Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0175

Fondul pentru azil și migrație ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 23/62)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0471),

având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 78 alineatul (2) și articolul 79 alineatele (2) și (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0271/2018),

având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, precum și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete (A8-0106/2019),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0248

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și , migrație și integrare [AM 1]

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) și , articolul 79 alineatele (2) și (4) și articolul 80 , [AM 2]

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (*1),

întrucât:

(1)

Având în vedere evoluția provocărilor în materie de migrație, care impune necesitatea de a sprijini sisteme solide de primire, azil, integrare și migrație în statele membre, de a preveni și de a gestiona în mod adecvat și solidar situațiile de presiune și de a opri sosirile neregulamentare și care pun în primejdie viața persoanelor, propunând în loc căi legale și sigure de migrație, investițiile în gestionarea eficientă și coordonată a migrației în Uniune sunt fundamentale pentru a realiza obiectivul Uniunii de a constitui un spațiu de libertate, securitate și justiție, în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. [AM 3]

(2)

Importanța unei abordări coordonate între Uniunea Europeană și statele membre se reflectă în Agenda europeană privind migrația din luna mai 2015, care a subliniat necesitatea unei politici comune coerente și clare pentru a restabili încrederea în capacitatea Uniunii de a reuni eforturile europene și naționale pentru a aborda migrația și a conlucra într-o manieră eficace, în conformitate cu principiile principiul solidarității și partajării echitabile a responsabilității între statele membre consacrat în articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene , și care a fost confirmată în evaluarea sa de la jumătatea perioadei, efectuată în septembrie 2017, precum și în raportul privind progresele înregistrate din lunile martie și mai 2018. [AM 4]

(3)

În concluziile sale din 19 octombrie 2017, Consiliul European a reafirmat necesitatea de a urma o abordare cuprinzătoare, pragmatică și hotărâtă în materie de gestionare a migrației, care să vizeze restabilirea controlului asupra frontierele externe, reducerea sosirilor neregulamentare și a numărului de decese pe mare și care ar trebui să se bazeze pe o utilizare flexibilă și coordonată a tuturor instrumentelor disponibile la nivelul Uniunii și al statelor membre. Consiliul European a solicitat, în continuare, să se asigure intensificarea semnificativă a returnărilor, prin acțiuni desfășurate atât la nivelul UE, cât și al statelor membre, cum ar fi acordurile și mecanismele de readmisie eficace. Consiliul European a solicitat, de asemenea, punerea în aplicare și dezvoltarea unor programe voluntare de relocare. [AM 5]

(4)

Pentru a sprijini eforturile de a asigura o abordare globală în ceea ce privește gestionarea migrației, bazată pe încredere reciprocă, solidaritate și partajarea responsabilității între statele membre și instituțiile UE, cu obiectivul de a asigura o politică durabilă comună a Uniunii în materie de azil și imigrație, statele membre ar trebui sprijinite cu resurse financiare adecvate, sub forma Fondului pentru azil și , migrație și integrare (denumit în continuare „fondul”). [AM 6]

(4a)

Fondul ar trebui să respecte pe deplin drepturile omului, precum și Agenda 2030, principiul coerenței politicii pentru dezvoltare, astfel cum se prevede la articolul 208 din TFUE, și angajamentele asumate la nivel internațional în materie de migrație și azil, în special Pactul mondial privind refugiații și Pactul global pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine (GCM). [AM 7]

(4b)

Gestionarea Fondului din perspectiva dezvoltării ar trebui să ia în considerare diferitele cauze profunde ale migrației, cum ar fi conflictele, sărăcia, lipsa capacității agricole, educația și inegalitatea. [AM 8]

(5)

Fondul Acțiunile sprijinite de Fond ar trebui pus puse în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene , inclusiv a dreptului la protecția datelor personale și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune și de statele membre în materie de drepturi fundamentale , inclusiv Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) și Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, completată de Protocolul din 31 ianuarie 1967 . [AM 9]

(5a)

Principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile fundamentale ale Uniunii, ar trebui să fie respectate și promovate la punerea în aplicare a fondului. Fondul nu ar trebui să sprijine acțiunile care contribuie la orice formă de segregare sau de excluziune socială. [AM 10]

(5b)

La punerea în aplicare a fondului, ar trebui să se acorde prioritate acțiunilor care tratează situația minorilor neînsoțiți și a celor separați prin identificare și înregistrare timpurie, precum și acțiunilor întreprinse în interesul superior al copilului. [AM 11]

(6)

Fondul ar trebui să se bazeze pe rezultatele obținute și pe investițiile realizate cu sprijinul fondurilor care l-au precedat: Fondul european pentru refugiați, instituit prin Decizia 573/2007/CE a Parlamentului European și Consiliului, Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe, instituit prin Decizia 2007/435/CE a Consiliului, Fondul european de returnare, instituit prin Decizia 575/2007/CE a Parlamentului European și Consiliului, pentru perioada 2007-2013, și Fondul pentru azil, migrație și integrare, pentru perioada 2014-2020, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. În același timp, fondul ar trebui să țină seama de toate noile evoluții relevante.

(7)

Fondul ar trebui să sprijine solidaritatea între statele membre și gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, printre altele, prin promovarea unor măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea , admisia umanitară și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin consolidarea protecției acordate solicitanților de azil vulnerabili, cum ar fi copiii, prin sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea asigurării prin crearea unor căi sigure și legale către Uniune care ar trebui să contribuie inclusiv la asigurarea competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Ca instrument al politicii interne a Uniunii și ca instrument unic de finanțare pentru azil și migrație la nivelul Uniunii, fondul ar trebui să sprijine în primul rând acțiunile privind azilul și migrația în cadrul Uniunii. Totuși, în anumite limite stabilite și sub rezerva unor garanții adecvate, fondul ar trebui să sprijine consolidarea cooperării cu țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională , pentru a crea căi de migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și rețelele de traficanți de migranți și de persoane și a asigura durabilitatea returnării și readmisia eficace returnarea durabilă, în condiții de siguranță și demnitate, precum și reintegrarea în țările terțe. [AM 12]

(8)

Criza migrației și creșterea numărului de decese în Mediterană în ultimii ani a au evidențiat necesitatea reformării sistemului de a reforma sistemul european comun de azil pentru a se asigura proceduri de azil eficiente cu scopul de a preveni deplasările secundare, de a oferi condiții de primire uniforme și adecvate pentru solicitanții de protecție internațională, de a institui standarde uniforme pentru acordarea de protecție internațională și acordarea drepturilor și beneficiilor corespunzătoare pentru beneficiarii de protecție internațională și de a institui un sistem mai echitabil și mai eficace de determinare a statului membru responsabil în ceea ce privește solicitanții de protecție internațională, precum și un cadru pentru eforturile statelor membre în materie de relocare și de admisie umanitară cu scopul de a crește numărul total de locuri de relocare disponibile la nivel mondial. În același timp, reforma a fost necesară pentru a institui un sistem mai echitabil și mai eficace de determinare a statului membru responsabil în ceea ce privește solicitanții de protecție internațională, precum și un cadru la nivelul Uniunii pentru eforturile statelor membre în materie de relocare În același timp, reforma este necesară pentru a garanta că sunt prevăzute proceduri de azil eficiente și bazate pe drepturi și că ele sunt accesibile, pentru a oferi condiții de primire uniforme și adecvate solicitanților de protecție internațională, standarde uniforme de acordare a protecției internaționale și drepturi și beneficii adecvate beneficiarilor de protecție internațională, precum și proceduri de returnare eficace și eficiente pentru migranții în situație neregulamentară . Prin urmare, este necesar ca fondul să ofere un sprijin sporit pentru eforturile statelor membre de a pune în aplicare pe deplin și în mod corect sistemul european comun reformat de azil. [AM 13]

(9)

Fondul ar trebui, de asemenea, să completeze și să consolideze activitățile întreprinse de Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), instituită prin Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul EUAA] (3) Biroul European de Sprijin pentru Azil , cu scopul de a facilita și de a îmbunătăți funcționarea sistemului european comun de azil, prin coordonarea și consolidarea cooperării practice și a schimbului de informații privind azilul, îndeosebi privind bunele practici între statele membre, prin promovarea dreptului și a standardelor operaționale ale Uniunii și a dreptului internațional și prin contribuirea, cu ajutorul unor orientări pertinente, inclusiv al standardelor operaționale, la o punere uniformă în aplicare a dreptului Uniunii în materie de azil pentru a asigura un grad înalt de uniformitate bazat pe standarde de protecție ridicate în ceea ce privește procedurile de protecție internațională, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune care să permită , făcând posibilă o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, de a facilita facilitând convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune, de a sprijini sprijinind eforturile de relocare ale statelor membre și de a furniza furnizând asistență operațională și tehnică statelor membre pentru gestionarea propriilor sisteme de azil și de primire, în special statelor ale căror sisteme sunt supuse unei presiuni disproporționate. [AM 14]

(9a)

Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de Uniune și de statele membre pentru consolidarea capacității statelor membre de a dezvolta, a monitoriza și a evalua politicile lor în domeniul azilului din perspectiva obligațiilor care le revin în temeiul dreptului în vigoare al Uniunii. [AM 15]

(10)

Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de Uniune și de statele membre pentru consolidarea capacității statelor membre de a dezvolta, a monitoriza și a evalua politicile lor în domeniul azilului din perspectiva obligațiilor care le revin în temeiul dreptului în vigoare al Uniunii Uniunea și statele membre în aplicarea dreptului în vigoare al Uniunii, asigurând respectarea integrală a drepturilor fundamentale, în special a Directivei 2013/33/UE  (4) (Directiva privind condițiile de primire), a Directivei 2013/32/UE  (5) (Directiva privind procedurile de azil), a Directivei 2011/95/UE  (6) (Directiva privind calificarea) și a Directivei 2008/115/CE  (7) (Directiva privind returnarea) a Parlamentului European și a Consiliului, precum și a Regulamentului 604/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului  (8) (Regulamentul de la Dublin). [AM 16]

(11)

Parteneriatele și cooperarea cu țările terțe reprezintă o componentă esențială a politicii Uniunii în materie de azil, care urmărește asigurarea unei gestionări adecvate a fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională. Cu scopul de a pune capăt sosirilor neregulamentare și care le pun în primejdie viața resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care au nevoie de protecție internațională și de a propune în loc căi legale și sigure de a intra pe teritoriul statelor membre, de a exprima solidaritate cu țările din regiunile către care sau în interiorul cărora a fost strămutat un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, contribuind la atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective, de a sprijini realizarea obiectivelor politicii Uniunii în materie de migrație prin creșterea influenței Uniunii asupra țărilor terțe și de a contribui în mod efectiv la inițiativele mondiale în materie de relocare prin adoptarea unei singure voci în cadrul forurilor internaționale și în relația cu țările terțe, fondul ar trebui să acorde stimulente financiare pentru punerea în aplicare a cadrului de relocare [și de admisie umanitară] al Uniunii. [AM 17]

(11a)

Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de statele membre în scopul de a furniza, pe teritoriile lor, protecție internațională și o soluție durabilă pentru refugiații și persoanele strămutate identificate ca eligibile pentru relocare sau admisie umanitară în cadrul unor programe naționale, care ar trebui să țină seama de necesitățile globale în materie de relocare estimate de UNHCR. Pentru a contribui într-un mod ambițios și eficient, fondul ar trebui să ofere asistență specifică, sub forma unor stimulente financiare pentru fiecare persoană admisă sau reinstalată. [AM 18]

(12)

Având în vedere nivelurile ridicate ale fluxurilor de migrație către Uniune înregistrate în ultimii ani și importanța de a asigura coeziunea societăților noastre, este esențial să se sprijine politicile statelor membre pentru integrarea timpurie a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv în domeniile prioritare identificate în Planul de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, adoptat de Comisie în 2016. [AM 19]

(13)

Pentru a spori eficiența, a obține cea mai mare valoare adăugată europeană și a asigura coerența răspunsului Uniunii în vederea promovării integrării resortisanților țărilor terțe, acțiunile finanțate în cadrul fondului ar trebui să fie specifice și complementare acțiunilor finanțate în cadrul Fondului social european plus (FSE+) și al Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) fondurilor structurale ale Uniunii . Măsurile finanțate în cadrul acestui fond ar trebui să sprijine măsuri adaptate la nevoile resortisanților țărilor terțe, care sunt, în general, puse în aplicare în etapa inițială a etapele inițiale ale procesului de integrare, precum și acțiuni orizontale care să sprijine capacitățile statelor membre în domeniul integrării, în timp ce intervențiile în favoarea completate cu intervenții în vederea promovării incluziunii sociale a resortisanților țărilor terțe cu un impact pe termen mai lung ar trebui finanțate în cadrul FEDR și FSE+ , finanțate în cadrul fondurilor structurale ale Uniunii . [AM 20]

(13a)

Măsurile de integrare ar trebui să se aplice, de asemenea, beneficiarilor de protecție internațională, în scopul de a asigura o abordare cuprinzătoare a integrării, luând în considerare caracteristicile specifice ale grupului-țintă respectiv. Atunci când măsurile de integrare se combină cu măsuri de primire, acțiunile ar trebui să permită și includerea solicitanților de azil, după caz. [AM 21]

(14)

În acest context, autoritățile statelor membre responsabile cu executarea fondului ar trebui să aibă obligația de a coopera și de a institui mecanisme de coordonare cu autoritățile desemnate de statele membre în scopul gestionării intervențiilor din cadrul FSE+ și FEDR fondurile structurale și, după caz, cu autoritățile de management ale acestora și cu autoritățile care gestionează alte fonduri ale Uniunii care contribuie la integrarea resortisanților țărilor terțe. Prin intermediul acestor mecanisme de coordonare, Comisia ar trebui să evalueze coerența și complementaritatea fondurilor, precum și gradul în care măsurile puse în aplicare prin fiecare fond contribuie la integrarea resortisanților din țările terțe. [AM 22]

(15)

Executarea fondului în acest domeniu ar trebui să fie coerentă cu principiile fundamentale comune ale Uniunii privind integrarea, astfel cum sunt stabilite în programul comun de integrare.

