Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0180

Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 23/67)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0053),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0039/2019),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 25 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0161/2019),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

3.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2019)0019

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/500.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei

Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană se bazează pe articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), întrucât se referă la măsuri în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială. O extindere a prezentului regulament la resortisanții țărilor terțe în același act legislativ nu este posibilă din cauza incompatibilității temeiurilor juridice, deoarece o astfel de extindere ar trebui să se bazeze pe articolul 79 alineatul (2) litera (b) din TFUE.

Comisia consideră că resortisanții țărilor terțe care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 ar trebui să beneficieze în continuare de principiile de bază ale coordonării securității sociale ce urmează să fie codificate în Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, în temeiul dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1231/2010 și ale Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, care rămân în vigoare.

Comisia va analiza totuși dacă este cazul să extindă ulterior principiile stabilite în prezentul regulament la resortisanții țărilor terțe care își au reședința legală într-un stat membru și care, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010, se află sau s-au aflat sub incidența legislației UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială, pentru a le confirma drepturile acumulate în perioada când Regatul Unit a fost stat membru.