Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 113 din 31-03-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

Cazul M.10164 – CVC/Stark Group

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 113/07)

1.   

 La data de 23 martie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC”, Luxemburg);

STARK Group A/S („Stark”, Danemarca).

CVC dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întreprinderii Stark.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii CVC: CVC și filialele sale gestionează fonduri și platforme de investiții. În special, CVC deține Ahlsell AB, care își desfășoară activitatea în domeniul vânzării cu amănuntul și al distribuției de produse destinate instalațiilor pentru încălzire, ventilație și climatizare, precum și de aparate electrice, unelte, furnituri și materiale de construcții;

în cazul întreprinderii Stark: vânzarea cu amănuntul și distribuția de materiale de construcții în Danemarca, Finlanda, Germania, Norvegia și Suedia.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10164 – CVC/Stark Group

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.