(16)

Este oportun să se asigure posibilitatea ca statele membre care doresc acest lucru să prevadă în programele lor că acțiunile de integrare pot include rudele apropiate ale resortisanților țărilor terțe, sprijinind astfel unitatea familiei în interesul superior al copilului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni. Sintagma „rudă apropiată” ar trebui interpretată în înțelesul de soți/soții, partener/parteneră, precum și orice altă persoană care are legături familiale directe în linie descendentă sau ascendentă cu resortisantul țării terțe vizat de acțiunile de integrare și care nu ar intra altfel în domeniul de aplicare al fondului. [AM 23]

(17)

Având în vedere rolul esențial jucat de autoritățile locale și regionale și de organizațiile societății civile asociațiile care le reprezintă, în domeniul integrării și pentru a facilita accesul direct al acestor entități la finanțare la nivelul Uniunii, fondul ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul integrării de către autoritățile locale și regionale sau organizațiile societății civile, inclusiv printr-o rată de cofinanțare mai mare pentru aceste acțiuni și prin utilizarea unei componente specifice a facilității tematice în situațiile în care autoritățile locale și printr-o rată de cofinanțare mai mare pentru aceste acțiuni regionale respective au competența de a aplica măsuri de integrare. [AM 24]

(18)

Având în vedere provocările economice și demografice pe termen lung cu care se confruntă Uniunea și dimensiunea din ce în ce mai mondială a migrării , este esențial să se creeze canale de migrație legală funcționale către Uniune, pentru ca Uniunea să fie în continuare o destinație atractivă pentru migranți migrația legală, potrivit nevoilor economice și sociale ale statelor membre, și pentru a se asigura sustenabilitatea sistemelor de protecție socială și creșterea economiei Uniunii , protejând în același timp lucrătorii migranți de exploatarea prin muncă . [AM 25]

(19)

Fondul ar trebui să sprijine statele membre să instituie strategii care să organizeze migrația și să extindă căile de migrație legală, îmbunătățind capacitatea acestora de a elabora, a pune în aplicare, a monitoriza și a evalua, în general, toate strategiile, politicile și măsurile în materie de imigrație și integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv în special instrumentele juridice ale Uniunii de migrație legală . Fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, schimbul de informații, schimbul de bune practici și cooperarea între diferitele servicii administrative și niveluri de guvernanță, precum și între statele membre. [AM 26]

(20)

O politică eficientă în materie de returnare de returnare eficientă și demnă este o parte integrantă a abordării globale în materie de migrație adoptată de Uniune și de statele sale membre. Fondul ar trebui să sprijine și să încurajeze eforturile statelor membre în vederea punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării în continuare a standardelor pentru a pune în aplicare în mod eficient și a dezvolta în continuare standardele comune privind returnarea, cu accent pe returnările voluntare, în special astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9), și a unei abordări integrate și coordonate privind pentru a aborda în mod integrat și coordonat gestionarea returnărilor. Pentru a favoriza politici durabile în materie de returnare, fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi reintegrarea persoanelor returnate. Fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe pentru a facilita și a garanta returnarea și readmisia în condiții de siguranță și cu demnitate, precum și reintegrarea durabilă , astfel cum se prevede în GCM . [AM 27]

(21)

Statele membre ar trebui să acorde preferință returnării voluntare. Pentru a promova returnarea voluntară, statele membre ar trebui să prevadă stimulente pentru returnarea voluntară a persoanelor și să asigure returnarea eficace, sigură și demnă a migranților în situație neregulamentară. Prin urmare, fondul ar trebui să acorde sprijin preferențial măsurilor legate de returnarea voluntară . Pentru a promova acest lucru, statele membre ar trebui să prevadă stimulente , cum ar fi un tratament preferențial sub forma unei asistențe sporite mai bune la returnare și un sprijin pe termen lung pentru reintegrare . Acest tip de returnare voluntară este atât în interesul persoanelor returnate, cât și în interesul autorităților, din punct punctul de vedere al raportului costeficacitate. Interesul superior al copilului ar trebui să fie considerat primordial în toate acțiunile sau deciziile privind copiii migranți, inclusiv în ceea ce privește returnările, ținând seama pe deplin de dreptul copilului de a-și exprima punctul de vedere . [AM 28]

(22)

Returnările voluntare și forțate Deși returnările voluntare ar trebui să aibă prioritate față de returnările forțate, ele sunt însă interconectate și au efecte care se sprijină reciproc, iar statele membre ar trebui așadar încurajate să consolideze complementaritatea acestor două forme de returnare. Posibilitatea de a recurge la îndepărtare este un element important care contribuie la integritatea sistemelor de azil și de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine acțiunile statelor membre de facilitare și punere în practică a îndepărtărilor, în conformitate cu standardele instituite în dreptul Uniunii, după caz, și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității persoanelor returnate. Fondul ar trebui să sprijine acțiunile legate de returnarea copiilor numai în cazul în care o astfel de returnare se bazează pe o evaluare pozitivă al interesului superior al copilului. [AM 29]

(23)

Prevederea unor măsuri de sprijin specifice pentru persoanele returnate , cu accent deosebit pe nevoile umanitare și de protecție ale acestora, în statele membre și în țările de returnare poate îmbunătăți condițiile de returnare ale acestora și le poate sprijini reintegrarea. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile. Deciziile de returnare ar trebui să se bazeze pe o evaluare cuprinzătoare și atentă a situației în țara de origine, inclusiv a capacității de absorbție la nivel local. Măsurile și acțiunile specifice de sprijin pentru țările de origine și, în special, pentru persoanele vulnerabile contribuie la asigurarea sustenabilității, siguranței și eficacității returnărilor. Aceste măsuri ar trebui să fie puse în aplicare cu participarea activă a autorităților locale, a societății civile și a diasporei. [AM 30]

(24)

Acordurile de readmisie și alte mecanisme de readmisie fac parte integrantă din politica Uniunii în materie de returnare și sunt formale sunt o parte integrantă și esențială a politicii de returnare a Uniunii și un instrument central pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, întrucât acestea ele facilitează returnarea rapidă a migranților în situație neregulamentară. Aceste acorduri și mecanisme sunt un element important în cadrul dialogului și al cooperării cu țările terțe de origine și de tranzit ale migranților în situație neregulamentară, iar fondul ar trebui să sprijine punerea lor în aplicare în țările terțe ar trebui sprijinită pentru a asigura politici de returnare eficace în materie de returnare la nivel național și la nivelul Uniunii , sigure și demne, în anumite limite stabilite și sub rezerva unor garanții adecvate . [AM 31]

(25)

În plus față de sprijinul pentru returnarea persoanelor prevăzut în prezentul regulament, integrarea resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor în statele membre, fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri de combatere a migrației neregulamentare, de abordare a factorilor care încurajează migrația ilegală sau a eludării normelor existente pentru a combate traficul de migranți, a încuraja și facilita instituirea unor norme în materie de migrație legală, salvgardând astfel integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre din țările de origine, respectând pe deplin principiul coerenței pentru dezvoltare durabilă . [AM 32]

(26)

Angajarea migranților în situație neregulamentară reprezintă un factor de atracție pentru migrația ilegală și subminează dezvoltarea unei politici de mobilitate a forței de muncă bazate pe programe de migrație legală și pune în pericol drepturile lucrătorilor migranți, făcând ca aceștia să fie vulnerabili la încălcări ale drepturilor și la abuzuri . Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10) care interzice angajarea resortisanților țărilor terțe în situație de ședere ilegală , prevede un mecanism de tratare a plângerilor și prevede de recuperare a salariilor pentru lucrătorii exploatați și sancțiuni pentru angajatorii care încalcă această interdicție. [AM 33]

(26a)

Statele membre ar trebui să sprijine solicitările organizațiilor societății civile și ale asociațiilor lucrătorilor, de exemplu privind crearea unei rețele europene de lucrători de ambele sexe care să se ocupe de primire, pentru a conecta toți lucrătorii din Europa care desfășoară o activitate în domeniul migrației, pentru a promova o primire demnă și o abordare a migrației bazată pe drepturile omului, precum și schimbul de bune practici în domeniul primirii și al integrării în muncă a migranților. [AM 34]

(27)

Fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11) care prevede dispoziții privind acordarea de asistență, sprijin și protecție pentru victimele traficului de persoane. Aceste măsuri ar trebui să țină seama de dimensiunea de gen a traficului de persoane. Atunci când pun în aplicare fondul, statele membre ar trebui să țină seama de faptul că persoanele care sunt obligate să își părăsească locuințele din cauza unor schimbări climatice bruște sau progresive, care le afectează în mod negativ viața sau condițiile de viață, prezintă un risc ridicat de a deveni victime ale traficului de persoane. [AM 35]

(27a)

Fondul ar trebui să sprijine în special identificarea și măsurile în sprijinul nevoilor solicitanților de azil vulnerabili, cum ar fi minorii neînsoțiți sau victimele torturii sau ale altor forme grave de violență, astfel cum este prevăzut în acquis-ul Uniunii din domeniul azilului. [AM 36]

(27b)

În vederea unei distribuiri echitabile și transparente a resurselor între obiectivele fondului, ar trebui asigurat un nivel minim de cheltuieli pentru anumite obiective, fie că este vorba de gestiune directă, indirectă sau partajată. [AM 37]

(28)

Fondul ar trebui să completeze și să consolideze activitățile întreprinse în domeniul returnării de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (12), contribuind astfel la eficiența gestionării europene integrate a frontierelor, astfel cum este definită la articolul 4 din regulamentul respectiv , fără a furniza un flux de finanțare suplimentar Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pentru care autoritatea bugetară stabilește un buget anual care ar trebui să îi permită să își îndeplinească toate sarcinile . [AM 38]

(29)

Ar trebui să se urmărească asigurarea sinergiilor, a coerenței , a complementarității și a eficienței cu alte fonduri ale Uniunii și ar trebui să se evite suprapunerile dintre acțiuni orice suprapuneri sau contradicții la nivelul acțiunilor . [AM 39]

(30)

Măsurile Prioritatea acestui fond ar trebui să fie finanțarea acțiunilor pe teritoriul Uniunii. Fondul poate finanța măsuri desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt sprijinite din fond , care ar trebui să fie limitate din punct de vedere financiar, însă adecvate pentru a atinge obiectivele fondului, astfel cum sunt stabilite la articolul 3 din prezentul regulament, și ar trebui să facă obiectul unor garanții adecvate. Aceste măsuri ar trebui să completeze alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței și complementarității depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză, precum și cu angajamentele internaționale ale Uniunii. În ceea ce privește dimensiunea externă, fondul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale gestionării migrației în domenii de interes pentru politica de migrație a Uniunii. Ar trebui să se respecte principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare, astfel cum este stabilit la punctul 35 din Consensul european privind dezvoltarea. La punerea în aplicare a asistenței de urgență, ar trebui să se asigure coerența cu principiile umanitare, astfel cum sunt prevăzute în Consensul european privind ajutorul umanitar . [AM 40]

(31)

Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea întreprinsă individual de statele membre. Sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, în special, la solidaritatea între statele membre în materie de azil și migrație, în conformitate cu articolul 80 din TFUE, precum și la consolidarea capacităților naționale și a celor ale Uniunii în domeniile azilului și migrației. [AM 42]

(32)

Se poate considera că un stat membru nu respectă acquis-ul relevant al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sprijinului operațional acordat prin prezentul fond, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor în domeniul azilului și returnării, dacă există un risc clar de încălcare gravă de către respectivul stat membru a valorilor Uniunii în contextul punerii în aplicare a acquis-ului privind azilul și returnarea sau dacă un raport de evaluare efectuat în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen sau de către Agenția Uniunii Europene pentru Azil a identificat deficiențe în domeniul relevant.

(33)

Fondul ar trebui să reflecte necesitatea unei transparențe, a unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică și specifice prevăzute de prezentul regulament. Punerea în aplicare a fondului ar trebui să fie ghidată de principiile eficienței, eficacității și calității cheltuielilor. În plus, punerea în aplicare a fondului ar trebui să permită o utilizare cât se poate de simplă a sa. [AM 43]

(34)

Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale alocate statelor membre, compuse dintr-o sumă fixă și o sumă calculată pe baza criteriilor prevăzute în anexa I, care să reflecte nevoile și presiunea cu care se confruntă diferitele state membre în materie de azil, migrație, integrare și returnare. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită societăților insulare care se confruntă cu provocări disproporționate în materie de migrație. [AM 44]

(35)

Aceste sume inițiale ar trebui să constituie un punct de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre. Pentru a ține seama de modificările fluxurilor de migrație, pentru a răspunde nevoilor în materie de gestionare a sistemelor de azil și de primire și nevoilor de integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală , pentru a dezvolta migrația legală și pentru a combate migrația neregulamentară prin politici eficiente și durabile în materie de returnare eficiente, durabile și care respectă drepturile , statelor membre ar trebui să li se aloce o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, ținând seama de ratele de absorbție. Această sumă ar trebui să se bazeze pe cele mai recente date statistice disponibile, astfel cum figurează în anexa I, pentru a reflecta modificările situației inițiale din statele membre. [AM 45]

(36)

Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului de politică al fondului, statele membre și Comisia ar trebui să se asigure că programele lor statelor membre cuprind acțiuni care abordează contribuie la îndeplinirea fiecăruia dintre obiectivele specifice ale prezentului regulament . În plus, ar trebui să se asigure că alocarea de fonduri pentru obiectivele specifice servește în cel mai bun mod posibil obiectivele respective și se bazează pe cele mai recente nevoi, că programele includ un nivel minim de cheltuieli cu privire la aceste obiective, că alocarea resurselor către obiective este proporțională cu provocările întâmpinate , că prioritățile alese sunt compatibile cu măsurile de punere în aplicare prevăzute în anexa II și că alocarea resurselor între obiective asigură realizarea obiectivului de politică global. [AM 46]

(37)

Întrucât provocările în domeniul migrației sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de fluctuațiile fluxurilor de migrație. Pentru a răspunde unor nevoi urgente și modificărilor intervenite în ceea ce privește politicile și prioritățile Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiuni cu o valoare adăugată europeană semnificativă, o parte din finanțare va fi alocată periodic acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii, acțiunilor autorităților locale și regionale, asistenței de urgență, relocării, precum și pentru furnizarea unui sprijin suplimentar pentru statele membre contribuind la eforturile de solidaritate și responsabilitate, prin intermediul unei facilități tematice. [AM 47]

(38)

Statele membre ar trebui să fie încurajate, prin faptul că beneficiază de o contribuție mai importantă din partea Uniunii, să utilizeze o parte din alocarea corespunzătoare programului pentru a finanța acțiunile enumerate în anexa IV.

