Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 115 din 31-03-2021

DECIZIA COMISIEI

din 16 decembrie 2020

prin care administratorului central i se încredințează sarcina de a introduce modificări ale tabelelor naționale de alocare pentru Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și Regatul Unit în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene

(2021/C 115/03)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (2), în special articolul 52 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

La data de 27 aprilie 2011, Comisia a adoptat Decizia 2011/278/UE (3) de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE.

(2)

La data de 5 septembrie 2013, Comisia a adoptat Decizia 2013/448/UE (4) privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020.

(3)

Prin Decizia 2014/9/UE (5), Comisia a modificat Deciziile 2010/2/UE (6) și 2011/278/UE în ceea ce privește lista sectoarelor și a subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (denumită în continuare „lista privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon”).

(4)

Prin Deciziile C(2013) 9281 (7), C(2014) 123 (8), C(2014) 674 (9) și C(2014) 1167 (10), Comisia a încredințat administratorului central sarcina de a introduce în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene tabelele naționale de alocare și tabelele naționale de alocare revizuite pentru Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit.

(5)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Belgia a notificat Comisiei, prin scrisorile din 29 octombrie 2020 și 3 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(6)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Cehia a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 1 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(7)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Danemarca a notificat Comisiei, prin scrisorile din 8 octombrie 2020, 17 noiembrie 2020 și 3 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(8)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Germania a notificat Comisiei, prin scrisorile din 2 octombrie 2020 și 30 noiembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate.

(9)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Estonia a notificat Comisiei, prin scrisorile din 30 octombrie 2020 și 23 noiembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate.

(10)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Irlanda a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 13 octombrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate.

(11)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Spania a notificat Comisiei, prin scrisorile din 8 octombrie 2020, 23 noiembrie 2020 și 1 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(12)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Franța a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 3 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(13)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Croația a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 3 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate.

(14)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Italia a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 7 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(15)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Cipru a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 21 octombrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(16)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Letonia a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 24 noiembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(17)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Ungaria a notificat Comisiei, prin scrisorile din 17 noiembrie 2020, 24 noiembrie 2020 și 1 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(18)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Țările de Jos au notificat Comisiei, prin scrisorile din 16 octombrie 2020, 26 octombrie 2020, 29 octombrie 2020, 5 noiembrie 2020, 26 noiembrie 2020, 27 noiembrie 2020 și 1 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(19)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Austria a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 5 noiembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(20)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Polonia a notificat Comisiei, prin scrisorile din 23 septembrie 2020, 9 noiembrie 2020 și 20 noiembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate.

(21)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Portugalia a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 16 octombrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate.

(22)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, România a notificat Comisiei, prin scrisorile din 13 noiembrie 2020 și 2 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(23)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Slovacia a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 9 noiembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate.

(24)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Suedia a notificat Comisiei, prin scrisorile din 6 noiembrie 2020 și 3 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(25)

În temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Regatul Unit a notificat Comisiei, prin scrisorile din 9 octombrie 2020, 16 noiembrie 2020, 23 noiembrie 2020 și 3 decembrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare pentru a aloca cu titlu gratuit certificate de emisii pentru instalațiile nou-intrate și modificările efectuate ca urmare a reducerilor semnificative de capacitate, a încetării parțiale a activității, a redresării ulterioare a nivelurilor de activitate, precum și ca urmare a modificărilor aduse listei privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(26)

Comisia consideră că modificările notificate ale tabelelor naționale de alocare pentru Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și Regatul Unit sunt în conformitate cu Decizia 2011/278/UE. Prin urmare, administratorului central ar trebui să i se încredințeze sarcina de a introduce aceste modificări în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene,

DECIDE:

Articol unic

Administratorul central trebuie să introducă în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene modificările aduse tabelelor naționale de alocare pentru Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și Regatul Unit prevăzute în anexele I-XXI.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2020.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Vicepreședinte executiv


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 122, 3.5.2013, p. 1.

