Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 23 din 21-01-2021

P8_TA(2019)0174

Sistemul de informații privind vizele ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) nr. 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 23/61)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0302),

având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e), articolul 78 alineatul (2) literele (d), (e) și (g), articolul 79 alineatul (2) literele (c) și (d), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0185/2018),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0078/2019),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0152

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a reformare a Sistemului de informații privind vizele prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și de abrogare a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului [AM 1]

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) literele (a) (b), (d) și (e), articolul 78 alineatul (2) literele (d), (e) și (g), articolul 79 alineatul (2) literele (c) și (d), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Sistemul de informații privind vizele (VIS) a fost instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului (4), ca soluție tehnologică pentru schimbul de date privind vizele între statele membre. Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5) a prevăzut obiectivul, funcționalitățile și responsabilitățile VIS, precum și condițiile și procedurile pentru schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere în scopul de a facilita examinarea cererilor de viză de scurtă ședere și deciziile aferente. Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6) a stabilit regulile cu privire la înregistrarea elementelor biometrice de identificare în VIS. Decizia 2008/633/JAI a Consiliului (7) a stabilit condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot obține accesul pentru consultarea VIS în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. VIS a început să funcționeze la 11 octombrie 2011  (8) și a fost introdus treptat în toate consulatele statelor membre din lume între octombrie 2011 și februarie 2016. [AM 2]

(2)

Obiectivele generale ale VIS sunt îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor, a cooperării consulare și a consultărilor care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile referitoare la acestea, pentru: a simplifica procedura de solicitare a vizelor; a preveni fenomenul de „visa shopping” (introducerea de cereri multiple de viză); a facilita combaterea fraudelor de identitate; a facilita verificările efectuate la punctele de trecere a frontierelor externe și pe teritoriul statelor membre; a ajuta la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre; a facilita punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9) și a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa siguranței interne a statelor membre.

(3)

Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” (10) a subliniat necesitatea ca UE să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului, precum și necesitatea de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor informatice. De asemenea, comunicarea a identificat necesitatea de a remedia lacunele în materie de informații, inclusiv în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de lungă ședere , având în vedere că articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen prevede dreptul la libera circulație pe teritoriul statelor care sunt parte la acord pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, prin introducerea recunoașterii reciproce a permiselor de ședere și a vizelor de lungă ședere eliberate de aceste state . Comisia a realizat, prin urmare, două studii: primul studiu de fezabilitate  (11) a concluzionat că instituirea unui registru ar fi fezabilă din punct de vedere tehnic și că cea mai bună opțiune tehnică ar fi aceea de a reutiliza structura VIS, iar al doilea studiu  (12) a efectuat o analiză a necesității și proporționalității și a concluzionat că ar fi necesar și proporțional să se extindă domeniul de aplicare al VIS pentru a include documentele menționate mai sus . [AM 3]

(4)

La 10 iunie 2016, Consiliul a aprobat o foaie de parcurs pentru consolidarea schimbului de informații și a gestionării informațiilor (13) . Pentru a aborda lacunele existente în materie de informații cu privire la documentele eliberate resortisanților țărilor terțe, Consiliul a invitat Comisia să evalueze posibilitatea instituirii unui registru central al permiselor de ședere și al vizelor de lungă ședere eliberate de statele membre, care să conțină informații privind aceste documente, inclusiv datele de expirare și eventuala retragere. Articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen prevede dreptul la libera circulație pe teritoriul statelor care sunt parte la acord pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, prin introducerea recunoașterii reciproce a permiselor de ședere și a vizelor de lungă ședere eliberate de aceste state. [AM 4]

(5)

În Concluziile sale din 9 iunie 2017 privind calea de urmat pentru îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sistemelor de informații ale UE (14) , Consiliul a recunoscut că ar putea fi necesare măsuri noi pentru a remedia lacunele actuale în materie de informații în scopul gestionării frontierelor și al asigurării respectării legii, în ceea ce privește trecerea frontierelor de către titularii vizelor de lungă ședere și ai permiselor de ședere. Consiliul a invitat Comisia să realizeze cu prioritate un studiu de fezabilitate privind înființarea unui registru central al UE care să conțină informații despre vizele de lungă ședere și permisele de ședere. Pe această bază, Comisia a realizat două studii: primul studiu de fezabilitate (15) a concluzionat că instituirea registrului este fezabilă din punct de vedere tehnic și că cea mai bună opțiune tehnică ar fi aceea de a reutiliza structura VIS, iar al doilea studiu (16) a efectuat o analiză a necesității și proporționalității și a concluzionat că ar fi necesar și proporțional să se extindă domeniul de aplicare al VIS pentru a include documentele menționate mai sus. [AM 5]

(6)

În Comunicarea Comisiei din 27 septembrie 2017 cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația (17) se arată că politica comună a UE în domeniul vizelor nu este doar un element esențial pentru a facilita turismul și afacerile, ci și un instrument major pentru a evita riscurile de securitate și de migrație neregulamentară către UE. Comunicarea a recunoscut necesitatea de a adapta în continuare politica comună în domeniul vizelor la provocările actuale, luând în considerare noile soluții informatice și echilibrarea beneficiilor aduse de facilitarea obținerii de vize cu o gestionare îmbunătățită a politicilor în materie de migrație, securitate și frontiere. În comunicare se precizează că se va efectua o revizuire a cadrului juridic al VIS, cu scopul de a îmbunătăți în continuare procesul de eliberare a vizelor, inclusiv cu privire la aspectele legate de protecția datelor și accesul autorităților de asigurare a respectării legii, de a extinde utilizarea VIS pentru noi categorii și utilizări ale datelor și de a exploata pe deplin instrumentele de interoperabilitate.

(7)

Comunicarea Comisiei din 14 martie 2018 privind adaptarea politicii comune în domeniul vizelor la noi provocări (18) a reafirmat că va fi revizuit cadrul juridic al VIS, în cadrul unui proces mai larg de reflecție privind interoperabilitatea sistemelor de informații.

(8)

La momentul adoptării Regulamentului (CE) nr. 810/2009 s-a recunoscut faptul aspectele legate de fiabilitatea suficientă în scopul identificării și verificării amprentelor digitale ale copiilor cu vârsta sub 12 ani și, în special, de modul în care evoluează amprentele digitale odată cu vârsta, ar trebui abordate într-un stadiu ulterior, pe baza rezultatelor unui studiu efectuat sub responsabilitatea Comisiei. Un studiu (19) realizat în 2013 de Centrul Comun de Cercetare a concluzionat că recunoașterea amprentelor digitale ale copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani poate fi atinsă cu un grad satisfăcător de acuratețe în anumite condiții. Un al doilea studiu (20) a confirmat această constatare în decembrie 2017 și a oferit o perspectivă suplimentară cu privire la efectul înaintării în vârstă asupra calității amprentelor digitale. Pe această bază, Comisia a realizat în 2017 un nou studiu care a examinat necesitatea și proporționalitatea reducerii la 6 ani a vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor în cadrul procedurii de acordare a vizelor. Studiul (21) a concluzionat că reducerea vârstei de prelevare a amprentelor digitale ar contribui la o mai bună îndeplinire a obiectivelor VIS, în special în ceea ce privește combaterea fraudelor de identitate și facilitarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe, și ar putea aduce beneficii suplimentare prin consolidarea prevenirii și a luptei împotriva încălcărilor drepturilor copiilor, în special prin facilitarea procedurii de identificare/verificare a identității copiilor resortisanți ai țărilor terțe care sunt găsiți în spațiul Schengen într-o situație în care este posibil ca drepturile lor să fie sau să fi fost încălcate (de exemplu, copiii victime ale traficului de persoane, copiii dispăruți și minorii neînsoțiți care solicită azil). În același timp, copiii sunt un grup deosebit de vulnerabil și colectarea unor categorii speciale de date ale acestora, cum ar fi datele dactiloscopice, ar trebui să fie supusă unor garanții mai stricte și unei limitări a scopurilor pentru care aceste date pot fi utilizate exclusiv la situațiile în care acest lucru este în interesul superior al copilului, inclusiv prin limitarea perioadei de păstrare a datelor stocate. Al doilea studiu a identificat, de asemenea, o calitate slabă și o precizie medie a amprentelor digitale ale persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește schimbul de bune practici și ar trebui să remedieze aceste deficiențe. [AM 6]

(9)

Interesul superior al copilului reprezintă un element fundamental pentru statele membre în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament. Bunăstarea, siguranța, securitatea și opiniile copilului trebuie să fie luate în considerare și să aibă importanța cuvenită, în funcție de vârsta și de maturitatea acestuia. VIS este relevant în special atunci când există riscul ca un copil să fie victima traficului de persoane.

(10)

Datele cu caracter personal furnizate de solicitantul unei vize de scurtă ședere ar trebui să fie prelucrate de VIS pentru a se evalua dacă intrarea acestuia în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice din Uniune și, de asemenea, pentru a se evalua riscul de migrație neregulamentară a solicitantului. În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obținut o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, aceste controale ar trebui să se limiteze la contribuirea la verificarea identității titularului documentului, a autenticității și a valabilității vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, precum și la verificări pentru a stabili dacă intrarea resortisantului unei țări terțe în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice din Uniune. Aceste verificări nu ar trebui să interfereze cu nicio decizie privind vizele de lungă ședere sau permisele de ședere. [AM 7]

(11)

Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal legate de identitatea persoanei, documentul de călătorie și, după caz, susținătorul financiar sau, în cazul în care solicitantul este minor, identitatea persoanei responsabile. Fiecare element al datelor cu caracter personal din cereri ar trebui comparat cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată într-un sistem de informații [Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD), sistemul de intrare/ieșire (EES), Eurodac, sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave și/sau baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol)], cu lista de supraveghere a ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui utilizate în scopul comparării ar trebui să se limiteze la categoriile de date existente în sistemele de informații în care se efectuează căutările, în lista de supraveghere sau în indicatorii de risc specifici. [AM 8]

(12)

Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE a fost stabilită prin [Regulamentul (UE) XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ], astfel încât aceste sisteme de informații ale UE și datele pe care le conțin să se completeze reciproc, îmbunătățind astfel cu scopul de a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe, contribuind de a contribui la prevenirea și combaterea migrației ilegale și asigurând de a asigura un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește menținerea securității și a ordinii publice și garantarea securității pe teritoriul statelor membre. [AM 9. Această modificare se aplică întregului text]

(13)

Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE permite completarea reciprocă pentru a facilita acestor sisteme să faciliteze identificarea corectă a persoanelor, pentru a contribui la combaterea fraudelor de identitate, pentru a îmbunătăți și a armoniza cerințele de calitate a datelor prevăzute în respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a facilita punerea în aplicare tehnică și operațională a sistemelor de informații actuale și viitoare ale UE, pentru a consolida , a armoniza și a simplifica garanțiile în materie de securitate și protecție a datelor prevăzute de respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a simplifica accesul controlat în scopul asigurării respectării legii la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac și pentru a îndeplini obiectivele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și ale [sistemului ECRIS-TCN]. [AM 10]

