Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 88 din 29-03-2019

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/533 AL COMISIEI

din 28 martie 2019

privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2020, 2021 și 2022 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 01/01/2020

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1213/2008 al Comisiei (2) s-a instituit un prim program comunitar multianual coordonat, care a vizat anii 2009, 2010 și 2011. Programul respectiv a continuat în temeiul unor regulamente succesive ale Comisiei. Cel mai recent dintre acestea a fost Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 al Comisiei (3).

(2)

Între treizeci și patruzeci de produse alimentare reprezintă componentele principale ale alimentației în Uniune. Deoarece utilizările pesticidelor prezintă modificări semnificative pe parcursul unei perioade de trei ani, pesticidele din respectivele produse alimentare ar trebui monitorizate pe parcursul unei serii de cicluri de câte trei ani, pentru a permite evaluarea expunerii consumatorilor și a aplicării legislației Uniunii.

(3)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un raport științific privind evaluarea proiectului programului de monitorizare a pesticidelor. Ea a concluzionat că o rată de depășire a LMR de peste 1 % ar putea fi estimată cu o marjă de eroare de 0,75 % prin selectarea a 683 de unități de eșantioane pentru cel puțin 32 de produse alimentare diferite (4). Prelevarea acestor eșantioane ar trebui să fie repartizată între statele membre în funcție de numărul de locuitori, cu cel puțin 12 eșantioane per produs și per an.

(4)

Pentru a se asigura faptul că gama de pesticide vizată de programul de control este reprezentativă pentru pesticidele utilizate, au fost luate în considerare rezultatele analitice ale programelor oficiale anterioare de control ale Uniunii.

(5)

Documentul Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis in food and feed („Document de orientare privind procedurile analitice de control al calității și de validare a metodelor pentru analiza reziduurilor de pesticide din alimente și din hrana pentru animale”) este publicat pe site-ul web al Comisiei (5).

(6)

În cazul în care definiția unui reziduu al unui pesticid include alte substanțe active, metaboliți și/sau produși de degradare sau de reacție, compușii respectivi ar trebui raportați separat, cu condiția să fi fost măsurați individual (6).

(7)

Statele membre, Comisia și autoritatea au convenit asupra unor măsuri de punere în aplicare referitoare la transmiterea informațiilor de către statele membre, cum ar fi descrierea standard a eșantioanelor (Standard Sample Description – SSD), pentru transmiterea rezultatelor analizei reziduurilor de pesticide.

(8)

În ceea ce privește procedurile de eșantionare, ar trebui să se aplice Directiva 2002/63/CE a Comisiei (7), care cuprinde metodele și procedurile de eșantionare recomandate de Comisia Codex Alimentarius.

(9)

Este necesară evaluarea respectării limitelor maxime de reziduuri în ceea ce privește alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, stabilite la articolul 10 din Directiva 2006/141/CE a Comisiei (8) și la articolul 7 din Directiva 2006/125/CE a Comisiei (9), ținându-se cont numai de definițiile reziduurilor astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(10)

În ceea ce privește metodele vizând reziduurile individuale, statele membre pot fi în măsură să își îndeplinească obligațiile în materie de analize recurgând la laboratoarele oficiale care dispun deja de metodele validate necesare.

(11)

Statele membre ar trebui să transmită, până la data de 31 august a fiecărui an, informațiile referitoare la anul calendaristic anterior.

(12)

Pentru a se evita orice confuzie cauzată de o suprapunere între programe multianuale consecutive, din motive de securitate juridică, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 ar trebui abrogat. Totuși, el ar trebui să se aplice în continuare pentru eșantioanele analizate în 2019.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pe parcursul anilor 2020, 2021 și 2022, statele membre prelevă și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse menționate în anexa I.

Numărul de eșantioane din fiecare produs, inclusiv din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, este cel stabilit în anexa II.

Articolul 2

(1)   Lotul din care se prelevă eșantioane se alege aleatoriu.

Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, este în conformitate cu Directiva 2002/63/CE.

(2)   Toate eșantioanele, inclusiv cele din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, se analizează pentru pesticidele menționate în anexa I în conformitate cu definițiile reziduurilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3)   Pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, eșantioanele evaluate sunt prelevate din produsele prezentate drept gata pentru consum sau reconstituite potrivit instrucțiunilor producătorilor, luând în considerare LMR-urile stabilite în Directivele 2006/125/CE și 2006/141/CE. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul nereconstituit astfel cum este comercializat.

Articolul 3

Statele membre transmit rezultatele analizelor eșantioanelor testate în 2020, 2021 și 2022 până la 31 august 2021, 2022 și, respectiv, 2023. Rezultatele respective se transmit în formatul electronic de raportare stabilit de EFSA.

În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), statele membre raportează rezultatele analizelor în conformitate cu definiția completă a reziduului. În plus, rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care aceștia au fost măsurați în mod individual.

Articolul 4

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 se abrogă.

Cu toate acestea, în ceea ce privește eșantioanele analizate în 2019, regulamentul menționat continuă să se aplice până la 1 septembrie 2020.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1213/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 privind programul comunitar de control, multianual și coordonat pentru 2009, 2010 și 2011 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide (JO L 328, 6.12.2008, p. 9).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 al Comisiei din 9 aprilie 2018 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2019, 2020 și 2021 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (JO L 92, 10.4.2018, p. 6).

(4)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; pesticide monitoring program: design assessment (program de monitorizare a pesticidelor: evaluarea proiectului). EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Documentul nr. SANTE/11813/2017. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-11813.pdf (cea mai recentă versiune).

(6)  SANCO/12574/2014, Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions (Document de lucru privind însumarea limitelor de cuantificare în cazul definițiilor complexe ale reziduurilor).

(7)  Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (JO L 187, 16.7.2002, p. 30).

(8)  Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE (JO L 401, 30.12.2006, p. 1).

(9)  Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (JO L 339, 6.12.2006, p. 16).


ANEXA I

Partea A: Produse de origine vegetală  (1) din care urmează a fi prelevate eșantioane în 2020, 2021 și 2022.

2020

2021

2022

(a)

(b)

(c)

Portocale (2)

Struguri de masă (2)

Mere (2)

Pere (2)

Banane (2)

Căpșuni (2)

Kiwi (2)

Grepfruturi (2)

Piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari (2)

Conopidă (2)

Vinete (2)

Vin (roșu sau alb) obținut din struguri. (În cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare a vinului utilizați în „Raportul național de sinteză”)

Ceapă (2)

Broccoli (2)

Salată (2)

Morcovi (2)

Pepeni galbeni (2)

Varză cu căpățână (2)

Cartofi (2)

Ciuperci de cultură (2)

Tomate (2)

Fasole (uscată) (2)

Ardei dulce/gogoșari (2)

Spanac (2)

Boabe de secară (3)

Boabe de grâu (3)

Boabe de ovăz (3)  (4)

Orez brun (orez decorticat), definit ca orez după îndepărtarea învelișului de pe boabele de orez nedecorticat (5)

Ulei de măsline virgin (în cazul în care nu este disponibil un factor specific de prelucrare a uleiului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare utilizați în „Raportul național de sinteză”)

Boabe de orz (3)  (6)


Partea B: Produse de origine animală (1) din care urmează să se preleveze eșantioane în 2020, 2021 și 2022.

2020

2021

2022

(f)

(d)

(e)

Grăsime de pasăre (2) (7)

Grăsime de bovine (2) (7)

Lapte de vacă (8)

Ficat de bovine (2)

Ouă de găină (2) (9)

Grăsime de suine (2) (7)


Partea C: Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produsele de origine vegetală

 

2020

2021

2022

Observații

2,4-D

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe portocale, conopidă, orez brun și fasole uscată în 2020; în și pe grepfruturi, struguri de masă, vinete și broccoli în 2021; în și pe salată, spanac și tomate în 2022.