(3)  Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 130, 17.5.2011, p. 1).

(4)  Decizia 2013/448/UE a Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 240, 7.9.2013, p. 27).

(5)  Decizia 2014/9/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de modificare a Deciziilor 2010/2/UE și 2011/278/UE în ceea ce privește sectoarele și subsectoarele considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (JO L 9, 14.1.2014, p. 9).

(6)  Decizia 2010/2/UE a Comisiei din 24 decembrie 2009 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (JO L 1, 5.1.2010, p. 10).

(7)  Decizia C(2013) 9281 a Comisiei din 18 decembrie 2013 prin care administratorului central i se încredințează sarcina de a introduce tabelele naționale de alocare pentru Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Țările de Jos, Portugalia, Suedia și Regatul Unit în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene.

(8)  Decizia C(2014) 123 a Comisiei din 17 ianuarie 2014 prin care administratorului central i se încredințează sarcina de a introduce tabelele naționale de alocare pentru Republica Cehă, Danemarca, Franța, Lituania, Ungaria și Slovacia în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene.

(9)  Decizia C(2014) 674 a Comisiei din 12 februarie 2014 prin care administratorului central i se încredințează sarcina de a introduce tabelele naționale de alocare pentru Belgia, Germania, Estonia, Luxemburg, Slovenia și Finlanda în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene.

(10)  Decizia C(2014) 1167 a Comisiei din 26 februarie 2014 prin care administratorului central i se încredințează sarcina de a introduce tabelele naționale de alocare pentru Bulgaria, Spania, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Polonia, România și Regatul Unit în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene.


ANEXA I

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Belgia

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BE000000000209004

209004

ECOFROST

Ecofrost S.A.

0

0

0

0

30 324

23 606

25 301

25 004

104 235

BE000000000000188

188

Edel

Edel

0

0

0

0

0

0

2 053

1 855

3 908

BE000000000000244

244

NV Wienerberger Lanaken

NV Wienerberger

0

0

0

0

0

0

800

1 555

2 355

BE000000000000129

129

Boortmalt NV

Boortmalt NV

0

0

0

0

0

0

15 875

16 961

32 836

BE-new-476

210661

Agristo - Afdeling Wielsbeke

Agristo

0

0

0

0

0

17 064

23 103

22 706

62 873

BE000000000000316

316

Norbord NV

Norbord NV

0

0

0

0

0

206

746

591

1 543

 

 

 

TOTAL

0

0

0

0

30 324

40 876

67 878

68 672

207 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE [măsuri naționale de punere în aplicare (National Implementation Measures, NIM)]

Statul membru: Belgia

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nou-intrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BE000000000000119

119

Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier

Carrières et Fours à chaux Dumont-Wautier SA

942 466

926 097

909 535

892 800

744 605

730 086

715 384

638 869

6 499 842


ANEXA II

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE [măsuri naționale de punere în aplicare (National Implementation Measures, NIM)]

Statul membru: Cehia

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nou-intrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CZ000000000000121

121

ČEZ, a. s.

Elektrárna Ledvice

74 883

65 695

58 199

50 940

43 908

37 105

30 522

6 044

367 296


ANEXA III

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Danemarca

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DK-new-1001768993

212680

ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A

Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A

0

0

0

0

0

0

8 390

12 107

20 497

DK-existing-DK-304-1003207862

304

Skjern Paper A/S

Skjern Paper A/S

4 921

4 416

3 912

3 956

4 769

4 031

4 333

5 005

35 343

DK-new-1016317043

212420

DIN Forsyning Varme A/S

CityCentralen

0

0

0

0

0

0

51

213

264

 

 

 

TOTAL

4 921

4 416

3 912

3 956

4 769

4 031

12 774

17 325

56 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE [măsuri naționale de punere în aplicare (National Implementation Measures, NIM)]

Statul membru: Danemarca

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nou-intrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DK-existing-DK-373-1804-20041001