(14)

Componentele de interoperabilitate acoperă EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [sistemul ECRIS-TCN] și datele Europol, pentru a permite consultarea acestuia din urmă simultan cu respectivele sisteme de informații ale UE. Prin urmare, este adecvat ca aceste componente să fie utilizate în scopul de a efectua verificări automatizate și atunci când se accesează VIS în scopul asigurării respectării legii. În acest scop ar trebui utilizat și portalul european de căutare (ESP), pentru un acces rapid, ușor, eficient, sistematic și controlat la sistemele de informații ale UE, la datele Europol și la bazele de date ale Interpol necesare pentru îndeplinirea sarcinilor relevante, în conformitate cu drepturile de acces, și pentru a sprijini obiectivele VIS. [AM 11]

(15)

Compararea datelor cu cele din alte baze de date ar trebui să fie automatizată. Ori de câte ori această comparare indică faptul că există o corespondență (un rezultat pozitiv – „hit”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere sau o combinație a acestora și datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în sistemele de informații menționate mai sus sau datele cu caracter personal din lista de supraveghere, în cazul în care rezultatul pozitiv nu poate fi confirmat în mod automat de VIS, cererea ar trebui să fie prelucrată manual de un operator din cadrul autorității responsabile . În funcție de tipul de date care au generat rezultatul pozitiv, acest rezultat ar trebui să fie evaluat fie de către consulate, fie de către un punct unic național de contact, acesta din urmă fiind responsabil pentru rezultatele pozitive generate în special de bazele de date sau de sistemele de asigurare a respectării legii . Evaluarea realizată de autoritatea responsabilă ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu viza de scurtă ședere. [AM 12]

(16)

Respingerea unei cereri de viză de scurtă ședere nu ar trebui să se bazeze numai pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal din cereri.

(17)

Solicitanții cărora li s-a refuzat eliberarea unei vize de scurtă ședere pe baza unei informații rezultate din prelucrarea datelor din VIS ar trebui să aibă dreptul la o cale de atac. Căile de atac ar trebui introduse în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru. Ar trebui să se aplice garanțiile și normele existente privind căile de atac prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

(18)

Pentru a analiza dosarul de cerere a unei vize de scurtă ședere ar trebui utilizați indicatori de risc specifici care corespund unor riscuri identificate anterior legate de securitate, și de migrație neregulamentară sau sănătate publică unor riscuri epidemice ridicate . Criteriile utilizate pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui în niciun caz să se bazeze exclusiv pe sex sau vârstă. De asemenea, nu ar trebui să se bazeze în niciun caz pe informații privind rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, religia sau convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, apartenența la o minoritate națională, situația materială, nașterea, handicapul sau orientarea sexuală a unei persoane. [AM 13]

(19)

Apariția continuă a unor noi forme de amenințări la adresa securității riscuri legate de securitate , noi modele de migrație neregulamentară și amenințări la adresa sănătății publice a unor riscuri epidemice ridicate impune răspunsuri eficace și trebuie combătută cu mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui introduse garanții corespunzătoare pentru ca imixtiunea în drepturile la respectarea vieții private și de familie și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să rămână limitată la ceea ce este necesar și proporțional într-o societate democratică. [AM 14]

(20)

Ar trebui să se asigure faptul că nivelul verificărilor efectuate în cazul solicitanților de vize de scurtă ședere sau al resortisanților țărilor terțe care au obținut o viză de lungă ședere sau un permis de ședere este cel puțin similar cu nivelul aplicabil resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză. În acest scop, se instituie, de asemenea, o listă de supraveghere cu informații privind persoanele care sunt suspectate că au comis o infracțiune gravă sau un act de terorism ori cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate care justifică prezumția că vor comite o infracțiune gravă sau un act de terorism. Această listă ar trebui utilizată, de asemenea pentru verificările referitoare la aceste categorii de resortisanți ai țărilor terțe.

(21)

În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport internațional ar trebui să poată verifica verifice dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere sunt în posesia documentelor de călătorie valabile necesare , prin efectuarea unei interogări în VIS . Această verificare ar trebui să devină posibilă prin extracția zilnică a datelor din VIS într-o bază de date separată needitabilă, care să permită extracția unui subset minim de date necesare pentru o interogare care să conducă la un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). Dosarul de cerere propriu-zis nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de transport. Specificațiile tehnice pentru accesarea VIS prin intermediul portalului pentru operatorii de transport ar trebui să limiteze, în măsura posibilului, impactul asupra călătoriilor pasagerilor și a operatorilor de transport. În acest scop, ar trebui luată în considerare integrarea VIS cu EES și cu ETIAS. [AM 15]

(21a)

În vederea limitării impactului obligațiilor prevăzute în prezentul regulament asupra operatorilor de transport internațional care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, ar trebui puse la dispoziție soluții mobile ușor de utilizat. [AM 16]

(21b)

În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să evalueze adecvarea, compatibilitatea și coerența dispozițiilor menționate la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune în sensul dispozițiilor VIS privind transportul pe cale terestră cu autocarul. Ar trebui să fie luată în considerare evoluția recentă a transportului pe cale terestră cu autocarul. De asemenea, ar trebui să se țină seama de necesitatea de a modifica dispozițiile referitoare la transportul pe cale terestră cu autocarul menționate la articolul 26 din Convenție sau în prezentul regulament. [AM 17]

(22)

Prezentul regulament ar trebui să stabilească autoritățile statelor membre care pot fi autorizate să aibă acces la VIS pentru introducerea, modificarea, ștergerea sau consultarea datelor privind vizele de lungă ședere și permisele de ședere în scopurile specifice prevăzute în VIS pentru această categorie de documente și titularii acestora și, în măsura în care acest lucru este necesar, pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin.

(23)

Orice prelucrare a datelor din VIS privind vizele de lungă ședere și permisele de ședere ar trebui să fie proporțională cu obiectivele urmărite și necesară pentru îndeplinirea sarcinilor autorităților competente. Atunci când utilizează VIS, autoritățile competente ar trebui să garanteze respectarea demnității umane și a integrității persoanelor ale căror date sunt solicitate și să nu discrimineze persoanele pe motive de sex, culoare a pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, situația materială, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(23a)

Datele biometrice, care în contextul prezentului regulament includ amprentele digitale și imaginile faciale, sunt unice și, prin urmare, sunt mult mai fiabile decât datele alfanumerice pentru identificarea unei persoane. Cu toate acestea, datele biometrice reprezintă date cu caracter personal sensibile. Prezentul regulament stabilește, prin urmare, fundamentele și garanțiile pentru prelucrarea unor astfel de date pentru identificarea univocă a persoanelor în cauză. [AM 18]

(24)

Este imperios necesar ca autoritățile de asigurare a respectării legii să aibă la dispoziție informațiile cele mai actualizate pentru a-și putea îndeplini sarcinile în lupta împotriva infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. Accesul autorităților de asigurarea a respectării legii ale statelor membre și Europol la VIS a fost instituit prin Decizia 2008/633/JAI a Consiliului. Conținutul acestei decizii ar trebui integrat în Regulamentul VIS, pentru a se asigura alinierea acestuia la cadrul actual prevăzut de tratat.

(25)

Accesarea datelor din VIS în scopul asigurării respectării legii și-a dovedit deja utilitatea pentru identificarea unor persoane care au avut o moarte violentă sau pentru sprijinirea anchetatorilor să înregistreze progrese substanțiale în cazuri legate de traficul de persoane, terorism sau traficul de droguri. Prin urmare, datele din VIS referitoare la șederile de lungă durată ar trebui să fie, de asemenea, disponibile pentru autoritățile desemnate ale statelor membre și pentru Oficiul European de Poliție („Europol”), sub rezerva condițiilor stabilite în prezentul regulament.

(26)

Europol joacă un rol-cheie în ceea ce privește cooperarea dintre autoritățile statelor membre în domeniul investigării criminalității transfrontaliere prin sprijinirea prevenirii, a examinării și a investigării infracțiunilor la nivelul întregii Uniuni. Accesul actual al Europol la VIS în cadrul atribuțiilor sale ar trebui să fie codificat și raționalizat, luând, de asemenea, în considerare evoluțiile recente ale cadrului juridic, precum Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (22).

(27)

Accesul la VIS în scopul prevenirii, detectării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave reprezintă o imixtiune în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și de familie și la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în VIS. Orice astfel de imixtiune trebuie să fie în conformitate cu legea, care trebuie formulată cu suficientă precizie pentru a permite oricărei persoane să își adapteze comportamentul și care trebuie să protejeze persoanele fizice împotriva arbitrarității și să indice cu suficientă claritate marja de discreție conferită autorităților competente și modul de exercitare a acesteia. Într-o societate democratică, orice imixtiune trebuie să fie necesară pentru a proteja un interes legitim și proporțional și trebuie să fie proporțională cu obiectivul legitim care trebuie atins.

(28)

[Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ] prevede posibilitatea ca o autoritate de poliție dintr-un stat membru care a fost împuternicită în acest sens prin măsuri legislative naționale să identifice o persoană pe baza datelor biometrice ale persoanei respective prelevate în cursul unui control al identității. Cu toate acestea, pot exista circumstanțe specifice în care identificarea unei persoane este necesară în interesul persoanei respective. Aceste cazuri includ situațiile în care persoana este găsită după ce a fost dată dispărută, a fost răpită sau a fost identificată ca victimă a traficului de persoane. Doar în astfel de cazuri, autoritățile de asigurare a respectării legii ar trebui să aibă un acces rapid la datele din VIS pentru ca respectiva persoană să fie identificată cu promptitudine și în mod fiabil, fără a fi nevoie să se îndeplinească toate condițiile prealabile și garanțiile suplimentare pentru accesul în scopul asigurării respectării legii. [AM 19]

(29)

Compararea datelor pe baza unei amprente digitale latente, care este urma dactiloscopică ce poate fi găsită la locul infracțiunii, este fundamentală în domeniul cooperării polițienești. Posibilitatea de a compara o amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în VIS și după o căutare prealabilă în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului  (23), în cazurile în care există motive întemeiate să se considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în VIS, ar trebui să ofere autorităților de asigurare a respectării legii ale statelor membre un instrument extrem de valoros în prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracțiunii sunt amprentele digitale latente. [AM 20]

(30)

Este necesar să se desemneze autoritățile competente ale statelor membre și punctul central de acces prin intermediul căruia se efectuează solicitările de acces la datele din VIS, precum și să se întocmească o listă a unităților operaționale din cadrul autorităților desemnate care sunt autorizate să solicite acest acces în scopuri specifice de prevenire, detectare sau investigare a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

(31)

Unitățile operaționale din cadrul autorităților desemnate ar trebui să transmită punctului central de acces solicitările de acces la datele stocate în sistemul central și ar trebui să motiveze respectivele solicitări. Unitățile operaționale din cadrul autorităților desemnate care sunt autorizate să solicite acces la datele din VIS nu ar trebui să acționeze în calitate de autoritate de verificare. Punctele centrale de acces ar trebui să acționeze independent de autoritățile desemnate și ar trebui să fie responsabile de garantarea, în mod independent, a respectării stricte a condițiilor privind accesul, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. În cazuri excepționale de urgență, atunci când accesul imediat este necesar pentru a răspunde unei amenințări specifice și prezente având legătură cu infracțiuni de terorism sau cu alte infracțiuni grave, punctul central de acces ar trebui să poată prelucra solicitarea imediat și efectua verificarea abia ulterior.

