Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0179

Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 23/66)

Parlamentul European,

având în vedere cererea Curții de Justiție înaintată Parlamentului European și Consiliului, în versiunea revizuită (02360/2018),

având în vedere articolul 256 alineatul (1) și articolul 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora proiectul de act legislativ a fost prezentat Parlamentului (C8-0132/2018),

având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizele Comisiei Europene (COM(2018)0534 și C(2018)7500),

având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolele 48 și 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0439/2018),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0900

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) 2019/629.)