(38a)

Eforturile făcute de statele membre pentru punerea în aplicare pe deplin și în mod corespunzător a acquis-ului Uniunii în materie de azil, inclusiv pentru acordarea unor condiții corespunzătoare de primire solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională, pentru a asigura stabilirea corectă a statutului, în conformitate cu Directiva 2011/95/UE, precum și pentru a aplica proceduri de azil echitabile și eficace ar trebui sprijinite de fond, în special atunci când aceste eforturi vizează minorii neînsoțiți pentru care costurile sunt mai mari. Prin urmare, statele membre ar trebui să primească o sumă forfetară pentru fiecare minor neînsoțit care beneficiază de protecție internațională, însă această sumă forfetară nu ar trebui să fie cumulată cu o finanțare suplimentară acordată în temeiul prezentului regulament pentru relocare. [AM 48]

(39)

O parte a resurselor disponibile în cadrul fondului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui să fie identificate la nivelul Uniunii și ar trebui să se refere la acțiuni care necesită un efort de cooperare sau la acțiuni care sunt necesare pentru a aborda evoluțiile din Uniune ce necesită punerea la dispoziție a unei finanțări suplimentare pentru unul sau mai multe state membre.

(40)

Fondul ar trebui să contribuie la sprijinirea costurilor operaționale legate de azil și returnare imigrație și ar trebui să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru furnizarea acestui serviciu pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele fondului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre. [AM 49]

(41)

Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui fond la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, fondul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de acțiuni ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al fondului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, precum și de testarea a unor noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune , respectând totodată necesitatea de a oferi o finanțare adecvată, într-un mod echitabil și transparent, pentru a realiza obiectivele fondului . Prin intermediul acestor acțiuni, ar trebui să se asigure protecția drepturilor fundamentale la punerea în aplicare a fondului. [AM 50]

(42)

În vederea consolidării capacității Uniunii de a răspunde imediat unei puternice presiuni neprevăzute sau disproporționate exercitate de migrație unui aflux important sau disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației, sau unor puternice presiuni exercitate de migrație în provocări migratorii sau nevoi de relocare semnificative ale unor țări terțe, cauzate de evoluții politice sau , conflicte sau dezastre naturale ar trebui să se poată acorda asistență de urgență în conformitate cu cadrul stabilit de prezentul regulament. [AM 51]

(43)

Prezentul regulament ar trebui să asigure continuarea activității Rețelei europene de migrație înființate prin Decizia 2008/381/CE a Consiliului (13) și ar trebui să furnizeze asistență financiară în conformitate cu obiectivele și atribuțiile rețelei.

(44)

Obiectivele de politică ale prezentului fond vor fi abordate, de asemenea, prin instrumentele financiare și garanția bugetară din cadrul componentelor de politică ale fondului InvestEU. Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară. [AM 52]

(45)

Prezentul regulament instituie, pentru întregul Fond pentru azil și migrație, un pachet financiar care constituie valoarea de referință privilegiată, în sensul [de actualizat referința la noul acord interinstituțional: punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară (14)], pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în timpul procedurii bugetare anuale.

(46)

Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul financiar] se aplică prezentului fond. Acesta prevede norme privind execuția bugetului Uniunii, inclusiv norme privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, asistența financiară, instrumentele financiare și garanțiile bugetare.

(47)

În vederea punerii în aplicare a acțiunilor în cadrul gestiunii partajate, fondul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și Regulamentul (UE) …/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune]. În cazul unor dispoziții contradictorii, prezentul regulament ar trebui să prevaleze asupra Regulamentului (UE) …/… [RDC]. [AM 53]

(48)

Regulamentul (UE) …/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune] stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAM), Fondul pentru securitate internă (FSI) și instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor (FGIF), și stabilește în special normele privind programarea, monitorizarea și evaluarea, gestionarea și controlul fondurilor Uniunii executate în cadrul gestiunii partajate. Prin urmare, În afara cadrului de stabilire a normelor financiare comune mai multor fonduri ale Uniunii, inclusiv Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI), este necesar să se precizeze obiectivele FAM FAMI , precum și să se prevadă dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot fi finanțate de FAM FAMI . [AM 54]

(49)

Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a oferi rezultate, ținându-se seama în special de costurile controalelor, de sarcina administrativă și de riscul preconizat de neconformitate. Ar trebui să se aibă, de asemenea, în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și recurgerea la o finanțare nelegată de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(50)

În conformitate cu Regulamentul financiar (15), cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (16), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului (17), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (18) și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (19), interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative și/sau penale . În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă infracțiune care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (20). În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre trebuie să coopereze pe deplin și să furnizeze toată asistența necesară instituțiilor, agențiilor și organismelor Uniunii pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. Rezultatele investigațiilor privind neregulile sau fraudele legate de fond ar trebui puse la dispoziția Parlamentului European. [AM 55]

(51)

Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții, premii și execuție indirectă și prevăd controlul răspunderii actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(51a)

În cazul în care există dovezi clare că legalitatea proiectelor sau legalitatea și regularitatea finanțării sau realizarea proiectelor ar fi pusă sub semnul întrebării ca urmare a unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolul 258 din TFUE, Comisia ar trebui să se asigure că nu există nicio finanțare disponibilă pentru aceste proiecte. [AM 56]

(52)

În temeiul articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului (21), persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru a beneficia de finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor fondului și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care este legată țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(53)

În temeiul articolului 349 din TFUE și în conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE” (22), aprobată de Consiliu în cadrul concluziilor sale din 12 aprilie 2018, statele membre în cauză ar trebui să se asigure că strategiile și programele lor naționale abordează amenințările specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice în gestionarea migrației. Fondul sprijină aceste state membre cu resurse adecvate pentru a ajuta regiunile respective să gestioneze migrația în mod durabil și să gestioneze eventualele situații de presiune.

(53a)

În cursul procesului de programare, implementare și evaluare a programelor finanțate din fond ar trebui consultate organizațiile societății civile și autoritățile locale și regionale, precum și parlamentele naționale din statele membre și țările terțe. [AM 57]

(54)

În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze prezentul fond pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. După caz, Aceste cerințe pot include , după caz, indicatori cuantificabili , inclusiv indicatori calitativi și cantitativi , ca bază pentru evaluarea impactului fondului pe teren. Pentru a măsura realizările fondului, ar trebui să se instituie indicatori comuni și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale fondului. Comisia și statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a fondului cu ajutorul acestor indicatori comuni și al raportării financiare, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) …/2021 al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind dispozițiile comune] și din prezentul regulament . Pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător funcția de supraveghere, Comisia ar trebui să fie în măsură să determine ce sume s-au cheltuit efectiv de către fond într-un anumit exercițiu financiar. Prin urmare, atunci când transmit Comisiei conturile anuale aferente programelor lor naționale, statele membre ar trebui să prezinte separat recuperările, plățile de prefinanțare destinate beneficiarilor finali și rambursările aferente cheltuielilor suportate efectiv. Pentru a facilita auditul fondului și monitorizarea modului în care acesta este pus în aplicare, Comisia ar trebui să includă în raportul său anual de punere în aplicare a fondului aceste sume, precum și rezultatele monitorizării și realizarea acțiunilor FAMI la nivel local, regional și național și la nivelul UE, inclusiv proiectele concrete și partenerii. Comisia ar trebui să prezinte în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un rezumat al rapoartelor anuale de performanță acceptate. Rapoartele care prezintă rezultatele monitorizării și punerea în aplicare a acțiunilor fondului atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul Uniunii ar trebui puse la dispoziția publicului și prezentate Parlamentului European. [AM 58]

(55)

Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul fond va contribui la integrarea, în politicile Uniunii, a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei în perioada CFM 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027 . Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și procedurilor de evaluare relevante. [AM 59]

(56)

Pentru a completa și a modifica unele elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește programele de lucru pentru facilitatea tematică, lista acțiunilor eligibile pentru acordarea unui sprijin prin instrumentul menționat în anexa III, lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare, astfel cum sunt enumerate în anexa IV, pentru sprijin sprijinul operațional prevăzut la anexa VII, precum și pentru dezvoltarea în continuare a cadrului comun de monitorizare și evaluare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de cu experți și cu organizațiile societății civile, inclusiv cele care se ocupă de migranți și refugiați , și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. [AM 60]

(57)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (23). Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru actele de punere în aplicare care stabilesc obligații comune pentru statele membre, în special cu privire la furnizarea de informații către Comisie, iar procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică.

(58)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a consolida solidaritatea între statele membre, de a contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație în Uniune, în conformitate cu politica comună în domeniul azilului și al protecției internaționale și cu politica comună în domeniul imigrației, nu poate fi suficient realizat și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune în domeniul azilului, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, nu pot fi suficient realizate de statele membre, acționând pe cont propriu, însă poate fi realizat pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat, [AM 61]

(59)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția [Regatului Unit] și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda [nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale/ și-a notificat dorința de a participa la adoptarea și la punerea în aplicare a prezentului regulament].

(60)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(61)

Se impune alinierea duratei de aplicare a prezentului regulament cu cea a Regulamentului (UE, Euratom) …/… al Consiliului …/2021 [Regulamentul privind cadrul financiar multianual],

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

1.   Prezentul regulament instituie Fondul pentru azil și , migrație și integrare (denumit în continuare „fondul”). [AM 62]

2.   Regulamentul stabilește obiectivele fondului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea acestei finanțări.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„solicitant de protecție internațională” înseamnă un solicitant astfel cum este definit la articolul 2 punctul [x] din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul privind procedura de azil] (24) litera (c) din Directiva 2013/32/UE ; [AM 63]

(b)

„beneficiar de protecție internațională” în sensul articolului [2] punctul (2) din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională] (25) litera (b) din Directiva 2011/95/UE ; [AM 64]

(c)

„operațiune de finanțare mixtă” înseamnă o acțiune sprijinită de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă definite la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin sau instrumente financiare de la bugetul Uniunii cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;

(d)

„membru de familie” înseamnă orice resortisant al unei țări terțe, definit în temeiul dreptului Uniunii relevant pentru domeniul de politică al acțiunii sprijinite prin intermediul fondului;

(e)

„admisie umanitară” în sensul articolului [2] din Regulamentul (UE)../.. [cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]] (26); „sistem umanitar” înseamnă admisia pe teritoriul statelor membre dintr-o țară terță în care au fost strămutați, ca urmare, atunci când este solicitată de un stat membru, a unei sesizări din partea UNHCR sau a unui alt organism internațional relevant, a resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor cărora li se acordă protecție internațională sau un statut umanitar în temeiul legislației naționale care prevede drepturi și obligații echivalente celor prevăzute la articolele 20-32 și la articolul 34 din Directiva 2011/95/UE pentru beneficiarii de protecție subsidiară; [AM 65]

(f)

„îndepărtare” înseamnă îndepărtare, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 5 din Directiva 2008/115/CE;

(g)

„relocare” înseamnă relocare, astfel cum este definită la articolul [2] din Regulamentul (UE)../.. [cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]] admisia pe teritoriul statelor membre, ca urmare a unei sesizări din partea înaltului comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru refugiați, a resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor dintr-o țară terță în care au fost strămutați, cărora li s-a acordat protecție internațională și care au acces la o soluție durabilă în conformitate cu legislația națională și a Uniunii; [AM 66]

(h)

„returnare” înseamnă returnare, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 3 din Directiva 2008/115/CE;

(i)

„resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care nu este cetățean al Uniunii, astfel cum este definit la articolul 20 alineatul (1) din TFUE. Trimiterea la resortisanții țărilor terțe se înțelege în sensul includerii persoanelor apatride și a persoanelor cu cetățenie nedeterminată;

(j)

„persoană vulnerabilă” înseamnă orice persoană definită în temeiul dreptului Uniunii relevant pentru domeniul de politică al acțiunii sprijinite prin intermediul fondului;

(ja)

„minor neînsoțit” înseamnă un minor care sosește pe teritoriul statelor membre neînsoțit de un adult responsabil de acesta în temeiul dreptului sau al practicii statului membru în cauză și atâta timp cât nu este efectiv în întreținerea unui astfel de adult, inclusiv un minor care este lăsat neînsoțit după intrarea sa pe teritoriul statelor membre. [AM 67]

Articolul 3

Obiectivele fondului

1.   Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la o gestionare eficace a fluxurilor de migrație, punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor politicii comune în materie de azil în temeiul articolului 78 din TFUE și ale politicii europene comune în domeniul imigrației în temeiul articolului 79 din TFUE, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și în conformitate cu angajamentele Uniunii privind drepturile fundamentale principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii, respectând pe deplin obligațiile Uniunii și ale statelor membre în temeiul dreptului internațional și drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene . [AM 68]

2.   În cadrul obiectivului de politică stabilit la alineatul (1), fondul contribuie la următoarele obiective specifice:

(a)

consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;

(b)

sprijinirea consolidarea și dezvoltarea politicilor în domeniul migrației legale către statele membre, inclusiv contribuția la integrarea resortisanților țărilor terțe migrației legale la nivel european și național , în funcție de nevoile economice și sociale ale statelor membre ; [AM 69]

(c)

contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe integrarea și la incluziunea socială efective ale resortisanților țărilor terțe și promovarea lor, în complementaritate cu alte fonduri ale Uniunii; [AM 70]

(ca)

contribuția la combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea returnării, readmisiei și reintegrării eficace și în condiții de demnitate și siguranță în țările terțe; [AM 71]

(cb)

asigurarea solidarității și a repartizării echitabile a responsabilității între statele membre, în special în raport cu statele membre cele mai afectate de provocările legate de migrație, inclusiv prin cooperare practică. [AM 72]

3.   În cadrul obiectivelor specifice stabilite la alineatul (2), fondul este pus în aplicare prin intermediul măsurilor de punere în aplicare enumerate în anexa II.