(32)

Pentru a proteja datele cu caracter personal și a exclude căutările sistematice în scopul asigurării respectării legii, prelucrarea datelor din VIS ar trebui să se realizeze numai în anumite cazuri și atunci când este necesară în scopul prevenirii, detectării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și Europol ar trebui să solicite accesul la VIS numai atunci când au motive întemeiate să creadă că acest acces va furniza informații care să contribuie în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave și după o căutare prealabilă în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului . [AM 21]

(32a)

Ca practică generală, utilizatorii finali din statele membre efectuează căutări în bazele de date naționale relevante, înainte de sau în paralel cu interogarea bazelor de date europene. [AM 22]

(33)

Datele cu caracter personal stocate în VIS referitoare la titularii unor documente vize de lungă ședere nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile VIS. Este adecvat ca datele referitoare la resortisanții țărilor terțe să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani, astfel încât să poată fi luate în considerare la evaluarea cererilor de viză de scurtă ședere, pentru a permite detectarea depășirii perioadei permise de ședere la încetarea perioadei de valabilitate și pentru a efectua evaluări de securitate privind resortisanții țărilor terțe cărora le-au fost eliberate documentele respective. Datele privind utilizările anterioare ale unui document ar putea facilita eliberarea viitoarelor vize de scurtă ședere. O perioadă mai scurtă de stocare nu ar fi suficientă pentru atingerea obiectivelor menționate. În lipsa unor motive de eliminare anticipată, datele ar trebui șterse după o perioadă de cinci ani. [AM 23]

(34)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (24) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre în aplicarea prezentului regulament. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile de asigurare a respectării legii în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale este reglementată de Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (25).

(35)

Membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, precum și ai echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sunt autorizați prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului să consulte bazele de date europene atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare, sub autoritatea statului membru gazdă. Pentru a facilita consultarea și a permite ca echipele să aibă un acces efectiv la datele introduse în VIS, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui să aibă acces la VIS. Acest acces ar trebui să facă obiectul condițiilor și limitărilor accesului aplicabile autorităților statelor membre competente pentru fiecare scop specific pentru care pot fi consultate datele din VIS. [AM 24]

(36)

Returnarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau reședință în statele membre, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului (26), este o componentă esențială a eforturilor ample de combatere a migrației neregulamentare și reprezintă un motiv de interes public important.

(37)

Țările terțe de returnare adeseori nu fac obiectul unor decizii privind caracterul adecvat adoptate de Comisie în temeiul articolului 45 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul dispozițiilor naționale adoptate în vederea transpunerii articolului 36 din Directiva (UE) 2016/680. În plus, eforturile extinse ale Uniunii de cooperare cu principalele țări de origine a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală care fac obiectul unei obligații de returnare nu au fost în măsură să asigure îndeplinirea sistematică de către aceste țări terțe a obligației stabilite de dreptul internațional de a-și readmite propriii resortisanți. Acordurile de readmisie, încheiate sau în curs de negociere de către Uniune sau de către statele membre, care oferă garanții adecvate pentru transferul de date către țările terțe, în temeiul articolului 46 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al dispozițiilor naționale adoptate în vederea transpunerii articolului 37 din Directiva (UE) 2016/680, acoperă un număr limitat de astfel de țări terțe, iar încheierea unor noi acorduri rămâne incertă. În astfel de situații, datele cu caracter personal ar putea fi prelucrate în temeiul prezentului regulament de către autoritățile țărilor terțe în scopul punerii în aplicare a politicii Uniunii în materie de returnare, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau a dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 38 sau 39 din Directiva (UE) 2016/680. Datele cu caracter personal obținute de un stat membru în temeiul prezentului regulament nu ar trebui transferate sau puse la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private stabilite în Uniune sau în afara acesteia. Totuși, ca o excepție de la această regulă, ar trebui să fie posibil să se transfere astfel de date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, în cazul în care un astfel de transfer este supus unor condiții stricte și este necesar în cazuri individuale pentru a sprijini identificarea unui resortisant al unei țări terțe în legătură cu returnarea sa. În absența unei decizii privind caracterul adecvat adoptate prin intermediul unui act de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 sau a unor garanții adecvate la care sunt supuse transferurile în temeiul respectivului regulament, ar trebui să fie posibil ca datele din VIS să fie transferate, în mod excepțional, în scopul returnării, către o țară terță sau o organizație internațională, numai atunci când acest lucru este necesar din motive importante de interes public, astfel cum se prevede în respectivul regulament. [AM 25]

(38)

Datele cu caracter personal relevante prelucrate în VIS, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și dacă este necesar în cazuri individuale pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului (27) [Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii], ar trebui puse de statele membre la dispoziția [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] și a organismelor internaționale relevante, cum ar fi înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Organizația Internațională pentru Migrație, precum și Comitetul internațional al Crucii Roșii pentru refugiați și operațiuni de relocare, în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe sau apatrizii ale căror cazuri sunt transmise de acestea către statele membre în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (UE)…/… [Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii]. [AM 26]

(39)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ( UE ) 2018 / 1725 al Parlamentului European și al Consiliului (28) se aplică activităților instituțiilor sau organelor Uniunii atunci când își îndeplinesc sarcinile care le revin în calitate de responsabili pentru gestionarea operațională a VIS. [AM 27]

(40)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la … 12 decembrie 2018. [AM 28]

(41)

Pentru a consolida cooperarea țărilor terțe cu privire la readmisia migranților în situație neregulamentară și a facilita returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ale căror date ar putea fi stocate în VIS, copiile documentelor de călătorie ale solicitanților de vize de scurtă ședere ar trebui stocate în VIS. Spre deosebire de informațiile extrase din VIS, copiile documentelor de călătorie sunt o dovadă a cetățeniei care este recunoscută pe scară mai largă de către țările terțe.

(42)

Consultarea listei documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, astfel cum a fost instituită prin Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului (29), este un element obligatoriu al procedurii de examinare a vizelor. Autoritățile responsabile în domeniul vizelor ar trebui să pună în aplicare sistematic această obligație și, prin urmare, lista respectivă ar trebui să fie inclusă în VIS pentru a permite verificarea automată a recunoașterii documentului de călătorie al solicitantului.

(43)

Fără a se aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în VIS, eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea , menținerea și actualizarea sistematică a unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre la intervale regulate. [AM 29]

(44)

Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării VIS în scopul de a analiza tendințele privind presiunea migrației și gestionarea frontierelor, eu-LISA ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem în vederea elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Comisiei și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, fără a pune în pericol integritatea datelor. Prin urmare, eu-LISA ar trebui să se instituie un registru stocheze anumite date statistice în registrul statistic central în scopul elaborării rapoartelor și a statisticilor prevăzute în conformitate cu [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)] . Statisticile generate nu ar trebui să conțină date cu caracter personal. [AM 30]

(45)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (30).

(46)

Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere necesitatea de asigurare a punerii în aplicare a unei politici comune în domeniul vizelor, a unui nivel ridicat de securitate a spațiului fără controale la frontierele interne, precum și a instituirii treptate a unui sistem de gestionare integrată a frontierelor externe, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.

(47)

Prezentul regulament instituie norme stricte de acces la VIS, precum și garanțiile necesare. De asemenea, acesta prevede dreptul persoanelor de acces, de rectificare, de eliminare și de exercitare a unei căi de atac, în special dreptul la o cale de atac judiciară, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare de către autorități publice independente. Regulamentul introduce garanții suplimentare pentru a răspunde necesităților specifice ale noilor categorii de date care vor fi prelucrate de VIS. Prin urmare, regulamentul respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la demnitate umană, dreptul la libertate și securitate, respectul pentru viața privată și de familie, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la azil și protecția principiului nereturnării și protecția în cazul îndepărtării, al expulzării sau al extrădării, dreptul la nediscriminare, drepturile copilului și dreptul la o cale de atac eficientă.

(47a)

Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor care rezultă din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967, și nici angajamentelor internaționale asumate de Uniune și statele sale membre. [AM 31]

(48)

De asemenea, ar trebui să se aplice dispoziții specifice în cazul resortisanților țărilor terțe care fac obiectul obligației de a deține viză, sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii și nu dețin un permis de ședere menționat în Directiva 2004/38/CE. Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că toți cetățenii Uniunii au dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării acestora. Limitările și condițiile respective sunt prevăzute în Directiva 2004/38/CE.

(49)

Astfel cum a confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, membrii de familie au nu numai dreptul de a intra pe teritoriul statului membru, ci și de a obține o viză de intrare în acest scop. Statele membre trebuie să acorde acestor persoane toate facilitățile pentru a obține vizele necesare, care trebuie să fie eliberate gratuit, în cel mai scurt termen posibil și pe baza unei proceduri accelerate.

(50)

Dreptul de a obține o viză nu este necondiționat, întrucât poate fi refuzat membrilor de familie care reprezintă un risc pentru ordinea publică, securitatea publică sau sănătatea publică în temeiul Directivei 2004/38/CE. În acest context, datele cu caracter personal ale membrilor de familie referitoare la identitatea și la statutul acestora pot fi verificate numai în măsura în care datele respective sunt relevante pentru a evalua dacă aceștia ar putea reprezenta o amenințare în materie de securitate. Astfel, examinarea cererilor de viză depuse de aceștia ar trebui să se facă exclusiv în raport cu preocupările legate de securitate, și nu cu cele legate de riscurile în materie de migrație.

(51)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament, dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

(52)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (31); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(53)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (32); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(54)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (33), dispoziții care intră sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (34).

(55)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (35), care intră sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (36) și cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului (37).

(56)

În ceea ce privește Liechtensteinul, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (38), care intră sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (39) și cu articolul 3 din Decizia 2011/349/UE a Consiliului (40).

(57)

Prezentul regulament, cu excepția articolului 22r, constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care are legătură cu acesta în alt mod, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 și, respectiv, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011, cu excepția dispozițiilor care au devenit aplicabile Bulgariei și României în temeiul Deciziei (UE) 2017/1908 a Consiliului (41),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 se modifică după cum urmează:

(-1)

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de informații între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere, vizele de lungă ședere și permisele de ședere (Regulamentul VIS)”; [AM 32]

(1)

La articolul 1 se adaugă următoarele paragrafe:

„De asemenea, prezentul regulament stabilește procedurile pentru schimbul de informații între statele membre cu privire la vizele de lungă ședere și permisele de ședere, inclusiv cu privire la anumite decizii referitoare la vizele de lungă ședere și permisele de ședere.

