Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 417 din 11-12-2020

REZOLUȚIA (UE) 2020/1866 A PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 14 mai 2020

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2018

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018,

având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0066/2020),

A.

întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale (1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 106 777 232,65 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 23,76 % față de bugetul pe 2017; întrucât creșterea a fost legată în principal de extinderea mandatului agenției; întrucât bugetul agenției provine în principal de la bugetul Uniunii (2);

B.

întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale agenției pentru exercițiul financiar 2018 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.

ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,02 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,98 % față de 2017, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,84 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,41 %;

Performanța

2.

ia act de faptul că agenția utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță specifici pentru a măsura punerea în aplicare a programului său anual de lucru și că evaluarea agenției reprezintă principalul instrument de evaluare a valorii adăugate aduse de activitățile sale; ia act de sistemul de gestionare a performanței al agenției, care stabilește atât obiective multianuale, cât și indicatori-cheie de performanță trimestriali în monitorizarea periodică a punerii în aplicare a programelor de lucru anuale; ia act de faptul că agenția utilizează doar rata de execuție bugetară ca principal indicator-cheie de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

3.

constată că indicatorii-cheie de performanță ai agenției în materie de continuitate și de calitate a serviciilor sale externe și-au atins pragurile aplicabile și că sistemul său de calitate pentru vizite și inspecții a fost extins;

4.

încurajează agenția să pună în aplicare recomandările Curții;

5.

ia act de faptul că agenția cooperează îndeaproape cu alte agenții ale Uniunii, cum ar fi Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pentru aspecte legate de funcția de pază de coastă europeană; de asemenea, încurajează în mod ferm agenția să continue și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii;

6.

ia act de faptul că, în urma aprobării evaluării externe independente privind punerea în aplicare a regulamentului de înființare a agenției în 2017, aceasta și-a prezentat planul de acțiune în martie 2018; constată cu satisfacție că au fost identificate acțiuni, riscuri potențiale și măsuri de atenuare, precum și un calendar pentru punerea lor în aplicare și un impact bugetar realist;

7.

încurajează agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

8.

constată că întârzierea în operațiunile sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) legate de cooperarea europeană în ceea ce privește funcțiile de gardă de coastă ca urmare a problemelor tehnice și a dificultăților constante de a obține permise de zbor din partea autorităților naționale a dus la o modificare a bugetului care a redus subvențiile UE și la restituirea a 6 000 000 EUR sub formă de credite de plată către Comisie; constată că această reducere s-a dovedit insuficientă din cauza întârzierilor suplimentare cauzate de probleme tehnice și de condiții meteorologice nefavorabile, ceea ce a dus la reducerea consumului de credite de plată; sprijină recomandarea Consiliului de administrație, potrivit căreia agenția ar trebui să ia măsuri în privința riscului pe care eliberarea permiselor de zbor îl presupune pentru execuția bugetară completă;

9.

salută sprijinul direct acordat de agenție statelor membre în eforturile lor de aplicare a legislației în domeniul mediului, precum și serviciile RPAS ale EMSA, care oferă asistență în cadrul operațiunilor de supraveghere maritimă, cum ar fi poluarea maritimă și monitorizarea emisiilor; consideră că, dotată cu resurse suplimentare, agenția poate juca un rol important în a sprijini statele membre să atenueze riscurile de mediu legate de transportul maritim și să îmbunătățească sustenabilitatea sectorului maritim;

10.

apreciază faptul că agenția nu se află decât în al doilea an complet de activitate după extinderea mandatului la sfârșitul anului 2016 și că unii dintre factorii care au condus la modificări bugetare nu erau cunoscuți la momentul elaborării bugetului pe 2018; constată că agenția a trebuit să efectueze modificări bugetare pentru a ține cont de creșterile salariale datorate coeficientului de corecție pentru Portugalia;

11.

ia act cu satisfacție de faptul că agenția testează pseudosateliți de mare altitudine (HAPS) și salută faptul că, astfel, se va elimina lacuna existentă între sateliți și drone;

12.

salută eforturile agenției de a oferi proiectelor Comisiei și ale statelor membre, precum și participanților la transportul maritim servicii operaționale, analize, cunoștințe tehnice și cel mai bun sprijin tehnic posibil;

13.

