Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 26 din 30-01-2020

DECIZIA nr. 71/2018 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 23 martie 2018

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2020/88]

 

Intrare în vigoare: 24/03/2018 (a se vedea art. 3 şi Deciziile nr. 109, 111 / 2017 a Comitetului mixt al SEE din 16 iunie 2017)

 

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/785 a Comisiei din 5 mai 2017 privind aprobarea starter-alternatoarelor de 12 V de înalt randament, utilizate la autoturismele cu motor cu ardere internă convențional, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare pentru vehiculele utilitare ușoare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 (3) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(4)

Prin urmare, anexa XX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Capitolul III din anexa XX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

După punctul 21aew [Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1926 a Comisiei] se adaugă următoarele puncte:

„21aex.

32017 R 0785: Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/785 a Comisiei din 5 mai 2017 privind aprobarea starter-alternatoarelor de 12 V de înalt randament, utilizate la autoturismele cu motor cu ardere internă convențional, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 118, 6.5.2017, p. 20).

21aey.

32017 R 1152: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare pentru vehiculele utilitare ușoare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 (JO L 175, 7.7.2017, p. 644).

21aez.

32017 R 1153: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 (JO L 175, 7.7.2017, p. 679).”

2.

La punctul 21aya [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32017 R 1152: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 (JO L 175, 7.7.2017, p. 644).”

3.

La punctul 21aec [Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32017 R 1153: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 (JO L 175, 7.7.2017, p. 679).”

Articolul 2

Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/785 și ale Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2017/1152 și (UE) 2017/1153 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 24 martie 2018, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1), sau la data intrării în vigoare a Deciziilor nr. 109/2017 (4) și nr. 111/2017 (5) ale Comitetului mixt al SEE din 16 iunie 2017, oricare dintre aceste date este ulterioară.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 martie 2018.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Claude MAERTEN


(1)  JO L 118, 6.5.2017, p. 20.

(2)  JO L 175, 7.7.2017, p. 644.

(3)  JO L 175, 7.7.2017, p. 679.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.

(4)  JO L 142, 7.6.2018, p. 41.

(5)  JO L 142, 7.6.2018, p. 45.