Prin stocarea datelor de identitate, a documentului de călătorie și a datelor biometrice în registrul comun de date de identitate (CIR) instituit prin articolul 17 din Regulamentul 2018/XX al Parlamentului European și al Consiliului (*1) [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ], VIS contribuie la facilitarea și sprijinirea identificării corecte a persoanelor înregistrate în VIS.”

(*1)  Regulamentul 2018/XX al Parlamentului European și al Consiliului* [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ] (JO L).”"

(2)

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Scopul VIS

(1)   VIS are scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor în ceea ce privește vizele de scurtă ședere , cooperarea consulară și consultările care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile referitoare la acestea, pentru: [AM 33]

(a)

a simplifica și a accelera procedura de solicitare a vizelor; [AM 34]

(b)

a preveni eludarea criteriilor de stabilire a statului membru responsabil de examinarea cererii;

(c)

a facilita combaterea fraudei;

(d)

a facilita verificările efectuate la punctele de trecere a frontierelor externe și pe teritoriul statelor membre;

(e)

a ajuta la identificarea și returnarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre;

(f)

a ajuta la identificarea persoanelor dispărute , la care se face referire la articolul 22o ; [AM 35]

(g)

a facilita punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*2) și a Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*3);

(h)

a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricărui stat membru, mai precis prin prevenirea , detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în circumstanțe definite în mod adecvat și strict ; [AM 36]

(i)

a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricăruia dintre statele membre; [AM 37]

(j)

a asigura identificarea corectă a persoanelor;

(k)

a sprijini obiectivele Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la semnalările privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unui refuz al intrării, persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, persoanele dispărute, persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și persoanele care trebuie să facă obiectul unor controale discrete sau al unor controale specifice.

(2)   În ceea ce privește vizele de lungă ședere și permisele de ședere, VIS urmărește să faciliteze schimbul de date între statele membre cu privire la deciziile referitoare la acestea, pentru:

(a)

a asigura un nivel ridicat de securitate în toate statele membre, contribuind la realizarea unei evaluări pentru a se stabili dacă solicitantul sau posesorul unui document prezintă riscuri pentru ordinea publică sau pentru securitatea internă sau pentru sănătatea publică, înainte de sosirea acestuia la un punct de trecere a frontierelor externe; [AM 38]

(b)

a facilita verificările efectuate la punctele de trecere a frontierelor externe și a consolida eficacitatea verificărilor efectuate la frontiere și pe teritoriul statelor membre; [AM 39]

(c)

a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricărui stat membru, mai precis prin prevenirea , detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în circumstanțe definite în mod adecvat și strict ; [AM 40]

(d)

a asigura identificarea corectă a persoanelor;

(da)

a ajuta la identificarea persoanelor dispărute, la care se face referire la articolul 22o; [AM 41]

(e)

a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 și a Directivei 2013/32/UE;

(f)

a sprijini obiectivele Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la semnalările privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unui refuz al intrării, persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, persoanele dispărute, persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și persoanele care trebuie să facă obiectul unor controale discrete sau al unor controale specifice.

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31)."

(*3)  Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).”"

(2a)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

Arhitectură

1.     VIS se bazează pe o arhitectură centralizată și cuprinde:

(a)

registrul comun de date de identitate, instituit prin [articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)];

(b)

un sistem central de informații («sistemul central al VIS»);

(c)

o interfață în fiecare stat membru (denumită în continuare «interfața națională» sau «NI-VIS»), care asigură conectarea la autoritatea centrală națională relevantă din statul membru respectiv, sau o interfață uniformă națională (NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central al VIS la infrastructurile naționale din statele membre;

(d)

o infrastructură de comunicații între sistemul central al VIS și interfețele naționale;

(e)

un canal securizat de comunicare între sistemul central al VIS și sistemul central al EES;

(f)

o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central al VIS și infrastructurile centrale ale portalului european de căutare instituit prin [articolul 6 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], serviciul comun de comparare a datelor biometrice instituit prin [articolul 12 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], registrul comun de date de identitate instituit prin [articolul 17 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)] și detectorul de identități multiple instituit prin [articolul 25 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)];

(g)

un mecanism de consultare a cererilor și de schimb de informații între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor («VISMail»);

(h)

un portal pentru operatorii de transport;

(i)

un serviciu web securizat care permite comunicarea între sistemul central al VIS, pe de o parte, și portalul pentru operatorii de transport și sistemele internaționale, pe de altă parte;

(j)

un registru de date utilizat în scopul întocmirii de rapoarte și statistici;

(k)

un instrument care le permite solicitanților să își dea sau să își retragă consimțământul pentru încă o perioadă de păstrare a dosarului lor de cerere.

Sistemul central al VIS, interfețele uniforme naționale, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații a VIS partajează și reutilizează cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale portalului ETIAS pentru operatorii de transport, ale serviciului web al EES și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES.

2.     NI-VIS constă în:

(a)

o interfață națională locală (LNI) pentru fiecare stat membru, care conectează fizic statul membru la rețeaua de comunicații securizată și conține dispozitivele de criptare consacrate sistemului VIS. Interfața națională locală este situată pe teritoriul statului membru;

(b)

o interfață națională locală de rezervă, care are același conținut și aceeași funcție ca interfața națională locală.

3.     Interfața națională locală și interfața națională locală de rezervă trebuie utilizate exclusiv în scopurile definite de legislația Uniunii aplicabilă sistemului VIS.

4.     Serviciile centralizate sunt duplicate în două locații diferite, și anume, la Strasbourg, în Franța, unde este găzduit principalul sistem central al VIS, unitatea centrală (CU), și la St Johann im Pongau, în Austria, unde este găzduit sistemul central de rezervă al VIS, unitatea centrală de rezervă (BCU). Conexiunea dintre sistemul central principal al VIS și sistemul central de rezervă al VIS permite sincronizarea continuă dintre CU și BCU. Infrastructura de comunicații sprijină și contribuie la asigurarea disponibilității neîntrerupte a VIS. Aceasta include căi redundante și separate pentru conexiunile dintre sistemul central al VIS și sistemul central de rezervă al VIS și include, de asemenea, căi redundante și separate pentru conexiunile dintre fiecare interfață națională și sistemul central al VIS și sistemul central de rezervă al VIS. Infrastructura de comunicații furnizează o rețea virtuală privată și criptată, consacrată datelor din VIS și comunicării dintre statele membre și dintre statele membre și autoritatea responsabilă cu gestionarea operațională a sistemului central al VIS.”; [AM 42]

(3)

Articolul 3 se elimină.

(4)

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

se inserează următorul punct:

(3a)

„autoritate centrală” înseamnă autoritatea instituită de un stat membru în sensul Regulamentului (CE) nr. 810/2009; [AM 43]

(b)

se adaugă următoarele puncte:

(12)

„«date din VIS” înseamnă toate datele stocate în sistemul central al VIS și în CIR în conformitate cu articolele 9-14 și 22c-22f;

(13)

„date de identitate” înseamnă datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a) și (aa);

(14)

„date dactiloscopice” înseamnă datele referitoare la amprentele digitale stocate într-un dosar din VIS;

(15)

„imagine facială” înseamnă imaginea digitală a feței , având o rezoluție a imaginii și o calitate suficiente pentru a fi utilizate în compararea automatizată a datelor biometrice ; [AM 44]

(16)

„date ale Europol” înseamnă datele cu caracter personal prelucrate de Europol în scopul menționat la articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (*4);

(17)

„permis de ședere” înseamnă toate permisele de ședere eliberate de statele membre în conformitate cu modelul uniform stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului (*5) și toate celelalte documente menționate la articolul 2 punctul 16 litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399;

(18)

„viză de lungă ședere” înseamnă o autorizație eliberată de un stat membru conform prevederilor articolului 18 din Convenția Schengen;

(19)

autoritate națională autorități de supraveghere”în scopul asigurării respectării legii înseamnă autoritățile de supraveghere instituite în conformitate cu menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  (*6) și autoritățile de supraveghere menționate la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (*7); [AM 45]

(19a)

„rezultat pozitiv” înseamnă existența unei corespondențe stabilite prin compararea relevante înregistrate într-un dosar de cerere al VIS cu datele relevante dintr-o fișă, dintr-un dosar sau dintr-o semnalare înregistrată în VIS, Sistemul de informații Schengen, EES, ETIAS, Eurodac, în datele Europol sau în baza de date a SLTD a Interpol; [AM 46]

(20)

„asigurarea respectării legii” înseamnă prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave , într-un cadru definit în mod strict ; [AM 47]

(21)

„infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile prevăzute de dreptul național care corespund sau sunt echivalente cu infracțiunile menționate în menționate la articolele 3-14 din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului (*8) sau care sunt echivalente cu una dintre aceste infracțiuni în cazul statelor membre care nu au obligații în temeiul directivei respective ; [AM 48]

(22)

„infracțiuni grave” înseamnă infracțiunile care corespund sau sunt echivalente cu infracțiunile menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (*9), dacă se pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin trei ani în baza dreptului național.

(*4)  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53)."

(*5)  Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1)."

(*6)   Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). [AM 49]"

(*7)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89)."

(*8)  Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6)."

(*9)  Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).”"

(5)

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Categorii de date

(1)   În VIS se înregistrează numai următoarele categorii de date:

(a)

datele alfanumerice referitoare la solicitantul unei vize de scurtă ședere și la vizele solicitate, eliberate, refuzate, anulate, revocate sau prelungite, menționate la articolul 9 alineatele (1)-(4) și la articolele 10-14, datele alfanumerice privind vizele de lungă ședere și permisele de ședere eliberate, retrase, refuzate, anulate, revocate sau prelungite, menționate la articolele 22c, 22d, 22e și 22f, precum și informațiile referitoare la rezultatele pozitive menționate la articolele 9a și 22b, și rezultatele verificărilor menționate la articolul 9c alineatul (6);

(b)

imaginile faciale menționate la articolul 9 alineatul (5) și la articolul 22c alineatul (2) litera (f);

(c)

datele dactiloscopice menționate la articolul 9 alineatul (6) și , la articolul 22c alineatul (2) litera (g) și la articolul 22d litera (g) ; [AM 50]

(ca)

scanarea paginii cu date biometrice a documentului de călătorie prevăzută la articolul 9 alineatul (7); [AM 51]

(d)

legăturile cu alte cereri menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a litera (3).”

(2)   Mesajele transmise de VIS menționate la articolul 16, la articolul 24 alineatul (2) și la articolul 25 alineatul (2) nu se înregistrează în VIS, fără a se aduce atingere înregistrării operațiunilor de prelucrare a datelor în temeiul articolului 34.

