Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0176

Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 23/63)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0473),

având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0272/2018),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2018 (1),

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0089/2019),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


P8_TC1-COD(2018)0249

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (d),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

În contextul evoluției provocărilor în materie de migrație cu care se confruntă Uniunea Europeană, precum și al preocupărilor privind securitatea, este extrem de important să se mențină echilibrul delicat între libera circulație a persoanelor, pe de o parte, și securitate, pe de altă parte. Obiectivul Uniunii de a asigura un nivel înalt de securitate în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, prevăzut la articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ar trebui să se realizeze, printre altele, prin măsuri comune privind trecerea frontierelor interne de către persoane și privind controlul la frontierele externe, precum și prin politica comună în domeniul vizelor , păstrând, totodată, cu grijă echilibrul fragil între libera circulație a persoanelor, pe de o parte, și securitatea frontierelor, pe de alta . [AM 1]

(2)

În temeiul articolului 80 din TFUE, aceste politici și punerea lor în aplicare ar trebui să fie guvernate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar.

(3)

În Declarația de la Roma, semnată la 25 septembrie 2017, liderii celor 27 de state membre și-au afirmat angajamentul de a construi asigura o Uniune sigură și securizată, în care toți cetățenii se simt în siguranță și se pot deplasa liber, în care frontierele externe sunt securizate, cu o politică în materie de migrație eficace, responsabilă și viabilă, conformă cu normele internaționale, precum și o Europă care este hotărâtă să combată terorismul și criminalitatea organizată. [AM 2]

(3a)

Acțiunile finanțate prin acest instrument ar trebui să fie puse în aplicare cu respectarea deplină a dispozițiilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a legislației Uniunii în domeniul protecției datelor și a Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), a principiului tratamentului echitabil al resortisanților țărilor terțe, a dreptului la azil și la protecție internațională, a principiului nereturnării și a obligațiilor internaționale care revin Uniunii și statelor membre ca semnatare ale unor instrumente internaționale, ca de exemplu Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967. Ar trebui să se acorde, de asemenea, o atenție specială identificării, asistenței imediate și îndrumării către servicii de protecție a persoanelor vulnerabile, în special a copiilor și a minorilor neînsoțiți. [AM 3]

(4)

Obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este de a dezvolta și a realiza gestionarea conceptul de gestionare europeană integrată a frontierelor la nivel național și la nivelul Uniunii, care este o condiție prealabilă pentru cu scopul de a facilita trecerile legale ale frontierelor, de a preveni și a detecta imigrația neregulamentară și criminalitatea transfrontalieră și de a sprijini politica comună în domeniul vizelor, ceea ce ar trebui să ușureze libera circulație a persoanelor în Uniune , fiind și o componentă fundamentală a spațiului de libertate, securitate și justiție. [AM 4]

(5)

Gestionarea europeană integrată a frontierelor, astfel cum este realizată de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, care a fost instituită instituite prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și este alcătuită din Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și din autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, este necesară pentru a asigura ar trebui să ajute la armonizarea controlului la frontieră, contribuind astfel la o mai bună gestionare a migrației , inclusiv la facilitarea accesului la protecție internațională al celor care au nevoie de aceasta, precum și la o securitate sporită, prin contribuția adusă la combaterea criminalității transfrontaliere și a terorismului . [AM 5]

(6)

Facilitarea călătoriilor în scopuri legitime și prevenirea migrației neregulamentare și a amenințărilor la adresa securității au a fost identificate identificată , în comunicarea Comisiei intitulată „O agendă europeană privind migrația (5), drept unele unul dintre principalele obiective ale răspunsului Uniunii la provocările cu care ne confruntăm în urmărite de Uniune prin răspunsul la provocările din aceste domenii. [AM 6]

(7)

Consiliul European din 15 decembrie 2016 (6) a îndemnat statele membre să continue să asigure interoperabilitatea sistemelor de informații și a bazelor de date ale UE. Consiliul European din 23 iunie 2017 (7) a subliniat necesitatea îmbunătățirii interoperabilității între bazele de date, iar la 12 decembrie 2017, Comisia a adoptat o Propunere de regulament privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (8). [AM 7]

(8)

Pentru a menține integritatea spațiului Schengen și a consolida funcționarea acestuia În încercarea de a menține integritatea spațiului Schengen și de a întări securitatea frontierelor externe ale Uniunii , statele membre au, de la 6 aprilie 2017, obligația să efectueze verificări sistematice în bazele de date relevante cu privire la cetățenii UE care trec frontierele externe ale UE. În plus, Comisia a emis o recomandare adresată statelor membre de a utiliza mai bine verificările polițienești și cooperarea transfrontalieră. Totuși, ca urmare a impactului disproporționat al verificărilor sistematice asupra circulației transfrontaliere, la o serie de puncte de trecere a frontierei externe s-a dovedit necesar să se recurgă la verificări țintite în locul celor sistematice  (9) . [AM 8]

(8a)

De asemenea, Comisia a emis Recomandarea (UE) 2017/1804  (10) prin care le cere statelor membre să utilizeze mai bine verificările polițienești și cooperarea transfrontalieră pentru a limita impactul asupra liberei circulații și a elimina amenințarea la adresa politicii publice sau a securității interne. În ciuda diferitelor măsuri puse în practică, o serie de state membre continuă să aplice controale ilegale ale frontierelor interne, subminând astfel principiul de bază al spațiului Schengen. [AM 9]

(9)

Sprijinul financiar de la bugetul Uniunii este indispensabil pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, susținând statele membre în eforturile lor de a gestiona eficient trecerea frontierelor externe și de a aborda provocările legate de migrație și amenințările potențiale viitoare la aceste frontiere, contribuind astfel la combaterea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră și acționând, totodată, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. [AM 10]

(10)

Pentru a promova gestionarea europeană integrată a frontierelor, definită prin componentele sale, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624: controlul la frontiere, operațiunile de căutare și salvare efectuate în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor, analiza riscului, cooperarea dintre statele membre (susținută și coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă), cooperarea interinstituțională (inclusiv schimburile regulate de informații), cooperarea cu țările terțe, măsurile tehnice și operative în spațiul Schengen, care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a preveni imigrația ilegală clandestină și a combate criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficient, utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, mecanismul de control al calității și mecanismele de solidaritate, și pentru a garanta faptul că aceasta devine o realitate operațională, ar trebui să se acorde statelor membre sprijin financiar adecvat din partea Uniunii. [AM 11]

(11)

Întrucât autoritățile vamale ale statelor membre și-au asumat un număr tot mai mare de responsabilități, care de multe ori includ și domeniul securității și au loc la frontierele externe, uniformitatea în efectuarea este important să se promoveze cooperarea interinstituțională, inclusiv schimbul de informații prin instrumentele existente de schimb de informații, ca o componentă a abordării europene integrate față de gestionarea frontierelor, menționate la articolul 4 litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/1624. Complementaritatea cu ocazia controalelor la frontieră și a controlului vamal la frontierele externe trebuie să fie asigurată prin furnizarea de către Uniune de sprijin financiar adecvat asigurată printr-un sprijin financiar adecvat pe care Uniunea să îl acorde statelor membre. Acest lucru , în afară de faptul nu numai că va consolida controalele întări rigurozitatea controalelor vamale, dar va și facilita schimburile comerciale pentru a combate atât toate formele de trafic, nu în scopuri legitime, contribuind astfel ultimul rând traficul cu mărfuri la o uniune vamală sigură frontiere, cât și terorismul, va facilita totodată comerțul legal și eficientă călătoriile, contribuind la securitatea și eficiența uniunii vamale . [AM 12]

(12)

Prin urmare, este necesar să se instituie un fond care să succeadă Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (11), în parte prin instituirea Fondului de gestionare integrată a frontierelor (denumit în continuare „fondul”). [AM 13]

(13)

Având în vedere particularitățile juridice aplicabile titlului V din TFUE și diferitele temeiuri juridice aplicabile referitoare la politicile privind frontierele externe și privind controlul vamal, nu este posibil din punct de vedere juridic ca fondul să fie instituit sub forma unui instrument unic.

(14)

Prin urmare, fondul ar trebui instituit ca un cadru cuprinzător pentru sprijinul financiar acordat de Uniune în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, alcătuit din cuprinzând instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („instrumentul”) instituit prin prezentul regulament și din instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal, instituit prin Regulamentul (UE) nr. …/… (12) al Parlamentului European și al Consiliului. Cadrul ar trebui să fie completat de Regulamentul (UE) nr…/… [Regulamentul privind dispozițiile comune) al Parlamentului European și al Consiliului (13) , la cu un instrument care prezentul regulament ar trebui  facă trimitere în ceea ce privește normele stabilească norme privind gestiunea partajată. [AM 14]

(15)

Instrumentul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale , precum și în temeiul Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), în special prin respectarea principiilor nereturnării, nediscriminării și tratamentului corect față de resortisanții țărilor terțe și a dreptului de a solicita protecție internațională. Ar trebui să se insiste, de asemenea, în mod special pe identificarea, oferirea de asistență imediată și îndrumarea către servicii de protecție a persoanelor vulnerabile, îndeosebi copiii și minorii neînsoțiți . [AM 15]

(15a)

Aceste obligații se aplică și țărilor terțe cu care cooperează statele membre și Uniunea Europeană pe baza instrumentului. [AM 16]

(16)

Instrumentul ar trebui să se bazeze pe rezultatele obținute și pe investițiile realizate cu sprijinul instrumentelor financiare care l-au precedat: Fondul pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, instituit prin Decizia (UE) 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului (14), și Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize din cadrul Fondului pentru securitate internă (FSI) pentru perioada 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014. De asemenea, instrumentul ar trebui să extindă cadrul instrumentelor financiare precedente pentru a ține seama de noile evoluții. [AM 17]

(17)

Pentru a asigura un control uniform și de înaltă calitate la frontierele externe și pentru a facilita călătoriile în scopuri legitime care presupun trecerea frontierelor externe, instrumentul ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei gestionări europene integrate a frontierelor care să includă toate măsurile de politică, legislative, de cooperare sistematică, de partajare împărțire a sarcinilor, de evaluare a situației și a modificărilor intervenite la punctele de trecere în ceea ce privește migranții raport cu imigranții aflați în situație neregulamentară, efectivele de personal, cu personalul și cu echipamentele și tehnologia utilizată, măsuri care au fost măsurile luate la diferite niveluri de către autoritățile competente ale statelor membre și de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cooperare cu alți actori, precum țările terțe și alte organisme ale UE, în special Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Europol și , după caz, țări terțe și alte organizații internaționale. [AM 18]

(18)

Instrumentul ar trebui să contribuie la o mai mare eficacitate a prelucrării cererilor de viză, din perspectiva identificării și a evaluării riscurilor la adresa securității și a riscurilor legate de migrația neregulamentară, precum facilitării procedurilor de acordare a vizelor pentru călătorii de bună credință și a identificării și a facilitării procedurilor de acordare a vizelor pentru călătorii evaluării riscurilor la adresa securității și a riscurilor legate de bună credință migrația neregulamentară . În special, instrumentul ar trebui să furnizeze asistență financiară pentru a sprijini digitalizarea prelucrării cererilor de viză, cu scopul de a asigura proceduri de acordare a vizelor rapide, sigure și la îndemâna utilizatorilor, atât în beneficiul solicitanților de viză, cât și al consulatelor. Instrumentul ar trebui să fie utilizat și pentru a asigura o vastă acoperire consulară în întreaga lume. Instrumentul ar trebui să se ocupe și de aplicarea uniformă a politicii comune în domeniul vizelor și de modernizarea acesteia , precum și de sprijinirea statelor membre la eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată eliberate din motive umanitare , din rațiuni ar trebui, de asemenea, să fie reglementate interes național sau în virtutea unor obligații internaționale , precum și a vizelor eliberate beneficiarilor unui program de instrument reinstalare sau relocare al Uniunii, respectând pe deplin acquis-ul Uniunii privind vizele . [AM 19]

(19)

Instrumentul ar trebui să sprijine măsurile întreprinse pe teritoriul statelor Schengen care au legătură cu controlul la frontiere legate clar de controlul la frontierele externe pe teritoriul statelor Schengen în contextul dezvoltării unui sistem comun de gestionare integrată a frontierelor care să consolideze funcționarea generală a spațiului Schengen. [AM 20]

(20)

În vederea îmbunătățirii gestionării frontierelor Pentru a gestiona mai bine frontierele externe, a contribuirii facilita călătoriile în scopuri legitime, a contribui la prevenirea și combaterea migrației trecerilor neregulamentare ale frontierelor și a asigurării unui la un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, instrumentul ar trebui să sprijine dezvoltarea sistemelor acelor sisteme informatice la scară largă, bazate pe sistemele informatice existente sau nou create. în privința cărora Parlamentul European și Consiliu au căzut de acord . În acest sens, instrumentul ar trebui, de asemenea, să sprijine interoperabilitatea dintre aceste sisteme de informații ale UE [Sistemul de intrare/ieșire (EES) (15), Sistemul de informații privind vizele (VIS) (16), sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (17), Eurodac (18), Sistemul de informații Schengen (SIS) (19) și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN) (20)] în statele membre, astfel încât aceste sisteme de informații ale UE și datele lor să se completeze reciproc. Instrumentul ar trebui, de asemenea, să contribuie la evoluțiile necesare la nivel național impuse de punerea în aplicare a componentelor de interoperabilitate la nivel central [portalul european de căutare (ESP), serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS), registrul comun de date de identitate (CIR) și detectorul de identități multiple (MID)] (21). [AM 21]

(21)