2-Fenilfenol

(a)

(b)

(c)

 

Abamectină

(a)

(b)

(c)

 

Acefat

(a)

(b)

(c)

 

Acetamiprid

(a)

(b)

(c)

 

Acrinatrin

(a)

(b)

(c)

 

Aldicarb

(a)

(b)

(c)

 

Aldrin și dieldrin

(a)

(b)

(c)

 

Ametoctradin

(a)

(b)

(c)

 

Azinfos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Azoxistrobin

(a)

(b)

(c)

 

Bifentrin

(a)

(b)

(c)

 

Bifenil

(a)

(b)

(c)

 

Bitertanol

(a)

(b)

(c)

 

Boscalid

(a)

(b)

(c)

 

Ion bromură

(a)

(b)

(c)

Se analizează doar în și pe orez brun în 2020; în și pe ardei dulce în 2021; în și pe salată și tomate în 2022.

Bromopropilat

(a)

(b)

(c)

 

Bupirimat

(a)

(b)

(c)

 

Buprofezin

(a)

(b)

(c)

 

Captan

(a)

(b)

(c)

 

Carbaril

(a)

(b)

(c)

 

Carbendazim și benomil

(a)

(b)

(c)

 

Carbofuran

(a)

(b)

(c)

 

Clorantraniliprol

(a)

(b)

(c)

 

Clorfenapir

(a)

(b)

(c)

 

Clormequat

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe morcovi, pere, secară și orez brun în 2020; în și pe vinete, struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe tomate și ovăz în 2022.

Clorotalonil

(a)

(b)

(c)

 

Clorprofam

(a)

(b)

(c)

 

Clorpirifos

(a)

(b)

(c)

 

Clorpirifos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Clofentezin

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor.

Clotianidin

(a)

(b)

(c)

 

Ciazofamid

(a)

(b)

(c)

 

Ciflufenamid

(a)

(b)

(c)

 

Ciflutrin

(a)

(b)

(c)

 

Cimoxanil

(a)

(b)

(c)

 

Cipermetrin

(a)

(b)

(c)

 

Ciproconazol

(a)

(b)

(c)

 

Ciprodinil

(a)

(b)

(c)

 

Ciromazin

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe cartofi, ceapă și morcovi în 2020; în și pe vinete, ardei dulce, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2021; în și pe salată și tomate în 2022.

Deltametrin

(a)

(b)

(c)

 

Diazinon

(a)

(b)

(c)

 

Diclorvos

(a)

(b)

(c)

 

Dicloran

(a)

(b)

(c)

 

Dicofol

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor.

Dietofencarb

(a)

(b)

(c)

 

Difenoconazol

(a)

(b)

(c)

 

Diflubenzuron

(a)

(b)

(c)

 

Dimetoat

(a)

(b)

(c)

 

Dimetomorf

(a)

(b)

(c)

 

Diniconazol

(a)

(b)

(c)

 

Difenilamină

(a)

(b)

(c)

 

Ditianon

(a)

(b)

(c)

Se analizează doar în și pe pere și orez brun în 2020; în și pe struguri de masă în 2021; în și pe mere și piersici în 2022.

Ditiocarbamați

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse: broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă.

Dodină

(a)

(b)

(c)

 

Benzoat de emamectin B1a, exprimat ca emamectin

(a)

(b)

(c)

 

Endosulfan

(a)

(b)

(c)

 

Epoxiconazol

(a)

(b)

(c)

 

Etefon

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe ardei dulce, grâu și struguri de masă în 2021; în și pe mere, piersici, tomate și vin în 2022.

Etion

(a)

(b)

(c)

 

Etirimol

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor.