373

Total E&P Danmark A/S

Tyral feltet omfattende anlæg på platformene Tyra vest, A, -B, -C, -D og -E samt Tyra Øst A, -B, C, -

526 593

517 446

270 944

265 958

260 920

255 832

250 681

245 511

2 593 885


ANEXA IV

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Germania

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DE000000000000554

554

Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH

Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH

18 543

27 943

27 448

26 953

26 458

25 963

25 469

24 974

203 751

DE000000000000246

246

Kristall-Glasfabrik Amberg GmbH

Werk Amberg

0

0

0

0

0

830

1 746

1 713

4 289

DE000000000000398

398

Ziegelwerk Michael Kellerer GmbH & Co. KG

Ziegelwerk Kellerer

0

0

0

0

0

0

488

1 096

1 584

DE000000000001606

1606

RWE Power AG

Kraftwerk Neurath

7 761

6 946

6 154

5 386

4 643

3 924

3 227

2 557

40 598

DE000000000004135

4135

BA Glass Germany GmbH

BA Glass Germany GmbH

7 012

6 890

6 768

6 646

6 524

7 087

12 260

12 021

65 208

 

 

 

TOTAL

33 316

41 779

40 370

38 985

37 625

37 804

43 190

42 361

315 430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA V

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Estonia

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

EE000000000000057

57

VKG Oil AS

Petroter-3000

0

108 594

306 280

359 721

366 979

456 380

447 683

438 985

2 484 622

EE000000000206959

206959

KKT Oil OÜ

KKT Oil OÜ

0

0

6 364

39 688

56 412

55 357

54 302

53 247

265 370

 

 

 

TOTAL

0

108 594

312 644

399 409

423 391

511 737

501 985

492 232

2 749 992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA VI

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Irlanda

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IE-existing-IE-111-IE-GHG-154

111

Aurivo Dairy Ingredients Ltd

Aurivo Dairy Ingredients Ltd

0

0

0

0

0

0

1 455

8 535

9 990

 

 

 

TOTAL

0

0

0

0

0

0

1 455

8 535

9 990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA VII

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Spania

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ES-new-206935

206935

Tableros Hispanos, SLU

Tableros Hispanos, SLU

0

13 689

17 994

9 549

14 136

11 946

9 827

7 783

84 924

ES-new-128

202235

Pavimentos Bechí, SL

Pavimentos Bechí, SL

3 118

3 064

3 009

2 955

2 901

2 064

2 793

2 738

22 642

ES000000000000402

402

Corp. Aliment. Guissona- Complejo Cárnico La Closa

Corp. Aliment. Guissona- Complejo Cárnico La Closa

13 500

20 606

18 255

15 978

13 773

11 639

4 787

7 583

106 121

ES000000000000421

421

Nestlé España SA - Fábrica de Girona

NESTLÉ ESPAÑA, SA

0

0

0

0

188

953

784

621

2 546

ES000000000000475

475

ASFALTOS ESPAÑOLES, S.A.

ASFALTOS ESPAÑOLES S.A.

0

0

0

0

3 218

3 867

3 794

3 720

14 599

ES000000000000626

626

BA GLASS SPAIN - Instalación de Villafranca de Los Barros

BA GLASS SPAIN, SAU - Fabrica Villafranca de Los Barros

13 012

31 321

30 767

30 212

29 657

41 012

61 097

59 910

296 988

ES-new-025

201858

LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, SA

LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, SA

0

0

0

0

0

3 783

14 721

14 435

32 939

ES000000000206276

206276

ARGENTA CERAMICA,S.L

ARGENTA CERAMICA, S.L.

8 239

10 904

10 711

10 518

18 013

19 863

19 484

19 107

116 839

ES-new-206294

206294

ARGENTA CERAMICA,S.L

ARGENTA CERAMICA, S.L.

