Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 417 din 11-12-2020

DECIZIA (UE) 2020/1864 A PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 13 mai 2020

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2018

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018,

având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor (1),

având în vedere declarația de asigurare (2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (3), în special articolul 208,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (4), în special articolul 70,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (5), în special articolul 19,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6), în special articolul 108,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (7), în special articolul 105,

având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0066/2020),

1.   

 

acordă directoarei executive a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.   

 

își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   

 

încredințează președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

David Maria SASSOLI

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO C 417, 11.12.2019, p. 1.

(2)  JO C 417, 11.12.2019, p. 1.

(3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)  JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(6)  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)  JO L 122, 10.5.2019, p. 1.