Articolul 3a

Parteneriat

Pentru acest fond, parteneriatele includ cel puțin autoritățile locale și regionale sau asociațiile lor reprezentative, organizații internaționale relevante, organizații neguvernamentale, în special organizații pentru refugiați și migranți, instituții naționale pentru drepturile omului și organisme de promovare a egalității, precum și parteneri economici și sociali.

Acești parteneri sunt implicați într-un mod semnificativ în pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor. [AM 73]

Articolul 4

Domeniul de aplicare al sprijinului

1.   În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 și în În conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, fondul sprijină în special acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3 și sunt enumerate în anexa III . Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista acțiunilor eligibile pentru sprijin din partea fondului, din anexa III. [AM 74]

2.   Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului menționate la articolul 3 din prezentul regulament, fondul poate sprijini , în cazuri excepționale, în limite definite și sub rezerva unor garanții adecvate, acțiuni conforme cu prioritățile Uniunii astfel cum sunt menționate în anexa III în ceea ce privește țările terțe și în aceste țări, după caz, în conformitate cu articolele 5 și 6. [AM 75]

2a.     Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 16, cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea acțiunilor din țări terțe sau care au legătură cu țări terțe în cadrul facilității tematice în conformitate cu articolul 9 nu depășește 5 % din suma totală alocată facilității tematice în temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (b). [AM 76]

2b.     Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 16, cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea acțiunilor din țări terțe sau care au legătură cu țări terțe prin programele statelor membre în conformitate cu articolul 13 nu depășește, pentru fiecare stat membru, 5 % din suma totală alocată statului membru respectiv în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (a), articolul 11 alineatul (1) și anexa I. [AM 77]

2c.     Acțiunile sprijinite în temeiul prezentului alineat sunt pe deplin coerente cu măsurile sprijinite prin instrumentele de finanțare externă ale Uniunii și cu principiile și obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii. [AM 78]

3.   Obiectivele prezentului regulament sprijină acțiuni care vizează unul sau mai multe grupuri-țintă care se încadrează în domeniul de aplicare al articolelor 78 și 79 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 4a

Egalitatea de gen și nediscriminarea

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape ale execuției fondului și sunt promovate în cursul acestor etape. Comisia și statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce privește accesul la fond și în timpul diferitelor etape ale execuției fondului. [AM 79]

Articolul 5

Țările terțe asociate la fond

Fondul este deschis participării țărilor terțe asociate spațiului Schengen , în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific , care urmează să fie adoptat în conformitate cu articolul 218 din TFUE, privind participarea țării terțe la Fondul pentru azil și migrație fond , cu condiția ca acordul respectiv: [AM 80]

să asigure un echilibru echitabil în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la fond;

să stabilească condițiile de participare la fond, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la fond și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din Regulamentul financiar;

să nu confere țării terțe o competență decizională cu privire la fond;

să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Atunci când elaborează acordul specific menționat la prezentul articol, Comisia consultă Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește aspectele din acord legate de drepturile fundamentale. [AM 81]

Articolul 6

Entități eligibile

1.   Pot fi eligibile următoarele entități:

(a)

entitățile juridice stabilite într-una dintre următoarele țări:

(1)

un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări legat de acesta;

(2)

țările terțe asociate la fond;

(3)

o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program , cu condiția ca toate acțiunile întreprinse de respectiva țară terță, în aceasta sau în legătură cu aceasta să respecte pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre ; [AM 82]

(b)

orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională relevantă . [AM 83]

2.   Persoanele fizice nu sunt eligibile.

3.   Entitățile juridice stabilite într-o țară terță sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni. [AM 84]

4.   Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau țări ori teritorii de peste mări legate de aceste state sau țări terțe sunt eligibile atunci când acest lucru contribuie la realizarea obiectivelor fondului astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament . [AM 85]

CAPITOLUL II

CADRUL FINANCIAR ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE

SECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 7

Principii generale

1.   Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează aducerea unei valori adăugate de valoare adăugată europeană obiectivelor prezentului regulament. [AM 86]

2.   Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este coerent cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar instrumentelor naționale și altor instrumente și măsuri ale Uniunii finanțate din alte fonduri ale Uniunii, în special fondurile structurale și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, și este coordonat cu aceste instrumente și măsuri . [AM 87]

3.   Fondul este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, directe sau indirecte, în conformitate cu articolul [62 alineatul (1) literele (a), (b) și (c)] din Regulamentul financiar.

Articolul 8

Buget

1.   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 9 204 957 000 EUR în prețuri din 2018 ( 10 415 000 000 EUR în prețuri curente). [AM 88]

2.   Resursele financiare se utilizează după cum urmează:

(a)

suma de 5 522 974 200 EUR în prețuri din 2018 ( 6 249 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate; [AM 89]

(b)

suma de 3 681 982 800 EUR în prețuri din 2018 ( 4 166 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă facilității tematice. [AM 90]

3.   Până la 0,42 % din valoarea pachetului financiar se alocă asistenței tehnice la inițiativa Comisiei menționată la articolul 29 din Regulamentul UE ../… [Regulamentul privind dispozițiile comune]. [AM 91]

Articolul 9

Dispoziții generale privind punerea în aplicare a facilității tematice

1.   Pachetul financiar menționat la articolul 8 alineatul (2) litera (b) se alocă în mod flexibil prin intermediul facilității tematice în cadrul gestiunii partajate, directe și indirecte, astfel cum se prevede în programele de lucru. Finanțarea din cadrul facilității tematice se utilizează pentru componentele acesteia:

a)

acțiuni specifice;

b)

acțiunile Uniunii;

c)

asistența de urgență;

d)

relocare;

e)

sprijin acordat statelor membre, inclusiv autorităților locale și regionale, precum și organizațiilor internaționale și neguvernamentale care contribuie la eforturile de solidaritate și de partajare a responsabilităților, acordat statelor membre; și [AM 92]

f)

Rețeaua europeană de migrație.

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei va fi, de asemenea, finanțată din pachetul financiar aferent facilității tematice.

2.   Finanțarea din cadrul facilității tematice abordează priorități cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune sau este utilizată pentru a răspunde unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, definite în anexa II, și prin intermediul acțiunilor eligibile prevăzute în anexa III.

Comisia asigură implicarea regulată a organizațiilor societății civile în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor de lucru.

Cel puțin 20 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a).

Cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (b).

Cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (c).

Cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (cb). [AM 93]

3.   În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, este necesar să se asigure că proiectele selectate nu fac obiectul finanțarea nu este disponibilă pentru proiecte atunci când există dovezi clare  legalitatea proiectelor respective sau legalitatea și regularitatea finanțării în cauză sau desfășurarea proiectelor respective ar fi puse la îndoială în urma unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor. [AM 94]

4.   În cazul în care finanțarea din facilitatea tematică este executată în cadrul gestiunii partajate, Comisia verifică, în sensul articolului 18 și al articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr…/… [Regulamentul privind dispozițiile comune], dacă acțiunile avute în vedere fac obiectul se asigură că finanțarea nu este disponibilă pentru proiecte atunci când există dovezi clare că legalitatea proiectelor respective sau legalitatea și regularitatea finanțării în cauză sau desfășurarea proiectelor respective ar fi puse la îndoială în urma unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor. [AM 95]

5.   Comisia stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii. Comisia adoptă deciziile de finanțare , pentru facilitatea tematică, astfel cum se menționează la articolul [110] din Regulamentul financiar, acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a stabili programe de lucru, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Deciziile de finanțare stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă. Programele de lucru sunt puse la dispoziția publicului. [AM 96]

6.   Facilitatea tematică sprijină, în special, acțiuni ce se încadrează la măsura de punere în aplicare 2(b) 2a din anexa II, care sunt puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile. În acest sens, cel puțin 5 % din pachetul financiar al facilității tematice se alocă în cadrul gestiunii directe sau indirecte autorităților locale și regionale care pun în aplicare acțiuni de integrare. [AM 97]

7.   În urma adoptării unei decizii de finanțare, astfel cum este menționată programelor de lucru astfel cum sunt menționate la alineatul (5), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate. [AM 98]

8.   Aceste decizii de finanțare programe de lucru pot fi anuale sau multianuale și pot acoperi una sau mai multe componente ale facilității tematice. [AM 99]

SECȚIUNEA 2

SPRIJIN ȘI PUNERE ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII PARTAJATE

Articolul 10

Domeniul de aplicare

1.   Prezenta secțiune se aplică părții din pachetul financiar menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a), precum și resurselor suplimentare care urmează să fie puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu decizia Comisiei privind facilitatea tematică menționată la articolul 9.

2.   Sprijinul prevăzut în prezenta secțiune este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul financiar și cu Regulamentul UE ../.. [Regulamentul privind dispozițiile comune] cadrul care stabilește normele financiare comune mai multor fonduri ale Uniunii, inclusiv FAMI . [AM 100]

Articolul 11

Resurse bugetare

1.   Resursele menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a) se alocă programelor naționale („programele”) puse în aplicare de statele membre în cadrul gestiunii partajate, cu titlu indicativ, după cum urmează:

(a)

5 207 500 000 EUR pentru statele membre în conformitate cu anexa I;

(b)

1 041 500 000 EUR pentru statele membre în scopul ajustării alocărilor pentru programele menționate la articolul 14 alineatul (1).

2.   În cazul în care suma menționată la alineatul 1 litera (b) nu este alocată, suma rămasă poate fi adăugată la suma menționată la articolul 8 alineatul (2) litera (b).

Articolul 12

Rate de cofinanțare

1.   Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect. Statele membre sunt încurajate să furnizeze fonduri de contrapartidă pentru activitățile sprijinite de fond. [AM 101]

2.   Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele puse în aplicare în cadrul acțiunilor specifice.

3.   Contribuția de la bugetul Uniunii este majorată la cel puțin 80 % și poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru acțiunile enumerate în anexa IV. [AM 102]

4.   Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru sprijinul operațional.

5.   Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență.

6.   Decizia Comisiei de aprobare a unui program stabilește rata de cofinanțare și cuantumul maxim al sprijinului din partea acestui fond pentru tipurile de acțiuni menționate la alineatele (1)-(5).

7.   Pentru fiecare obiectiv specific, decizia Comisiei stabilește dacă rata de cofinanțare pentru obiectivul specific se aplică:

(a)

contribuției totale, inclusiv contribuției publice și private, sau

(b)

numai contribuției publice.

Articolul 13

Programe

1.   Fiecare stat membru și Comisia se asigură că prioritățile abordate în programul național sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării azilului și migrației, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumentele internaționale la care sunt părți semnatare, în special Convenția ONU cu privire la drepturile copilului . În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător. În acest sens, statele membre alocă pentru obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (a) cel puțin 20 % din finanțarea care le este alocată.

Statele membre alocă pentru obiectivele specifice menționate la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (b) cel puțin 10 % din finanțarea care le este alocată.

Statele membre alocă pentru obiectivele specifice menționate la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (c) cel puțin 10 % din finanțarea care le este alocată.

Statele membre alocă pentru obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (cb) cel puțin 10 % din finanțarea care le este alocată. [AM 103]

1a.     În plus, statele membre se asigură că programele lor includ acțiuni care vizează toate obiectivele specifice ale fondului menționate la articolul 3 alineatul (2) și că repartizarea resurselor între obiective asigură faptul că acestea pot fi atinse. Atunci când evaluează programele statelor membre, Comisia se asigură că finanțarea nu este disponibilă pentru proiecte atunci când există dovezi clare că legalitatea proiectelor respective sau legalitatea și regularitatea finanțării în cauză sau desfășurarea proiectelor respective ar fi puse la îndoială în urma unui aviz motivat al Comisiei legat de o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE. [AM 104]

2.   Comisia se asigură că că Agenția Uniunii Europene Biroul European de Sprijin pentru Azil , Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția , Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Biroul European de Sprijin pentru Azil cu privire la proiectele de program pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agențiilor cu acțiunile statelor membre. [AM 105]

3.   Comisia poate asocia Agenția Uniunii Europene Biroul European de Sprijin pentru Azil , Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și UNHCR la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, după caz, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul fondului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. [AM 106]

4.   În urma unui oricărui exercițiu de monitorizare desfășurat în conformitate cu Regulamentul (UE) [../..] [Regulamentul EUAA] sau a adoptării unor recomandări, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statul membru vizat analizează, împreună cu Comisia și, după caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ce ar putea face pentru a da curs constatărilor formulate, inclusiv pentru a aborda deficiențele sau problemele de capacitate și pregătire identificate, și pune în aplicare recomandările în cadrul programului său. [AM 107]

5.   După caz, programul în cauză este modificat se modifică pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (4) și de progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor, astfel cum sunt evaluate în rapoartele anuale de performanță menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (a) . În funcție de impactul ajustării, programul revizuit poate fi aprobat de Comisie. [AM 108]

6.   În cooperare și în consultare cu Comisia și cu agențiile relevante, în conformitate cu competențele lor, după caz, resursele din cadrul programului pot fi realocate cu scopul de a da curs recomandărilor menționate la alineatul (4) care au implicații financiare.

7.   Statele membre desfășoară în special acțiunile eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare enumerate în anexa IV. În cazul apariției unor situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare din anexa IV.