22 935

24 628

24 192

23 756

23 319

35 237

42 155

41 336

237 558

ES-new-212660

212660

COMPAÑÍA DE EXPLOTACIONES ENERGÉTICAS SL (CEE BELLLLOC)

Compañía de Explotaciones Energéticas S.L.

0

0

0

0

0

0

8 645

8 918

17 563

ES-new-210777

210777

TRACTAMENTS DE JUNEDA, SA

TRACTAMENTS DE JUNEDA, SA

0

0

0

0

0

0

11 881

15 866

27 747

ES000000000000158

158

DOLOMIAS DE ARAGON S.L.

DOLOMIAS DE ARAGON, S.L.

0

0

0

0

0

820

19 584

19 204

39 608

ES000000000000541

541

TAU PORCELÁNICO, S.L.U.

TAU PORCELÁNICO, S.L.U.

0

0

0

0

23 593

51 983

53 897

52 849

182 322

ES000000000000570

570

Vidres S.A

VIDRES, S.A.

1 630

1 602

1 573

1 545

1 517

1 823

1 851

1 816

13 357

ES-new-066

205633

DUAL GRES, S.A.

DUAL GRES,S.A

0

0

0

0

656

1 537

1 507

1 478

5 178

ES000000000000426

426

RENCAT A.I.E.

RENCAT A.I.E.

0

5 884

13 104

12 867

12 631

12 395

12 159

11 922

80 962

ES-new-210691

210691

DESIMPACTO DE PURINES TURÉGANO S.A.

DESIMPACTO DE PURINES TURÉGANO S.A.

0

0

0

0

0

0

7 588

14 389

21 977

ES-new-211119

211119

DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS, SA

DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS, SA

0

0

0

0

0

0

3 476

14 115

17 591

ES-new-212682

212682

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (Hospital Vall d'Hebron)

Institut Català de la Salut (Hospital Universitari Vall d'Hebron)

0

0

0

0

0

0

2 417

1 608

4 025

ES-new-212922

212922

Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sistema Andaluz de Salud)

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (Q-9150013-B)

0

0

0

0

0

0

386

1 253

1 639

ES-new-212500

212500

ROSA GRES, S.L.U

ROSA GRES, S.L.U

0

0

0

0

0

0

5 819

7 084

12 903

ES000000000000064

64

REFINERÍA LA RÁBIDA

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. (CEPSA)

121 104

146 241

143 652

141 062

138 472

197 151

276 670

271 294

1 435 646

ES000000000090012

90012

LÍPIDOS SANTIGA, S.A.

LÍPIDOS SANTIGA, S.A.

0

0

0

0

0

4 590

6 540

7 700

18 830

ES-new-151

202305

Grespania, S.A. (Castellón)

Grespania, S.A.

0

0

0

0

0

0

1 853

6 376

8 229

 

 

 

TOTAL

183 538

257 939

263 257

248 442

282 074

400 663

573 715

593 105

2 802 733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE [măsuri naționale de punere în aplicare (National Implementation Measures, NIM)]

Statul membru: Spania

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nou-intrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ES000000000000082

82

CERÁMICA DEL REINO, S.L.

CERÁMICA DEL REINO, S.L.

25 147

13 523

17 934

13 037

12 790

12 540

2 123

2 079

99 173

ES000000000000158

158

Dolomías de Aragón SL

Dolomías de Aragón SL

46 179

45 377

44 566

43 746

42 917

42 080

20 617

10 096

295 577

ES000000000000195

195

Caleras de San Cucao S.A

Caleras de San Cucao S.A

74 707

73 410

72 097

70 770

42 824

68 076

66 704

65 329

533 917

ES000000000000458

458

Iberboard Mill, SL

Iberboard Mill, SL

18 340

18 022

17 700

17 374

17 045

9 495

16 376

16 038

130 390

ES000000000000756

756

Cerámica Utzubar S.A.

Cerámica Utzubar S.A.

