistență tehnică și științifică pentru pregătirea legislației și a politicilor Uniunii Europene în toate domeniile care au un impact direct sau indirect asupra siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale;

management și administrație publică (inclusiv aspecte legate de resursele umane, aspecte juridice și financiare);

elaborarea de politici care să garanteze integritatea, independența, transparența, practicile etice și consultanța de o calitate științifică înaltă, menținându-și totodată fiabilitatea în rândul părților interesate;

eficacitate în ceea ce privește comunicarea cu publicul și informarea acestuia despre activitățile științifice;

asigurarea coerenței necesare între următoarele funcții: evaluarea riscurilor, managementul riscurilor și comunicarea privind riscurile;

2.

dețin o experiență de cel puțin cinci ani în activități legate de siguranța alimentelor și a hranei pentru animale sau în alte domenii legate de misiunea Autorității, în special în domeniul sănătății și bunăstării animalelor, al protecției mediului, în domeniul fitosanitar și în cel al nutriției;

3.

sunt capabili să lucreze într-un mediu multilingv, multicultural și multidisciplinar;

4.

se angajează să acționeze independent:

se așteaptă, din partea candidaților, să respecte cel mai înalt standard de conduită etică, să acționeze în mod onest, independent, imparțial, cu discreție și să nu urmărească realizarea propriilor interese, precum și să evite orice situație susceptibilă de a duce la apariția unui conflict de interese personal.

5.

au experiență de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul alimentar.

La evaluarea candidaților, care se va baza pe compararea meritelor acestora și pe angajamentele lor de a acționa în mod independent, se vor aplica următoarele criterii:

expertiza în și capacitatea de a contribui cu eficacitate la unul sau mai multe dintre domeniile de competență menționate anterior;

expertiza în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale sau în alte domenii legate de misiunea autorității;

capacitatea de a lucra într-un mediu multilingv, multicultural și multidisciplinar.

Lista scurtă a candidaților va fi analizată, de asemenea, în raport cu următoarele cerințe privind componența Consiliului de administrație:

expertiza colectivă bine echilibrată a membrilor Consiliului de administrație;

repartiția geografică cea mai largă cu putință, bazată pe rotația diferitelor naționalități ale membrilor Consiliului de administrație.

În plus, vor fi examinate doar dosarele candidaților cu experiență de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul alimentar. Candidații trebuie să prezinte o justificare în acest sens. Justificarea trebuie să includă detalii cu privire la experiența lor de muncă în organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul alimentar. La dosarul de candidatură trebuie anexată o scrisoare de recomandare din partea organizației în cauză.

Fiecare candidat poate depune o singură candidatură.

Candidații trebuie să completeze un formular de candidatură online și un formular de declarație de interese, care includ angajamente și declarații specifice, pe proprie răspundere.

Scopul formularului de declarație de interese este de a demonstra capacitatea candidatului de a exercita funcția de membru al Consiliului de administrație al EFSA, în acord cu normele interne ale EFSA privind independența (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) și cu codul de conduită al Consiliului de administrație al EFSA (Code of Conduct of the EFSA Management Board). În conformitate cu aceste norme, membrii Consiliului trebuie să nu se implice în nicio activitate care ar putea duce la un conflict de interese sau care este susceptibilă de a induce percepția unui conflict de interese în rândul publicului larg.

De îndată ce sunt numiți de Consiliu, membrii Consiliului de administrație vor trebui să prezinte anual o declarație scrisă de interese și să declare, la fiecare reuniune a Consiliului de administrație, eventualele interese care ar putea afecta independența lor în raport cu punctele de pe ordinea de zi.

Participarea la reuniunile Consiliului de administrație/Rambursare și indemnizații

Membrii trebuie să își ia angajamentul ferm că vor participa la reuniunile Consiliului de administrație. Lor li se cere să confirme în dosarul de candidatură disponibilitatea de a participa în mod activ la reuniunile Consiliului de administrație. Se estimează că aceste reuniuni vor avea loc de patru până la șase ori pe an. Membrii Consiliului de administrație nu sunt remunerați, li se vor deconta cheltuielile normale de deplasare și vor avea dreptul la o diurnă în conformitate cu normele de punere în aplicare adoptate de EFSA. Fără a aduce atingere posibilității de a modifica normele aplicabile în cursul mandatului, cheltuielile de cazare sunt plătite direct de EFSA. Membrii Consiliului de administrație au, de asemenea, dreptul la o indemnizație de 450 EUR pentru fiecare zi completă de participare la reuniuni, sumă destinată să acopere alte costuri derivate din contribuția și participarea lor la activitatea Consiliului de administrație. O reuniune de o jumătate de zi sau participarea timp de o jumătate de zi duce la înjumătățirea indemnizației.