Etofenprox

(a)

(b)

(c)

 

Etoxazol

(a)

(b)

(c)

 

Famoxadon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamidon

(a)

(b)

(c)

 

Fenamifos

(a)

(b)

(c)

 

Fenarimol

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor.

Fenazachin

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor.

Fenbuconazol

(a)

(b)

(c)

 

Oxid de fenbutatin

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe vinete, grepfruturi, ardei dulce și struguri de masă în 2021; în și pe mere, căpșuni, piersici, tomate și vin în 2022.

Fenhexamid

(a)

(b)

(c)

 

Fenitrotion

(a)

(b)

(c)

 

Fenoxicarb

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropatrin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropidin

(a)

(b)

(c)

 

Fenpropimorf

(a)

(b)

(c)

 

Fenpirazamină

(a)

(b)

(c)

 

Fenpiroximat

(a)

(b)

(c)

 

Fention

(a)

(b)

(c)

 

Fenvalerat

(a)

(b)

(c)

 

Fipronil

(a)

(b)

(c)

 

Flonicamid

(a)

(b)

(c)

 

Fluazifop-P

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe conopidă, fasole uscată, cartofi și morcovi în 2020; în și pe vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, salată, spanac și tomate în 2022.

Flubendiamidă

(a)

(b)

(c)

 

Fludioxonil

(a)

(b)

(c)

 

Flufenoxuron

(a)

(b)

(c)

 

Fluopicolid

(a)

(b)

(c)

 

Fluopiram

(a)

(b)

(c)

 

Fluquiconazol

(a)

(b)

(c)

 

Flusilazol

(a)

(b)

(c)

 

Flutriafol

(a)

(b)

(c)

 

Fluxapiroxad

(a)

(b)

(c)

 

Folpet

(a)

(b)

(c)

 

Formetanat

(a)

(b)

(c)

 

Fostiazat

(a)

(b)

(c)

 

Glifosat

(a)

(b)

(c)

 

Haloxifop, inclusiv haloxifop-P

(a)

(b)

(c)

Se analizează doar în și pe fasole uscată în 2020; în și pe broccoli, grepfruturi, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2022.

Hexaconazol

(a)

(b)

(c)

 

Hexitiazox

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor.

Imazalil

(a)

(b)

(c)

 

Imidacloprid

(a)

(b)

(c)

 

Indoxacarb

(a)

(b)

(c)

 

Iprodion

(a)

(b)

(c)

 

Iprovalicarb

(a)

(b)

(c)

 

Izocarbofos

(a)

(b)

(c)

 

Izoprotiolan

(a)

 

 

Se analizează doar în și pe orez brun în 2020. Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2021 și 2022.

Kresoxim-metil

(a)

(b)

(c)

 

Lambda-cihalotrin

(a)

(b)

(c)

 

Linuron

(a)

(b)

(c)

 

Lufenuron

(a)

(b)

(c)

 

Malation

(a)

(b)

(c)

 

Mandipropamid

(a)

(b)

(c)

 

Mepanipirim

(a)

(b)

(c)

 

Mepiquat

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe pere, secară și orez brun în 2020; în și pe ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe orz și ovăz în 2022.

Metalaxil și metalaxil-M

(a)

(b)

(c)

 

Metamidofos

(a)

(b)

(c)

 

Metidation

(a)

(b)

(c)

 

Metiocarb

(a)

(b)

(c)

 

Metomil

(a)

(b)

(c)

 

Metoxifenozid

(a)

(b)

(c)

 

Metrafenonă

(a)

(b)

(c)

 

Monocrotofos

(a)

(b)

(c)

 

Miclobutanil

(a)

(b)

(c)

 

Ometoat

(a)

(b)

(c)

 

Oxadixil

(a)

(b)

(c)

 

Oxamil

(a)

(b)

(c)

 

Oxidemeton-metil

(a)

(b)

(c)

 

Paclobutrazol

(a)

(b)

(c)

 

Paration-metil

(a)

(b)

(c)

 

Penconazol

(a)

(b)

(c)

 

Pencicuron

(a)

(b)

(c)

 

Pendimetalin

(a)

(b)

(c)

 

Permetrin

(a)

(b)

(c)

 

Fosmet

(a)

(b)

(c)

 

Pirimicarb

(a)

(b)

(c)

 

Pirimifos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Procimidon

(a)

(b)

(c)

 

Profenofos

(a)

(b)

(c)

 

Propamocarb

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe morcovi, conopidă, ceapă și cartofi în 2020; în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, salată, tomate și orz în 2022.