13 223

9 808

6 206

4 265

9 275

9 094

8 912

8 728

69 511

ES000000000000843

843

CERANOR II

CERANOR II

46 461

45 655

34 488

30 469

29 891

29 308

28 718

28 126

273 116

ES000000000000888

888

Bridgestone Hispania Manufacturing, SL - Puente San Miguel

Bridgestone Hispania Manufacturing, SL - Puente San Miguel

15 949

15 672

15 392

7 554

14 822

14 533

14 241

13 947

112 110

ES000000000000904

904

Renault España,S.A-Factoría Villamuriel de Cerrato

Renault España,S.A-Factoría Villamuriel de Cerrato

26 017

23 284

31 386

25 770

30 224

29 636

29 038

28 440

223 795

ES000000000000956

956

PROMED 202 S.L.

PROMED 202 S.L.

16 938

16 644

16 346

8 131

5 282

1 321

0

0

64 662

ES000000000000959

959

Purac Bioquímica, S.A.

Purac Bioquímica, S.A.

22 105

21 721

21 333

20 940

20 543

10 072

19 737

19 330

155 781

ES000000000001002

1002

Conservas El Cidacos SA

Conservas El Cidacos SA

4 136

3 811

3 495

2 188

2 888

1 870

2 314

2 042

22 744

ES000000000001015

1015

Industrias Lácteas de Nadela, SLU

Industrias Lácteas de Nadela, SLU

7 166

6 571

5 989

5 426

3 210

2 710

2 227

1 762

35 061

ES000000000001027

1027

Iveco España, S.L.

Iveco España, S.L.

6 482

5 801

7 820

7 676

3 765

3 692

3 618

3 543

42 397

ES-new-128

202235

Pavimentos Bechí, SL

Pavimentos Bechí, SL

9 961

9 788

9 614

9 436

9 258

7 761

8 895

8 711

73 424

ES-new-137

202441

PERONDA GROUP, S.A. (PLANTA-1)

PERONDA GROUP, S.A. (PLANTA-1)

18 724

18 399

18 070

14 737

14 459

14 176

12 477

12 220

123 262

ES-new-143

203625

Bestile, SL

Bestile, SL

19 817

19 473

19 124

18 772

18 417

18 058

14 808

14 502

142 971

ES-new-129

203626

HISPANIA CERAMICA, S.A.

HISPANIA CERAMICA, S.A.

21 140

20 773

20 401

16 180

15 873

15 564

15 250

14 936

140 117

ES-new-130

203734

KEROS CERÁMICA S.L.

KEROS CERÁMICA S.L.

19 142

18 810

18 473

14 907

14 625

14 339

14 050

6 880

121 226

ES-new-046

205776

ROCA SANITARIO, S.A. Factoría Alcalá de Henares

ROCA SANITARIO, S.A. Factoría Alcalá de Henares

42 136

10 944

10 749

763

748

734

719

704

67 497

ES000000000000925

205784

Basf Española S.L.

Basf Española S.L.

18 847

18 520

18 189

17 854

10 459

17 174

16 828

16 481

134 352

ES000000000000251

251

AB Azucarera Iberia SL SU

Azucarera de La Bañeza

42 156

41 422

40 689

33 895

39 222

38 488

6 575

25 790

268 237

ES000000000000318

318

Compañía Energética para el Tablero, SA - COMETA COGENERACIÓN

Compañía Energética para el Tablero, SA - COMETA COGENERACIÓN

18 760

18 434

11 898

0

8 976

7 586

6 240

4 943

76 837

ES000000000000402

402

Corp. Aliment. Guissona- Complejo Cárnico La Closa

Corp. Aliment. Guissona- Complejo Cárnico La Closa

17 844

15 968

14 146

12 383

10 672

9 019

3 935

5 876

89 843

ES000000000000426

426

Rencat AIE

Rencat AIE

32 185

31 625

31 065

0

0

0

0

0

94 875

ES000000000000438

438

TARRAGONA POWER, S.L.

TARRAGONA POWER, S.L.