Instrumentul ar trebui să completeze și să consolideze activitățile întreprinse în vederea asigurării gestionării europene integrate a frontierelor în conformitate cu principiile solidarității și responsabilității comune între statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care reprezintă cei doi piloni ai poliției de frontieră și ai gărzii de coastă la nivel european. Acest lucru înseamnă, în special, că la elaborarea programelor lor, statele membre ar trebui să țină seama de instrumentele analitice și de orientările operaționale și tehnice elaborate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, precum și de programa de formare pusă la punct de aceasta, de exemplu programa comună de bază pentru formarea polițiștilor de frontieră, inclusiv de componentele sale legate de drepturile fundamentale și de accesul la protecție internațională. Pentru a dezvolta complementaritatea dintre misiunea sa și responsabilitățile statelor membre în domeniul controlului la frontierele externe și pentru a asigura consecvența și a evita un raport costuri-beneficii negativ, Comisia ar trebui să consulte Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu privire la proiectele de programe naționale prezentate de către statele membre, în măsura în care acest lucru intră în sfera de competențe a agenției, în special cu privire la activitățile finanțate în cadrul sprijinului operațional. Comisia ar trebui să se asigure, de asemenea, că eu-LISA, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și orice altă agenție competentă a Uniunii sau orice alt organism competent al acesteia sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor naționale ale statelor membre încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. [AM 22]

(22)

Instrumentul În măsura în care statele membre afectate solicită acest lucru, instrumentul ar trebui să sprijine aplicarea abordării-hotspot, astfel cum a fost descrisă în Comunicarea Comisiei intitulată „O agendă europeană privind migrația” și astfel cum a fost aprobată de Consiliul European din 25 și 26 iunie 2015. Abordarea-hotspot furnizează Abordarea de tip „hotspot” le oferă sprijin operațional statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată a migrației la frontierele externe ale Uniunii situație de urgență . Aceasta oferă asistență integrată, cuprinzătoare și specifică, într-un spirit de solidaritate și responsabilitate comună, precum și pentru a proteja permițând ca sosirea unui număr mare de persoane la frontierele externe ale Uniunii să fie gestionată în mod uman și eficient, propunându-și, de asemenea, să protejeze integritatea spațiului Schengen. [AM 23] (22)

(23)

În interesul solidarității în spațiul Schengen și în ansamblul său întreaga Uniune și într-un spirit de responsabilitate comună cu privire la față de protejarea frontierelor externe ale Uniunii, în cazul în care se identifică deficiențe sau riscuri, mai ales în urma unei evaluări Schengen în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului (23), statul membru în cauză ar trebui să abordeze în mod corespunzător deficiențele sau riscurile identificate situația recurgând la resursele disponibile în cadrul programului său pentru a da curs recomandărilor adoptate în temeiul regulamentului menționat anterior și în conformitate cu evaluările vulnerabilității efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/1624. [AM 24]

(24)

Instrumentul ar trebui să exprime solidaritatea și responsabilitatea comună prin acordarea de acorde asistență financiară statelor membre care aplică pe deplin dispozițiile Schengen privind frontierele externe și vizele , precum și celor care se pregătesc să participe pe deplin la Schengen, și ar trebui utilizat de către statele membre în interesul politicii comune a Uniunii privind gestionarea frontierelor externe. [AM 25]

(25)

În conformitate cu Protocolul nr. 5 la Actul de aderare din 2003 (24) privind tranzitul terestru al persoanelor între regiunea Kaliningrad și alte părți ale Federației Ruse, instrumentul ar trebui să suporte toate costurile suplimentare apărute în urma punerii în aplicare a dispozițiilor specifice ale acquis-ului Uniunii prevăzute pentru un astfel de tranzit, și anume Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului (25) și Regulamentul (CE) nr. 694/2003 al Consiliului (26). Cu toate acestea, necesitatea unui sprijin financiar continuu pentru compensarea scutirilor de taxe ar trebui să depindă de regimul de vize în vigoare între Uniune și Federația Rusă.

(26)

Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului de politică al instrumentului, statele membre ar trebui să se asigure că programele lor abordează obiectivele specifice ale instrumentului, că prioritățile alese sunt aliniate la prioritățile convenite la nivelul UE și compatibile cu măsurile de punere în aplicare prevăzute în anexa II și că alocarea resurselor între obiective și acțiuni este proporțională cu provocările și nevoile cărora trebuie să le facă față. În această privință, este important să se realizeze o distribuire echitabilă și transparentă a resurselor între obiectivele specifice ale instrumentului. În consecință, se cuvine să se asigure un nivel minim de cheltuieli pentru obiectivul specific de sprijinire a politicii comune în domeniul vizelor, fie pentru măsuri luate în cadrul gestiunii directe sau indirecte, fie pentru măsuri luate în cadrul gestiunii partajate. [AM 26]

(27)

Ar trebui să se urmărească asigurarea sinergiilor, a coerenței și a eficienței cu alte fonduri UE și ar trebui să se evite suprapunerile dintre acțiuni.

(28)

Returnarea resortisanților țărilor terțe care fac obiectul deciziilor de returnare emise de un stat membru este una dintre componentele gestionării europene integrate a frontierelor, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/1624. Cu toate acestea, date fiind natura și obiectivele lor, măsurile în materie de returnare nu intră în sfera de aplicare a instrumentului și fac obiectul Regulamentului (UE) nr…/… [noul FAM] (27).

(29)

Pentru a recunoaște rolul important al autorităților vamale ale statelor membre la frontierele externe și pentru a asigura faptul că acestea dispun de mijloace suficiente pentru a-și îndeplini gama largă de sarcini care le revin la aceste frontiere, instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal, instituit prin Regulamentul (UE) nr…/… [noul Fond pentru echipamente de control vamal] al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui să ofere acestor autorități naționale finanțarea necesară pentru a investi în echipamente destinate controlului vamal, precum și în echipamente care pot, în plus față de controlul vamal, să fie folosite și în alte scopuri, cum ar fi controlul la frontiere.

(30)

Majoritatea echipamentelor de control vamal pot fi, de asemenea, folosite pentru verificarea conformității cu alte acte legislative, cum ar fi dispozițiile privind gestionarea frontierelor, vize și cooperarea polițienească. Fondul de gestionare integrată a frontierelor a fost, prin urmare, conceput sub forma a două instrumente complementare, cu sfere de aplicare distincte, dar compatibile în ceea ce privește achiziționarea de echipamente. Pe de o parte, instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize instituit prin prezentul regulament va exclude echipamentele care pot fi utilizate atât pentru gestionarea frontierelor, cât și pentru efectuarea controalelor vamale. Pe de altă parte, instrumentul pentru echipamente de control vamal nu numai că va sprijini financiar echipamentele care sunt utilizate în primul rând pentru controlul vamal, ci va permite utilizarea acestora și în alte scopuri, cum ar fi controlul la frontiere și securitatea. Această repartizare a rolurilor va favoriza cooperarea interinstituțională între autoritățile relevante ca o componentă a abordării europene integrate privind gestionarea frontierelor, menționată la articolul 4 litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/1624, permițând astfel autorităților vamale și celor cu responsabilități la frontieră să colaboreze între ele și să maximizeze impactul bugetului Uniunii prin utilizarea în comun și interoperabilitatea echipamentelor de control.

(31)

Supravegherea frontierelor pe mare este considerată a fi una dintre atribuțiile îndeplinite de garda de coastă în spațiul maritim al Uniunii. Autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă au, pe lângă acestea, o gamă largă de alte sarcini, care pot include, fără a se limita la acestea, siguranța maritimă, securitatea, operațiunile de căutare și salvare, controlul la frontiere, controlul pescuitului, controlul vamal, sarcinile generale de asigurare a respectării legii și protecția mediului. Gama largă de atribuții ale gărzii de coastă face ca aceste autorități să intre în sfera de aplicare a diferitelor politici ale Uniunii care ar trebui să urmărească realizarea de sinergii pentru a asigura obținerea unor rezultate mai eficiente și mai eficace. [AM 27]

(31a)

Atunci când pun în aplicare acțiuni legate de supravegherea frontierelor maritime, finanțate în cadrul instrumentului, statele membre acordă o atenție specială obligațiilor care le revin în temeiul dreptului maritim internațional de a acorda asistență persoanelor aflate în pericol. În acest sens, echipamentele și sistemele sprijinite de instrument ar trebui utilizate în operațiuni de căutare și salvare ce pot surveni în timpul unei operațiuni pe mare de supraveghere a frontierelor, contribuind prin aceasta la asigurarea protecției și la salvarea vieților imigranților. [AM 28]

(32)

În plus față de cooperarea în cadrul Uniunii în ceea ce privește atribuțiile de gardă de coastă între Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 , Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (28) și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului (29), ar trebui să se asigure și la nivel național o coerență sporită a activităților în domeniul maritim. Sinergia dintre diferiții actori din domeniul maritim ar trebui să se asigure în concordanță cu Strategia europeană de gestionare integrată a frontierelor europene și cu Strategia Uniunii europene în materie de securitate maritimă.

(33)

Pentru a consolida complementaritatea și coerența activităților maritime, precum și pentru a evita suprapunerea eforturilor și a atenua constrângerile bugetare într-un domeniu cu costuri importante cum este domeniul maritim, instrumentul ar trebui să sprijine activitățile maritime cu scopuri multiple, al căror obiectiv principal este supravegherea frontierelor, dar care ar permite urmărirea să se urmărească în același timp și a altor obiective alte obiective conexe, cum ar fi combaterea traficului de persoane . [AM 29]

(34)

Măsurile Scopul principal al acestui instrument ar trebui să fie acela de a sprijini gestionarea integrată a frontierelor la frontierele externe ale Uniunii și de a sprijini politica comună în domeniul vizelor. Totuși, în limitele definite și sub rezerva garanțiilor corespunzătoare, anumite măsuri desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt finanțate prin instrument ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, compatibilitate și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, instrumentul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale capacităților lor de supraveghere și de gestionare a frontierelor, în domeniile de interes pentru politica de migrație a Uniunii și pentru obiectivele de securitate ale acesteia. [AM 30]

(34a)

Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită evaluării acțiunilor și programelor legate de țările terțe. [AM 31]

(35)

Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea individuală a statelor membre. Dat fiind că Uniunea este mai în măsură decât statele membre să ofere un cadru pentru exprimarea solidarității Uniunii în ceea ce privește controlul la frontieră, gestionarea frontierelor și politica în domeniul vizelor și gestionarea fluxurilor migratorii, precum și să ofere o platformă pentru dezvoltarea unor sisteme informatice comune care să susțină aceste politici, sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament va contribui, în special, la consolidarea capacităților naționale și a celor ale Uniunii în aceste domenii. [AM 32]

(36)

Se poate considera că un stat membru nu respectă acquis-ul relevant al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sprijinului operațional în temeiul prezentului instrument, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, dacă există un risc clar de încălcare gravă de către respectivul stat membru a valorilor Uniunii în contextul punerii în aplicare a acquis-ului privind gestionarea frontierelor și vizele sau dacă un raport de evaluare efectuat în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen a identificat deficiențe în domeniul relevant sau dacă, în cadrul cooperării cu o țară terță, statul membru a finanțat și desfășurat acțiuni comune cu respectiva țară terță, care au drept consecință încălcări ale drepturilor fundamentale, constatate de mecanismul de evaluare și monitorizare . [AM 33]

(37)

Instrumentul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând asigure o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de prezentul regulament. Acesta ar trebui să asigure un echilibru între nevoia de predictibilitate în repartizarea finanțării și nevoia ca aceasta din urmă să fie mai flexibilă și mai simplă. Pentru a răspunde cerințelor în materie de transparență a fondurilor, Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, trebuie să publice informații cu privire la elaborarea programelor anuale și multianuale din cadrul mecanismului tematic. Punerea în aplicare a instrumentului ar trebui să fie ghidată de principiile eficienței, eficacității și calității cheltuielilor. În plus, punerea în aplicare a instrumentului ar trebui să fie cât se poate de simplă. [AM 34]

(38)

Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale pentru programele statelor membre pe baza criteriilor prevăzute în anexa I, care reflectă , pe baza datelor recente și istorice, lungimea frontierelor respective și nivelurile de amenințare impact la secțiunile de frontieră terestre și maritime, volumul de muncă al aeroporturilor și consulatelor, precum și numărul de consulate. [AM 35]

(39)

Aceste sume inițiale vor constitui un punct de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre. Pentru a se ține seama de modificările intervenite față de situația inițială, cum ar fi presiunea la frontierele externe ale Uniunii și volumul de muncă la frontierele externe și în consulate, se va aloca statelor membre o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, calculată pe baza celor mai recente date statistice disponibile, astfel cum se reflectă în cheia de repartizare, ținând seama de stadiul de punere în aplicare a programului.

(39a)

Evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui utilizată pentru a se evalua eficacitatea și valoarea adăugată pentru UE a programelor, a rezolva problemele apărute în prima fază și a oferi o situație transparentă a punerii în aplicare. [AM 36]

(40)

Întrucât provocările în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de modificările intervenite în legătură cu fluxurile de migrație, cu presiunea la prioritățile politicii în domeniul vizelor și ale gestionării frontierelor, inclusiv ca urmare a presiunii crescute la frontieră și cu amenințările la adresa securității și să se direcționeze finanțarea către prioritățile care aduc cea mai mare valoare adăugată pentru Uniune. Pentru a răspunde unor necesități urgente sau modificărilor intervenite în ceea ce privește politicile și prioritățile Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiuni cu un nivel ridicat de valoare adăugată pentru Uniune, o parte din finanțare va fi alocată, periodic, acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii și asistenței de urgență, prin intermediul unei facilități tematice. [AM 37]

(41)

Statele membre ar trebui să fie încurajate, prin faptul că beneficiază de o contribuție mai importantă din partea Uniunii, să utilizeze o parte din alocarea corespunzătoare programului pentru a finanța acțiunile enumerate în anexa IV.