invită agenția să utilizeze în viitor în mod optim capacitățile dronelor, HAPS și sateliților și, dacă este necesar, să le adapteze; subliniază caracterul multifuncțional al sistemelor, de la salvarea pe mare până la detectarea și monitorizarea timpurie a poluării marine, precum și eforturile esențiale pentru combaterea activităților ilegale, cum ar fi traficul de droguri, introducerea ilegală de persoane și pescuitul clandestin;

14.

ia act de faptul că Consiliul de administrație al agenției a adoptat, în noiembrie 2018, un nou cadru de control intern bazat pe cadrul Comisiei din 2017;

15.

remarcă faptul că la începutul anului 2018 agenția a extins domeniul de aplicare al sistemului de gestionare a calității inspecțiilor și vizitelor pentru a include inspecțiile de securitate maritimă și procesul de analiză orizontală; salută faptul că auditul anual de verificare a sistemului extins de gestionare a calității a fost efectuat cu succes de TÜV Rheinland Portugalia fără a fi identificată vreo neconformitate;

16.

constată că în 2018 nu a fost semnalat niciun caz de conflict de interese; constată că, în conformitate cu politica de gestionare a riscurilor, registrul riscurilor a fost actualizat în 2018, iar această actualizare nu a generat riscuri critice care ar putea determina rezerve formale în declarația anuală de asigurare a ordonatorului de credite; constată, de asemenea, că niciunul dintre riscurile identificate anterior nu s-a materializat în 2018;

17.

apreciază faptul că agenția a introdus mecanisme adecvate de control al plăților în contractele sale;

18.

constată că rezultatele celui de al cincilea exercițiu de evaluare comparativă a personalului sunt similare celor din 2017, 20,20 % (20,42 % în 2017) din locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ acordat coordonării, 71,65 % (72,08 %) sarcinilor operaționale și 8,15 % (7,50 %) sarcinilor neutre;

Politica de personal

19.

constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 98,58 %, fiind ocupate 209 posturi de funcționari și agenți temporari din cele 212 posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 212 posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul agenției au lucrat, de asemenea, 30 de agenți contractuali și 17 experți naționali detașați; încurajează agenția să efectueze o cercetare pe tema partajării personalului cu alte agenții ale Uniunii, punând accentul în special pe posibilele legături suplimentare dintre personalul administrativ și alte agenții din Lisabona, și anume Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie;

20.

constată cu satisfacție că s-a realizat echilibrul de gen în rândul personalului de conducere de nivel superior (2 bărbați și 2 femei); este preocupat, însă, de faptul că, la nivelul consiliului de administrație, există un dezechilibru între numărul bărbaților (44 de membri) și cel al femeilor (12 membri);

21.

regretă lipsa de informații și de detalii cu privire la „Planul de acțiune pentru echilibrul de gen în cadrul EMSA”;

Achizițiile publice

22.

ia act din raportul Curții că, până la sfârșitul lui 2018, agenția nu a verificat în mod sistematic prețurile și sumele în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori către contractantul care a semnat contractul-cadru pentru achiziția de licențe pentru software; constată din răspunsul agenției că mecanismul de aplicare a acestui contract-cadru nu a inclus o listă de prețuri fixe, ci, în schimb, Comisia a decis să opteze pentru un sistem de majorare a prețurilor și că contractantul și-a exercitat drepturile de a rezilia contractul, cu efect de la 12 octombrie 2019;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

23.

constată că agenția utilizează și publică declarațiile de conflicte de interese ale membrilor consiliului său de administrație și ale personalului de conducere de nivel superior și că agenția a emis orientări privind conflictul de interese și a pus în aplicare măsuri de semnalare a neregulilor care constituie un instrument important pentru detectarea fraudei, a corupției și a neregulilor grave;

Controalele interne

24.

ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a emis un raport de audit privind „Vizitele și inspecțiile” la agenție, concluzionând că sistemele de gestiune și control concepute pentru acest subiect sunt realizate în mod corespunzător și puse în aplicare în mod eficace și eficient; subliniază că Serviciul de Audit Intern a emis patru recomandări pe care agenția le-a acceptat și s-a angajat să le urmeze;

25.

ia act de faptul că, în 2018, agenția a pus în aplicare toate planurile de acțiune legate de auditul din 2017 efectuat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei privind gestionarea resurselor umane în cadrul EMSA;

Alte observații

26.

ia act de eforturile depuse de agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază totuși că agenția nu a luat măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

27.

invită agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

28.

face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020 (3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1)  JO C 120, 29.3.2019, p. 201.

(2)  JO C 120, 29.3.2019, p. 202.

(3)  Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.