Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 117 din 06-04-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10222 - CDPQ/Telefónica/FiBrasil JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 117/07)

1.   

 La data de 26 martie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Caisse de dépôt et placement du Québec („CDPQ”, Canada);

Telefónica S.A. („Telefónica”, Spania) și

FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica SA („FiBrasil”, Brazilia).

CDPQ și Telefónica dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra unei întreprinderi comune nou-create, FiBrasil.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii CDPQ: investitor instituțional pe termen lung care gestionează fonduri în principal pentru sisteme de pensii și de asigurări publice și semipublice. CDPQ investește aceste fonduri la nivel mondial în piețe financiare majore, în capital privat, în infrastructură și în bunuri imobiliare;

în cazul întreprinderii Telefónica: societatea-mamă a grupului Telefónica, un grup internațional care își desfășoară activitatea în sectorul telecomunicațiilor, oferă soluții de comunicare, informare și divertisment și este prezent în mai multe state membre ale UE (Spania și Germania), în Regatul Unit și în mai multe țări din America Latină; și

în cazul întreprinderii FiBrasil: întreprindere comună care are ca obiect construirea, dezvoltarea și operarea în Brazilia a unei rețele neutre și independente prin fibră optică ce va oferi servicii de acces cu ridicata. FiBrasil urmează să instaleze și să opereze rețele prin fibră optică în anumite orașe de dimensiuni medii din Brazilia și să ofere acces cu ridicata la o rețea de fibră optică până acasă tuturor furnizorilor de servicii de telecomunicații.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10222 — CDPQ/Telefónica/FiBrasil JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.