(42)

Instrumentul ar trebui să contribuie, în limite definite, la sprijinirea costurilor operaționale legate de gestionarea frontierelor, politica comună în domeniul vizelor și sistemele informatice la scară largă și ar trebui, așadar, să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele instrumentului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre. [AM 38]

(43)

O parte a resurselor disponibile în cadrul instrumentului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui să fie identificate la nivelul Uniunii și ar trebui să se refere la acțiuni să vizeze acțiuni cu valoare adăugată pentru Uniune care necesită un efort de cooperare sau la acțiuni care sunt între statele membre sau acțiuni necesare pentru a aborda evoluțiile răspunde evoluțiilor din Uniune ce necesită punerea la dispoziție a unor fonduri suplimentare pentru unul sau mai multe state membre, cum ar fi achiziționarea, prin programele naționale ale statelor membre, a unor echipamente tehnice de care are au nevoie Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru a-și îndeplini activitățile operaționale, modernizarea procesului de prelucrare a cererilor de viză, dezvoltarea de noi sisteme informatice la scară largă și asigurarea interoperabilității acestor sisteme. Aceste acțiuni specifice sunt definite de Comisie în cadrul programelor sale de lucru , care ar trebui adoptate printr-un act delegat . [AM 39]

(44)

Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui instrument la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, instrumentul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de acțiuni ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al instrumentului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, precum și de testarea a noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune.

(45)

Pentru a consolida capacitatea Uniunii de a răspunde imediat unei presiuni migratorii neprevăzute sau disproporționate unor nevoi neprevăzute, urgente și specifice într-o situație de urgență , în special la în acele secțiuni ale frontierei în care s-a stabilit, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (30), că nivelul impactului este de așa natură încât pune să pună în pericol funcționarea spațiului Schengen în ansamblul său, precum și pentru a răspunde unei presiuni asupra secțiilor de vize din consulatele statelor membre sau unor riscuri la adresa securității frontierelor, ar trebui ca prezentul instrument  se poată acorda acorde în mod excepțional asistență financiară ca măsură de ultimă instanță urgență, în conformitate cu cadrul prevăzut în prezentul regulament. [AM 40]

(45a)

Migrația și trecerea frontierelor externe de către un număr mare de resortisanți ai țărilor terțe nu ar trebui să fie considerate, în sine, o amenințare la adresa politicii publice sau a securității interne și nu ar trebui să declanșeze, per se, acordarea de asistență de urgență în cadrul acestui instrument. [AM 41]

(46)

Obiectivul de politică al acestui instrument va fi urmărit și prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare din cadrul componentei/componentelor […] a/ale Fondului InvestEU. Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară. [AM 42]

(47)

Prezentul regulament instituie, pentru întregul instrument, un pachet financiar care constituie valoarea de referință privilegiată, în sensul [punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară] (31), pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în timpul procedurii bugetare anuale.

(48)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. …/… [noul Regulament financiar] („Regulamentul financiar”) (32) se aplică prezentului instrument. Acesta prevede norme privind execuția bugetului Uniunii, inclusiv norme privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, asistența financiară, instrumentele financiare și garanțiile bugetare. Pentru a se asigura punerea în aplicare coerentă a programelor de finanțare ale Uniunii, Regulamentul financiar trebuie să se aplice acțiunilor care vor fi executate în cadrul gestiunii directe sau indirecte în temeiul instrumentului.

(49)

În vederea punerii în aplicare a acțiunilor în Pentru  concretiza acțiunile din cadrul gestiunii partajate, instrumentul fondul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și Regulamentul (UE) nr…/… [RDC] un instrument care să stabilească dispoziții comune pentru gestiunea partajată . În cazul unor dispoziții contradictorii, prezentul regulament ar trebui să prevaleze asupra dispozițiilor comune . [AM 43]

(50)

Regulamentul (UE) nr. …/… [RDC] stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAM), Fondul pentru securitate internă (FSI) și instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor (FGIF), și stabilește în special normele privind programarea, monitorizarea și evaluarea, gestionarea și controlul fondurilor Uniunii executate în cadrul gestiunii partajate. În plus, este necesar să se precizeze în prezentul regulament obiectivele instrumentului pentru gestionarea frontierelor și vize și să se prevadă dispoziții specifice privind activitățile care pot fi finanțate prin acest instrument.

(51)

Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a oferi rezultate, ținându-se seama în special de costurile controalelor, de sarcina administrativă și de riscul preconizat de neconformitate. Ar trebui să se aibă, de asemenea, în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și recurgerea la o finanțare nelegată de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(52)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. …/… [noul Regulament financiar] (33) , cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (34), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului (35), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (36) și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (37), interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și privind alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (38). În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Rezultatele investigațiilor privind neregulile sau fraudele legate de instrument ar trebui puse la dispoziția Parlamentului European. [AM 44]

(53)

Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții, premii și execuție indirectă și prevăd controlul răspunderii actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(54)

În temeiul articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului (39), persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru a beneficia de finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor instrumentului și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care este legată țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(55)

În temeiul articolului 349 din TFUE și în conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE, aprobată de Consiliu în cadrul concluziilor sale din 12 aprilie 2018, statele membre în cauză ar trebui să se asigure că programele lor naționale abordează amenințările nou-apărute cu care se confruntă regiunile ultraperiferice , cum ar fi supravegherea frontierelor, afluxul disproporționat de persoane sau implementarea sistemelor de informații europene . Instrumentul sprijină aceste state membre cu resurse adecvate pentru a veni în ajutorul regiunilor ultraperiferice, în funcție ținând seama de necesități aceste caracteristici . [AM 45]

(56)

În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (40), este necesar să se evalueze acest instrument pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. După caz, Aceste cerințe pot include , după caz, indicatori cuantificabili , inclusiv indicatori calitativi și cantitativi , ca bază pentru evaluarea impactului instrumentului pe teren. Pentru a măsura realizările instrumentului, ar trebui să se instituie indicatori comuni și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale instrumentului. [AM 46]

(57)

Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul instrument va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a instrumentului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și al procedurilor de evaluare relevante.

(58)

Comisia și statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a instrumentului cu ajutorul indicatorilor și al raportării financiare, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC] și din prezentul regulament. Comisia ar trebui să prezinte în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un rezumat al rapoartelor anuale de performanță acceptate. La cerere , Comisia ar trebui să pună la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului textul integral al rapoartelor anuale de performanță. [AM 47]

(58a)

Este important să se asigure o bună gestiune financiară și securitatea juridică pe parcursul perioadei de tranziție și pe parcursul implementării instrumentului. [AM 48]

(59)

Pentru a completa și a modifica unele elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare, astfel cum sunt enumerate în anexa IV, pentru sprijin operațional și pentru dezvoltarea în continuare a cadrului comun de monitorizare și evaluare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (41).

(60)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (42). Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru actele de punere în aplicare care stabilesc obligații comune pentru statele membre, în special cu privire la furnizarea de informații către Comisie, iar procedura de examinare ar trebui utilizată pentru actele de punere în aplicare care stabilesc obligații comune pentru statele membre, în special cu privire la furnizarea de informații către Comisie, iar procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică. [AM 49]

(61)

Participarea unui stat membru la acest instrument nu ar trebui să coincidă cu participarea sa la un instrument financiar temporar al Uniunii care sprijină statele membre beneficiare în vederea finanțării, printre altele, a acțiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii destinate punerii în aplicare a acquis-ului Schengen privind frontierele și vizele și privind controalele la frontierele externe.

(62)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (43), care se încadrează în domeniile menționate la articolul 1 punctele A și B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (44).

(63)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (45) care se încadrează în domeniul menționat la articolul 1 punctele A și B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (46).

(64)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (47) care se încadrează în domeniul menționat la articolul 1 punctele A și B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (48).

(65)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca ar trebui să decidă, în conformitate cu articolul 4 din protocolul menționat, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament, dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

(66)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (49). Prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(67)

Se impune alinierea duratei de aplicare a prezentului regulament cu cea a Regulamentului (UE, Euratom) …/… al Consiliului [Regulamentul privind cadrul financiar multianual] (50),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

1.   Prezentul regulament instituie instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („instrumentul”), ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor („fondul”) pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2027 . [AM 50]

2.   Prezentul regulament instituie fondul, împreună cu Regulamentul (UE) nr…/… [Fondul pentru echipamente de control vamal] care instituie, ca parte a [Fondului de gestionare integrată a frontierelor] (51) , instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal. [AM 51]

3.   Acesta Acest regulament stabilește obiectivele instrumentului, obiectivele specifice și măsurile de transpunere în practică a acestor obiective specifice, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea aferente acestei finanțări. [AM 52]

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)

„operațiune de finanțare mixtă” înseamnă o acțiune sprijinită de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin și/sau instrumente financiare de la bugetul Uniunii cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali; [AM 53]

(2)

„punct de trecere a frontierei” înseamnă orice punct de trecere autorizat de către autoritățile competente pentru trecerea frontierelor externe, potrivit notificării efectuate în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului (52);

(3)

„gestionare europeană integrată a frontierelor” înseamnă componentele enumerate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624;

(4)

„frontiere externe” înseamnă, frontierele externe, potrivit definiției de la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/399, ale statelor membre: frontierele terestre, inclusiv frontierele fluviale și cele aflate pe lacuri, frontierele maritime, precum și aeroporturile, porturile fluviale, porturile maritime și porturile aflate pe lacuri cărora li se aplică dispozițiile dreptului Uniunii privind trecerea frontierelor externe, inclusiv frontierele interne la care nu au fost încă eliminate controalele; [AM 54]

(5)

„secțiune de frontieră externă” înseamnă întreaga frontieră externă terestră sau maritimă a unui stat membru sau o parte a acesteia, astfel cum este definită de Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

(6)

„zonă hotspot” înseamnă zona hotspot definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (UE) 2016/1624;

(7)

„frontiere interne la care nu au fost încă eliminate controalele” înseamnă:

(a)

frontiera comună dintre un stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen și un alt stat membru care are obligația să aplice integral acquis-ul Schengen, în conformitate cu actul său de aderare, dar în cazul căruia nu a intrat încă în vigoare decizia relevantă a Consiliului prin care statul membru vizat este autorizat să aplice integral acquis-ul respectiv;

(b)

frontiera comună dintre două state membre care au obligația să aplice integral acquis-ul Schengen, în conformitate cu actele lor corespunzătoare de aderare, dar în cazul cărora nu a intrat încă în vigoare decizia relevantă a Consiliului prin care statele membre vizate sunt autorizate să aplice integral acquis-ul respectiv.

Articolul 3

Obiectivele instrumentului

1.   Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, obiectivul de politică al instrumentului este asigurarea unei gestionări europene integrate solide și eficace a frontierelor la frontierele externe, care să garanteze, în același timp, libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii, cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind astfel la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune acquis-ului și a obligațiilor Uniunii și ale statelor sale membre, care decurg din instrumentele internaționale la care acestea sunt semnatare . [AM 55]

2.   În cadrul obiectivului de politică stabilit la alineatul (1), instrumentul contribuie la următoarele obiective specifice:

(a)

sprijinirea gestionării unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe , asigurate de de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație migratorii ; [AM 56]

(b)

sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor pentru a asigura o abordare mai armonizată în scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație rândul statelor membre față de eliberarea vizelor și pentru a facilita călătoriile legale și atenuarea riscurilor de de securitate. [AM 57]

3.   În cadrul obiectivelor specifice stabilite la alineatul (2), instrumentul este pus în aplicare prin intermediul măsurilor de punere în aplicare enumerate în anexa II.

Articolul 3a

Nediscriminarea și respectarea drepturilor fundamentale

Instrumentul este pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în acquis-ul Uniunii, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția europeană de apărare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și cu respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii în ceea ce privește drepturile fundamentale, în special prin asigurarea respectării principiului nediscriminării și al nereturnării. [AM 58]

Articolul 4

Domeniul de aplicare al sprijinului

1.   În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 și în conformitate acord cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, instrumentul sprijină acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3 și în special acțiunile enumerate în anexa III. [AM 59]

2.   Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament menționate la articolul 3 , instrumentul poate sprijini , în cazuri excepționale, în limite definite și sub rezerva unor garanții adecvate, acțiuni de tipul celor menționate în anexa III acțiuni conforme cu prioritățile Uniunii menționate în anexa III în ceea ce privește țările terțe și în aceste țări, după caz, raport cu țările terțe, în conformitate cu articolul 5. [AM 60]

2a.     Cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea de acțiuni în țări terțe sau în raport cu țări terțe în cadrul facilității tematice, în conformitate cu articolul 8, nu depășește 4 % din cuantumul total alocat facilității tematice în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (b). [AM 61]

2b.     Cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea de acțiuni în țări terțe sau în raport cu țări terțe în cadrul programelor naționale ale statelor membre, în conformitate cu articolul 12, nu depășește, pentru fiecare stat membru, 4 % din cuantumul total alocat acelui stat membru în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (a), cu articolul 10 alineatul (1) și cu anexa I. [AM 62]

3.   Următoarele acțiuni nu sunt eligibile:

(a)

acțiunile la frontierele interne la care nu au fost încă eliminate controalele, menționate în anexa III punctul 1 litera (a);

(b)

acțiunile legate de reintroducerea temporară și excepțională a controlului la frontierele interne, menționate în Regulamentul (UE) 2016/399;

(c)

în ceea ce privește controlul mărfurilor:

(1)

acțiunile al căror obiectiv sau efect exclusiv îl constituie controlul mărfurilor;

(2)

achiziționarea, întreținerea sau modernizarea echipamentelor, cu excepția mijloacelor de transport, care au ca scop sau efect, printre altele, controlul mărfurilor;

(3)

alte acțiuni în temeiul prezentului regulament al căror obiectiv sau efect primar îl constituie controlul mărfurilor.