7a.     Programele naționale pot permite includerea în acțiunile menționate la punctul 3a din anexa III a rudelor apropiate ale persoanelor incluse în grupul țintă menționat la punctul respectiv, în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni. [AM 109]

8.   În Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) al doilea paragraf, în cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul fondului, statul membru în cauză consultă Comisia solicită aprobarea Comisiei înainte de începerea proiectului. Comisia asigură complementaritatea și coerența proiectelor planificate cu alte acțiuni ale Uniunii și ale statelor membre desfășurate în țara terță în cauză sau care au legătură cu aceasta și verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (3). [AM 110]

9.   Programarea menționată la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul privind dispozițiile comune] se bazează pe Fiecare program național stabilește pentru fiecare obiectiv specific tipurile de intervenții stabilite în în conformitate cu tabelul 1 din anexa VI și prezintă o repartizare indicativă a resurselor programate pe tip de intervenție sau domeniu de sprijin . [AM 111]

9a.     Fiecare stat membru își publică programul pe un site internet dedicat și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Pe site se precizează acțiunile sprijinite în cadrul punerii în aplicare a programului și sunt enumerați beneficiarii. Site-ul este actualizată cu regularitate, cel puțin în același timp cu publicarea raportului anual de performanță menționat la articolul 30. [AM 112]

Articolul 14

Evaluarea la jumătatea perioadei

-1.     Programele fac obiectul unei evaluări și unei evaluări la jumătatea perioadei, în conformitate cu articolul 29 din prezentul regulament. [AM 113]

1.   În Până la sfârșitul anului 2024 , după ce informează Parlamentul European , Comisia alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (b), în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (b) și punctele 2-5. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025. [AM 114]

2.   În cazul în care un procent de cel puțin 10 % 30 % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată prezentate în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) …/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune], statul membru în cauză nu este eligibil pentru a primi alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1). [AM 115]

3.   Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama, după caz, de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul [12] din Regulamentul (UE) …/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare. [AM 116]

Articolul 15

Acțiuni specifice

1.   Acțiunile specifice sunt proiecte transnaționale sau naționale care aduc valoare adăugată europeană , în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, pentru care unul, mai multe sau toate statele membre pot primi o alocare suplimentară pentru programele lor. [AM 117]

2.   Statele membre pot primi, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1), o sumă suplimentară, cu condiția ca aceasta să fie identificată ca atare în program și să fie utilizată pentru a contribui la punerea în aplicare a obiectivelor prezentului regulament.

3.   Finanțarea nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

Articolul 16

Resurse pentru cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]

1.   Statele membre primesc, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de 10 000 EUR pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu mecanismul specific de relocare al Uniunii. Această contribuție ia forma unei finanțări nelegate de costuri, în conformitate cu articolul [125] din Regulamentul financiar.

2.   Suma menționată la alineatul (1) se alocă statelor membre prin modificarea programului lor, cu condiția ca persoana cu privire la care se alocă contribuția să fi fost efectiv relocată în conformitate cu cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară].

3.   Finanțarea nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

4.   Statele membre păstrează informațiile necesare pentru a permite identificarea corespunzătoare a persoanelor relocate și a datei relocării acestora. [AM 118]

Articolul 16a

Resurse pentru relocare și admisie umanitară

1.     Statele membre primesc din doi în doi ani, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară pe baza unei sume forfetare de 10 000 EUR pentru fiecare persoană admisă prin relocare.

2.     Statele membre primesc din doi în doi ani, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară pe baza unei sume forfetare de 6 000 EUR pentru fiecare persoană admisă prin sisteme de admisie umanitară.

3.     După caz, statele membre pot fi eligibile să primească sume forfetare și pentru membrii de familie menționați la alineatul (1), pentru a asigura unitatea familială.

4.     Sumele suplimentare menționate la alineatele (1) și (2) se alocă statelor membre din doi în doi ani, prima dată prin deciziile de finanțare individuale prin care se aprobă programele lor naționale și ulterior printr-o decizie de finanțare care urmează să fie anexată la deciziile de aprobare a programelor lor naționale.

5.     Ținând seama de ratele actuale ale inflației, de evoluțiile relevante din domeniul relocării și de factorii care pot optimiza utilizarea stimulentului financiar oferit de suma forfetară și în limitele resurselor disponibile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a ajusta, dacă se consideră necesar, suma forfetară menționată la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. [AM 119]

Articolul 17

Resurse pentru a sprijini punerea în aplicare a Regulamentului../.. [Regulamentul Dublin]

1.   Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională pentru care statul membru respectiv devine responsabil, începând din momentul în care statul membru respectiv se află în circumstanțe dificile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE)…/.. [Regulamentul Dublin].

2.   Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională care i-a fost alocat statului membru respectiv în plus față de cota echitabilă a statului membru beneficiar.

3.   Un stat membru menționat la alineatele (1) și (2) primește o contribuție suplimentară de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant căruia i s-a acordat protecție internațională în scopul punerii în aplicare a măsurilor de integrare.

4.   Un stat membru menționat la alineatele (1) și (2) primește o contribuție suplimentară de[10 000] EUR pentru fiecare persoană pentru care statul membru poate stabili, pe baza actualizării setului de date menționat la articolul 11 litera (d) din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul Eurodac], că persoana în cauză a părăsit teritoriul statului membru, în mod forțat sau voluntar, în conformitate cu o decizie de returnare sau cu un ordin de îndepărtare.

5.   Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [500] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională transferat dintr-un stat membru în altul, pentru fiecare solicitant transferat în temeiul articolului 34 punctul (i) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE)…/.. [Regulamentul Dublin] și, după caz, pentru fiecare solicitant transferat în temeiul articolului 34 punctul (j) litera (g) din Regulamentul (UE)…/.. [Regulamentul Dublin].

6.   Sumele menționate în prezentul articol iau forma unei finanțări nelegate de costuri, în conformitate cu articolul [125] din Regulamentul financiar.

7.   Sumele suplimentare menționate la alineatele (1)-(5) se alocă statelor membre în cadrul programelor lor, cu condiția ca persoana cu privire la care se alocă contribuția să fi fost, după caz, efectiv transferată către un stat membru, efectiv returnată sau înregistrată ca solicitant în statul membru responsabil în conformitate cu Regulamentul (UE)…/.. [Regulamentul Dublin].

8.   Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului. [AM 120]

Articolul 17a

Resurse pentru a sprijini punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013

1.     Statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil primește, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) de la prezentul regulament, rambursarea costurilor de primire a unui solicitant de protecție internațională din momentul depunerii cererii până la transferul solicitantului către statul membru responsabil sau până când statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil își asumă responsabilitatea pentru solicitant în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 604/2013.

2.     Statul membru care efectuează transferul primește, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament, rambursarea costurilor necesare pentru transferul unui solicitant sau al unei alte persoane, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (1) literele (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013.

3.     Fiecare stat membru primește, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament, o sumă forfetară de 10 000 EUR pentru fiecare minor neînsoțit căruia i se acordă protecție internațională în statul membru respectiv, cu condiția ca statul membru să nu fie eligibil pentru plata unei sume forfetare pentru minorul neînsoțit în cauză în temeiul articolului 16 alineatul (1).

4.     Rambursarea menționată la prezentul articol ia forma unei finanțări în conformitate cu articolul 125 din Regulamentul financiar.

5.     Rambursarea menționată la alineatul (2) se alocă statelor membre în cadrul programelor lor, cu condiția ca persoana cu privire la care se alocă rambursarea să fi fost efectiv transferată către un stat membru în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 604/2013. [AM 121]

Articolul 17b

Resurse pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională

1.     În vederea punerii în aplicare a principiului solidarității și al distribuirii echitabile a responsabilității, statele membre primesc suplimentar alocării calculate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară, pe baza unei sume forfetare de 10 000 EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională sau beneficiar de protecție internațională transferat dintr-un alt stat membru.

2.     Statele membre pot să primească sume forfetare și pentru membrii de familie ai persoanelor menționate la alineatul (1), cu condiția ca respectivii membri de familie să fi fost transferați în conformitate cu prezentul regulament.

3.     Sumele suplimentare menționate la alineatul (1) se alocă statelor membre prima dată prin deciziile de finanțare individuale de aprobare a programelor lor naționale și, ulterior, printr-o decizie de finanțare care va fi anexată la decizia de aprobare a programelor lor naționale. Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

4.     Pentru a urmări în mod eficient obiectivele de solidaritate și de distribuire echitabilă a responsabilității între statele membre menționate la articolul 80 din TFUE și luând în considerare ratele actuale ale inflației, evoluțiile relevante în domeniul transferului solicitanților de protecție internațională și al beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul și în domeniul relocării și al altor tipuri de admisie umanitară ad-hoc, precum și factorii care pot optimiza utilizarea stimulentului financiar adus de suma forfetară și în limitele resurselor disponibile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a ajusta, dacă se consideră necesar, suma forfetară menționată la alineatul (1) din prezentul articol. [AM 122]

Articolul 18

Sprijin operațional

1.   Sprijinul operațional este o parte a alocării destinate unui stat membru care poate fi utilizată ca sprijin pentru autoritățile publice responsabile de îndeplinirea sarcinilor și furnizarea serviciilor care constituie un serviciu public pentru Uniune.

2.   Un stat membru poate utiliza până la 10 % din suma alocată în cadrul fondului pentru programul său în scopul de a finanța sprijinul operațional pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (c). [AM 123]

3.   Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de azil și returnare imigrație și să respecte pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene . [AM 124]

4.   Statele membre justifică, în cadrul programului și al raportului anual de performanță menționate la articolul 30, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, împreună cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, evaluează, în conformitate cu articolul 13, situația inițială din statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre respective și, după caz, informațiile disponibile în contextul exercițiilor de monitorizare desfășurate în conformitate cu Regulamentul (UE)…/.. [Regulamentul EUAA] de Biroul European de Sprijin pentru Azil și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament. [AM 125]

5.   Sprijinul operațional se concentrează pe sarcini și servicii specifice, acțiunile eligibile astfel cum sunt stabilite în anexa VII. [AM 126]

6.   Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista sarcinilor și a serviciilor specifice acțiunilor eligibile din anexa VII. [AM 127]

SECȚIUNEA 3

SPRIJIN ȘI PUNERE ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII DIRECTE ȘI INDIRECTE

Articolul 19

Domeniul de aplicare

Comisia pune în aplicare sprijinul prevăzut în prezenta secțiuni fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu același articol litera (c).

Articolul 20

Acțiunile Uniunii

1.   Acțiunile Uniunii sunt proiecte transnaționale sau proiecte de interes special pentru Uniune, puse în aplicare în conformitate cu obiectivele prezentului regulament.

2.   La inițiativa Comisiei, fondul poate fi utilizat pentru finanțarea acțiunilor Uniunii legate de obiectivele prezentului regulament, astfel cum sunt menționate la articolul 3 și în conformitate cu anexa III.

3.   Acțiunile Uniunii pot oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice. Totodată, acestea pot oferi finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

4.   Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe și indirecte se atribuie și se administrează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar. [AM 128]

4a.     Comisia asigură flexibilitatea, echitatea și transparența în distribuirea resurselor între obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2). [AM 129]

5.   Comitetul de evaluare care examinează propunerile poate fi format din experți externi.

6.   Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X din] Regulamentul (UE) …/… [care succede Regulamentului privind Fondul de garantare]. [AM 130]

Articolul 21

Rețeaua europeană de migrație

1.   Fondul sprijină Rețeaua europeană de migrație și asigură asistența financiară necesară desfășurării activităților sale și dezvoltării sale viitoare.

2.   Comisia adoptă suma pusă la dispoziție pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul creditelor anuale ale fondului și programul de lucru care stabilește prioritățile pentru activitățile acesteia, după aprobarea comitetului director, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (a) din Decizia 2008/381/CE (astfel cum a fost modificată). Decizia Comisiei constituie o decizie de finanțare în temeiul articolului [110] din Regulamentul Regulamentului financiar. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor în timp util, Comisia poate adopta programul de lucru pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul unei decizii de finanțare separate. [AM 131]

3.   Asistența financiară pentru activitățile Rețelei europene de migrație se acordă sub forma unor granturi pentru punctele naționale de contact menționate la articolul 3 din Decizia 2008/381/CE și, după caz, a unor contracte de achiziții publice, în conformitate cu Regulamentul financiar.

Articolul 21a

Modificarea Deciziei 2008/381/CE

La articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2008/381/CE se adaugă următoarea literă:

„(da)

acționează ca punct de contact pentru potențialii beneficiari ai finanțării în temeiul Regulamentului privind Fondul pentru azil, migrație și integrare și oferă orientări imparțiale, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele fondului, inclusiv în ceea ce privește cererile de finanțare din cadrul programului național relevant sau al facilității tematice.” [AM 132]

Articolul 22

Operațiuni de finanțare mixtă

Operațiunile de finanțare mixtă decise în cadrul prezentului fond , menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar. [AM 133]

Articolul 23

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

Fondul poate sprijini măsurile de asistență tehnică puse în aplicare la inițiativa sau în numele Comisiei. Aceste măsuri pot fi finanțate în proporție de 100 %.

Articolul 24

Audituri

Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii, efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane și entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la articolul 127 din Regulamentul (UE) [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii].