26 718

26 253

25 788

25 323

12 429

24 394

11 965

11 732

164 602

ES000000000000947

947

ILERPROTEIN S.L.

ILERPROTEIN S.L.

10 189

9 119

8 078

4 629

3 991

3 373

2 043

1 618

43 040

ES000000000000985

985

Planta de regasificación de Sagunto, S.A.

PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO

1 546

1 384

1 225

537

462

195

160

127

5 636

ES000000000090051

90051

Mostos, Vinos y Alcoholes, SA - Movialsa V

Mostos, Vinos y Alcoholes, SA - Movialsa V

18 390

18 070

17 750

13 462

14 514

16 790

16 470

16 150

131 596

ES-new-052&053

203736

ENAGÁS TRANSPORTE S.A.U.

Almacenamiento subterráneo Gaviota

20 668

18 496

16 383

7 167

6 174

10 427

4 284

6 778

90 377

ES-new-008

205833

Corporación Alimentaria de Guissona - Bujaraloz

Corporación Alimentaria de Guissona - Bujaraloz

2 400

2 147

1 902

1 123

1 435

819

510

534

10 870

ES000000000000519

519

URSA Ibérica Aislantes, SA

URSA Ibérica Aislantes, SA

0

0

0

0

0

0

0

9 409

9 409

ES000000000000593

593

CERAMICA MAYOR S.A.

CERÁMICA MAYOR, S.A.

10 157

9 980

9 802

9 621

9 439

9 255

13 455

8 180

79 889

ES-new-ES10_915

203737

BASF Sonatrach Propanchem S.A

BASF Sonatrach Propanchem S.A. Planta PDH

328 885

323 172

317 393

311 553

305 650

225 248

220 712

216 160

2 248 773

ES-new-154

202200

D. NESTOR GIL APARICI

UNDEFASA, S.A.

19 014

7 671

13 425

7 395

12 929

12 677

12 422

8 221

93 754


ANEXA VIII

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Franța

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

FR000000000000181

181

SOLEVAL OUEST

SOLEVAL OUEST

0

0

0

0

0

89

622

492

1 203

FR-new-05403160

209030

DIJON ENERGIES

DIJON ENERGIES – Chaufferie des Péjoces

0

0

19 796

17 327

14 935

13 975

15 874

12 573

94 480

FR000000000000488

488

UEM

UEM Centrale de Chambière

5 632

5 040

4 465

3 908

3 369

2 847

2 342

1 855

29 458

FR-new-05800439

212220

Chevron Oronite S.A.S

Chevron Oronite Gonfreville l'Orchet

0

0

0

0

0

0

46 926

46 015

92 941

FR-new-10012929

211718

SPL CHARTRES METROPOLE ENERGIES

SPL CHARTRES METROPOLE ENERGIES

0

0

0

0

0

0

1 376

1 133

2 509

FR-new-06520960

210725

COGESTAR 3

Installation de cogénération – CEA Saclay

0

0

0

0

0

497

2 445

1 937

4 879

 

 

 

TOTAL

5 632

5 040

24 261

21 235

18 304

17 408

69 585

64 005

225 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE [măsuri naționale de punere în aplicare (National Implementation Measures, NIM)]

Statul membru: Franța

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nouintrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

FR000000000000453

453

BRASSERIE CHAMPIGNEULLES

BRASSERIE CHAMPIGNEULLES SAS

7 581

6 785

6 009

5 258

4 529

3 825

3 143

2 486

39 616

FR000000000000300

300

MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE

MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE

17 193

14 469

12 005

10 249

8 833

3 733

6 140

2 432

75 054

FR-new-06700481

206317

COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES

SECHOIR CAC OTTMARSHEIM

5 436

4 864

4 309

3 770

3 248

2 742

1 127

1 782

27 278

FR000000000000521

521

SODEVAR

DALKIA – SODEVAR Puits Vouters

10 061

9 004

3 988

1 746

1 505

1 272

1 046

829

29 451

FR000000000000769

769

SANOFI CHIMIE

SANOFI CHIMIE VITRY

31 620

31 071

15 258

14 977

14 693

14 407

14 117

13 826

149 969

FR000000000000598

598

GB FOODS PRODUCTION France

GB FOODS PRODUCTION FRANCE

7 946

7 112

6 298

5 511

4 748

4 008

390

309

36 322


ANEXA IX

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Croația

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HR-new-HR-55-211262

211262

Kronospan Cro d.o.o.