În cazul apariției unei situații de urgență, de tipul celor menționate la articolul 23, acțiunile neeligibile menționate la prezentul alineat pot fi considerate eligibile. [AM 63]

Articolul 5

Entități eligibile

1.   Pot fi eligibile următoarele entități:

(a)

entitățile juridice stabilite într-una dintre următoarele țări:

(i)

un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări legat de acesta;

(ii)

o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program , cu condiția ca toate acțiunile întreprinse în respectiva țară terță sau în raport cu ea să respecte pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre ; [AM 64]

(b)

orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

2.   Persoanele fizice nu sunt eligibile.

3.   Entitățile juridice stabilite într-o țară terță sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni și în deplină conformitate cu acquis-ul Uniunii și cu Carta drepturilor fundamentale . [AM 65]

4.   Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau țări ori teritorii de peste mări legate de aceste state sau țări terțe sunt eligibile. Atunci când organizațiile internaționale care participă la un consorțiu sunt stabilite într-o țară terță, se aplică articolul 6 alineatul (3). [AM 66]

CAPITOLUL II

CADRUL FINANCIAR ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE

SECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 6

Principii generale

1.   Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează aducerea unei valori adăugate a Uniunii obiectivelor prezentului regulament. [AM 67]

2.   Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este coerent cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.

3.   Instrumentul este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, directe sau indirecte, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul financiar.

3b.     Comisia și statele membre cooperează pentru implementarea instrumentului. Comisia înființează un serviciu de asistență și un punct de contact pentru a sprijini statele membre și a contribui la alocarea efectivă a fondurilor. [AM 68]

Articolul 7

Buget

1.   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a implementarea instrumentului în perioada 2021-2027 este de 7 087 760 000 EUR la prețurile din 2018 ( 8 018 000 000 EUR în prețuri curente). [AM 69]

2.   Pachetul financiar se utilizează după cum urmează:

(a)

suma de 4 252 833 000 EUR la prețurile din 2018 ( 4 811 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă programelor puse în aplicare executate în cadrul gestiunii partajate, din care 138 962 000 EUR la prețurile din 2018 ( 157 200 000 EUR în prețuri curente) se alocă regimului special de tranzit menționat la articolul 16, pus în aplicare implementat în cadrul gestiunii partajate; [AM 70]

(b)

suma de 2 834 927 000 EUR la prețurile din 2018 ( 3 207 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă facilității tematice. [AM 71]

3.   Până la 0,52 % din valoarea pachetului financiar este alocată asistenței tehnice la inițiativa Comisiei pentru punerea în aplicare a instrumentului.

4.   În temeiul dispozițiilor relevante ale acordurilor lor de asociere, se stabilesc mecanisme menite să precizeze natura și modalitățile de participare a țărilor asociate la implementarea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen. Contribuțiile financiare ale țărilor respective se adaugă la resursele globale disponibile din bugetul Uniunii, menționate la alineatul (1).

Articolul 8

Dispoziții generale privind punerea în aplicare a facilității tematice

1.   Pachetul financiar menționat la articolul 7 alineatul (2) litera (b) se alocă în mod flexibil prin intermediul facilității tematice în cadrul gestiunii partajate, directe și indirecte, astfel cum se prevede în programele de lucru. Finanțarea din cadrul facilității tematice se utilizează pentru componentele acesteia:

(a)

acțiuni specifice;

(b)

acțiuni ale Uniunii și

(c)

asistența de urgență.

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei va fi, de asemenea, finanțată din pachetul financiar aferent facilității tematice.

2.   Finanțarea din cadrul facilității tematice abordează este utilizată pentru a răspunde unor priorități cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune sau este utilizată pentru a răspunde unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, definite în anexa II , sau unor măsuri de sprijin în conformitate cu articolul 20. Pentru revizuirea cadrului de monitorizare și de evaluare, Comisia se consultă cu organizațiile care reprezintă partenerii de la nivelul Uniunii, inclusiv societatea civilă . [AM 72]

2a.     Minimum 20 % din finanțarea pentru facilitatea tematică este alocată obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b). [AM 73]

3.   În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, este necesar să se asigure că proiectele selectate nu fac obiectul nu se acordă finanțare proiectelor în cazul cărora există dovezi care ar ridica semne de întrebare legate de legalitatea acestor proiecte sau de legalitatea și corectitudinea finanțării sau de executarea acestor proiecte în urma unui aviz motivat al Comisiei emis de Comisie cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor temeiul articolului 258 din TFUE . [AM 74]

4.   În cazul în care finanțarea din facilitatea tematică este executată în cadrul gestiunii partajate, Comisia verifică acțiunile pentru a , se asigura că nu se acordă finanțare proiectelor în sensul articolului 18 și al articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC], dacă acțiunile avute în vedere fac obiectul cazul cărora există dovezi care ar ridica semne de întrebare legate de legalitatea acestor proiecte sau de legalitatea și corectitudinea finanțării sau de executarea acestor proiecte în urma unui aviz motivat al Comisiei emis de Comisie cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor temeiul articolului 258 din TFUE . [AM 75]

4a.     Atunci când se acordă finanțare în cadrul facilității tematice fie în cadrul gestiunii directe, fie în cadrul gestiunii indirecte, Comisia verifică dacă nu cumva condițiile prevăzute sunt afectate de o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru, care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii de o manieră care pune în pericol legalitatea și corectitudinea cheltuielilor sau executarea proiectelor. [AM 76]

5.   Comisia stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii.

6.   Comisia adoptă deciziile de finanțare pentru facilitatea tematică Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29, pentru a elabora programe de lucru, astfel cum se menționează la articolul 110 din Regulamentul financiar , pentru facilitatea tematică , identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Deciziile de finanțare stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă. [AM 77]

7.   În urma adoptării unei decizii de finanțare unui program de lucru , astfel cum este menționată menționat la alineatul (3 6 ), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate. [AM 78]

8.   Deciziile Programele de finanțare lucru pot fi anuale sau multianuale și pot acoperi una sau mai multe componente ale facilității tematice. [AM 79]

SECȚIUNEA 2

SPRIJIN ȘI PUNERE ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII PARTAJATE

Articolul 9

Domeniul de aplicare

1.   Prezenta secțiune se aplică părții din pachetul financiar menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și resurselor suplimentare care urmează să fie puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate în conformitate cu decizia programele de lucru ale Comisiei privind pentru facilitatea tematică menționată la articolul 8. [AM 80]

2.   Sprijinul prevăzut în prezenta secțiune este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul 63 din Regulamentul financiar și cu Regulamentul (UE) nr…/… [RDC].

Articolul 10

Resurse bugetare

1.   Resursele menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a) se alocă programelor naționale puse în aplicare de statele membre în cadrul gestiunii partajate („programele”), cu titlu indicativ, după cum urmează:

(a)

suma de 3 543 880 000 EUR la prețurile din 2018 ( 4 009 000 000 EUR la prețuri curente) pentru statele membre în conformitate cu criteriile definite în anexa I; [AM 81]

(b)

suma de 708 953 000 EUR la prețurile din 2018 ( 802 000 000 EUR la prețuri curente) 802 000 000 EUR pentru statele membre în scopul ajustării alocărilor pentru programele menționate la articolul 13 alineatul (1). [AM 82]

2.   În cazul în care suma menționată la alineatul 1 litera (b) nu este alocată, suma rămasă poate fi adăugată la suma menționată la articolul 7 alineatul (2) litera (b).

Articolul 11

Rate de cofinanțare

1.   Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75  85 % din totalul cheltuielilor cheltuielile eligibile totale ale unui proiect din statele membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din VNB-ul mediu al Uniunii și de 75 % din cheltuielile totale eligibile pentru celelalte state membre . [AM 83]

2.   Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele puse în aplicare în cadrul acțiunilor specifice.

3.   Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru acțiunile enumerate în anexa IV.

4.   Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru sprijinul operațional, inclusiv regimul special de tranzit.

5.   Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență.

6.   Decizia Comisiei de aprobare a unui program stabilește rata de cofinanțare și cuantumul maxim al sprijinului din partea acestui instrument pentru tipurile de acțiuni menționate la alineatele (1)-(5).

7.   Pentru fiecare obiectiv specific, decizia Comisiei stabilește dacă rata de cofinanțare pentru obiectivul specific se aplică:

(a)

contribuției totale, inclusiv contribuției publice și private, sau

(b)

numai contribuției publice.

Articolul 12

Programe

1.   Fiecare stat membru și Comisia se asigură că prioritățile abordate în programul său sunt în concordanță național concordă cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă Uniunea în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, precum și că acestea sunt având grijă ca aceste priorități să fie pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii , precum și cu obligațiile internaționale asumate de Uniune și de statele membre în cadrul instrumentelor internaționale pe care le-au semnat . În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător. [AM 84]

1a.     În această privință, statele membre alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) minimum 20 % din finanțarea care le este alocată. [AM 85]

2.   Comisia se asigură , după caz, că Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, după caz, eu-LISA , Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și orice altă agenție competentă a Uniunii sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor statelor membre încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. [AM 86]

3.   Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu privire la proiectele de program, punând un accent deosebit pe activitățile incluse în cadrul sprijinului operațional în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a), pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agenției cu acțiunile statelor membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor, precum și pentru a se evita dubla finanțare și a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor.

3a.     Comisia se consultă cu eu-LISA cu privire la proiectele de program, punând un accent deosebit pe activitățile încadrate la sprijinul tehnic în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b), pentru a se asigura convergența și complementaritatea acțiunilor eu-LISA cu acțiunile statelor membre. [AM 88]

4.   Comisia poate asocia , după caz, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, după caz, eu-LISA , Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și orice altă agenție competentă a Uniunii la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul instrumentului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. [AM 89]

5.   În urma adoptării recomandărilor care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 și a recomandărilor emise în cadrul evaluărilor vulnerabilității realizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624, statul membru în cauză analizează, împreună cu Comisia, abordarea cea mai adecvată pentru a da curs acestor recomandări cu sprijinul instrumentului.

6.   După caz, Comisia asociază Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă , eu-LISA, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și orice altă agenție competentă sau orice alt organism competent la procesul de examinare privind abordarea cea mai adecvată pentru a da curs recomandărilor cu sprijinul instrumentului. [AM 90]

7.   Atunci când pune în aplicare alineatul (5), statul membru în cauză se asigură că punerea în aplicare a măsurilor menite să abordeze deficiențele identificate, în special a măsurilor care abordează deficiențe grave și evaluări neconforme, reprezintă o prioritate pentru programul său.

8.   După caz, programul în cauză este modificat pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (5) și de progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor evaluate în rapoartele anuale de performanță menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (a) . În funcție de impactul ajustării, programul revizuit poate fi aprobat de Comisie Comisia aprobă sau nu versiunea revizuită a programului . [AM 91]

9.   În cooperare și în consultare cu Comisia și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în conformitate cu competențele agenției, statul membru în cauză poate realoca resurse în cadrul programului său, inclusiv resursele destinate sprijinului operațional, pentru a răspunde recomandărilor menționate la alineatul (5) care au implicații financiare.