Articolul 25

Informare, comunicare și publicitate

1.   Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor promovează acțiunile și rezultatele acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate de interes real unor categorii de public relevante diverse, printre care mass-media și publicul larg în limbile corespunzătoare. Pentru a asigura vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, beneficiarii acestei finanțări fac trimitere la originea acesteia atunci când comunică cu privire la acțiunea în cauză. În acest scop, destinatarii se asigură că orice material de comunicare pentru mass-media și pentru publicul larg prezintă emblema Uniunii și menționează în mod explicit sprijinul financiar al Uniunii . [AM 134]

2.    Pentru a ajunge la un public cât mai larg, Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind fondul, acțiunile și rezultatele sale. În special, Comisia publică informații privind elaborarea programelor anuale și multianuale din cadrul facilității tematice. Comisia publică, de asemenea, lista operațiunilor selectate pentru a fi sprijinite în cadrul facilității tematice, pe un site web disponibil publicului, și actualizează respectiva listă cel puțin o dată la trei luni. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională privind punerea în aplicare a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament. În special, Comisia poate promova cele mai bune practici și schimbul de informații în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentului. [AM 135]

2a.     Comisia publică informațiile menționate la alineatul (2) în formate deschise și prelucrabile automat, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (27) , care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor. Datele pot fi sortate în funcție de prioritate, de obiectivul specific, de costul total eligibil al operațiunilor, de costul total al proiectelor, de costul total al procedurilor de achiziții, de numele beneficiarului și de numele contractantului. [AM 136]

SECȚIUNEA 4

SPRIJIN ȘI PUNERE ÎN APLICARE ÎN CADRUL GESTIUNII PARTAJATE, DIRECTE ȘI INDIRECTE

Articolul 26

Asistența de urgență

1.   Fondul furnizează Comisia poate decide să furnizeze asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență apărute ca urmare a uneia dintre următoarele situații: [AM 137]

(a)

o puternică presiune exercitată de migrație un aflux important sau disproporționat, neprevăzut de resortisanți ai țărilor terțe într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare , sistemele de protecția copilului , precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației; [AM 138]

(aa)

relocarea voluntară; [AM 139]

(b)

punerea în aplicare a unor mecanisme de protecție temporară, în sensul Directivei 2001/55/CE (28);

(c)

o puternică presiune exercitată de migrație în un aflux important sau disproporționat, neprevăzut de persoane din țările terțe, inclusiv în țările în care persoanele care au nevoie de protecție pot fi blocate din cauza unor evoluții politice sau , conflicte sau catastrofe naturale , în special atunci când aceasta ar putea avea un impact asupra fluxurilor de migrație către UE. [AM 140]

1a.     Măsurile puse în aplicare în țările terțe în conformitate cu prezentul articol sunt coerente și, după caz, complementare în raport cu politica umanitară a Uniunii și respectă principiile umanitare, astfel cum au fost stabilite prin Consensul privind ajutorul umanitar. [AM 141]

1b.     În cazurile descrise la alineatul (1) literele (a), (aa), (b) și (c) din prezentul articol, Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul. [AM 142]

2.   Asistența de urgență poate fi acordată direct, sub formă de granturi, agențiilor descentralizate Biroului European de Sprijin pentru Azil, UNHCR și autorităților locale și regionale care fac obiectul unor afluxuri importante și disproporționate, neprevăzute de resortisanți ai țărilor terțe și, în special, celor care au responsabilitatea de a primi și de a integra migranții minori neînsoțiți . [AM 143]

3.   Asistența de urgență poate fi alocată pentru programele statelor membre, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) și cu anexa I, cu condiția ca aceasta să fie identificată ca atare în program. Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

4.   Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe se atribuie și se gestionează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar. [AM 144]

4a.     Atunci când acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, asistența de urgență poate acoperi cheltuieli care au fost angajate înainte de data depunerii cererii de grant sau a cererii de asistență, dar nu înainte de 1 ianuarie 2021. [AM 145]

Articolul 27

Finanțare cumulativă, complementară și combinată

1.   O acțiune operațiune care a beneficiat de o contribuție din partea fondului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Programele prezentate de către Comisie interacționează și se completează reciproc și sunt elaborate cu nivelul necesar de transparență în vederea evitării oricărei suprapuneri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune operațiune . Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii operațiunii , iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului. [AM 146]

2.   Acțiunile Operațiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative: [AM 147]

(a)

au fost evaluate în cadrul unei cereri de propuneri lansate în temeiul instrumentului;

(b)

respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri;

(c)

nu pot fi finanțate în cadrul respectivei cereri de propuneri din motive de constrângeri bugetare,

pot beneficia de sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul [67] alineatul (5) din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul privind dispozițiile comune] și cu articolul [8] din Regulamentul (UE)./.. [Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste acțiuni să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului care furnizează sprijin.

SECȚIUNEA 5

MONITORIZARE, RAPORTARE ȘI EVALUARE

SUBSECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 28

Monitorizare și raportare

1.   În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului [43 alineatul (3) litera (h) punctul (i) subpunctul (iii)] din Regulamentul Regulamentului financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului , cel puțin o dată pe an, informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V. [AM 148]

2.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica anexa V în scopul efectuării adaptărilor necesare la informațiile privind performanța care urmează să fie puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

3.   În anexa VIII sunt stabiliți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative. La cerere, datele primite de Comisie privind indicatorii de realizare și de rezultat sunt puși la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului. [AM 149]

4.   Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii și, după caz, statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

5.   Pentru a asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de fond în direcția atingerii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica anexa VIII în scopul de a revizui și a completa indicatorii, după caz, și de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv privind informațiile referitoare la proiecte pe care trebuie să le furnizeze statele membre.

Articolul 29

Evaluare

1.   Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul fondului.

2.   Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util, pentru a permite integrarea lor în procesul de luare a deciziilor. [AM 150]

Articolul 29a

Evaluare

1.     Până la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă o evaluare la jumătatea perioadei a prezentului regulament. Evaluarea la jumătatea perioadei analizează eficacitatea, eficiența, simplificarea și flexibilitatea fondului. Mai precis, aceasta include o evaluare a:

(a)

progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor prezentului regulament, luând în considerare toate informațiile relevante disponibile, în special rapoartele anuale de performanță prezentate de statele membre, în conformitate cu articolul 30 și indicatorii de realizare și de rezultat stabiliți în anexa VIII;

(b)

valorii adăugate europene a acțiunilor și a operațiunilor puse în aplicare în cadrul acestui fond;

(c)

contribuției la solidaritatea Uniunii în domeniul azilului și migrației;

(d)

relevanței continue a măsurilor de punere în aplicare prevăzute în anexa II și a acțiunilor prevăzute în anexa III;

(e)

complementarității, a coordonării și a coerenței dintre acțiunile sprijinite de fond și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi fondurile structurale, și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii;

(f)

efectelor pe termen mai lung și a efectelor fondului asupra dezvoltării durabile.

Evaluarea intermediară ia în considerare rezultatele evaluării retrospective privind impactul pe termen lung al fondului precedent — Fondul pentru azil, migrație și integrare 2014-2020 — și, după caz, este însoțit de o propunere legislativă de revizuire a prezentului regulament.

2.     Până la 31 ianuarie 2030, Comisia efectuează o evaluare retrospectivă. Până la aceeași dată, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare. Evaluarea retrospectivă include o evaluare a tuturor elementelor prevăzute la alineatul (1). În acest sens, efectele pe termen mai lung și sustenabilitatea efectelor fondului sunt evaluate în vederea contribuției acestora la o posibilă decizie de reînnoire sau modificare a unui fond ulterior.

Rapoartele de evaluare intermediară și retrospectivă menționate la alineatul (1) și la primul paragraf al prezentului alineat se elaborează cu participarea semnificativă a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, inclusiv a organizațiilor de migranți și de refugiați, a organismelor de promovare a egalității, a instituțiilor naționale din domeniul drepturilor omului și a altor organizații relevante, în conformitate cu principiul parteneriatului prevăzut la articolul 3a.

3.     În evaluarea sa intermediară și retrospectivă, Comisia acordă o atenție deosebită evaluării acțiunilor întreprinse de către, în sau în legătură cu țările terțe, în conformitate cu articolul 5, articolul 6 și articolul 13 alineatul (8). [AM 151]

SUBSECȚIUNEA 2

NORME APLICABILE GESTIUNII PARTAJATE

Articolul 30

Rapoarte anuale de performanță

1.   Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE)…/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului în perioada de până la 30 iunie 2022. Statele membre publică aceste rapoarte pe un site internet special și le transmit Parlamentului European și Consiliului. [AM 152]

2.   Raportul anual de performanță cuprinde, în special, informații privind:

(a)

progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor, luând în considerare cele mai recente date, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) …/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune] cumulate, transmise Comisiei ; [AM 153]

(aa)

o defalcare a conturilor anuale ale programului național în recuperări, prefinanțare către beneficiarii finali și cheltuieli realizate efectiv; [AM 154]

(b)

orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa , inclusiv avizele motivate emise de Comisie cu privire la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolul 258 din TFUE ; [AM 155]

(c)

complementaritatea , coordonarea și coerența dintre acțiunile sprijinite de în temeiul acestui fond și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, în special cele desfășurate în țări terțe sau în legătură cu țări terțe cum ar fi fondurile structurale și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii ; [AM 156]

(d)

contribuția programului la punerea în aplicare a acquis-ului relevant și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii , precum și la cooperarea și solidaritatea dintre statele membre în materie de azil ; [AM 157]

(da)

conformitatea cu cerințele privind respectarea drepturilor fundamentale; [AM 158]

(e)

punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;

(f)

îndeplinirea condițiilor favorizante aplicabile și aplicarea acestora pe toată durata perioadei de programare;

(g)

numărul de persoane relocate sau admise cu sprijinul fondului, în concordanță cu sumele prevăzute la articolul 16 alineatul (1 ) și alineatul (2 ); [AM 159]

(h)

numărul de solicitanți sau de beneficiari de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul în conformitate cu articolul 17 17b; [AM 160]

(ha)

numărul de persoane vulnerabile asistate prin program, inclusiv copiii și persoanelor cărora li s-a acordat protecție internațională; [AM 161]

3.   Comisia poate formula observații privind raportul anual de performanță în termen de două luni de la data primirii acestuia. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în termenul respectiv, se consideră că raportul este acceptat. După acceptare, Comisia pune la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului rezumatele rapoartelor anuale de performanță și le publică pe un site internet special. Dacă nu este transmis de statele membre în conformitate cu alineatul (1), textul integral al raportului anual de performanță este pus la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, la cerere. [AM 162]

4.   În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în care stabilește modelul pentru raportul anual de performanță. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 33 alineatul (2).

Articolul 31

Monitorizare și raportare

1.   Monitorizarea și raportarea în conformitate cu titlul IV din Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul privind dispozițiile comune] se bazează pe tipurile de intervenții stabilite în tabelele 1, 2 și 3 din anexa VI. Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica tipurile de intervenții.

2.   Se utilizează indicatori în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) și cu articolele 17 și 37 din Regulamentul (UE) …/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune].

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 32

Exercitarea delegării de competențe

1.   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 4, 9, 13 , 16, 17b , 18, 28 și 31 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028. [AM 163]

3.   Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 4, 9, 13, 18 16, 17b , 28 și 31. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 164]

4.   Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4, 9, 13 , 16, 17b , 18, 28 și 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 165]

Articolul 33

Procedura comitetului

1.   Comisia este asistată de Comitetul de coordonare pentru Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

3.   În cazul în care când comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare. Această dispoziție nu se aplică actului de punere în aplicare menționat la articolul 30 alineatul (4).

Articolul 34

Dispoziții tranzitorii

1.   Prezentul regulament nu aduce atingere continuării sau modificării acțiunilor în cauză care țin de Fondul pentru azil, migrație și integrare aferent perioadei 20142020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014, care continuă să se aplice acțiunilor în cauză până la finalizarea lor.

2.   Pachetul financiar pentru fond poate acoperi, de asemenea, cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția între fond și măsurile adoptate în cadrul fondului anterior, și anume Fondul pentru azil, migrație și integrare instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014.

Articolul 35

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European,

Președintele

Pentru Consiliu,

Președintele


(1)  JO C , , p. .

(2)  JO C , , p. .

(*1)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.

(3)  Regulamentul (UE) nr. ../.. al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul EUAA] (JO L .., [data], p. …).

(4)   Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, p. 96).

(5)   Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).

(6)   Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, p. 9).

(7)   Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

(8)   Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31).

(9)  Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

(10)  Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24).

(11)  Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).

(12)  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

(13)  Decizia 2008/381/CE a Consiliului din 14 mai 2008 de instituire a unei Rețele europene de migrație (JO L 131, 21.5.2008, p. 7).

(14)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=RO

(15)  JO C , , p. .

(16)  JO C , , p. .

(17)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(18)  JO C , , p. .

(19)  Regulamentul (UE) 2017/1371 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

(20)  Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

(21)  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

(22)  COM(2017)0623.

(23)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(24)  JO C , , p. .

(25)  JO C , , p. .

(26)  JO C , , p. .

(27)   Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

(28)  Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12).

ANEXA I

Criterii de alocare a finanțării pentru programele care fac obiectul gestiunii partajate

1.

Resursele disponibile menționate la articolul 11 sunt defalcate între statele membre după cum urmează:

(a)

fiecare stat membru primește o sumă fixă de 5 000 000  10 000 000 EUR din fond, numai la începutul perioadei de programare; [AM 166]

(b)

resursele rămase menționate la articolul 11 se repartizează pe baza următoarelor criterii:

30 % pentru azil;

30 % pentru migrația legală și integrare;

40 % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

2.

În materie de azil, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează:

(a)

30 % proporțional cu numărul de persoane care se încadrează într-una dintre următoarele categorii:

resortisanții țărilor terțe sau apatrizii cărora li s-a acordat statutul definit de Convenția de la Geneva;

resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care beneficiază de o formă de protecție subsidiară în sensul Directivei reformate 2011/95/UE (1);

resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care beneficiază de o formă de protecție temporară în sensul Directivei 2001/55/CE (2);

(b)

60 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi care au solicitat protecție internațională;

(c)

10 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi care sunt sau au fost relocați într-un stat membru.

3.

În materie de migrație legală și integrare, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează:

(a)

40 % proporțional cu numărul total de resortisanți ai țărilor terțe aflați în situație de ședere legală într-un stat membru;

(b)

60 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au obținut un prim permis de ședere;

(c)

Cu toate acesta, în scopul calculului menționat la punctul (3) litera (b), sunt excluse următoarele categorii de persoane:

resortisanții țărilor terțe care au obținut un prim permis de ședere în scop de muncă valabil pentru o perioadă mai mică de 12 luni;

resortisanții țărilor terțe admiși pentru studii, schimb de elevi, formare neremunerată sau servicii de voluntariat în conformitate cu Directiva 2004/114/CE a Consiliului (3) sau, după caz, cu Directiva (UE) 2016/801 (4);

resortisanții țărilor terțe admiși în scopul cercetării științifice în conformitate cu Directiva 2005/71/CE a Consiliului (5) sau, după caz, cu Directiva (UE) 2016/801.

4.

În materie de combatere a migrației neregulamentare, inclusiv în materie de returnări, se iau ia în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează următorul criteriu : [AM 167]

(a)

50 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile privind intrarea și șederea pe teritoriul unui stat membru și care fac obiectul unei decizii definitive de returnare în temeiul legislației naționale și/sau a Uniunii, cum ar fi o decizie sau un act administrativ sau judiciar care stabilește sau declară ilegalitatea șederii și care impune obligația de returnare; [AM 168]

(b)

50 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au părăsit efectiv teritoriul statului membru, în urma unui ordin administrativ sau judecătoresc de părăsire a teritoriului, în mod voluntar sau prin constrângere. [AM 169]

5.

