Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 117 din 06-04-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10211 — L Catterton/Birkenstock)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 117/06)

1.   

 La data de 25 martie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

L Catterton (SUA);

Birkenstock (Germania).

L Catterton dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Birkenstock.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni și active.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

L Catterton este o societate de investiții în societăți necotate axată pe consumatori, ale cărei societăți de portofoliu își desfășoară activitatea în sectorul comerțului cu amănuntul și în industria restaurantelor, în sectorul produselor alimentare și băuturilor, al serviciilor pentru consumatori și al produselor de consum, inclusiv în domeniul producției și al vânzării de materiale pentru așternut, îmbrăcăminte și accesorii, produse cosmetice și de parfumerie;

Birkenstock este o societate germană care își desfășoară activitatea în principal în aprovizionarea cu produse Birkenstock, o marcă germană de sandale, precum și cu alte articole de încălțăminte.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10211 — L Catterton/Birkenstock

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.