10.   În cazul în care Înainte ca un stat membru decide să decidă să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o în legătură cu țară terță cu sprijinul instrumentului, se asigură că toate acțiunile propuse de acea țară terță, în acea țară terță sau în legătură cu acea țară terță respectă obligațiile internaționale ale Uniunii și ale respectivului stat membru și că respectă pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statul membru în cauză se consultă cu Comisia înainte de începerea proiectului , inclusiv în legătură cu modul de a garanta îndeplinirea condițiilor de mai sus . [AM 92]

11.   În cazul în care un stat membru decide , în mod excepțional, să execute să pună în aplicare proiecte împreună cu o țară terță , într-o țară terță sau într-o legate de o țară terță cu sprijinul instrumentului cu privire la monitorizarea, detectarea, identificarea, urmărirea, prevenirea și interceptarea trecerilor neautorizate ale frontierei în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației ilegale clandestine și a criminalității transfrontaliere sau al sprijinirii protecției și a salvării vieților migranților, acesta se asigură că a notificat Comisiei statul membru respectiv are grijă să notifice Comisia despre orice acord de cooperare bilateral sau multilateral cu țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1052/2013. Statele membre asigură respectarea deplină a principiului nereturnării, inclusiv în acțiuni desfășurate în marea liberă. [AM 93]

11a.     Imediat ce un stat membru decide să inițieze proiecte împreună cu o țară terță, într-o țară terță sau în legătură cu aceasta în cadrul prezentului instrument, statul membru informează, în termen de 10 zile, organizațiile care reprezintă partenerii la nivel național, precum și membrii comitetului director. [AM 94]

12.   În ceea ce privește echipamentele operaționale achiziționate cu sprijinul instrumentului , inclusiv mijloacele de transport și sistemele de comunicații necesare pentru asigurarea unui un control eficace și în condiții de siguranță la frontieră, care au fost achiziționate cu sprijinul instrumentului precum și pentru succesul operațiunilor de căutare și salvare , se aplică următoarele dispoziții: [AM 95]

(a)

înainte de a lansa procedurile de achiziție pentru achiziționarea, cu sprijinul instrumentului, a unor echipamente operaționale, inclusiv a unor mijloace de transport și sisteme de comunicare, statele membre se asigură că aceste echipamente respectă standardele stabilite de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cazul în care astfel de standarde există, și verifică împreună cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă specificațiile lor tehnice, cu scopul de a asigura interoperabilitatea activelor utilizate de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european;

(b)

toate echipamentele de exploatare la scară largă pentru gestionarea frontierelor, cum ar fi mijloacele de transport aerian și maritim și de supraveghere achiziționate de statele membre, sunt înregistrate în rezerva de echipamente tehnice a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în vederea punerii la dispoziție a acestor active în conformitate cu articolul 39 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624;

(c)

statele membre pot decide să achiziționeze echipamente pentru operațiuni maritime multifuncționale sprijinite de instrument, cu condiția ca aceste echipamente, în cazul utilizării lor de către autoritățile naționale competente, să fie implicate în operațiunile de supraveghere a frontierelor cel puțin 60 % din perioada totală de utilizare în scopuri naționale în cursul unui an. Aceste echipamente sunt înregistrate în rezerva de echipamente tehnice a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în vederea punerii la dispoziție a acestor active în conformitate cu articolul 39 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624;

(d)

pentru a sprijini planificarea coerentă a dezvoltării capacităților poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și posibila utilizare a achizițiilor publice comune, statele membre comunică Comisiei, ca parte a raportării efectuate în conformitate cu articolul 27, planificarea multianuală disponibilă pentru echipamentele care se preconizează că vor fi achiziționate în cadrul instrumentului. Comisia transmite aceste informații Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

Atunci când execută acțiuni legate de supravegherea frontierelor maritime, statele membre acordă o atenție deosebită obligațiilor lor internaționale privind căutarea și salvarea pe mare și au dreptul, în acest scop, să utilizeze echipamentele și sistemele menționate la literele (a) – (d) de la prezentul alineat. [AM 96]

13.   Formarea în domeniul gestionării frontierelor desfășurată cu ajutorul acestui instrument se bazează pe standardele comune relevante, armonizate și de a căror calitate a fost confirmată , disponibile la nivel europene european în materie de educație și formare pentru paza de frontieră și de coastă și pe legislația europeană și internațională aplicabilă, inclusiv în materie de drepturi fundamentale, acces la protecție internațională și afaceri maritim . [AM 97]

14.   Statele membre desfășoară, în special, acțiunile enumerate în anexa IV. Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa IV.

15.   Programarea menționată la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC] se bazează pe Fiecare program național stabilește pentru fiecare obiectiv specific tipurile de intervenții stabilite în în conformitate cu tabelul 1 din anexa VI și prezintă o repartizare indicativă a resurselor programate pe tip de intervenție sau domeniu de sprijin . [AM 98]

Articolul 13

Evaluarea la jumătatea perioadei

-1.     Programele fac obiectul unei evaluări intermediare și unei evaluări finale, în conformitate cu articolul 26 din prezentul regulament. [AM 99]

1.   În Până la sfârșitul lui 2024 și după ce informează Parlamentul , Comisia alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (b) în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Alocarea se bazează pe cele mai recente date statistice disponibile pentru criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025. [AM 100]

2.   În cazul în care un procent de cel puțin 10  30  % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată intermediară prezentate în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC], statul membru în cauză nu este eligibil pentru a primi alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1). [AM 101]

2a.     Alineatul (2) se aplică numai dacă cadrul de reglementare aplicabil și actele conexe sunt în vigoare la 1 ianuarie 2022. [AM 102]

3.   Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama, după caz, de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare. [AM 103]

Articolul 14

Acțiuni specifice

1.   Acțiunile specifice sunt proiecte transnaționale sau naționale care aduc valoare adăugată europeană , în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, pentru care unul, mai multe sau toate statele membre pot primi o alocare suplimentară pentru programele lor. [AM 104]

2.   Statele membre pot primi, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), finanțare pentru acțiuni specifice, cu condiția ca aceasta să fie identificată ca atare în program și să fie utilizată pentru a contribui la punerea în aplicare a obiectivelor prezentului regulament.

3.   Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

Articolul 15

Sprijin operațional

1.   Sprijinul operațional este o parte a alocării destinate unui stat membru care poate fi utilizată ca sprijin pentru autoritățile publice responsabile de îndeplinirea sarcinilor și furnizarea serviciilor care constituie un serviciu public pentru Uniune.

2.   Un stat membru poate utiliza până la 30 % din suma alocată în cadrul instrumentului pentru programul său național în vederea finanțării sprijinului operațional acordat autorităților publice responsabile de îndeplinirea sarcinilor și furnizarea serviciilor care constituie un serviciu public pentru Uniune.

3.   Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de frontiere și vize. [AM 105]

4.   Statele membre justifică, în cadrul programului și al rapoartelor anuale de performanță menționate la articolul 27, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, după consultarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în ceea ce privește competențele agenției în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), evaluează situația inițială în statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional, ținând seama de informațiile furnizate de statele membre în cauză și, după caz, de informațiile disponibile în lumina evaluărilor Schengen și a evaluărilor vulnerabilității, inclusiv a recomandărilor formulate în urma evaluărilor Schengen și a evaluărilor vulnerabilității.

5.   Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3) litera (c), sprijinul operațional se concentrează pe sarcini și servicii specifice acțiunile eligibile , astfel cum sunt stabilite în anexa VII. [AM 106]

6.   Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica sarcinile și serviciile specifice acțiunile eligibile din anexa VII. [AM 107]

Articolul 16

Sprijin operațional pentru regimul special de tranzit

1.   Instrumentul acordă sprijin pentru compensarea scutirilor de taxe aplicate vizelor și costurilor suplimentare ocazionate de punerea în aplicare a documentului de facilitare a tranzitului (FTD) și a documentului de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 693/2003 și cu Regulamentul (CE) nr. 694/2003.

2.   Resursele alocate Lituaniei pentru regimul special de tranzit în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (a) sunt puse la dispoziție ca sprijin operațional suplimentar pentru Lituania, în conformitate cu acțiunile eligibile pentru sprijinul operațional în cadrul programului, astfel cum sunt menționate în anexa VII.

3.   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (2), Lituania poate utiliza suma alocată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (a) pentru a finanța sprijinul operațional în plus față de suma definită la articolul 15 alineatul (2).

4.   Comisia și Lituania evaluează aplicarea prezentului articol în cazul în care intervin schimbări care au un impact asupra existenței sau funcționării regimului special de tranzit.

SECȚIUNEA 3

SPRIJIN ȘI PUNERE ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII DIRECTE ȘI INDIRECTE

Articolul 17

Domeniul de aplicare

Comisia pune în aplicare sprijinul prevăzut în prezenta secțiune fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu același articol litera (c).

Articolul 18

Acțiunile Uniunii

1.   Acțiunile Uniunii sunt proiecte transnaționale sau proiecte de interes special pentru Uniune, în conformitate cu obiectivele prezentului regulament.

2.   La inițiativa Comisiei, instrumentul poate fi utilizat pentru finanțarea acțiunilor Uniunii legate de obiectivele prezentului regulament, astfel cum sunt menționate la articolul 3 și în conformitate cu anexele II și III.

3.   Acțiunile Uniunii pot oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice. Totodată, acestea pot oferi finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

4.   Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe se atribuie și se gestionează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar.

5.   Comitetul de evaluare care examinează propunerile poate fi format din experți externi.

6.   Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X din] Regulamentul (UE) nr. …/… [care succede Regulamentului privind Fondul de garantare].

Articolul 19

Operațiuni de finanțare mixtă

Operațiunile de finanțare mixtă decise în cadrul prezentului instrument sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu [Titlul X] din Regulamentul financiar. [AM 108]

Articolul 20

Asistența tehnică la nivelul Comisiei

Instrumentul poate sprijini măsurile de asistență tehnică puse în aplicare la inițiativa sau în numele Comisiei. Aceste măsuri , și anume etapele pregătitoare, acțiunile de monitorizare, control, audit, evaluare și toate acțiunile de asistență administrativă și tehnică necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și, după caz, de colaborare cu țările terțe, pot fi finanțate în proporție de 100 %. [AM 109]

Articolul 21

Audituri

Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii, efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane și entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la articolul 127 din Regulamentul financiar.

Articolul 22

Informare, comunicare și publicitate

1.   Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea promovează acțiunile și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care rezultatele acestora, oferind informații coerente , concrete și semnificative adresate unor categorii de public relevante, printre care mass-media și publicul larg, în limbile aplicabile. Pentru a asigura vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, beneficiarii acestei finanțări fac trimitere la originea acesteia atunci când comunică cu privire la acțiunea în cauză. În acest scop , destinatarii se asigură că orice material de comunicare pentru mass-media și pentru publicul larg prezintă emblema Uniunii și menționează în mod explicit sprijinul financiar al Uniunii . [AM 110]

2.    Pentru a ajunge la un public cât mai larg cu putință, Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind acest implementarea acestui instrument, acțiunile și rezultatele sale. În special, Comisia publică informații privind elaborarea programelor anuale și multianuale din cadrul facilității tematice. Comisia publică, de asemenea, lista operațiunilor selectate pentru a fi sprijinite în cadrul facilității tematice, pe un site web disponibil publicului, și actualizează respectiva listă cel puțin o dată la trei luni. Resursele financiare alocate instrumentului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională în ceea ce privește punerea în aplicare a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament. În special, Comisia poate promova cele mai bune practici și schimbul de informații în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentului. [AM 111]

2a.     Comisia publică informațiile menționate la alineatul (2) în formate deschise și prelucrabile automat, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (53) , care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor. Datele pot fi sortate în funcție de prioritate, de obiectivul specific, de costul total eligibil al operațiunilor, de costul total al proiectelor, de costul total al procedurilor de achiziții, de numele beneficiarului și de numele contractantului. [AM 112]

2b.     Statele membre au obligația de a prezenta Comisiei informații cu privire la elaborarea programelor în cadrul gestiunii partajate, pentru ca acestea să fie publicate pe site-ul său web. [AM 113]

SECȚIUNEA 4

SPRIJIN ȘI PUNERE ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII PARTAJATE, DIRECTE ȘI INDIRECTE

Articolul 23

Asistența de urgență

1.   Instrumentul furnizează Comisia poate decide să furnizeze, în mod excepțional, asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență apărute justificate în mod corespunzător și în ultimă instanță. Aceste situații pot rezulta ca urmare a unei presiuni urgente și excepționale, create de faptul că un număr mare sau disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe au trecut, trec sau se așteaptă să treacă frontierele externe ale unuia sau mai multor state membre, în special la secțiunile de frontieră la care s-a constatat că nivelul impactului ar pune în pericol funcționarea întregului spațiu Schengen, sau în cazul oricărei alte situații de presiune urgență justificate în mod corespunzător necesitând o acțiune urgentă și excepțională la frontierele extern care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care necesită o acțiune imediată. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul . [AM 114]

2.   Asistența de urgență poate fi acordată direct, sub formă de granturi, agențiilor descentralizate.

3.   Asistența de urgență poate fi alocată pentru programele statelor membre, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), cu condiția ca aceasta să fie identificată ca atare în program. Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

4.   Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe se atribuie și se gestionează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar.

4a.     Atunci când acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, asistența de urgență poate acoperi cheltuieli care au fost angajate înainte de data depunerii cererii de grant sau a cererii de asistență, dar nu înainte de 1 ianuarie 2021. [AM 115]

4b.     Asistența de urgență se acordă cu respectarea strictă a acquis-ului Uniunii și a obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumentele internaționale pe care acestea le-au semnat. [AM 116]

Articolul 24

Finanțare cumulativă, complementară și combinată

1.   O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul instrumentului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului. Contribuțiile provenite de la alte programe ale Uniunii pentru acțiuni din cadrul prezentului instrument sunt recunoscute, după caz, în programele de lucru ale Comisiei sau în programele naționale și în rapoartele anuale de performanță. [AM 117]

2.   Acțiunile Operațiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative: [AM 118]

(a)

au fost evaluate în cadrul unei cereri de propuneri lansate în temeiul instrumentului;

(b)

respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri;

(c)

nu pot fi finanțate în cadrul respectivei cereri de propuneri din motive de constrângeri bugetare,

pot beneficia de sprijin din partea fondurilor structurale ale Uniunii Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. …/… [RDC] și cu articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste acțiuni să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului sau ale instrumentului care furnizează sprijin. [AM 119]

SECȚIUNEA 5

MONITORIZARE, RAPORTARE ȘI EVALUARE

Subsecțiunea 1

Dispoziții comune

Articolul 25

Monitorizare și raportare

1.   În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 43 41 alineatul (3) litera (h) punctul (i) subpunctul (iii) din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V , cel puțin o dată pe an . [AM 120]

2.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa V în scopul efectuării adaptărilor necesare la informațiile privind performanța care urmează să fie puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

3.   În anexa VIII sunt stabiliți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de instrument în direcția îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative. Pentru resursele alocate în cadrul gestiunii partajate se utilizează indicatori comuni. La cerere, datele primite de Comisie privind indicatorii de realizare și de rezultat sunt puși la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului. [AM 121]

4.   Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii și, după caz, statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

5.   Pentru a asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de instrument în direcția atingerii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa VIII în scopul de a revizui și a completa indicatorii, după caz, și de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, incluzând informațiile pe care trebuie să le furnizeze statele membre.

