Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 113 din 31-03-2021

HOTĂRÂREA CURȚII

din 10 decembrie 2020

în cauzele conexate E-11/19 și E-12/19

Adpublisher AG/J și K

[Regulamentul (UE) 2016/679 – Protecția datelor – Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere — Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unei autorități de supraveghere — Anonimat — Cheltuieli suportate în cadrul unei proceduri de recurs]

(2021/C 113/04)

În cauzele conexate E-11/19 și E-12/19, Adpublisher AG/J și K – CERERI înaintate Curții, în temeiul articolului 34 din Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, de către Camera de recurs pentru chestiuni administrative a Liechtensteinului (Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten), care se referă la interpretarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Curtea, compusă din Páll Hreinsson, președinte (judecător-raportor), Per Christiansen și Bernd Hammermann, judecători, a pronunțat, la 10 decembrie 2020, o hotărâre al cărei dispozitiv prevede următoarele:

1.

Divulgarea datelor cu caracter personal ale unui reclamant în cursul unei proceduri întemeiate pe o plângere depusă în temeiul articolului 77 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date sau în cursul unei proceduri întemeiate pe articolul 78 alineatul (1) din regulamentul menționat nu contravine regulamentului menționat și nici unei alte dispoziții din legislația SEE. Problema nedivulgării datelor cu caracter personal ale unui reclamant trebuie examinată în lumina principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute la articolele 5 și 6 din Regulamentul (UE) 2016/679. Nedivulgarea datelor cu caracter personal nu ar trebui aprobată în cazul în care ar împiedica îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 sau exercitarea dreptului la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (4) și în temeiul dreptului fundamental la o cale de atac eficientă.

2.

În conformitate cu articolul 77 alineatul (1) și cu articolul 57 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, în cazul în care o persoană vizată devine parte la o procedură judiciară în temeiul articolului 78 alineatul (1) ca urmare a exercitării, de către un operator de date, a unei căi de atac împotriva deciziei unei autorități de supraveghere și în cazul în care legislația națională impune în mod automat acest statut unei persoane vizate, persoana vizată nu poate fi considerată responsabilă pentru costurile suportate în legătură cu procedura judiciară respectivă.