Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0178

Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 23/65)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0750),

având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0496/2016),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Italiei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 2017 (1),

având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisorile din 10 decembrie 2018 și 27 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0021/2018),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare (2);

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)  JO C 209, 30.6.2017, p. 54.

(2)  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 1 martie 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0049).


P8_TC1-COD(2016)0392

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/787.)