(3)   CIR conține datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(cc), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc) (a)-(c) , (f) și (g) și la articolul 22d literele (a)-(cc), (f) și (g). Celelalte date din VIS se stochează în sistemul central al VIS.”[AM 52]

(6)

Se introduce următorul articol 5a:

„Articolul 5a

Lista documentelor de călătorie recunoscute

(1)

Lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, instituită prin Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*10), se integrează în VIS. [AM 53 nu privește versiunea în limba română.]

(2)

VIS oferă funcționalitatea de gestionare centralizată a listei documentelor de călătorie recunoscute și de notificare a recunoașterii sau a nerecunoașterii documentelor de călătorie înscrise pe listă în temeiul articolului 4 din Decizia 1105/2011/UE. [AM 54 nu privește versiunea în limba română.]

(3)

Normele detaliate privind administrarea funcționalității menționate la alineatul (2) se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2). [AM 55 nu privește versiunea în limba română.]

(*10)  Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză și privind un mecanism de creare a acestei liste (JO L 287, 4.11.2011, p. 9).”"

(7)

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(-a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)     Fără a aduce atingere articolului 22a, accesul la VIS pentru introducerea, modificarea sau ștergerea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în conformitate cu prezentul regulament este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităților responsabile în domeniul vizelor. Numărul de membri ai personalului autorizați în mod corespunzător este strict limitat de nevoile reale ale serviciului lor.” [AM 56]

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Accesul la VIS pentru consultarea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale ale statelor membre și al organismelor UE care au competențe în ceea ce privește scopurile prevăzute la articolele 15-22, la articolele 22c-22f, la articolele 22 g-22j și la articolele 22 g-22l , precum și scopurile prevăzute la articolele 20 și 21 din [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ].

Autoritățile care au dreptul să consulte sau să acceseze datele din VIS în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave sunt desemnate în conformitate cu capitolul IIIb.

Accesul este limitat la măsura în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora în conformitate cu scopurile respective și proporțional cu obiectivele urmărite.”; [AM 57]

(aa)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)     Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente al căror personal este autorizat în mod corespunzător să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date în/din VIS. Fiecare stat membru comunică fără întârziere eu-LISA lista acestor autorități, inclusiv a celor menționate la articolul 29 alineatul (3a), precum și orice modificări aduse respectivei liste. Această listă specifică, pentru fiecare autoritate în parte, ce date este autorizată să consulte și în ce scopuri.

eu-LISA asigură publicarea anuală a listei și a listelor autorităților desemnate menționate la articolul 22k alineatul (2) și a punctelor centrale de acces menționate la articolul 22k alineatul (4) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. eu-LISA păstrează pe site-ul său web o listă actualizată permanent, care conține modificările trimise de statele membre în perioada dintre publicările anuale.”; [AM 58]

(b)

se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   VIS oferă funcționalitatea de gestionare centralizată a acestei liste.”

(c)

se adaugă următorul alineat (5):

„(5)    Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 48a în ceea ce privește normele detaliate privind administrarea funcționalității de gestionare centralizată a listei menționate la alineatul (3) se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).”[AM 59]

(7a)

La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)     Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul VIS de către fiecare autoritate competentă nu conduce la discriminare împotriva solicitanților, deținătorilor de viză sau solicitanților și deținătorilor de vize de lungă ședere și de permise de ședere pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Această prelucrare respectă pe deplin demnitatea și integritatea persoanelor în cauză, precum și drepturile fundamentale și se realizează în conformitate cu principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Se acordă o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap și persoanelor care au nevoie de protecție internațională. Interesul superior al copilului este considerat primordial.” [AM 60]

(8)

La articolul 7 se adaugă următoarele alineate:

„(3)   Interesul superior al copilului reprezintă un element fundamental primează în raport cu orice alte considerații pentru statele membre în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament , cu respectarea deplină a Convenției internaționale cu privire la drepturile copilului . Bunăstarea, siguranța și securitatea, în special atunci când există riscul ca un copil să fie victima traficului de persoane, precum și opiniile copilului sunt luate în considerare și li se acordă importanța cuvenită, în funcție de vârsta și de maturitatea acestuia. [AM 61]

(3a)     Statele membre pun în aplicare regulamentul cu respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește dreptul la demnitate umană, dreptul la libertate și securitate, respectul pentru viața privată și de familie, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la azil și protecția principiului nereturnării, precum și protecția în cazul îndepărtării, al expulzării sau al extrădării, dreptul la nediscriminare, drepturile copilului și dreptul la o cale de atac eficientă.” [AM 62]

(8a)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 7a

Date dactiloscopice ale copiilor

1.     Prin derogare de la articolul 22c alineatul (2) litera (g), în VIS nu se introduc amprente digitale ale copiilor cu vârsta mai mică de 6 ani.

2.     Prelevarea datelor biometrice ale minorilor cu vârsta de cel puțin șase ani se realizează de către funcționari special instruiți în scopul prelevării datelor biometrice ale unui minor, într-un mod care ține seama de vârsta și nevoile copiilor și adaptat acestora și cu respectarea deplină a interesului superior al copilului și a garanțiilor prevăzute în Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

În timpul prelevării datelor sale biometrice, minorul este însoțit de un membru adult al familiei, dacă acesta este prezent. Un minor neînsoțit este însoțit, în timpul prelevării datelor sale biometrice, de un tutore, un reprezentant sau, în cazul în care nu a fost desemnat un reprezentant, de o persoană instruită pentru a proteja interesul superior al minorului și bunăstarea sa generală. Persoana instruită menționată anterior nu este funcționarul responsabil pentru prelevarea datelor biometrice, acționează independent și nu primește ordine de la funcționarul sau de la serviciul responsabil pentru prelevarea datelor biometrice. Se interzice utilizarea oricărei forme de coerciție împotriva minorilor pentru a asigura respectarea de către aceștia a obligației de a furniza date biometrice.

3.     Prin derogare de la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, consulatele nu impun copiilor cu vârsta între 6 și 12 de ani să se prezinte personal la consulat pentru prelevarea elementelor biometrice de identificare, în cazul în care acest lucru ar genera o sarcină și costuri excesive pentru familii. În astfel de cazuri, elementele biometrice de identificare sunt prelevate la frontierele externe și se acordă, în acest context, o atenție deosebită măsurilor de combatere a traficului de copii.

4.     Prin derogare de la dispozițiile privind utilizarea datelor prevăzute în capitolele II, III, IIIa și IIIb, datele dactiloscopice ale copiilor pot fi accesate numai în următoarele scopuri:

(a)

cu scopul de a verifica identitatea copilului în cadrul procedurii de solicitare a vizelor, în conformitate cu articolul 15, și la frontierele externe, în conformitate cu articolele 18 și 22 g și

(b)

în temeiul capitolului IIIb, cu scopul de a contribui la prevenirea și combaterea încălcărilor drepturilor copiilor, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(i)

accesarea acestor date este necesară în scopul prevenirii, depistării și anchetării cazurilor de trafic de copii;

(ii)

accesarea acestor date este necesară într-un caz specific;

(iii)

identificarea este în interesul superior al copilului. [AM 63]

(9)

Titlul capitolului II se înlocuiește cu următorul text:

„INTRODUCEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PRIVIND VIZELE DE SCURTĂ ȘEDERE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL VIZELOR”[AM 64 nu privește versiunea în limba română.]

(10)

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când cererea este admisibilă în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează dosarul de cerere în termen de două zile lucrătoare, introducând în VIS datele menționate la articolul 9, în măsura în care datele respective trebuie să fie furnizate de solicitant.”;

(b)

se introduce următorul alineat (1a):

„(1a)   La crearea dosarului de cerere, VIS lansează automat interogarea în temeiul articolului 9a și transmite rezultatele.”;

(c)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

(5)   „Atunci când din motive juridice nu este solicitată furnizarea anumitor date sau când acestea nu pot fi furnizate din motive de fapt, câmpul sau câmpurile respective se marchează cu «nu este cazul». Absența amprentelor digitale se indică prin «VIS0»; în plus, sistemul permite să se facă distincție între cazuri în temeiul articolului 13 alineatul (7) literele (a)-(d) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.”

(11)

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 4, literele (a), (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

numele de familie; prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul;

(aa)

numele de familie la naștere (numele de familie deținute anterior); locul și țara nașterii; cetățenia la naștere;

(b)

tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie și codul din trei litere al țării care a eliberat documentul sau documentele de călătorie;

(c)

data expirării perioadei de valabilitate a documentului sau documentelor de călătorie;

(cc)

autoritatea care a eliberat documentul de călătorie și data eliberării;”;

(b)

punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

imaginea facială a solicitantului, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.”; [AM 65]

(ba)

punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.”; [AM 66]

(c)

se adaugă următorul punct 7:

„7.

o imagine scanată a paginii cu date biografice.”;

(d)

se adaugă următoarele două paragrafe:

(8)

Imaginea facială a resortisanților țărilor terțe menționată la primul paragraf punctul 5 trebuie să aibă o rezoluție și o calitate a imaginii suficiente pentru a putea fi utilizate în stabilirea automatizată de corespondențe biometrice. Dacă imaginea facială nu are o calitate satisfăcătoare, aceasta nu este utilizată pentru stabilirea automatizată de corespondențe. [AM 67]

Prin derogare de la al doilea primul paragraf, în cazurile excepționale în care nu pot fi respectate specificațiile în ceea ce privește calitatea și rezoluția stabilite pentru înregistrarea în VIS a imaginii faciale prelevate în timp real, imaginea facială poate fi extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică (electronic Machine Readable Travel Document – eMRTD). În aceste cazuri, imaginea facială este introdusă în dosarul individual numai după verificarea electronică a corespondenței dintre imaginea facială înregistrată pe cipul eMRTD și imaginea facială prelevată în timp real a resortisantului țării terțe în cauză.”[AM 68]

(12)

Se introduc următoarele articole de la 9a la 9d:

„Articolul 9a

Interogările în alte sisteme

(1)   Dosarele de cerere sunt prelucrate automat de VIS pentru a identifica rezultate pozitive. VIS examinează fiecare dosar de cerere în mod individual.

