Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0185

Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2019)0088 – C8-0046/2019 – 2019/0040(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 23/72)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0088),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0046/2019),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere articolele 59 și 154 din Regulamentul său de procedură,

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2019)0040

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/503.)