Pentru alocarea inițială, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici, pe baza datelor furnizate de statele membre la data aplicării prezentului regulament, în conformitate cu dreptul Uniunii. Datele ar trebui să fie defalcate în funcție de vârstă și sex, în funcție de vulnerabilități specifice și în funcție de statutul în materie de azil, inclusiv cele privind copiii. Pentru evaluarea la jumătatea perioadei, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici și sunt disponibile în momentul evaluării la jumătatea perioadei, în 2024, pe baza datelor furnizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii. În cazul în care statele membre nu au transmis Comisiei (Eurostat) datele statistice menționate anterior, acestea furnizează, cât mai curând posibil, date provizorii. [AM 170]

6.

Înainte de a accepta aceste date ca cifre de referință, Comisia (Eurostat) evaluează calitatea, comparabilitatea și caracterul exhaustiv al informațiilor statistice, în conformitate cu procedurile normale de funcționare. La cererea Comisiei (Eurostat), statele membre pun la dispoziția acesteia toate informațiile necesare în acest scop.

(1)  Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, p. 9).

(2)  Date care trebuie luate în considerare numai în cazul activării Directivei 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12).

(3)  Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat (JO L 375, 23.12.2004, p. 12).

(4)  Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

(5)  Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică (JO L 289, 3.11.2005, p. 15);

ANEXA II

Măsuri de punere în aplicare

1.

Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)

asigurarea unei aplicări uniforme a acquis-ului Uniunii și a priorităților legate de sistemul european comun de azil;

(b)

sprijinirea capacității sistemelor de azil ale statelor membre , inclusiv la nivel local și regional, în ceea ce privește infrastructurile infrastructura, cum ar fi condițiile de primire adecvate, în special pentru minori, și serviciile , cum ar fi asistența juridică, reprezentarea și interpretarea , atunci când este necesar; [AM 171]

(c)

consolidarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre, în special față de statele membre cele mai afectate de fluxurile migratorii, precum și oferirea de sprijin statelor membre care contribuie la eforturile de solidaritate; [AM 172]

(d)

consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, în care a fost deplasat un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională , inclusiv prin promovarea capacității țărilor respective de a îmbunătăți condițiile de primire și de protecție internațională, precum și prin relocare și alte căi legale la de protecție în Uniune, în special pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii și adolescenții care se confruntă cu riscuri de protecție, precum și parteneriatul și cooperarea cu țările terțe, în scopul gestionării migrației contextul eforturilor de cooperare la nivel mondial în domeniul protecției internaționale; [AM 173]

(da)

punerea în aplicare a asistenței tehnice și operaționale pentru unul sau mai multe alte state membre, în cooperare cu Biroul European de Sprijin pentru Azil. [AM 174]

2.

Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)

sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicilor de promovare a migrației legale, cum ar fi reîntregirea familiei, precum și a punerii în aplicare a acquis-ului Uniunii privind migrația legală , în special a instrumentelor de migrație legală a forței de muncă, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile privind migrația și protecția lucrătorilor migranți ; [AM 175]

(aa)

promovarea și dezvoltarea unor măsuri structurale și de sprijin care să faciliteze intrarea și șederea legală în Uniune; [AM 176]

(ab)

consolidarea parteneriatului și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin intermediul unor căi legale de intrare în Uniune, în scopul eforturilor de cooperare la nivel mondial în domeniul migrației; [AM 177]

(b)

promovarea unor măsuri de integrare timpurie pentru incluziunea socială și economică a resortisanților țărilor terțe, pregătirea participării lor active în societate și a acceptării acestora de către societatea-gazdă, în special prin implicarea autorităților locale și regionale și a organizațiilor societății civile. [AM 178]

2a.

Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)

promovarea unor măsuri de integrare pentru incluziunea socială și economică a resortisanților țărilor terțe, înlesnirea reîntregirii familiei, pregătirea participării lor active în societate și a acceptării acestora de către societatea-gazdă, în special prin implicarea autorităților locale și regionale, a organizațiilor neguvernamental, inclusiv a organizațiilor de refugiați și migranți și a partenerilor sociali; și

(b)

promovarea și punerea în aplicare a măsurilor de protecție pentru persoanele vulnerabile, în contextul măsurilor de integrare. [AM 179]

3.

Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c) (ca) , axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare: [AM 180]

(a)

asigurarea unei aplicări uniforme a acquis-ului Uniunii și a priorităților de politică în ceea ce privește infrastructura, procedurile și serviciile;

(b)

sprijinirea unei abordări integrate și coordonate a gestionării returnărilor, la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, și a dezvoltării de capacități pentru o returnare eficace , demnă și durabilă, precum și reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară; [AM 181]

(c)

sprijinirea returnării voluntare asistate , a regăsirii familiei și a reintegrării , respectând, în același timp, interesul superior al minorilor ; [AM 182]

(d)

consolidarea cooperării cu țările terțe și a capacității acestora de a pune în aplicare acordurile de readmisie readmisie și alte acorduri și de , inclusiv de reintegrare, pentru a permite returnarea durabilă. [AM 183]

3a.

Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (cb), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a)

promovarea și respectarea dreptului internațional și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în politicile și măsurile privind azilul și migrația;

(b)

consolidarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre, în special a solidarității față de statele membre cele mai afectate de fluxurile migratorii, precum și oferirea de sprijin statelor membre la nivel central, regional sau local, organizațiilor internaționale, organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali care contribuie la eforturile de solidaritate;

(c)

sprijinirea transferurilor solicitanților sau beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul. [AM 184]

ANEXA III

Domeniul de aplicare al sprijinului Acțiuni eligibile care urmează să fie sprijinite prin intermediul instrumentului în conformitate cu articolul 3 [AM 185]

1.

În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (1), fondul sprijină în special următoarele: [AM 186]

(a)

stabilirea și dezvoltarea unor strategii naționale , regionale și locale pentru punerea în aplicare a acquis-ului Uniunii în materie de azil, migrație legală, integrare , în special strategii de integrare locală , returnare și migrație neregulamentară; [AM 187]

(b)

crearea unor structuri, sisteme și instrumente administrative, precum și formarea personalului, inclusiv a autorităților locale și a altor părți interesate relevante în cooperare cu agențiile competente ale Uniunii, după caz ; [AM 188]

(c)

elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și a procedurilor, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea, colectarea, și schimbul de informații și de date analiza și diseminarea de date și de statistici calitative și cantitative cu privire la migrație și la protecția internațională , precum și dezvoltarea și punerea în aplicare a unor instrumente, metode și indicatori statistici comuni pentru măsurarea progreselor și evaluarea evoluțiilor politicilor; [AM 189]

(d)

schimburile de informații, bune practici și strategii, învățarea reciprocă, studiile și cercetarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor acțiuni și operațiuni comune și înființarea de rețele transnaționale de cooperare;

(e)

serviciile de asistență în funcție de gen și sprijin care corespund statutului și nevoilor persoanelor în cauză, în special ale grupurilor persoanelor vulnerabile; [AM 190]

(ea)

protecția eficientă a copiilor migranți, inclusiv punerea în aplicare a evaluărilor privind interesul superior al copilului înainte de luarea deciziilor, toate măsurile enumerate în Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2017 privind protecția copiilor migranți, cum ar fi asigurarea unor locuințe adecvate, precum și desemnarea rapidă a unor tutori pentru toți minorii neînsoțiți, contribuții la Rețeaua europeană a instituțiilor de tutelă și dezvoltarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și procedurilor în materie de siguranță a copilului, inclusiv a unui mecanism compatibil cu drepturile copilului; [AM 191]

(f)

acțiuni menite să sporească gradul de conștientizare al părților interesate și al publicului larg cu privire la politicile în materie de azil, integrare, migrație legală și returnare , acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile, inclusiv minorilor; [AM 192]

2.

În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a), fondul sprijină în special următoarele: [AM 193]

(a)

furnizarea de ajutor material, inclusiv de asistență la frontieră , facilități adaptate copiilor și care iau în considerare dimensiunea de gen, servicii de urgență asigurate de autoritățile locale, educație, formare, servicii de sprijin, asistență și reprezentare juridică, asistență medicală și psihologică ; [AM 194]

(b)

desfășurarea procedurilor de azil , inclusiv a regăsirii familiilor, și asigurarea accesului la servicii de asistență și reprezentare juridică și de interpretare pentru solicitanții de azil în toate etapele procedurii ; [AM 195]

(c)

identificarea solicitanților cu nevoi speciale în materie de procedură sau de primire , inclusiv identificarea timpurie a victimelor traficului de ființe umane, a minorilor și a altor persoane vulnerabile, cum ar fi victimele torturii și ale violenței bazate pe gen, și trimiterea la serviciile specializate ; [AM 196]

(ca)

oferirea de servicii psihosociale și de reabilitare calificate victimelor violenței și torturii, inclusiv victimelor violenței bazate pe gen; [AM 197]

(d)

crearea sau îmbunătățirea infrastructurii de primire, cum ar fi cazarea în unități mici și infrastructura la scară mică, ținând cont de nevoile familiilor cu minori, inclusiv infrastructura pusă la dispoziție de autoritățile regionale și locale și inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre; [AM 198]

(da)

oferirea unor forme alternative de îngrijire, care sunt integrate în sistemele naționale existente de protecție a copilului, și abordarea nevoilor tuturor copiilor în conformitate cu standardele internaționale; [AM 199]

(e)

consolidarea capacității statelor membre de a colecta, a analiza și a disemina face schimb reciproc de informații privind țara de origine; [AM 200]

(f)

acțiuni legate de desfășurarea procedurilor care vizează punerea în aplicare a cadrului național de relocare [și sau de admisie umanitară] al Uniunii sau a schemelor naționale de relocare care sunt compatibile cu cadrul de relocare al Uniunii , astfel cum se prevede în prezentul regulament ; [AM 201]

(g)

transferul solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională; [AM 202]

(h)

consolidarea capacităților țărilor terțe de a îmbunătăți protecția persoanelor care au nevoie de protecție , inclusiv prin sprijinirea dezvoltării unor mecanisme puternice de protecție a copiilor în țările terțe, asigurându-se că copiii sunt protejați în toate zonele împotriva violenței, a abuzurilor și a neglijenței și că au acces la educație și asistență medicală ; [AM 203]

(i)

crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor alternative eficace la luarea în custodie publică și plasarea în centre de plasament , în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile copiii cu familie, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului . [AM 204]

3.

În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), fondul sprijină în special următoarele: [AM 205]

(a)

pachete informative și campanii de sensibilizare cu privire la căile legale de migrație către Uniune, inclusiv cu privire la acquis-ul Uniunii în materie de migrație legală;

(b)

dezvoltarea de programe de mobilitate către Uniune, cum ar fi sistemele inclusiv, dar fără a se limita la sisteme de migrație circulară sau temporară, inclusiv formarea profesională și de alte tipuri în scopul creșterii șanselor de angajare; [AM 206]

(c)

cooperarea dintre țările terțe și agențiile de recrutare, serviciile de ocupare a forței de muncă și serviciile de imigrație din statele membre;

(d)

evaluarea și recunoașterea aptitudinilor și a calificărilor , inclusiv a experienței profesionale, dobândite într-o țară terță, precum și transparența și compatibilitatea acestora cu aptitudinile și calificările dintr-un stat membru și elaborarea de standarde comune de evaluare ; [AM 207]

(e)

asistența în contextul cererilor de reîntregire a familiei în sensul pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a Directivei 2003/86/CE a Consiliului (1); [AM 208]

(f)

asistența , inclusiv asistența și reprezentarea juridică, în ceea ce privește o modificare a statutului resortisanților țărilor terțe aflați deja în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, în special în ceea ce privește obținerea unui statut de rezident legal definit la nivelul Uniunii; [AM 209]

(fa)

asistență în legătură cu exercitarea drepturilor resortisanților țărilor terțe care sunt în situație de ședere legală în Uniune, în special în ceea ce privește mobilitatea în cadrul Uniunii și accesul la locuri de muncă; [AM 210]

(g)

măsuri de integrare timpurie, cum ar fi sprijinul adaptat la nevoile resortisanților țărilor terțe și programele de integrare axate pe educație, cursuri de limbă și alte cursuri, precum cursurile de orientare civică și orientare profesională; [AM 211]

(h)

acțiuni care promovează egalitatea accesului și furnizarea de servicii publice și private destinate resortisanților țărilor terțe, inclusiv adaptarea acestora la nevoile grupului-țintă; [AM 212]

(i)

cooperarea dintre organismele guvernamentale și neguvernamentale, în mod integrat, inclusiv prin intermediul centrelor coordonate de sprijin pentru integrare, cum ar fi ghișeele unice; [AM 213]

(j)

acțiuni care permit și sprijină integrarea și participarea activă a resortisanților țărilor terțe în societatea-gazdă și acțiuni de promovare a acceptării lor de către aceasta; [AM 214]

(k)

promovarea schimburilor și a dialogului între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios. [AM 215]

3a.

În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c), fondul sprijină în special următoarele:

(a)

măsuri de integrare, cum ar fi sprijinul adaptat la nevoile resortisanților țărilor terțe și programele de integrare axate pe educație și îngrijire incluzivă, limbă, consiliere, formare profesională și alte cursuri de formare, cum ar fi cursurile de educație civică și de orientare profesională;

(b)

consolidarea capacității serviciilor de integrare furnizate de autoritățile locale;

(c)

acțiuni care promovează egalitatea accesului și furnizarea de servicii publice și private destinate resortisanților țărilor terțe, inclusiv accesul la educație, asistență medicală și sprijin psihosocial, precum și adaptarea acestora la nevoile grupului-țintă;

(d)

cooperarea dintre organismele guvernamentale și neguvernamentale, în mod integrat, inclusiv prin intermediul centrelor coordonate de sprijin pentru integrare, cum ar fi ghișeele unice;

(e)

acțiuni care permit și sprijină integrarea și participarea activă a resortisanților țărilor terțe în societatea-gazdă și acțiuni de promovare a acceptării lor de către aceasta;

(f)

promovarea schimburilor și a dialogului între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios. [AM 216]

4.