(2)   Atunci când se creează o cerere sau se eliberează o viză, VIS verifică dacă documentul de călătorie care corespunde cererii respective este recunoscut în conformitate cu Decizia nr. 1105/2011/UE, prin efectuarea unei căutări automate în lista documentelor de călătorie recunoscute menționată la articolul 5a, și transmite rezultatul. [AM 69]

(3)   În scopul verificărilor prevăzute la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 21 alineatul (3) literele (a), și (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) [din Regulamentul privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ] pentru a compara datele relevante menționate la articolul 9 punctul 4 din prezentul regulament cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în VIS, în Sistemul de informații Schengen (SIS), în sistemul de intrare/ieșire (EES), în sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), inclusiv în lista de supraveghere menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/XX în scopul instituirii unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile, în Eurodac, [în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave], în datele Europol, în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol). punctele 4, 5 și 6 din prezentul regulament. VIS verifică:

(a)

dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS drept pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;

(b)

dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în baza de date SLTD drept pierdut, furat sau anulat;

(c)

dacă solicitantul este vizat de o alertă în SIS privind refuzul intrării și șederii;

(d)

dacă solicitantul este vizat de o alertă în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

(e)

dacă solicitantul și documentul de călătorie corespund unei autorizații de călătorie refuzate, revocate sau anulate în sistemul central al ETIAS și titularului acesteia;

(f)

dacă solicitantul și documentul de călătorie se află pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului  (*11) ;

(g)

dacă datele privind solicitantul sunt deja înregistrate în VIS;

(h)

dacă datele furnizate în cerere privind documentul de călătorie corespund unei alte cereri de viză asociate unor date de identitate diferite;

(i)

dacă în prezent solicitantul figurează în EES ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată;

(j)

dacă în EES este înregistrat faptul că solicitantului i s-a refuzat intrarea;

(k)

dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de scurtă ședere înregistrate în VIS;

(l)

dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere înregistrate în VIS;

(m)

dacă datele privind identitatea solicitantului sunt înregistrate în datele Europol;

(n)

dacă solicitantul unei vize de scurtă ședere este înregistrat în Eurodac;

(o)

în cazurile în care solicitantul este minor, dacă autoritatea părintească sau tutorele legal al acestuia:

(i)

este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

(ii)

face obiectul unei alerte privind refuzul intrării și șederii introduse în SIS;

(iii)

este titularul unui document de călătorie care figurează pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240. [AM 70]

3a.     Atunci când se interoghează SLTD, datele folosite de utilizatorul portalului european de căutare (ESP) pentru a lansa interogarea nu sunt partajate cu titularii datelor Interpol. [AM 71]

(4)   VIS adaugă la dosarul de cerere o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatului (3). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și înregistrează informațiile respective în dosarul de cerere. Nu se înregistrează alte informații în afară de trimiterea la un rezultat pozitiv și de emitentul datelor. [AM 72]

(5)   În sensul articolului 2 alineatul (1) litera (k), interogările efectuate în temeiul alineatului (3) din prezentul articol compară datele relevante menționate la articolul 15 alineatul (2) cu datele existente în SIS pentru a stabili dacă solicitantul face obiectul uneia dintre următoarele semnalări:

(a)

o semnalare privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării;

(b)

o semnalare privind persoane dispărute;

(c)

o semnalare privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;

(d)

o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete, unor controale specifice sau unor verificări prin interviu . [AM 73]

5a.     Orice rezultat pozitiv obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) literele (a), (b), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) și (n) este evaluat de către consulatul la care a fost depusă cererea de viză, dacă este necesar în urma unei verificări realizate de către autoritatea centrală în conformitate cu articolul 9c. [AM 74]

5b.     Orice rezultat pozitiv rezultat în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) literele (d), (f), (m) și (o) este verificat, dacă este necesar, și evaluat de către punctul unic de contact din statele membre care au introdus sau au furnizat datele care au generat rezultatele pozitive, în conformitate cu articolul 9ca. [AM 75]

5c.     Orice rezultat pozitiv generat în raport cu SIS se notifică, de asemenea, în mod automat, biroului SIRENE al statului membru care a creat semnalarea care a generat rezultatul pozitiv. [AM 76]

5d.     Notificarea trimisă biroului SIRENE al statului membru sau punctului unic de contact care a introdus semnalarea cuprinde următoarele date:

(a)

numele, prenumele și, dacă este cazul, pseudonimul;

(b)

locul și data nașterii;

(c)

sexul;

(d)

cetățenia și, dacă este cazul, alte cetățenii;

(e)

statul membru al primei șederi preconizate și, dacă este disponibilă, adresa primei șederi preconizate;

(f)

adresa de domiciliu a solicitantului sau, dacă aceasta nu este disponibilă, localitatea și țara de rezidență;

(g)

o trimitere către orice rezultat pozitiv obținut, inclusiv data și ora la care a fost generat rezultatul pozitiv. [AM 77]

5e.     Dispozițiile prezentului articol nu pot împiedica, sub niciun motiv, depunerea unei cereri de azil. În cazul în care cererea de viză este depusă de o victimă a unor infracțiuni precum violența domestică sau traficul de persoane, săvârșite cu violență de susținătorul financiar, dosarul din VIS trebuie să fie separat de cel al susținătorului financiar, pentru a proteja victima în fața unor noi riscuri. [AM 78]

Articolul 9b

Dispoziții specifice aplicabile interogărilor în alte sisteme pentru membrii de familie ai cetățenilor UE sau ai altor resortisanți ai țărilor terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii

(1)   În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii și cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte, verificările automatizate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) se efectuează exclusiv în scopul de a verifica dacă nu există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe indicii concrete, pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre prezintă un risc în materie de securitate sau un risc epidemic ridicat în conformitate cu Directiva 2004/38/CE. [AM 79]

(2)   VIS nu verifică:

(a)

dacă există informații cu privire la faptul că în prezent solicitantul depășește termenul legal de ședere sau că în trecut solicitantul a depășit termenul legal de ședere, prin consultarea EES;

(b)

dacă solicitantul corespunde unei persoane ale cărei date sunt înregistrate în Eurodac.

(3)   În cazul în care prelucrarea automată a cererii menționată la articolul 9a alineatul (3) a generat un rezultat pozitiv corespunzând unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii, astfel cum se menționează la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 (UE) 2018/1861 , autoritatea responsabilă în domeniul vizelor verifică motivul deciziei în urma căreia a fost introdusă în SIS semnalarea respectivă. Dacă motivul este legat de un risc de imigrație ilegală, semnalarea nu trebuie luată în considerare pentru evaluarea cererii. Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor acționează în conformitate cu articolul 25 26 alineatul (2) din Regulamentul SIS II (UE) 2018/1861 . [AM 80]

Articolul 9c

Verificarea de către autoritățile centrale și de către punctul unic național de contact [AM 81]

(1)   Orice rezultat pozitiv , astfel cum se menționează la articolul 9a alineatul (5b), obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) , care nu poate fi confirmat automat de VIS , este verificat manual de către punctul unic de contact în conformitate cu articolul 9ca. Autoritatea centrală a statului membru care prelucrează cererea trebuie să fie informată în legătură cu acest lucru . [AM 82]

(2)    Orice rezultat pozitiv, astfel cum se menționează la articolul 9a alineatul (5a), obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului9a alineatul(3), care nu poate fi confirmat de automat de VIS, este verificat manual de către autoritatea centrală. Atunci când verifică manual rezultatele pozitive, autoritatea centrală are acces la dosarul de cerere și la orice dosar de cerere conexat, precum și la toate rezultatele pozitive generate în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) (5a) . [AM 83]

(3)   Autoritatea centrală verifică dacă identitatea solicitantului înregistrată în dosarul de cerere corespunde cu datele existente în VIS sau în una dintre bazele de date consultate.

(4)   În cazul în care datele cu caracter personal nu corespund și nu s-a obținut niciun alt rezultat pozitiv în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3), autoritatea centrală șterge rezultatul fals pozitiv din dosarul de cerere.

(5)   Dacă datele corespund sau dacă rămân îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, în cazuri justificate, autoritatea centrală responsabilă în domeniul vizelor care prelucrează cererea informează autoritatea centrală a statului membru sau statelor membre identificate că au introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul pozitiv în temeiul articolului 9a alineatul (3). În cazul în care unul sau mai multe state membre au fost identificate că au introdus sau au furnizat datele care au declanșat răspunsul pozitiv, autoritatea centrală consultă autoritățile centrale ale statului sau statelor membre respective în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2). În cazul în care există îndoieli, răspunsul este în favoarea solicitantului. [AM 84]

(6)   Rezultatul verificărilor efectuate de autoritățile centrale din celelalte state membre este adăugat la dosarul de cerere.

(7)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care compararea menționată la articolul 9a alineatul (5) generează unul sau mai multe rezultate pozitive, VIS transmite o notificare automată autorității centrale a statului membru care a lansat interogarea, pentru ca aceasta să ia măsurile subsecvente adecvate. [AM 85]

(8)   În cazul în care Europol este identificat că a introdus sau a furnizat datele care au generat un rezultat pozitiv în conformitate cu articolul 9a alineatul (3), autoritatea centrală a statului membru responsabil consultă unitatea națională a Europol în vederea unor măsuri subsecvente în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, în special cu capitolul IV. [AM 86]

Articolul 9ca

Verificarea și evaluarea efectuate de către punctul unic de contact

1.     Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională operațională 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, care asigură verificările manuale relevante și evaluarea rezultatelor pozitive în sensul prezentului regulament («punctul unic de contact»). Punctul unic de contact este reprezentat de ofițerii de legătură ai biroului SIRENE, de birourile centrale naționale Interpol, de centrul național central al Europol, de unitatea națională a ETIAS și de toate autoritățile naționale relevante de aplicare a legii. Statele membre asigură suficient personal pentru a-i permite punctului unic de contact să verifice rezultatele pozitive în legătură cu care a fost informat în temeiul prezentului regulament, luând în considerare termenele limită prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.

2.     Punctul unic de contact trebuie să verifice manual rezultatele pozitive care i-au fost prezentate. Se aplică procedurile stabilite la articolul 9c alineatele (2)-(6).

3.     În cazul în care, în urma verificării menționate la alineatul (2) din prezentul articol, datele corespund și se confirmă un rezultat pozitiv, punctul unic de contact contactează, dacă este necesar, autoritățile responsabile, inclusiv Europolul, care au furnizat datele care au generat rezultatul pozitiv. În continuare, acesta evaluează rezultatul pozitiv. Punctul unic de contact furnizează un aviz motivat în vederea luării unei decizii privind cererea în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009. Acest aviz motivat se include în dosarul cererii. [AM 87]

Articolul 9cb

Manualul

În conformitate cu articolul 48a, Comisia adoptă un act delegat pentru a stabili într-un manual datele relevante care trebuie comparate în căutările celorlalte sisteme în conformitate cu articolul 9a alineatul (3) și procedurile și normele necesare pentru efectuarea căutărilor, verificărilor și evaluărilor prevăzute la articolele 9a-9ca. Respectivul act delegat include combinația de categorii de date pentru interogarea fiecărui sistem în conformitate cu articolul 9a. [AM 88]

Articolul 9d

Responsabilitățile Europol

Europol își adaptează sistemul de informații astfel încât să fie posibilă prelucrarea automată a interogărilor menționate la articolul 9a alineatul (3) și la articolul 22b alineatul (2).”