5a.     Pentru resursele alocate în cadrul gestiunii partajate, monitorizarea și raportarea se bazează pe tipurile de intervenții prevăzute în anexa VI. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a reacționa la situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura implementarea efectivă a finanțării. [AM 122]

5b.     Comisia acordă o atenție specială monitorizării acțiunilor întreprinse de țări terțe, în țări terțe sau în legătură cu țări terțe, în conformitate cu articolul 5 și cu articolul 12 alineatele (10) și (11). [AM 123]

Articolul 26

Evaluare

1.   Comisia efectuează Până la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a punerii în aplicare a prezentului regulament . Evaluarea la jumătatea perioadei analizează eficacitatea , eficiența, simplificarea și flexibilitatea fondului. Mai precis, aceasta include o evaluare a: , inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul prezentului instrument. [AM 124]

(a)

progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor prezentului regulament, luând în considerare toate informațiile pertinente disponibile, în special rapoartele anuale de performanță prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 30 și indicatorii de realizare și de rezultat stabiliți în anexa VIII; [AM 125]

(b)

valorii adăugate europene a acțiunilor și a operațiunilor puse în aplicare în cadrul acestui instrument; [AM 126]

(c)

contribuției instrumentului la răspunsul la provocările actuale și emergente de la frontierele externe și la dezvoltarea politicii comune în domeniul vizelor, precum și a utilizării instrumentului în vederea eliminării deficiențelor identificate în cadrul evaluării mecanismului Schengen și a evaluării vulnerabilităților; [AM 127]

(d)

relevanței continue și a caracterului adecvat ale măsurilor de punere în aplicare prevăzute în anexa II și a acțiunilor prevăzute în anexa III; [AM 128]

(e)

complementarității și coerenței dintre acțiunile sprijinite de acest instrument și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii. [AM 129]

Evaluarea la jumătatea perioadei ia în considerare rezultatele evaluării retrospective în ceea ce privește impactul pe termen lung al instrumentului anterior de sprijin financiar pentru frontierele externe și vize, care face parte din Fondul pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020. [AM 130]

1a.     Până la 31 ianuarie 2030, Comisia efectuează o evaluare retrospectivă. Până la aceeași dată, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare. Evaluarea retrospectivă include o evaluare a elementelor prevăzute la alineatul (1). În acest sens, efectele pe termen mai lung ale fondului sunt evaluate în vederea contribuției acestora la o decizie privind posibila reînnoire sau modificare a unui fond ulterior. [AM 131]

2.   Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util, pentru a permite integrarea lor în procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu calendarul stabilit la articolul  14 40 din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC] prezentul regulament . [AM 132]

2a.     În evaluarea sa la jumătatea perioadei și în evaluarea retrospectivă, Comisia acordă o atenție deosebită evaluării acțiunilor întreprinse de către, în sau în legătură cu țările terțe, în conformitate cu articolul 5 și cu articolul 12 alineatele (10) și (11). [AM 133]

Subsecțiunea 2

Norme aplicabile gestiunii partajate

Articolul 27

Rapoarte anuale de performanță

1.   Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2022. Statele membre publică aceste rapoarte pe un site internet dedicat și le transmit Parlamentului European și Consiliului. [AM 134]

2.   Raportul anual de performanță cuprinde, în special, informații privind:

(a)

progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor, luând în considerare cele mai recente date, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC] cumulative transmise Comisiei ; [AM 135]

(aa)

o defalcare a conturilor anuale ale programului național în recuperări, prefinanțare către beneficiarii finali și cheltuieli efectuate efectiv; [AM 136]

(b)

orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa , inclusiv avize motivate emise de Comisie referitoare la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE ; [AM 137]

(c)

complementaritatea , coordonarea și coerența dintre acțiunile sprijinite de instrument și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, în special cele desfășurate instrumentele de finanțare externă ale Uniunii și alte fonduri care asigură finanțare în țări terțe sau în legătură cu țări terțe; [AM 138]

(d)

contribuția programului la punerea în aplicare a acquis-ului relevant și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii;

(da)

conformitatea cu cerințele privind respectarea drepturilor fundamentale; [AM 139]

(e)

punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;

(f)

îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora pe toată durata perioadei de programare.

(fa)

executarea proiectelor împreună cu o țară terță, într-o țară terță sau în legătură cu o țară terță. [AM 140]

3.   Comisia poate formula observații privind raportul anual de performanță în termen de două luni de la data primirii acestuia. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în termenul respectiv, se consideră că raportul este acceptat. După acceptare, Comisia pune la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului rezumatele rapoartelor anuale de performanță și publică aceste rezumate ale rapoartelor anuale de performanță pe un site special. [AM 141]

4.   În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în care stabilește modelul pentru raportul anual de performanță. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 30 alineatul (2).

Articolul 28

Monitorizare și raportare

1.   Monitorizarea și raportarea în conformitate cu titlul IV din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC] se bazează pe tipurile de intervenții stabilite în tabelele 1, 2 și 3 din anexa VI. Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa VI.

2.   Indicatorii comuni sunt utilizați în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) și cu articolele 17 și 37 din Regulamentul (UE) nr…/… [RDC]. [AM 142]

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 29

Exercitarea delegării de competențe

1.   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 8, 12, 15, 25 și 28 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028. [AM 143]

3.   Parlamentul European sau Consiliul poate pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 8, 12, 15, 25 și 28. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 144]

4.   Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 8, 12, 15, 25 și 28 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 145]

Articolul 30

Procedura comitetului

1.   Comisia este asistată de un comitet de coordonare pentru Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

3.   În cazul în care când comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare. Această dispoziție nu se aplică actului de punere în aplicare menționat la articolul 27 alineatul (4). [AM 146]

Articolul 31

Dispoziții tranzitorii

1.   Prezentul regulament nu aduce atingere continuării sau modificării acțiunilor în cauză în cadrul instrumentului pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă aferent perioadei 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014, care continuă să se aplice acțiunilor în cauză până la finalizarea lor.

2.   Pachetul financiar pentru instrument poate acoperi, de asemenea, cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția între instrument și măsurile adoptate în cadrul instrumentului anterior, și anume instrumentul pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă aferent perioadei 2014-2020, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014.

Articolul 32

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European,

Președintele

Pentru Consiliu,

Președintele


(1)  JO C , , p. .

(2)  JO C , , p. .

(3)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.

(4)  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

(5)  COM(2015)0240, 13 mai 2015.

(6)  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

(7)  Concluziile Consiliului European , 22-23 iunie 2017.

(8)  COM(2017)0794 final.

(9)   Declarația Comisiei din 29 aprilie 2017 referitoare la gestionarea fluxurilor de persoane la frontierele dintre Slovenia și Croația.

(10)   Recomandarea (UE) 2017/1804 a Comisiei din 3 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Codului frontierelor Schengen referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în spațiul Schengen (JO L 259, 7.10.2017, p. 25).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

(12)  JO L […], […], p.

(13)  JO L […], […], p.

(14)  JO L 144, 6.6.2007, p. 22.

(15)  Regulamentul (UE) 2017/2226 din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011(JO L 327, 9.12.2017, p. 20).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

(17)  COM(2016)0731, 16 noiembrie 2016.

(18)  COM(2016)0272, 4 mai 2016.

(19)  COM(2016)0881, 0882 și 0883, 21 decembrie 2016.

(20)  COM(2017)0344, 29 iunie 2017.

(21)  COM(2017)0794, 12 decembrie 2017.

(22)  EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

(23)  Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

(24)  JO L 236, 23.9.2003, p. 946.

(25)  Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 de stabilire a unui document de facilitare a tranzitului (FTD), a unui document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) și de modificare a Instrucțiunilor consulare comune și a Manualului comun (JO L 99, 17.4.2003, p. 8).

(26)  Regulamentul (CE) nr. 694/2003 din 14 aprilie 2003 al Consiliului privind modele uniforme pentru documentul de facilitare a tranzitului (FTD) și documentul de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 693/2003 (JO L 99, 17.4.2003, p. 15).

(27)  JO L […], […], p.

(28)  Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (JO L 208, 5.8.2002, p. 1).

(29)  Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 128, 21.5.2005, p. 1).

(30)  Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11).

(31)  JO C , , p. .

(32)  JO C , , p. .

(33)  JO C […], […], p. […].

(34)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(35)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(36)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(37)  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

(38)  Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

(39)  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

(40)  Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(41)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(42)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(43)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(44)  Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).

(45)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(46)  Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).

(47)  JO L 160, 18.6.2011, p. 21.

(48)  Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).

(49)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(50)  JO L […], […], p.

(51)  JO L […], […], p. .

(52)  Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

(53)   Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

ANEXA I

Criterii de alocare a finanțării către programele care fac obiectul gestiunii partajate

1.

Resursele disponibile menționate la articolul 10 sunt alocate între statele membre după cum urmează:

(a)

fiecare stat membru primește o sumă fixă de 5 000 000 EUR din instrument, numai la începutul perioadei de programare;

(b)

o sumă de 157 200 000 EUR pentru regimul special de tranzit, care urmează să fie alocată Lituaniei, numai la începutul perioadei de programare,

(c)

iar resursele rămase menționate la articolul 10 se repartizează pe baza următoarelor criterii:

30 % pentru frontierele terestre externe;

35 % pentru frontierele maritime externe;

20 % pentru aeroporturi;

15 % pentru oficiile consulare.

2.

Resursele disponibile în temeiul punctului 1 litera (c) pentru frontierele terestre externe și frontierele maritime externe sunt defalcate între statele membre după cum urmează:

(a)

70 % pentru lungimea frontierelor lor terestre externe și a frontierelor lor maritime externe, care va fi calculată pe baza factorilor de ponderare pentru fiecare secțiune de frontieră în parte, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1052/2013, determinați în conformitate cu punctul 11 și

(b)

30 % în funcție de volumul de lucru la frontierele lor terestre și maritime externe, astfel cum este stabilit în conformitate cu punctul 7 litera (a).

3.

Ponderarea menționată la punctul 2 litera (a) se stabilește de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în conformitate cu punctul 11.

4.

Resursele disponibile pentru aeroporturi conform punctului 1 litera (c) sunt defalcate între statele membre în funcție de volumul de lucru din aeroporturile lor, astfel cum este stabilit în conformitate cu punctul 7 litera (b).

5.

Resursele disponibile pentru oficiile consulare conform punctului 1 litera (c) sunt defalcate între statele membre după cum urmează:

(a)

50 % pentru numărul de oficii consulare (cu excepția consulatelor onorifice) ale statelor membre situate în țările enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului (1) și

(b)

50 % în funcție de volumul de lucru legat de gestionarea politicii vizelor la oficiile consulare ale statelor membre aflate în țările enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, astfel cum este stabilit în conformitate cu punctul 7 litera (c) din prezenta anexă.

6.

În scopul distribuirii resurselor conform punctului 1 litera (c), „frontiere maritime externe” înseamnă limita exterioară a mării teritoriale a statelor membre, astfel cum este definită în conformitate cu articolele 4 – 16 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării. Cu toate acestea, în cazul în care este necesară efectuarea cu regularitate a unor operațiuni pe rază lungă de acțiune pentru a preveni imigrația/intrarea ilegală neregulamentară , frontierele maritime externe se referă la limita exterioară a zonelor cu risc crescut. Definiția noțiunii „frontiere maritime externe” în acest sens se determină prin luarea în considerare a datelor operaționale din ultimii doi ani, astfel cum au fost furnizate de statele membre în cauză. Această definiție este utilizată exclusiv în scopul prezentului regulament. [AM 147]

7.

În scopul alocării inițiale a finanțării, evaluarea volumului de lucru se bazează pe cele mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, evaluarea volumului de lucru se bazează pe cele mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. Evaluarea volumului de lucru se bazează pe următorii factori:

(a)

la frontierele terestre externe și la frontierele maritime externe:

(1)

70 60 % pentru numărul de persoane care traversează frontiera externă la punctele autorizate de trecere a frontierei; [AM 148]

(2)

30 20 % pentru numărul de resortisanți ai țărilor terțe cărora le-a fost refuzată intrarea la frontiera externă; [AM 149]

(2a)

20 % pentru numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și ale căror solicitări au fost prelucrate în conformitate cu procedura la frontieră menționată la articolul 43 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului  (2) . [AM 150]

(b)

în aeroporturi:

(1)

70 % pentru numărul de persoane care traversează frontiera externă la punctele autorizate de trecere a frontierei;

(2)

30 % pentru numărul de resortisanți ai țărilor terțe cărora le-a fost refuzată intrarea la frontiera externă;

(c)

în oficiile consulare:

numărul de cereri de viză de scurtă ședere sau de tranzit aeroportuar.

8.

Cifra de referință pentru numărul de oficii consulare, astfel cum sunt menționate la punctul 5 litera (a), se calculează în conformitate cu informațiile din anexa 28 la Decizia C(2010) 1620 a Comisiei din 19 martie 2010 de instituire a Manualului privind prelucrarea cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate.

În cazul în care statele membre nu au furnizat datele statistice menționate anterior, se utilizează cele mai recente date disponibile pentru statele membre respective. Dacă nu există date disponibile pentru un stat membru sau dacă un stat membru nu furnizează aceste informații doi ani la rând , cifra de referință este zero. [AM 151]

9.

Cifrele de referință pentru volumul de muncă la care se face referire:

(a)

la punctul 7 litera (a) subpunctul (1) și la punctul 7 litera (b) subpunctul (1) sunt cele mai recente statistici furnizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii;

(b)

la punctul 7 litera (a) subpunctul (2) și la punctul 7 litera (b) subpunctul (2) sunt cele mai recente statistici elaborate de Comisie (Eurostat) pe baza datelor furnizate de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii;

(c)

la punctul 7 litera (c) sunt cele mai recente statistici privind vizele publicate de către Comisie în conformitate cu articolul 46 din Codul de vize (3).