Propargit

(a)

(b)

(c)

 

Propiconazol

(a)

(b)

(c)

 

Propizamidă

(a)

(b)

(c)

 

Proquinazid

(a)

(b)

(c)

 

Prosulfocarb

(a)

(b)

(c)

 

Protioconazol

(a)

(b)

(c)

Se analizează numai în și pe morcovi, ceapă, secară și orez brun în 2020; în și pe ardei dulce și grâu în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, tomate, ovăz și orz în 2022.

Pimetrozin

 

(b)

(c)

Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2020; se analizează doar în și pe vinete, pepene galben și ardei dulce în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, căpșuni, spanac și tomate în 2022.

Piraclostrobin

(a)

(b)

(c)

 

Piridaben

(a)

(b)

(c)

 

Pirimetanil

(a)

(b)

(c)

 

Piriproxifen

(a)

(b)

(c)

 

Quinoxifen

(a)

(b)

(c)

 

Spinosad

(a)

(b)

(c)

 

Spirodiclofen

(a)

(b)

(c)

 

Spiromesifen

(a)

(b)

(c)

 

Spiroxamină

(a)

(b)

(c)

 

Spirotetramat

(a)

(b)

(c)

 

Tau-fluvalinat

(a)

(b)

(c)

 

Tebuconazol

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenozid

(a)

(b)

(c)

 

Tebufenpirad

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor.

Teflubenzuron

(a)

(b)

(c)

 

Teflutrin

(a)

(b)

(c)

 

Terbutilazin

(a)

(b)

(c)

 

Tetraconazol

(a)

(b)

(c)

 

Tetradifon

(a)

(b)

(c)

Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor.

Tiabendazol

(a)

(b)

(c)

 

Tiacloprid

(a)

(b)

(c)

 

Tiametoxam

(a)

(b)

(c)

 

Tiofanat-metil

(a)

(b)

(c)

 

Tolclofos-metil

(a)

(b)

(c)

 

Triadimefon

(a)

(b)

(c)

 

Triadimenol

(a)

(b)

(c)

 

Tiodicarb

(a)

(b)

(c)

 

Triazofos

(a)

(b)

(c)

 

Triciclazol

(a)

(b)

(c)

Se analizează doar în și pe orez.

Trifloxistrobin

(a)

(b)

(c)

 

Triflumuron

(a)

(b)

(c)

 

Vinclozolin

(a)

(b)

(c)

 


Partea D: Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produse de origine animală

 

2020

2021

2022

Observații

Aldrin și dieldrin

(f)

(d)

(e)

 

Bifentrin

(f)

(d)

(e)

 

Clordan

(f)

(d)

(e)

 

Clorpirifos

(f)

(d)

(e)

 

Clorpirifos-metil

(f)

(d)

(e)

 

Cipermetrin

(f)

(d)

(e)

 

DDT

(f)

(d)

(e)

 

Deltametrin

(f)

(d)

(e)

 

Diazinon

(f)

(d)

(e)

 

Endosulfan

(f)

(d)

(e)

 

Famoxadon

(f)

(d)

(e)

 

Fenvalerat

(f)

(d)

(e)

 

Fipronil

(f)

(d)

(e)

 

Glifosat

(f)

(d)

(e)

 

Heptaclor

(f)

(d)

(e)

 

Hexaclorbenzen

(f)

(d)

(e)

 

Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa)

(f)

(d)

(e)

 

Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta)

(f)

(d)

(e)

 

Indoxacarb

 

 

(e)

Se analizează doar în și pe lapte în 2022.

