Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 115 din 31-03-2021

DECIZIA COMISIEI

din 16 decembrie 2020

prin care administratorului central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene i se încredințează sarcina de a introduce în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene modificările aduse tabelelor naționale de alocare pentru Germania

(2021/C 115/02)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (2), în special articolul 52 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

La data de 27 aprilie 2011, Comisia a adoptat Decizia 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE (3).

(2)

La data de 5 septembrie 2013, Comisia a adoptat Decizia 2013/448/UE privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră (4) pentru perioada 2013-2020.

(3)

Prin Decizia 2014/9/UE (5), Comisia a modificat Deciziile 2010/2/UE (6) și 2011/278/UE în ceea ce privește lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (denumită în continuare „lista privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon”).

(4)

Prin Deciziile C(2013) 9281 (7), C(2014) 123 (8), C(2014) 674 (9) și C(2014) 1167 (10), Comisia i-a încredințat administratorului central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene sarcina de a introduce în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene tabelele naționale de alocare și tabelele naționale de alocare revizuite pentru Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit.

(5)

Prin Decizia C(2019) 4184, Comisia i-a încredințat administratorului central sarcina de a modifica tabelul național de alocare pentru Germania ca urmare a faptului că autoritatea germană de comercializare a cotelor de emisii a notificat includerea instalației de polimerizare DE-210619. Cu toate acestea, datele raportate pentru calcularea alocării cu titlu gratuit s-au bazat pe un echilibru termic incorect între subinstalațiile expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și subinstalațiile care nu sunt expuse acestui risc, ceea ce a condus la alocarea unui număr mai mic de certificate, și anume cu 1 876 mai puține. Prin urmare, în temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Germania a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 5 octombrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare cu privire la instalația DE-210619.

(6)

Prin Decizia C(2019) 4184, Comisia i-a încredințat administratorului central sarcina de a modifica tabelul național de alocare pentru Germania ca urmare a faptului că autoritatea germană de comercializare a cotelor de emisii a notificat includerea instalației de polimerizare DE-210620. Cu toate acestea, datele raportate pentru calcularea alocării cu titlu gratuit s-au bazat pe un echilibru termic incorect între subinstalațiile expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și subinstalațiile care nu sunt expuse acestui risc, ceea ce a condus la alocarea unui număr mai mic de certificate, și anume cu 3 217 mai puține. Prin urmare, în temeiul articolului 52 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, Germania a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 5 octombrie 2020, modificările aduse tabelului său național de alocare cu privire la instalația DE-210620.

(7)

Comisia consideră că modificările notificate care au fost aduse tabelului național de alocare pentru Germania sunt conforme cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia 2011/278/UE. Prin urmare, administratorului central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene ar trebui să i se încredințeze sarcina de a introduce aceste modificări în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene,

DECIDE:

Articol unic

Administratorul central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene introduce modificările aduse tabelului național de alocare pentru Germania astfel cum se prevede în anexă.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2020.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Vicepreședinte executiv


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 122, 3.5.2013, p. 1.

(3)  Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 130, 17.5.2011, p. 1).

(4)  Decizia 2013/448/UE a Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 240, 7.9.2013, p. 27).

(5)  Decizia 2014/9/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de modificare a Deciziilor 2010/2/UE și 2011/278/UE în ceea ce privește sectoarele și subsectoarele considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (JO L 9, 14.1.2014, p. 9).

(6)  Decizia 2010/2/UE a Comisiei din 24 decembrie 2009 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (JO L 1, 5.1.2010, p. 10).

(7)  Decizia C(2013) 9281 a Comisiei din 18 decembrie 2013 prin care administratorului central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene i se încredințează sarcina de a introduce în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene tabelele naționale de alocare pentru Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Țările de Jos, Portugalia, Suedia și Regatul Unit.

(8)  Decizia C(2014) 123 a Comisiei din 17 ianuarie 2014 prin care administratorului central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene i se încredințează sarcina de a introduce în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene tabelele naționale de alocare pentru Republica Cehă, Danemarca, Franța, Lituania, Ungaria și Slovacia.

(9)  Decizia C(2014) 674 a Comisiei din 12 februarie 2014 prin care administratorului central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene i se încredințează sarcina de a introduce în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene tabelele naționale de alocare pentru Belgia, Germania, Estonia, Luxemburg, Slovenia și Finlanda.

(10)  Decizia C(2014) 1167 a Comisiei din 26 februarie 2014 prin care administratorului central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene i se încredințează sarcina de a introduce în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene tabelele naționale de alocare pentru Bulgaria, Spania, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Polonia, România și Regatul Unit.


ANEXĂ

Modificări aduse tabelului național de alocare pentru perioada 2013-2020 în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE (măsuri naționale de punere în aplicare)

Statul membru: Germania

Alocările modificate în tabelul național de alocare pentru instalațiile indicate sunt următoarele:

Codul de identificare al instalației (instalații nou-intrate și închideri)

Codul de identificare al instalației (Registrul Uniunii)

Numele operatorului

Numele instalației

Cantitatea care se va aloca

Cantitatea de alocat, modificată pentru a include datele privind instalațiile nou-intrate și închiderile, per instalație

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DE-new-14616-0168

210619

Dow Olefinverbund GmbH

Polyethylen-Anlage / Train 4 in Leuna

0

0

0

0

0

2 654

2 565

2 478

7 697

DE-new-14616-0169

210620

Dow Olefinverbund GmbH

Polyethylen-Anlage / Train 5 in Leuna

0

0

0

0

0

8 012

7 484

6 974

22 470