În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) ( ca ), fondul sprijină în special următoarele: [AM 217]

(a)

infrastructura îmbunătățirea infrastructurii deschise de primire și luare îmbunătățirea infrastructurii existente pentru luarea în custodie publică, inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre; [AM 218]

(b)

introducerea, dezvoltarea , punerea în aplicare și îmbunătățirea unor măsuri alternative eficace la luarea în custodie publică , prin gestionare de la caz la caz în cadrul comunității , în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile; [AM 219]

(ba)

identificarea și primirea victimelor traficului de persoane în conformitate cu Directiva 2011/36/UE și Directiva 2004/81/CE a Consiliului  (2) ; [AM 220]

(c)

introducerea și consolidarea unor sisteme independente și eficace de monitorizare a returnărilor forțate, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE (3);

(d)

contracararea reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară, inclusiv angajarea migranților în situație neregulamentară, prin efectuarea unor inspecții eficace și adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, formarea personalului, instituirea și punerea în aplicare a unor mecanisme prin care migranții în situație neregulamentară să poată solicita plata sumelor restante și să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor, sau informații și campanii de sensibilizare menite să informeze angajatorii și migranții în situație neregulamentară cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul Directivei 2009/52/CE (4); [AM 221]

(e)

pregătirea returnării, inclusiv a măsurilor care conduc la emiterea de decizii de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe, eliberarea de documente de călătorie și regăsirea familiei;

(f)

cooperarea cu autoritățile consulare și cu serviciile de imigrare sau alte autorități și servicii competente din țările terțe în vederea obținerii de documente de călătorie, a facilitării returnării și a asigurării readmisiei, inclusiv prin detașarea de ofițeri de legătură din țări terțe;

(g)

asistența pentru returnare, în special pentru returnarea voluntară asistată, și informații cu privire la programele de returnare voluntară asistată , inclusiv furnizarea de orientări specifice pentru copiii supuși procedurilor de returnare și asigurarea unor proceduri de returnare bazate pe drepturile copilului ; [AM 222]

(h)

operațiuni de îndepărtare, inclusiv măsuri aferente, în conformitate cu standardele stabilite în dreptul Uniunii, cu excepția echipamentului coercitiv;

(i)

măsuri de sprijinire a returnării și reintegrării durabile a persoanelor returnate;

(j)

facilități și servicii de sprijin , în țări terțe, care să asigure cazarea temporară corespunzătoare și primirea la sosire, inclusiv pentru minorii neînsoțiți și pentru alte grupuri vulnerabile, în conformitate cu standardele internaționale și o tranziție rapidă către cazarea în cadrul comunității ; [AM 223]

(k)

cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației neregulamentare și de returnare și readmisie efectivă a migranților, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordurilor de readmisie și a altor acorduri; [AM 224]

(l)

măsuri destinate sensibilizării cu privire la canalele legale adecvate de imigrare migrație și la riscurile imigrației ilegale neregulamentare ; [AM 225]

(m)

acordarea de sprijin țărilor terțe și organizarea de acțiuni în aceste țări, inclusiv cu privire la infrastructură, echipamente și alte măsuri, cu condiția ca acestea să contribuie la îmbunătățirea cooperării eficace dintre țările terțe, Uniune și statele sale membre în materie de returnare și readmisie. [AM 226]

4a.

În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (cb), fondul sprijină următoarele:

(a)

executarea transferurilor solicitanților de protecție internațională sau ale beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul, inclusiv măsurile menționate la articolul 17b din prezentul regulament;

(b)

sprijinul operațional, sub formă de personal detașat sau de asistență financiară, furnizat de un stat membru unui alt stat membru afectat de provocări legate de migrație;

(c)

acțiuni legate de desfășurarea procedurilor care vizează punerea în aplicare a cadrului național de relocare sau a schemelor naționale de relocare. [AM 227]


(1)  Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 3.10.2003, p. 12).

(2)   Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente (JO L 261, 6.8.2004, p. 19).

(3)  Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

(4)  Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24).

ANEXA IV

Acțiuni eligibile pentru aplicarea unei rate de cofinanțare mai ridicate în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (7)

măsuri de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale și organizațiile societății civile , inclusiv de organizațiile refugiaților și ale migranților ; [AM 228]

acțiuni de concepere și punere în aplicare a unor alternative eficace la luarea în custodie publică și la îngrijirea instituționalizată ; [AM 229]

programe de returnare voluntară asistată și de reintegrare, precum și activități legate de acestea;

măsuri destinate persoanelor vulnerabile și solicitanților de protecție internațională cu nevoi speciale în materie de primire și/sau procedură, inclusiv măsuri menite să asigure protecția eficace a copiilor migranți, în special a celor minorilor neînsoțiți. [AM 230]

ANEXA V

Indicatorii de performanță principali menționați la articolul 28 alineatul (1)

Obiectivul specific nr. 1: consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe:

-1.

toți indicatorii de performanță de bază enumerați mai jos sunt defalcați în funcție de sex și de vârstă. [AM 231]

1.

numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului;

1a.

numărul de persoane admise prin sisteme de admisie umanitară; [AM 232]

2.

numărul de persoane din sistemul de primire, raportat la numărul de solicitanți de azil;

3.

convergența ratelor de recunoaștere a protecției pentru solicitanții de azil din aceeași țară.

3a.

numărul de solicitanți de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul cu sprijinul fondului; [AM 233]

3b.

numărul de beneficiari de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul cu sprijinul fondului; [AM 234]

Obiectivul specific nr. 1a: sprijinirea migrației legale către statele membre:

1.

numărul de cărți albastre eliberate cu sprijinul fondului.

2.

numărul de persoane transferate în cadrul aceleiași companii care au obținut statutul cu sprijinul fondului.

3.

numărul de solicitanți pentru reîntregirea familiei care au fost efectiv reuniți cu familia lor cu sprijinul fondului.

4.

numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au obținut permise de ședere pe termen lung cu sprijinul fondului. [AM 235]

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe: [AM 236]

1.

numărul de persoane care au participat la măsuri anterioare plecării sprijinite de fond;

2.

numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au declarat că măsurile au fost benefice pentru integrarea lor timpurie, raportat la numărul total de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond. [AM 237]

2a.

numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au obținut ulterior un loc de muncă. [AM 238]

2b.

numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și ale căror calificări au fost recunoscute sau care au obținut ulterior o diplomă într-unul din statele membre. [AM 239]

Obiectivul specific nr. 3: contribuirea la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe:

1.

numărul de persoane returnate cu sprijinul fondului ca urmare a unui ordin de părăsire a teritoriului, raportat la numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au primit un ordin de părăsire a teritoriului; [AM 240]

2.

numărul de persoane returnate care au beneficiat, înainte sau după returnare, de asistență pentru reintegrare cofinanțată din fond, raportat la numărul total al persoanelor returnate cu sprijin din fond.

Obiectivul specific nr. 3a: asigurarea solidarității și a distribuirii echitabile a responsabilităților:

1.

numărul transferurilor de solicitanți de protecție internațională efectuate în temeiul articolului 17b din prezentul regulament.

1a.

numărul transferurilor de beneficiari de protecție internațională efectuate în temeiul articolului 17b din prezentul regulament.

2.

numărul detașărilor de personal sau volumul sprijinului financiar acordat statelor membre care se confruntă cu provocări legate de migrație;

3.

numărul de persoane relocate sau admise prin sisteme umanitare cu sprijinul fondului. [AM 241]

ANEXA VI

Tipuri de intervenții

TABELUL 1: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „CÂMPUL DE INTERVENȚIE”

I.

SECA

001

Condiții de primire

002

Proceduri de azil

003

Punerea în aplicare a acquis-ului Uniunii

004

Copiii migranți

005

Persoane cu nevoi speciale în materie de primire și procedură

006

Relocare

007

Eforturi de solidaritate între statele membre

008

Sprijin operațional

II.

Migrația legală și integrarea

001

Elaborarea unor strategii de integrare

002

Victimele traficului de persoane

003

Măsuri de integrare – informare și orientare, ghișee unice

004

Măsuri de integrare – cursuri de limbă

005

Măsuri de integrare – cursuri de educație civică și alte cursuri

006

Măsuri de integrare – societatea-gazdă: inserție, participare, schimburi

007

Măsuri de integrare – nevoi de bază

008

Măsuri anterioare plecării

009

Programe de mobilitate

010

Dobândirea dreptului de ședere legală

III.

Returnare

001

Alternative la luarea în custodie publică

002

Condiții de primire/luare în custodie publică

003

Proceduri de returnare

004

Returnarea voluntară asistată

005

Asistență pentru reintegrare

006

Operațiuni de îndepărtare/returnare

007

Sistemul de supraveghere a returnării forțate

008

Persoanele vulnerabile/minorii neînsoțiți

009

Măsuri care abordează factorii ce stimulează migrația neregulamentară

010

Sprijin operațional

IV.

Asistență tehnică

001

Informare și comunicare

002

Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și control

003

Evaluare și studii, culegere de date

004

Dezvoltarea capacităților


TABELUL 2: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „TIPUL DE ACȚIUNE”

001

Elaborarea unor strategii naționale

002

Dezvoltarea capacităților

003

Educație și formare pentru resortisanții țărilor terțe

004

Dezvoltarea unor instrumente, metode și indicatori statistici

005

Schimbul de informații și de bune practici

006

Acțiuni/operațiuni comune (între statele membre)

007

Campanii și acțiuni de informare

008

Schimbul și detașarea de experți

009

Studii, proiecte-pilot, evaluări ale riscurilor

010

Activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice

011

Furnizarea de asistență și servicii de sprijin pentru resortisanții țărilor terțe

012

Infrastructură

013

Echipamente


TABELUL 3: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „MODALITĂȚI DE PUNERE ÎN APLICARE”

001

Acțiune specifică

002

Asistența de urgență

003

Cooperarea cu țările terțe

004

Acțiuni în țări terțe

005

Acțiuni enumerate în anexa IV

ANEXA VII

Acțiuni eligibile pentru sprijin operațional

În cadrul obiectivului specific privind consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe, și al obiectivului specific privind contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe, sprijinul operațional acoperă:

cheltuielile cu personalul;

cheltuielile pentru servicii, cum ar fi întreținerea sau înlocuirea echipamentelor;

cheltuielile pentru servicii, cum ar fi întreținerea sau repararea infrastructurii.

ANEXA VIII

Indicatorii de realizare și rezultat menționați la articolul 28 alineatul (3)

-1.

toți indicatorii de performanță de bază enumerați mai jos sunt defalcați în funcție de sex și de vârstă. [AM 242]

Obiectivul specific nr. 1: consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe:

1.

numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de asistență finanțată de fond:

(a)

numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de informare și asistență pe întreaga durată a procedurilor de azil;

(b)

numărul de persoane din grupul-țintă care beneficiază de asistență și reprezentare juridică;

(c)

numărul de persoane vulnerabile, de victime ale traficului de persoane și de minori neînsoțiți care beneficiază de asistență specifică;

2.

capacitatea (numărul de locuri al) noilor infrastructuri de cazare la primire instituite în conformitate cu cerințele comune privind condițiile de primire prevăzute de acquis-ul Uniunii și a infrastructurii de primire existente, îmbunătățite în conformitate cu aceleași cerințe, ca urmare a proiectelor finanțate din fond, și procentul din capacitatea totală de cazare la primire;

3.

numărul de locuri adaptate pentru minorii neînsoțiți, finanțate din fond, raportat la numărul total de locuri adaptate pentru minorii neînsoțiți;

4.

numărul de persoane care au beneficiat de formare în domeniul azilului cu sprijinul fondului și acest număr ca procent din numărul total al membrilor personalului care au beneficiat de formare în acest domeniu;

5.

numărul de solicitanți de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul cu sprijinul fondului;

6.

numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului.

Obiectivul specific nr. 1a: sprijinirea migrației legale către statele membre:

1.

numărul de cărți albastre eliberate cu sprijinul fondului.

2.

numărul de persoane transferate în cadrul aceleiași companii care au obținut statutul cu sprijinul fondului.

3.

numărul de solicitanți pentru reîntregirea familiei care au fost efectiv reuniți cu familia lor cu sprijinul fondului.

4.

numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au obținut permise de ședere pe termen lung cu sprijinul fondului. [AM 243]

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe: [AM 244]

1.

numărul de persoane care au participat la măsuri anterioare plecării sprijinite de fond;

2.

numărul de autorități locale și regionale care au pus în aplicare măsuri de integrare cu sprijin din fond;

2a.

numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au obținut ulterior un loc de muncă. [AM 245]

2b.

numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au obținut ulterior o diplomă într-unul din statele membre. [AM 246]

3.

numărul de persoane care au participat la măsuri sprijinite de fond axate pe:

(a)

educație și formare;

(b)

integrarea pe piața forței de muncă;

(c)

accesul la serviciile de bază și

(d)

participarea activă și incluziunea socială;

4.

numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au declarat că măsurile au fost benefice pentru integrarea lor timpurie, raportat la numărul total de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond.

4a.

numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au absolvit cu succes învățământul primar, secundar sau terțiar în statul membru, cu sprijinul fondului. [AM 247]

Obiectivul specific nr. 3: contribuirea la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe:

1.

numărul de locuri din centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică create/renovate cu sprijin din fond, raportat la numărul total de locuri create/renovate din centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică;

2.

numărul de persoane care au beneficiat de formare în domeniul returnării cu asistență din partea fondului;

3.

numărul de persoane returnate a căror returnare a fost cofinanțată de fond, raportat la numărul total de persoane returnate ca urmare a unui ordin de părăsire a teritoriului:

(a)

numărul de persoane a căror returnare a fost voluntară;

(b)

numărul de persoane care au fost îndepărtate;

4.

numărul de persoane returnate care au beneficiat, înainte sau după returnare, de asistență pentru reintegrare cofinanțată din fond, raportat la numărul total al persoanelor returnate cu sprijin din fond.

(a)

numărul de persoane a căror returnare a fost voluntară;

(b)

numărul de persoane care au fost expulzate; [AM 248]

Obiectivul specific nr. 3a: asigurarea solidarității și a distribuirii echitabile a responsabilităților:

1.

numărul transferurilor de solicitanți de protecție internațională efectuate în temeiul articolului 17b din prezentul regulament.

1a.

numărul transferurilor de beneficiari de protecție internațională efectuate în temeiul articolului 17b din prezentul regulament.

2.

numărul detașărilor de personal sau volumul sprijinului financiar acordat statelor membre care se confruntă cu provocări legate de migrație.

3.

numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului. [AM 249]