Lindan

(f)

(d)

(e)

 

Metoxiclor

(f)

(d)

(e)

 

Paration

(f)

(d)

(e)

 

Permetrin

(f)

(d)

(e)

 

Pirimifos-metil

(f)

(d)

(e)

 


(1)  Pentru produsele de bază în stare brută care urmează să fie analizate, părțile din produs cărora li se aplică LMR-uri se analizează pentru produsul principal al grupei sau al subgrupei astfel cum figurează în partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu excepția cazului în care se menționează altfel.

(2)  Trebuie să fie analizate produse neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată, trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul.

(3)  Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz, se poate analiza și făină integrală din boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz și se raportează factorul de prelucrare.

(4)  Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de ovăz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de ovăz care nu a putut fi prelevată se poate adăuga la numărul de eșantioane de boabe de orz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de ovăz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de orz.

(5)  Dacă este cazul, pot fi analizate și boabele de orez șlefuite. Se raportează la EFSA dacă s-a analizat orez decorticat sau orez șlefuit. Dacă s-a analizat orez șlefuit, se raportează factorul de prelucrare.

(6)  Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de orz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de orz care nu a putut fi prelevată se poate adăuga la numărul de eșantioane de boabe de ovăz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de orz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de ovăz.

(7)  Carnea poate fi eșantionată, de asemenea, conform tabelului 3 din anexa la Directiva 2002/63/CE.

(8)  Se analizează lapte proaspăt (neprelucrat), inclusiv congelat, pasteurizat, încălzit, sterilizat sau filtrat.

(9)  Se analizează ouă întregi, fără coajă.


ANEXA II

Numărul de eșantioane menționate la articolul 1

(1)

Numărul de eșantioane care urmează a fi prelevate din fiecare produs de bază și analizate pentru pesticidele enumerate în lista din anexa I de către fiecare stat membru este stabilit în tabelul de la punctul (5).

(2)

În plus față de eșantioanele necesare în conformitate cu tabelul de la punctul (5), în 2020 fiecare stat membru prelevă și analizează cinci eșantioane de preparate pentru sugari și cinci eșantioane de formule de continuare.

În plus față de eșantioanele necesare în conformitate cu tabelul respectiv, în 2021 fiecare stat membru prelevă și analizează zece eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică.

În plus față de eșantioanele necesare în conformitate cu tabelul respectiv, în 2022 fiecare stat membru prelevă și analizează zece eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât preparatele pentru sugari, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică.

(3)

În conformitate cu tabelul de la punctul (5), eșantioanele din produsele de bază obținute din agricultura ecologică, în cazul în care sunt disponibile, se prelevă în funcție de cota de piață a acestor produse de bază în fiecare stat membru, cu un minim de 1 eșantion.

(4)

Statele membre care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se analizează în conformitate cu tabelul de la punctul (5). În cazul în care un stat membru folosește metode de screening calitativ, el analizează eșantioanele rămase prin metode de cuantificare a reziduurilor multiple.

În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor.

(5)

Numărul minim de eșantioane per stat membru și per produs de bază:

Statul membru

Eșantioane

 

Statul membru

Eșantioane

BE

12

 

LU

12

 

BG

12

 

HU

12

 

CZ

12

 

MT

12

 

DK

12

 

NL

18

 

DE

97

 

AT

12

 

EE

12

 

PL

47

 

EL

12

 

PT

12

 

ES

50

 

RO

20

 

FR

71

 

SI

12

 

IE

12

 

SK

12

 

IT

69

 

FI

12

 

CY

12

 

SE

12

 

LV

12

 

UK

71

 

LT

12

 

HR

12

 

NUMĂRUL TOTAL DE EȘANTIOANE: 683