(*11)   Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1). "

(13)

la articolul 13 se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Când dosarul de cerere este actualizat în temeiul alineatelor (1) și (2), VIS transmite o notificare statului membru care a eliberat viza, prin care îi comunică decizia motivată de anulare sau de revocare a vizei. Notificarea este generată automat de sistemul central și transmisă prin mecanismul prevăzut la articolul 16.”[AM 89]

(14)

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se introduce următoarea literă (ea):

„(ea)

imaginea facială;”;

(b)

se introduce următorul alineat (2a):

„(2a)   Imaginea facială menționată la alineatul (2) litera (ea) nu trebuie să fie singurul criteriu de căutare.”;

(15)

La articolul 16, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Când este creat în VIS un dosar de cerere referitor la un resortisant al unei anumite țări terțe sau care aparține unei anumite categorii de astfel de resortisanți pentru care este necesară o consultare prealabilă în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, VIS transmite automat cererea de consultare statului membru sau statelor membre indicate.

Statul membru sau statele membre consultate transmit răspunsul către VIS, care îl transmite statului membru care a creat cererea.

Exclusiv în scopul desfășurării procedurii de consultare, se integrează în VIS lista statelor membre care solicită ca autoritățile lor centrale să fie consultate de autoritățile centrale ale altor state membre în cursul examinării cererilor de vize uniforme depuse de resortisanții anumitor țări terțe sau de anumite categorii de astfel de resortisanți, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, precum și a resortisanților țărilor terțe în cauză. [AM 90]

(3)   Procedura prevăzută la alineatul (2) se aplică, de asemenea:

(a)

transmiterii de informații în temeiul articolului 25 alineatul (4) privind eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată, al articolului 24 alineatul (2) privind modificarea datelor prezentului regulament și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind notificările ex post; [AM 91]

(b)

tuturor celorlalte mesaje referitoare la cooperarea consulară care presupun transmiterea de date cu caracter personal înregistrate în VIS sau care au legătură cu aceasta, transmiterii de solicitări către autoritatea competentă în domeniul vizelor având ca obiect punerea la dispoziție a unor copii ale documentelor de călătorie în temeiul articolului 9 punctul 7 și a altor documente în sprijinul cererii, transmiterii de copii electronice ale acestor documente, precum și cererilor în temeiul articolului 9c și al articolului 38 alineatul (3). Autoritățile competente în domeniul vizelor trebuie să răspundă la orice astfel de cerere în termen de două zile lucrătoare.”[AM 92]

(16)

Articolul 17 se elimină.

(17)

Titlul capitolului III se înlocuiește cu următorul text:

„ACCESUL ALTOR AUTORITĂȚI LA DATELE PRIVIND VIZELE DE SCURTĂ ȘEDERE”

(18)

La articolul 18 alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile competente să efectueze verificări la frontierele la care se utilizează EES verifică amprentele digitale ale titularului de viză prin compararea cu amprentele digitale înregistrate în VIS. În cazul titularilor de viză ale căror amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea menționată la alineatul (1) se efectuează folosind datele alfanumerice prevăzute la alineatul (1) în combinație cu imaginea facială.”

(18a)

Articolul 18a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18a

Recuperarea datelor din VIS pentru a crea sau a actualiza în EES o fișă de intrare/ieșire sau o fișă privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză

Exclusiv în scopul creării sau al actualizării în EES a unei fișe de intrare/ieșire sau a unei fișe privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu articolele 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a recupera din VIS și a importa în EES datele stocate în VIS și menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și alineatul (2) literele (c)-(f) din respectivul regulament.” [AM 93]

(19)

Se introduce următorul articol 20a:

„Articolul 20a

Utilizarea datelor din VIS în scopul introducerii de semnalări SIS privind persoane dispărute sau persoane vulnerabile care trebuie împiedicate să călătorească și accesul ulterior la aceste date [AM 94]

(1)   Datele dactiloscopice și imaginile faciale stocate în VIS pot fi utilizate pentru introducerea unei semnalări privind persoane dispărute, copii expuși riscului de răpire sau persoane vulnerabile care trebuie să fie împiedicate să călătorească în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) … al Parlamentului European și al Consiliului (*12) [Regulamentul (UE) privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală]. În aceste cazuri, schimbul de date dactiloscopice și de imagini faciale se efectuează prin mijloace securizate în cadrul biroului SIRENE din statul membru care deține datele. [AM 95]

(2)   Dacă se obține un rezultat pozitiv în urma unei semnalări SIS prin utilizarea datelor dactiloscopice și a imaginilor faciale stocate în VIS astfel cum se menționează la alineatul (1), autoritățile pentru protecția copilului și autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în procedurile penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, precum și autoritățile lor coordonatoare, astfel cum se menționează la articolul 43 44 din Regulamentul (UE) … [COM(2016)0883 – SIS LE (cooperare polițienească)] , pot cere, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, accesul la datele înregistrate în VIS de la o autoritate care deține acest acces . Sunt aplicabile condițiile prevăzute de legislația Uniunii și legislația națională. Statele membre se asigură că datele sunt transmise în condiții de siguranță. [AM 96]

(*12)  Regulamentul (UE) .. al Parlamentului European și al Consiliului (JO L .., p. …).”"

(20)

La articolul 22, alineatul alineatele (1) și (2) se înlocuiește înlocuiesc cu următorul text:

„1.     Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003, să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul examinării cererilor de azil. În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a) și/sau literele (b)-(cc); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (aa). [AM 97]

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitantul de protecție internațională, autoritatea competentă în domeniul azilului este autorizată să consulte, exclusiv în scopul menționat la alineatul (1), următoarele date din dosarul solicitantului și din orice dosar de cerere conexat al solicitantului în temeiul articolului 8 alineatul (3):

(a)

numărul cererii;

(b)

datele din formularul sau formularele de cerere, menționate la articolul 9 punctele 4, 5 și 7;

(c)

fotografii imagini faciale ; [AM 98]

(d)

datele introduse în legătură cu orice viză eliberată, anulată, revocată sau a cărei durată de valabilitate este prelungită, prevăzute la articolele 10, 13 și 14;

(e)

datele menționate la articolul 9 punctele punctul 4 și 5, din dosarele de cerere conexate în temeiul articolului 8 alineatul (4).”[AM 99]

(21)

Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Perioada de păstrare a datelor stocate

(1)   Perioada de păstrare a dosarelor de cerere în VIS este de cel mult cinci ani, fără a se aduce atingere ștergerii datelor menționată la articolele 24 și 25, precum și ținerii evidenței menționată la articolul 34. [AM 100]

Perioada respectivă începe:

(a)

la data expirării vizei, a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, în cazul eliberării unei vize, a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere;

(b)

la noua dată de expirare a vizei sau a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, în cazul prelungirii unei vize sau a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere; [AM 101]

(c)

la data creării dosarului de cerere în VIS, în cazul retragerii, al închiderii sau al suspendării cererii;

(d)

la data deciziei autorității responsabile, în cazul refuzării, al anulării, al reducerii duratei de valabilitate, al retragerii sau al revocării unei vize, a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere, după caz.

(2)   La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), VIS șterge automat dosarul și conexiunea sau conexiunile stabilite cu acest dosar, menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatele alineatul (3) și (5).”[AM 102]

2a.     Prin derogare de la alineatul (1):

(a)

dosarele de cerere referitoare la un permis de ședere se șterg după o perioadă maximă de 10 ani;

(b)

dosarele de cerere referitoare la copiii cu vârsta mai mică de 12 ani se șterg la ieșirea copilului din spațiul Schengen. [AM 103]

2b.     Prin derogare de la alineatul (1), în scopul facilitării unei noi cereri, dosarul de cerere menționat poate fi stocat pentru o perioadă suplimentară de maximum trei ani de la încheierea perioadei de valabilitate a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere și numai în cazul în care, în urma unei cereri de aprobare, solicitantul își exprimă în mod liber și explicit consimțământul prin intermediul unei declarații semnate. Cererea de exprimare a consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de alte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă și utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679. În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, solicitantul poate, în orice moment, să își retragă consimțământul. În cazul în care solicitantul își retrage consimțământul, dosarul de cerere se șterge automat din VIS.

eu-LISA elaborează un instrument care să le permită solicitanților să își dea și să își retragă consimțământul.

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a defini mai în detaliu instrumentul care va fi utilizat de către solicitanți pentru a-și da și pentru a-și retrage consimțământul. [AM 104]

(22)

La articolul 24, alineatul alineatele (2) și (3) se înlocuiește înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   În cazul în care un stat membru deține dovezi care sugerează că datele prelucrate în VIS sunt eronate sau că prelucrarea lor în VIS contravine dispozițiilor prezentului regulament, acesta informează imediat statul membru responsabil. Mesajul respectiv se transmite în conformitate cu procedura de la articolul 16 alineatul (3).

Dacă datele eronate fac trimitere la conexiuni stabilite în temeiul articolului 8 alineatul (3) sau (4) și al articolului 22a alineatul (3), statul membru responsabil face verificările necesare și furnizează un răspuns în termen de 48 ore și, după caz, rectifică respectiva conexiune. În cazul în care nu se furnizează niciun răspuns în termenul stabilit, statul membru solicitant rectifică respectiva conexiune și informează statul membru responsabil prin intermediul VISMail cu privire la rectificarea efectuată.

(3)     Statul membru responsabil verifică, cât mai rapid posibil, datele respective și, dacă este nevoie, le corectează sau le șterge imediat.” [AM 105]

(23)

Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care, înainte de expirarea perioadei menționate la articolul 23 alineatul (1), un solicitant a dobândit cetățenia unui stat membru, dosarele de cerere, dosarele și conexiunile menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatul (3) cu privire la acesta sunt șterse din VIS fără întârziere de către statul membru care a creat dosarul (dosarele) de cerere și conexiunea în cauză.”; [AM 106 nu privește versiunea în limba română.]

(b)

la alineatul (2), cuvintele „infrastructura VIS” se înlocuiesc cu „VISMail”.

(23a)

Articolul 26 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„1.     eu-LISA este responsabilă de gestionarea operativă a VIS și a componentelor sale, astfel cum prevede articolul 2a. Aceasta garantează, în colaborare cu statele membre, că se utilizează, în permanență, cea mai performantă tehnologie existentă, supusă unei analize costuri-beneficii, pentru componentele respective. [AM 107]

2.     Gestionarea operațională a VIS cuprinde toate sarcinile necesare pentru a menține VIS în stare de funcționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și perfecționările tehnice necesare pentru a asigura funcționarea VIS la un nivel satisfăcător de calitate operațională, mai ales în ceea ce privește timpul de răspuns pentru efectuarea căutărilor în sistemul central al VIS de către oficiile consulare și autoritățile de frontieră. Acești timpi de răspuns trebuie să fie cât mai reduși posibil.” [AM 108]

(b)

alineatele (3)-(8) se elimină; [AM 109]

(24)

La articolul 26, se introduce următorul alineat (8a):

„(8a)   Eu-LISA este autorizată să utilizeze date cu caracter personal reale anonimizate din sistemul de producție al VIS în scopul testării în următoarele circumstanțe:

(a)

pentru diagnostic și reparații atunci când se constată defecțiuni ale sistemului central;

(b)

pentru testarea noilor tehnologii și tehnici relevante în vederea îmbunătățirii performanței sistemului central sau a transmiterii de date către acesta.