(d)

În cazul în care statele membre nu au furnizat datele statistice menționate anterior, se utilizează cele mai recente date disponibile pentru statele membre respective. Dacă nu există date disponibile pentru un stat membru sau dacă un stat membru nu furnizează aceste informații doi ani la rând , cifra de referință este zero. [AM 152]

10.

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă transmite Comisiei un raport cu privire la defalcarea resurselor în ceea ce privește frontierele terestre externe, frontierele maritime externe și aeroporturile, astfel cum se menționează la punctul 1 litera (c). Comisia publică raportul. [AM 153]

11.

În scopul alocării inițiale a finanțării, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării impactului pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării impactului pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. Raportul determină următorii factori de ponderare specifici pentru fiecare secțiune, aplicând nivelurile de amenințare impact definite în Regulamentul (UE) nr. 1052/2013: [AM 154]

(a)

factorul 0,5 pentru amenințare redusă impact redus ; [AM 155]

(b)

factorul 3 pentru amenințare medie impact mediu ; [AM 156]

(c)

factorul 5 pentru amenințare ridicată impact ridicat ;. [AM 157]

(d)

factorul 8 pentru amenințare critică. [AM 158]


(1)  Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

(2)   Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO, L 243, 15.9.2009, p. 1)

ANEXA II

Măsuri de punere în aplicare

1.

Instrumentul contribuie la realizarea obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a), prin axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)

îmbunătățirea controlului la frontiere în conformitate cu articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1624:

i.

consolidarea capacităților pentru efectuarea de controale și operațiuni de supraveghere la frontierele externe, inclusiv prin măsuri de prevenire facilitare a trecerilor legitime ale frontierelor și depistare a depistarea criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și terorismul , precum și prin măsuri legate de îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite ; [AM 159]

ii.

sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare în contextul efectuării de operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime; [AM 160]

iii.

punerea în aplicare, în spațiul Schengen, a unor măsuri tehnice și operaționale legate de controlul la frontiere , cu condiția ca astfel de măsuri să nu prezinte un risc la adresa liberei circulații ; [AM 161]

iv.

desfășurarea de analize ale riscurilor la adresa securității interne și de analize ale amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe;

v.

sprijinirea, în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, a statelor membre care se confruntă cu o presiune migratorie disproporționată (existentă sau potențială) la frontierele externe ale UE situație de urgență menționată la articolul 23 , inclusiv prin întăriri tehnice și operative, precum și prin mobilizarea unor echipe de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele-hotspot. [AM 162]

(b)

dezvoltarea în continuare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, prin consolidarea capacităților consolidării capacității comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării dintre între statele membre în vederea dezvoltării în continuare a Agenției Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă; [AM 163]

(c)

îmbunătățirea cooperării interinstituționale la nivel național între autoritățile naționale din statele membre responsabile cu controlul la frontiere sau cu sarcini efectuate la frontieră și, la nivelul UE, îmbunătățirea cooperării dintre statele membre sau dintre statele membre, pe de o parte, și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii , inclusiv agențiile responsabile cu acțiunile externe sau țările terțe, pe de altă parte; [AM 164]

(d)

asigurarea aplicării uniforme a acquis-ului Uniunii în materie de frontiere externe, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor care rezultă din mecanismele de control al calității, cum ar fi mecanismul de evaluare Schengen, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, din evaluările vulnerabilității în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624 și din mecanismele naționale de control al calității;

(e)

crearea, exploatarea și întreținerea sistemelor acelor sisteme informatice la scară largă care fac deja obiectul dreptului Uniunii în domeniul gestionării frontierelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme informatice și infrastructura lor de comunicații , precum și acțiuni de îmbunătățire a calității datelor și a furnizării de informații . [AM 165]

(ea)

creșterea capacității de a acorda asistență persoanelor aflate în pericol pe mare, în special prin sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare; [AM 166],

(eb)

sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare în contextul efectuării de operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime; [AM 167]

2.

Instrumentul contribuie la realizarea obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b), prin axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)

furnizarea unor servicii eficace și adaptate nevoilor solicitanților de viză, menținând, în același timp, securitatea și integritatea procedurii de eliberare a vizelor , acordând o atenție specială persoanelor vulnerabile și copiilor ; [AM 168]

(aa)

sprijinirea statelor membre în eliberarea vizelor, inclusiv a vizelor cu valabilitate teritorială limitată eliberate din motive umanitare, din rațiuni de interes național sau în virtutea unor obligații internaționale, precum și a vizelor eliberate beneficiarilor unui program de reinstalare sau relocare al Uniunii, respectând pe deplin acquis-ul Uniunii privind vizele; [AM 169]

(b)

asigurarea aplicării uniforme a acquis-ului Uniunii în materie de vize, inclusiv dezvoltarea și modernizarea în continuare a politicii comune în domeniul vizelor;

(c)

dezvoltarea a diferite forme de cooperare între statele membre în materie de prelucrare a cererilor de viză;

(d)

crearea actualizarea , exploatarea și întreținerea sistemelor informatice la scară largă în domeniul politicii comune a vizelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme informatice și a infrastructurii lor de comunicații. [AM 170]

.

ANEXA III

Domeniul de aplicare al sprijinului

1.

În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a), instrumentul sprijină în special:

(a)

infrastructuri, clădiri, sisteme și servicii necesare la punctele de trecere a frontierelor, în zonele-hotspot și pentru supravegherea frontierelor între punctele de trecere a frontierelor în scopul de a împiedica și a combate trecerile neautorizate ale frontierei, imigrația ilegală neregulamentară și criminalitatea transfrontalieră la frontierele externe, precum și în scopul de a garanta trecerea fără probleme a persoanelor care călătoresc în scopuri legitime și gestionarea eficace a fluxurilor migratorii, inclusiv măsuri legate de îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite, asigurând totodată, de fiecare dată, un tratament demn al persoanelor în cauză ; [AM 171]

(b)

echipamente operaționale, inclusiv mijloace de transport, și sisteme de comunicații necesare pentru asigurarea unui control eficace și în condiții de siguranță la frontieră, în conformitate cu standardele elaborate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cazul în care există astfel de standarde;

(c)

formare în domeniul dezvoltării gestionării europene integrate a frontierelor sau formare care contribuie la aceasta, ținând seama de nevoile operaționale și de analiza riscurilor și de provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări, în deplină conformitate cu drepturile fundamentale; [AM 172]

(d)

detașarea unor ofițeri de legătură comuni în țări terțe, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr…/… [noul regulament privind ofițerii de legătură în materie de imigrație] (1) și detașarea unor polițiști de frontieră și a altor categorii relevante de experți către statele membre sau dintr-un stat membru către o țară terță, intensificarea cooperării și a capacității operaționale a rețelelor de experți sau de ofițeri de legătură, precum și schimbul de bune practici și sporirea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, susține și dezvolta politicile Uniunii; [AM 173]

(e)

studii, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante menite să pună în aplicare sau să dezvolte gestionarea europeană integrată a frontierelor, inclusiv măsuri care vizează dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, cum ar fi consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării dintre Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și statele membre , precum și măsuri legate de îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite ; [AM 174]

(f)

acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer în alte state membre, în special prin punerea în aplicare a rezultatelor proiectelor de cercetare în domeniul securității, în cazul în care Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, acționând în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) 2016/1624, a recunoscut că această punere în aplicare contribuie la dezvoltarea capacităților operaționale ale poliției de frontieră și ale gărzii de coastă la nivel european. Aceste metode inovatoare și noi tehnologii respectă pe deplin drepturile fundamentale și dreptul la protecția datelor cu caracter personal; [AM 175]

(g)

activități de pregătire etape pregătitoare , activități de monitorizare, administrative și tehnice necesare pentru a pune în aplicare politicile privind frontierele externe, inclusiv pentru a consolida guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și a Codului frontierelor Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale experților Comisiei și ai statelor membre care participă la vizite la fața locului, precum și măsuri de punere în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluărilor vulnerabilității efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624; [AM 176]

(ga)

acțiuni menite să îmbunătățească calitatea datelor stocate în sistemele informatice în domeniul vizelor și al frontierelor și să-i permită persoanei vizate să își exercite mai bine dreptul la informare, de acces la informații, rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării datelor în contextul acțiunilor care intră în domeniul de aplicare al acestui instrument; [AM 208]

(h)

identificarea, prelevarea amprentelor digitale, înregistrarea, controalele de securitate, intervievarea în vederea culegerii de informații, furnizarea de informații, efectuarea de examene medicale și identificarea solicitanților vulnerabili și, dacă este necesar, acordarea de asistență medicală, precum și îndrumarea , după caz, a resortisanților țărilor terțe către procedura corespunzătoare de azil la frontierele externe, în special în zonele-hotspot; [AM 177]

(i)

măsuri menite să sporească sensibilizarea cu privire la politicile și obiectivele Uniunii în rândul părților interesate și al publicului larg, inclusiv comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii;

(j)

elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici , respectând în mod corespunzător principiul nediscriminării ; [AM 178]

(k)

sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor;

(ka)

schimbul de bune practici și de expertiză, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în contextul diferitelor componente ale controlului la frontiere și, în special, în ceea ce privește identificarea, asistența imediată și îndrumarea persoanelor vulnerabile către serviciile de protecție; [AM 179]

(kb)

măsuri care vizează elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și procedurilor, inclusiv aplicarea unor instrumente statistice comune, a unor metode comune și a unor indicatori comuni pentru măsurarea progresului, precum și evaluarea progreselor în materie de politică. [AM 180]

2.

În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), instrumentul va sprijini în special:

(a)

infrastructuri și clădiri necesare pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru cooperarea consulară, inclusiv măsuri de securitate, precum și alte acțiuni care vizează îmbunătățirea calității serviciilor destinate solicitanților de viză;

(b)

echipamente operaționale și sisteme de comunicații necesare pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru cooperarea consulară;

(c)

formarea personalului consular și a personalului altor entități care contribuie la politica comună în domeniul vizelor și la cooperarea consulară , inclusiv, dacă este cazul, respectarea drepturilor fundamentale ; [AM 181]

(d)

schimbul de bune practici și de experți, inclusiv detașarea de experți, precum și consolidarea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, sprijini și dezvolta în continuare politicile și obiectivele Uniunii , inclusiv în scopul protejării drepturilor fundamentale în ceea ce privește identificarea, acordarea de asistență imediată și îndrumarea către serviciile de protecție a persoanelor vulnerabile ; [AM 182]

(e)

studii, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante, cum ar fi acțiuni care vizează îmbunătățirea cunoștințelor prin realizarea de analize, monitorizare și evaluare;

(f)

acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer către alte state membre, în special proiecte care au drept obiectiv testarea și validarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate de Uniune;

(g)

activități de pregătire, etape pregătitoare , activități de monitorizare, administrative și tehnice, inclusiv activități acelea menite să consolideze guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și a Codului frontierelor Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale experților Comisiei și ai statelor membre care participă la vizite la fața locului; [AM 183]

(h)

activități de sporire a gradului de sensibilizare cu privire la politicile în materie de vize în rândul părților interesate și al publicului larg, inclusiv comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii;

(i)

elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici , cu respectarea principiului nediscriminării și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal ; [AM 184]

(j)

sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor , respectând în mod corespunzător principiul nediscriminării . [AM 185]

(ja)

sprijinirea statelor membre în eliberarea vizelor, inclusiv a vizelor cu valabilitate teritorială limitată eliberate din motive umanitare, din rațiuni de interes național sau în virtutea unor obligații internaționale, precum și a vizelor eliberate beneficiarilor unui program de reinstalare sau relocare al Uniunii, respectând pe deplin acquis-ul Uniunii privind vizele. [AM 186]

3.

În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (1), instrumentul sprijină în special:

(a)

infrastructuri și clădiri necesare pentru găzduirea sistemelor informatice la scară largă și a componentelor infrastructurii de comunicații asociate;

(b)

echipamente și sisteme de comunicații necesare pentru asigurarea bunei funcționări a sistemelor informatice la scară largă;

(c)

activități de formare și comunicare în legătură cu sistemele informatice la scară largă;

(d)

dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme informatice la scară largă;

(e)

studii, validări de concepte, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante legate de punerea în aplicare a sistemelor informatice la scară largă, inclusiv de interoperabilitatea acestora;

(f)

acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer către alte state membre, în special proiecte care au drept obiectiv testarea și validarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate de Uniune;

(g)

elaborarea unor instrumente și metode statistice, precum și a unor indicatori statistici pentru sistemele informatice la scară largă din domeniul vizelor și al frontierelor , respectând principiul nediscriminării și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ; [AM 187]

(ga)

acțiuni menite să îmbunătățească calitatea datelor și exercitarea drepturilor persoanei vizate la informații, la accesul la datele sale cu caracter personal, la rectificarea, la ștergerea și la restricționarea prelucrării acestora; [AM 188]

(h)

sprijin operațional pentru punerea în aplicare a sistemelor informatice la scară largă.


(1)  JO L […], […], p. .

ANEXA IV

Acțiuni eligibile pentru aplicarea unei rate de cofinanțare mai ridicate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (14)

(1)

Achiziționarea de echipamente operaționale prin sisteme de achiziții comune cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care urmează să fie puse la dispoziția Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru activitățile sale operaționale, în conformitate cu articolul 39 alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2016/1624.