Numirea și mandatul

Cu excepția reprezentatului Comisiei, care este numit de către Comisie, membrii Consiliului de administrație sunt numiți de către Consiliul Uniunii Europene, după consultarea Parlamentului European, din lista întocmită de Comisie pe baza prezentei cereri de exprimare a interesului.

După cum s-a menționat mai sus, mandatul candidatului numit în cadrul acestei proceduri se va încheia la 30 iunie 2022, în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (UE) 2019/1381.

Se atrage atenția candidaților asupra faptului că lista Comisiei va fi făcută publică și că au dreptul de a se opune publicării numelor lor, contactând Comisia la adresa indicată în declarația specifică de confidențialitate aferentă prezentei cereri (a se vedea, de asemenea, secțiunea de mai jos intitulată „Protecția datelor cu caracter personal”). Exercitarea acestui drept nu aduce atingere candidaturii.

Egalitatea de șanse

Se va acorda o atenție deosebită evitării oricărei forme de discriminare și se încurajează candidaturi din partea femeilor.

Procedura și termenul de depunere a candidaturilor

Candidaturile trebuie să respecte cerințele prevăzute în continuare; în caz contrar, ele nu vor fi luate în considerare:

1.

Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura printr-un sistem online, accesând site-ul: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en

Candidatura online trebuie să includă trei documente atașate:

(a)

formularul de declarație de interese, cu semnătură manuscrisă, care poate fi găsit la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en

(b)

un CV detaliat;

(c)

o scrisoare de recomandare din partea unei (unor) organizații reprezentând consumatorii sau alte interese din lanțul alimentar.

2.

După transmiterea cu succes a candidaturii online, sistemul online va genera un număr de înregistrare. Dacă însă nu se generează niciun număr de înregistrare, candidatura nu a fost înregistrată.

În caz de probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu Evoluția candidaturii nu poate fi urmărită online.

3.

Formularul de candidatură, formularul de declarație de interese, CV-ul și eventualele documente justificative trebuie să fie redactate într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, ar fi binevenită, fără a fi obligatorie, furnizarea unui rezumat în limba engleză al experienței și al celorlalte informații pertinente, în scopul facilitării procedurii de selecție. Documentele justificative trebuie depuse într-un stadiu ulterior al procedurii, dacă sunt solicitate.

4.

În cazul în care doriți să vă depuneți dosarul de candidatură într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene decât limba engleză, puteți completa dosarul de candidatură în limba respectivă sau puteți să contactați secretariatul adresa SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu și să solicitați un formular de candidatură în limba respectivă. Veți primi un dosar de candidatură în format Word.

5.

Toate candidaturile vor fi tratate în mod confidențial.

6.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este ora 12.00 (amiază), ora Bruxelles-ului, 7 mai 2021.

7.

Dosarul de candidatură trebuie să fie complet, iar termenul trebuie respectat. Recomandăm cu insistență candidaților să nu aștepte până în ultimele zile pentru a se înscrie, întrucât orice disfuncție a conexiunii internet ar putea duce la ratarea unei oportunități de depunere a candidaturii înainte de termen. După expirarea termenului pentru depunerea candidaturii, nu vor mai fi acceptate înscrieri.

8.

Vor fi acceptate candidaturile trimise prin e-mail la SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu și care respectă cerințele prevăzute la punctul 3. În general, nu vor fi acceptate candidaturile trimise prin poștă, prin fax sau înmânate personal și nici candidaturile trimise direct Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

9.

Prin depunerea candidaturii, candidații acceptă procedurile și condițiile descrise în prezenta cerere și în documentele la care face trimitere aceasta. La pregătirea dosarelor de candidatură, candidații nu pot în niciun caz să facă trimitere la documente prezentate în dosare anterioare de candidatură (de exemplu: nu vor fi acceptate fotocopii ale unor candidaturi anterioare). Orice falsificare privind informațiile solicitate poate conduce la excluderea din procesul de selecție realizat în baza prezentei cereri de exprimare a interesului.

10.

Toți candidații care dau curs prezentei cereri de exprimare a interesului vor fi informați cu privire la rezultatul procesului de selecție.

Protecția datelor cu caracter personal

Comisia va asigura faptul că datele cu caracter personal ale candidaților vor fi prelucrate în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (5). Aceste dispoziții se aplică în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor respective. Pentru informații mai detaliate privind domeniul de aplicare, obiectivele și mijloacele de prelucrare a datelor lor cu caracter personal în contextul prezentei cereri de exprimare a interesului, candidații sunt invitați să consulte declarația specifică de confidențialitate publicată pe pagina internet a cererii, la următoarea adresă https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO C 230, 2.7.2018, p. 2.

(3)  JO L 231, 6.9.2019, p. 1.

(4)  Articolul 10 alineatul (2).

(5)  JO L 295, 21.11.2018, p. 39.