Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 26 din 30-01-2020

DECIZIA nr. 72/2018 a Comitetului mixt al SEE

din 23 martie 2018

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2020/89]

 

Intrare în vigoare: 24/03/2018 (a se vedea art. 3)

 

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1402 a Comisiei din 28 iulie 2017 privind aprobarea funcției de rulare liberă cu motorul la ralanti propuse de BMW AG ca tehnologie inovatoare ce permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XX la Acordul privind SEE, după punctul 21aez [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„21aeza.

32017 D 1402: Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1402 a Comisiei din 28 iulie 2017 privind aprobarea funcției de rulare liberă cu motorul la ralanti propuse de BMW AG ca tehnologie inovatoare ce permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 199, 29.7.2017, p. 14).”

Articolul 2

Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1402 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 24 martie 2018, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 martie 2018.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Claude MAERTEN


(1)  JO L 199, 29.7.2017, p. 14.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.