(2)

Măsuri de sprijinire a cooperării interinstituționale între un stat membru și o țară terță învecinată cu care UE are frontiere terestre sau maritime comune.

(3)

Dezvoltarea în continuare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, prin consolidarea capacităților consolidării capacității comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării dintre între statele membre și Agenția Europeană în vederea dezvoltării în continuare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, astfel cum se precizează la punctul 1 litera (b) din anexa II. [AM 189]

(4)

Detașarea în comun a unor ofițeri de legătură în materie de imigrație, astfel cum se menționează în anexa III.

(5)

Măsuri de îmbunătățire a identificării și a sprijinirii victimelor traficului de persoane și de intensificare a cooperării transfrontaliere pentru identificarea traficanților în cadrul controlului la frontiere , inclusiv prin elaborarea și sprijinirea unor mecanisme eficace de protecție și îndrumare . [AM 190]

(5a)

Dezvoltarea de sisteme integrate de protecție a copiilor la frontierele externe și elaborarea de politici care vizează copiii migranți în general, inclusiv prin formare suficientă a personalului și schimb de bune practici între statele membre. [AM 191]

(6)

Măsuri de utilizare, transferare, testare și validare a noilor metodologii sau tehnologii, inclusiv a proiectelor-pilot menite să îmbunătățească calitatea datelor stocate în sistemele informatice în domeniul vizelor și al frontierelor și a măsurilor subsecvente proiectelor de cercetare în domeniul securității finanțate de Uniune, astfel cum se menționează în anexa III să-i permită persoanei vizate să își exercite mai bine dreptul la informare, de acces la informații, rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării datelor în contextul acțiunilor care intră în domeniul de aplicare al acestui instrument . [AM 209]

(6a)

Măsuri care vizează identificarea, asistența imediată și îndrumarea persoanelor vulnerabile către servicii de protecție. [AM 193]

(7)

Măsuri pentru înființarea și operarea zonelor-hotspot în statele membre care se confruntă cu o presiune migratorie excepțională și disproporționată (existentă sau potențială).

(8)

Dezvoltarea în continuare a unor forme de cooperare între statele membre în ceea ce privește prelucrarea cererilor de viză, astfel cum se menționează la punctul 2 litera (c) din anexa II.

(9)

Consolidarea prezenței sau a reprezentării consulare a statelor membre în țările ai căror resortisanți trebuie să dețină viză, în special în țările în care nu există, în prezent, un consulat sau o reprezentanță a unui stat membru.

ANEXA V

Indicatorii principali de performanță menționați la articolul 25 alineatul (1)

(a)

Obiectivul specific nr. 1: sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe, puse în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație; [AM 194]

(1)

Numărul de treceri neregulamentare ale frontierei detectate la frontierele externe ale UE: a) între punctele de trecere a frontierei și b) la punctele de trecere a frontierei

Sursa informațiilor: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

(2)

Numărul de persoane cu documente de călătorie falsificate care au fost detectate la punctele de trecere a frontierei

Sursa informațiilor: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

(2a)

Numărul de persoane care au solicitat protecție internațională la punctele de trecere a frontierei

Sursa informațiilor: Statele membre [AM 195]

(2b)

Numărul de persoane cărora li s-a refuzat intrarea

Sursa informațiilor: Statele membre [AM 196]

(b)

Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor pentru a asigura o abordare mai armonizată în rândul statelor membre în ceea ce privește eliberarea vizelor și în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii atenuării riscurilor în materie de migrație și de securitate: [AM 197]

(1)

Numărul de persoane cu documente de călătorie falsificate care au fost detectate la consulate cu sprijin din fond

Sursa informațiilor: Statele membre

(1a)

Numărul de persoane care au solicitat protecție internațională la consulatele statelor membre

Sursa informațiilor: Statele membre [AM 198]

(2)

Durata medie a procedurii până la luarea unei decizii (și tendințele înregistrate) în cadrul procedurii de acordare a vizelor

Sursa informațiilor: Statele membre

ANEXA VI

Tipuri de intervenții

TABELUL 1: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND CÂMPUL DE INTERVENȚIE

I.

Gestionarea europeană integrată a frontierelor

001

Verificări la frontiere

002

Supravegherea frontierelor – active aeriene

003

Supravegherea frontierelor – active terestre

004

Supravegherea frontierelor – resurse maritime

005

Supravegherea frontierelor – sisteme automatizate de supraveghere a frontierelor

006

Supravegherea frontierelor – alte măsuri

007

Măsuri tehnice și operaționale în spațiul Schengen, legate de controlul la frontiere

008

Conștientizarea situației și schimbul de informații

009

Analiza riscurilor

010

Prelucrarea datelor și a informațiilor

011

Zonele-hotspot

011a

Măsuri legate de identificarea și îndrumarea persoanelor vulnerabile [AM 199]

011b

Măsuri legate de identificarea și îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite [AM 200]

012

Dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european

013

Cooperarea interinstituțională – nivel național

014

Cooperarea interinstituțională – nivel european

015

Cooperarea interinstituțională – cu țările terțe

016

Detașarea unor ofițeri de legătură în materie de imigrație comuni

017

Sisteme informatice la scară largă – Eurodac în scopul gestionării frontierelor

018

Sisteme informatice la scară largă – Sistemul de intrare/ieșire (EES)

019

Sisteme informatice la scară largă – sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

020

Sisteme informatice la scară largă – Sistemul de informații Schengen (SISII)

021

Sisteme informatice la scară largă – Interoperabilitate

022

Sprijin operațional – Gestionarea integrată a frontierelor

023

Sprijin operațional – Sisteme informatice la scară largă în scopul gestionării frontierelor

024

Sprijin operațional – Regimul special de tranzit

II.

Politica comună în domeniul vizelor

001

Îmbunătățirea procesului de prelucrare a cererilor de viză

002

Îmbunătățirea eficacității, a unei culturi bazate pe munca în serviciul clientului și a securității în cadrul consulatelor

003

Securitatea documentelor / consilieri în materie de documente

004

Cooperare consulară

005

Acoperire consulară

006

Sisteme informatice la scară largă – Sistemul de informații privind vizele (VIS)

007

Alte sisteme informatice în scopul prelucrării cererilor de viză

008

Sprijin operațional – Politica comună în domeniul vizelor

009

Sprijin operațional – Sisteme informatice la scară largă în scopul prelucrării cererilor de viză

010

Sprijin operațional – Regimul special de tranzit

010a

Acordarea de vize umanitare [AM 201]

III.

Asistență tehnică

001

Informații și comunicații

002

Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și control

003

Evaluare și studii, culegere de date

003a

Calitatea datelor și drepturile persoanelor vizate la informații, la accesul la datele lor cu caracter personal, la rectificarea, la ștergerea și la restricționarea prelucrării acestora [AM 202]

004

Dezvoltarea capacităților


TABELUL 2: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND TIPUL ACȚIUNII

001

infrastructuri și clădiri

002

mijloace de transport

003

alte echipamente operaționale

004

sisteme de comunicații

005

sisteme informatice

006

formare

007

schimb de bune practici – între statele membre

008

schimb de bune practici – cu țările terțe

009

trimiterea de experți în teren

010

studii, validări de concepte, proiecte-pilot și acțiuni similare

011

activități de comunicare

012

elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici

013

punerea în aplicare a proiectelor de cercetare sau alte măsuri subsecvente


TABELUL 3: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND MODALITĂȚILE DE PUNERE ÎN APLICARE

001

Acțiune specifică

002

Asistența de urgență

003

Acțiuni enumerate în anexa IV

004

Punerea în aplicare a recomandărilor evaluării Schengen

005

Punerea în aplicare a recomandărilor evaluării vulnerabilității

006

Cooperarea cu țările terțe

007

Acțiuni în țări terțe

ANEXA VII

Acțiuni eligibile pentru sprijin operațional

(a)

În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a), sprijinul operațional acoperă următoarele costuri, cu condiția ca acestea să nu fie acoperite de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în contextul activităților sale operaționale:

(1)

cheltuielile cu personalul;

(2)

întreținerea sau repararea echipamentelor și a infrastructurii;

(3)

cheltuielile pentru servicii, inclusiv în zonele-hotspot care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament; [AM 203]

(4)

cheltuielile de funcționare pentru operațiuni;

Un stat membru gazdă în sensul articolului 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2016/1624 poate utiliza sprijinul operațional pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare pentru participarea sa la activitățile operaționale menționate la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2016/1624 și care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, sau în scopul propriilor activități de control la frontierele naționale.

(b)

În cadrul obiectivului specific stabilit la articolul 3 alineatul (2) litera (b), sprijinul operațional se referă la:

(1)

cheltuielile cu personalul, inclusiv cheltuielile legate de formare;

(2)

cheltuielile pentru servicii;

(3)

întreținerea sau repararea echipamentelor și a infrastructurii;

(4)

cheltuielile legate de bunuri imobiliare, inclusiv închirierea și amortizarea.

(c)

În cadrul obiectivului de politică stabilit la articolul 3 alineatul (1), sprijinul operațional se referă la:

(1)

cheltuielile cu personalul, inclusiv cheltuielile legate de formare;

(2)

gestionarea operațională și întreținerea sistemelor informatice la scară largă și a infrastructurilor lor de comunicații, inclusiv interoperabilitatea acestor sisteme și închirierea de incinte securizate.

(d)

În plus față de cele de mai sus, sprijinul operațional în cadrul programului pentru Lituania furnizează sprijin în conformitate cu articolul 16 alineatul (1).

ANEXA VIII

Indicatorii de realizare și rezultat menționați la articolul 25 alineatul (3)

(a)

Obiectivul specific nr. 1: sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe, puse în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație; [AM 204]

(1)

Infrastructura de control la frontiere, mijloacele de transport și alte echipamente finanțate cu sprijinul instrumentului:

numărul de puncte de trecere a frontierei nou construite sau modernizate raportat la numărul total de puncte de trecere a frontierei nou construite sau modernizate din statul membru în cauză;

numărul de porți de control automat la frontieră (automated border control – ABC);

numărul de mijloace de transport aerian;

numărul de mijloace de transport maritim;

numărul de mijloace de transport terestru;

numărul de echipamente puse la dispoziția Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă;

numărul de alte echipamente, dintre care numărul de echipamente pentru înființarea, modernizarea sau menținerea unor zone-hotspot în sensul prezentului regulament;

numărul de echipamente multifuncționale sprijinite de instrument.

(2)

numărul de posturi specializate în țări terțe finanțate prin intermediul instrumentului.

ofițerii de legătură comuni, astfel cum se menționează în anexa III;

alte posturi specializate legate de gestionarea frontierelor.

(3)

Numărul de proiecte de cooperare sau de fluxuri de cooperare create în statele membre, cu sprijinul instrumentului, între autoritățile naționale și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care contribuie la dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european.

(4)

Numărul de echipamente utilizate în cursul activităților operaționale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și achiziționate cu ajutorul instrumentului, raportat la numărul total de echipamente înregistrate în rezerva de echipamente tehnice a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

(5)

Numărul de proiecte de cooperare sau de fluxuri de cooperare ale agențiilor naționale cu Centrul Național de Coordonare (CNC) EUROSUR, create cu sprijinul instrumentului.

(6)

Numărul de membri ai personalului care au beneficiat, cu sprijinul instrumentului, de formare cu privire la aspecte legate de gestionarea integrată a frontierelor.

(7)

Numărul de funcționalități informatice dezvoltate, puse în aplicare, menținute sau modernizate cu ajutorul instrumentului, inclusiv în scopuri care țin de interoperabilitate:

SIS II;

ETIAS;

Sistemul de intrare/ieșire:

VIS în scopul gestionării frontierelor;

Eurodac în scopul gestionării frontierelor;

Numărul de conexiuni ale sistemelor informatice cu portalul european de căutare, finanțate cu sprijinul instrumentului;

Orice alte sisteme informatice la scară largă care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(8)

Numărul de recomandări emise în cadrul evaluării Schengen în domeniul frontierelor și al evaluării vulnerabilității cărora li s-a dat curs cu sprijinul instrumentului, raportat la numărul total de recomandări care au implicații financiare.

(b)

Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor pentru a asigura o abordare mai armonizată în rândul statelor membre în ceea ce privește eliberarea vizelor și în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii atenuării riscurilor în materie de migrație și de securitate: [AM 205]

(1)

Numărul de consulate din afara spațiului Schengen instituite sau modernizate cu sprijinul instrumentului, raportat la numărul total de consulate înființate sau modernizate din statul membru situat în afara spațiului Schengen.

(2)

numărul de membri ai personalului care au participat la cursuri de formare cu privire la aspecte legate de politica comună în domeniul vizelor, organizate cu sprijinul instrumentului;

(3)

Numărul de funcționalități informatice dezvoltate, puse în aplicare, menținute sau modernizate cu ajutorul instrumentului, inclusiv în scopuri care țin de interoperabilitate:

VIS;

Sistemul de intrare/ieșire:

Orice alte sisteme informatice la scară largă care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(4)

Numărul de forme de cooperare între statele membre în ceea ce privește procesul de prelucrare a cererilor de viză, stabilite și modernizate cu sprijinul instrumentului:

oficii consulare comune;

centre comune de primire a cererilor de viză,

reprezentanțe;

altele.

(5)

Numărul de recomandări emise în cadrul evaluării Schengen în domeniul politicii comune în domeniul vizelor și cărora li s-a dat curs cu sprijinul instrumentului, exprimat ca procent din numărul total de recomandări care au implicații financiare.

(6)

Numărul de țări ai căror cetățeni au nevoie de viză și în care numărul de state membre prezente sau reprezentate a crescut cu sprijinul instrumentului.