Kronospan Cro d.o.o.

0

0

0

0

0

0

0

2 129

2 129

 

 

 

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

2 129

2 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA X

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Italia

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IT-new-2399

207182

MetaEnergiaProduzione SRL

CENTRALE DI CASSINO

0

0

0

0

0

0

4 915

2 265

7 180

IT-new-2356

206681

Gold Art Ceramica Spa

Gold Art Ceramica Spa

24 654

24 226

23 796

23 367

40 442

44 742

50 230

49 255

280 712

IT000000000001086

1086

Ospedale San Raffaele Srl

Impianto cogenerativo produzione energia elettrica termica e frigorifera

0

0

0

0

0

0

1 072

1 658

2 730

IT-new-2459-210840

210840

Keritaly S.p.a.

Keritaly S.p.a.

0

0

0

0

0

0

6 623

13 314

19 937

IT-new-2457-211218

211218

GSK Vaccines Srl

Sito di Rosia

0

0

0

0

0

0

4 597

9 301

13 898

IT-new-2180

203872

ITA Industrial Tiles Achievements spa

ITA Industrial Tiles Achievements spa

0

0

0

0

0

3 527

3 460

3 393

10 380

IT-new-2155

210541

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA

ABK GROUP - STABILIMENTO DI SOLIGNANO

0

0

0

0

0

5 294

6 747

8 882

20 923

 

 

 

TOTAL

24 654

24 226

23 796

23 367

40 442

53 563

77 644

88 068

355 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE [măsuri naționale de punere în aplicare (National Implementation Measures, NIM)]

Statul membru: Italia

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nou-intrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IT000000000000117

117

A2A calore & servizi srl

Tecnocity

14 408

12 481

10 691

9 038

7 515

6 117

4 926

1 424

66 600


ANEXA XI

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE [măsuri naționale de punere în aplicare (National Implementation Measures, NIM)]

Statul membru: Cipru

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nou-intrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CY-existing-CY16-ET09/3

210000000000009

Κεραμείο Κακογιάννης Λτδ

ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΤΔ

6 868

3 374

3 314

3 253

4 555

6 258

6 132

8 572

42 326

CY-existing-CY20-ET13/3

210000000000013

Κεραμείο Λήδρα Λτδ

ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

7 382

5 086

4 995

4 903

4 811

9 433

6 591

9 052

52 253

CY-existing-CY15-ET08/3

210000000000008

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΛΤΔ

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΛΤΔ

7 348

3 610

3 545

3 480

4 913

6 696

6 560

4 623

40 775


ANEXA XII

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE [măsuri naționale de punere în aplicare (National Implementation Measures, NIM)]

Statul membru: Letonia

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nou-intrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LV000000000000025

25

SIA „Jūrmalas Siltums”

Katlu māja „Kauguri”

20 074

17 966

15 913

13 923

11 994

10 127

5 681

4 494

100 172


ANEXA XIII

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE [rezerva pentru instalațiile nou-intrate (New Entrants Reserve, NER)]

Statul membru: Ungaria

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Denumirea operatorului

Denumirea instalației

Cantitatea de alocat

Cantitatea de alocat din NER, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HU-existing-HU-91-UHG5328-1-04

91

Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.

Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.

0

0

0

0

0

0

14 448

14 608

29 056

HU-existing-HU-107-UHG5299-8a-04

107

Leier Hungária Kft.

Leier Hungária Kft. Mátraderecskei Téglagyár

0

0

0

0