În astfel de cazuri, măsurile de securitate, controlul accesului și înregistrarea activităților în mediul de testare sunt identice cu cele utilizate pentru sistemul de producție al VIS. Datele cu caracter personal reale utilizate în scopuri de testare se anonimizează astfel încât persoana vizată să nu mai fie identificabilă.” [AM 110]

(c)

se adaugă următoarele alineate:

„9a.     În cazul în care eu-LISA cooperează cu contractanți externi pentru îndeplinirea oricărei sarcini în legătură cu VIS, agenția monitorizează îndeaproape activitățile contractorului pentru a asigura respectarea prezentului regulament, în special în ceea ce privește securitatea, confidențialitatea și protecția datelor.

9b.     Gestionarea operațională a sistemului central al VIS nu se încredințează societăților private și nici organizațiilor private.”; [AM 111]

(25)

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Localizarea geografică a Sistemului central de informații privind vizele

VIS central principal, care asigură executarea funcțiilor de supraveghere și gestionare tehnică, este situat la Strasbourg (Franța), iar un VIS central de rezervă, capabil să asigure toate funcționalitățile VIS central principal, este situat la Sankt Johann im Pongau (Austria).

Ambele unități pot fi utilizate simultan Eu-LISA pune în aplicare soluții tehnice pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă a VIS fie prin funcționarea activă simultană  sistemului central al VIS și a sistemului central de rezervă al VIS, cu condiția ca a doua unitate sistemul central de rezervă al VIS să își păstreze capacitatea de a asigura funcționarea acestuia VIS în cazul unei defecțiuni a sistemului central al VIS, fie prin duplicarea sistemului sau a componentelor acestuia .”[AM 112]

(26)

Articolul 29 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Responsabilitatea pentru utilizarea și calitatea datelor”;

(b)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

datele transmise VIS sunt exacte, actualizate și au un nivel adecvat de calitate și exhaustivitate.”;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

În acest scop, statele membre se asigură că personalul consular și personalul oricărui prestator extern de servicii cu care cooperează, în sensul articolului 43 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, beneficiază periodic de o formare privind calitatea datelor. [AM 113]

(c)

la alineatul (2) litera (a), cuvântul „VIS” se înlocuiește cu „VIS sau CIR” în cele două cazuri în care apare;

(d)

se introduc următoarele alineate :

„(2a)   Autoritatea de administrare, eu-Lisa, împreună cu Comisia, elaborează și menține , menține și actualizează în mod sistematic mecanisme automate de control al calității datelor și proceduri de verificare a calității datelor în VIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. Autoritatea de administrare eu-Lisa asigură faptul că se mențin niveluri adecvate ale personalului instruit în mod corespunzător cu scopul de a pune în aplicare inovațiile și actualizările tehnice necesare pentru funcționarea mecanismelor de control al calității datelor. eu-LISA prezintă periodic statelor membre și Comisiei un raport cu privire la controalele de calitate a datelor. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport periodic cu privire la problemele legate de calitatea datelor cu care se confruntă și la modalitatea în care sunt soluționate. [AM 114]

Acest mecanism, precum și procedurile și interpretarea respectării cerințelor privind calitatea datelor se stabilesc prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).

2b.     Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care arată dacă tehnologia necesară pentru a identifica persoanele pe baza imaginilor faciale este viabilă, disponibilă, gata pentru a fi utilizată și fiabilă.” [AM 115]

(da)

se adaugă următorul alineat:

„3a.     În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în VIS, fiecare stat membru desemnează autoritatea care trebuie considerată operator, în conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru informează Comisia în legătură cu această desemnare.”; [AM 116]

(27)

Se introduce următorul articol 29a:

„Articolul 29a

Norme specifice privind introducerea datelor

1.   Introducerea în VIS a datelor menționate la articolele 9, 22c și 22d face obiectul următoarelor condiții prealabile:

(a)

datele menționate la articolele 9, 22c și 22d și la articolul 6 alineatul (4) pot fi trimise introduse în VIS numai după efectuarea unei verificări a calității de către autoritățile naționale responsabile; [AM 117]

(b)

datele menționate la articolele 9, 22c și 22d și la articolul 6 alineatul (4) pot fi prelucrate de VIS numai după efectuarea unei verificări a calității de către VIS în temeiul alineatului (2).

2.   VIS efectuează verificări ale calității după cum urmează:

(a)

la crearea în VIS a dosarelor de cerere sau a dosarelor referitoare la resortisanți ai țărilor terțe se efectuează verificări ale calității cu privire la datele menționate la articolele 9, 22c și 22d; în cazul în care aceste verificări stabilesc că nu sunt îndeplinite criteriile de calitate stabilite, VIS notifică automat autoritatea sau autoritățile responsabile;

(b)

procedurile automate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) și la articolului 22b alineatul (2) pot fi declanșate de VIS doar în urma unei verificări a calității efectuată de acesta în temeiul prezentului articol; în cazul în care aceste verificări stabilesc că nu sunt îndeplinite criteriile de calitate stabilite, VIS notifică automat autoritatea sau autoritățile responsabile; [AM 118 nu privește versiunea în limba română.]

(c)

la crearea în VIS a dosarelor de cerere privind resortisanți ai țărilor terțe se efectuează verificări ale calității în ceea ce privește imaginile faciale și datele dactiloscopice, pentru a se asigura îndeplinirea standardelor minime de calitate a datelor care permit stabilirea de corespondențe biometrice; [AM 119 nu privește versiunea în limba romană.]

(d)

la stocarea în VIS a informațiilor privind autoritățile naționale desemnate se efectuează verificări ale calității datelor în temeiul articolului 6 alineatul (4).

3.   Se stabilesc standarde de calitate privind stocarea datelor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Specificațiile acestor standarde se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).”[AM 120 nu privește versiunea în limba romană.]

(28)

La articolul 31, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Fără a se aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679, datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b), (c), (k) și (m) și la articolul 9 alineatele (6) și (7) pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale enumerate în anexă, numai dacă acest lucru este necesar în cazuri individuale pentru a dovedi identitatea resortisanților țărilor terțe și numai în scopul returnării în conformitate cu Directiva 2008/115/CE sau al relocării în conformitate cu Regulamentul… [Regulamentul privind cadrul de relocare], cu condiția ca statul membru care a introdus datele în VIS să-și fi dat acordul.” [AM 121]

(28a)

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„2.     Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (aa), (b), (c), (cc), (k) și (m), alineatele (6) și (7) pot fi transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale menționate în anexa la prezentul regulament, dacă sunt necesare, în cazuri individuale, de către autoritățile de frontieră sau autoritățile responsabile în domeniul imigrației, pentru a dovedi identitatea resortisanților din țări terțe, în scopul unic al repatrierii, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, o decizie în care constată că țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;

(b)

au fost prezentate garanții adecvate, astfel cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679, de exemplu prin intermediul unui acord de readmisie care este în vigoare între Uniune sau un stat membru și țara terță în cauză; sau

(c)

se aplică articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679. [AM 122]

3.     Datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b) (c), (k) și (m), alineatele (6) și (7) pot fi transferate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

transferul datelor este realizat în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, în special dispozițiile privind protecția datelor, inclusiv capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, și cu acordurile de readmisie, precum și cu dreptul intern al statului membru care transferă datele;

(b)

statul membru care a introdus datele în VIS și-a dat acordul;

(c)

țara terță sau organizația internațională a fost de acord să prelucreze datele exclusiv în scopurile pentru care acestea au fost furnizate; și

(d)

a fost emisă o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE cu privire la resortisantul țării terțe în cauză, cu condiția ca aplicarea unei astfel de decizii de returnare să nu fie suspendată și să nu fi fost introdusă nicio cale de atac care poate conduce la suspendarea aplicării acesteia.”; [AM 123]

(b)

se adaugă următoarele alineate:

„3a.     Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale în temeiul alineatului (2) nu aduc atingere drepturilor solicitanților și ale beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.”;

3b.     Datele cu caracter personal obținute din VIS de un stat membru sau de Europol în scopul asigurării respectării legii nu se transferă și nici nu se pun la dispoziția unei țări terțe, unei organizații internaționale ori a unei entități private constituite pe teritoriul sau în afara Uniunii. Interdicția se aplică și atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele membre în temeiul Directivei (UE) 2016/680.”; [AM 124]

(28b)

La articolul 32, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următoarea literă:

„(ea)

a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor;”; [AM 125]

(b)

se introduc următoarele litere:

„(ja)

a asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la funcționarea normală;

(jb)

a asigura fiabilitatea, garantând că orice erori de funcționare a VIS sunt semnalate în mod adecvat și că sunt luate măsurile tehnice necesare pentru a garanta că datele cu caracter personal pot fi recuperate în cazul coruperii acestora din cauza unei funcționări defectuoase a VIS;”; [AM 126]

(28c)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 32a

Incidente de securitate

1.     Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității VIS sau care poate cauza daune sau pierderi ale datelor din VIS este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat datele în mod neautorizat sau în cazul în care au fost afectate sau este posibil să fi fost afectate disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.

2.     Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace și corespunzător.

3.     Fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu articolul 30 din Directiva (UE) 2016/680, statele membre, Europolul și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă notifică fără întârziere Comisiei, eu-LISA, autorității de supraveghere competente și Autorității Europene pentru Protecția Datelor orice incident de securitate. eu-LISA notifică fără întârziere Comisiei și Autorității Europene pentru Protecția Datelor orice incident de securitate care afectează sistemul central al VIS.

4.     Informațiile privind un incident de securitate care are sau poate să aibă un impact asupra funcționării VIS într-un stat membru sau, în cadrul eu-LISA, asupra disponibilității, a integrității și a confidențialității datelor introduse sau trimise de alte state membre se transmit tuturor statelor membre fără întârziere și se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor furnizat de eu-LISA.

5.     Statele membre și eu-LISA colaborează în cazul unui incident de securitate.

6.     Comisia raportează imediat incidentele grave Parlamentului European și Consiliului. Rapoartele respective se clasifică drept document EU RESTRICTED/RESTREINT UE, în conformitate cu normele de securitate aplicabile.

7.     În cazul în care un incident de securitate este cauzat de utilizarea abuzivă a datelor, statele membre, Europolul și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se asigură că sunt impuse sancțiuni, în conformitate cu articolul 36.”; [AM 127]

(28d)

Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 33

Răspunderea

1.     Fără a aduce atingere dreptului la despăgubiri și răspunderii din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și Regulamentul (UE) 2018/1726:

(a)

orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare a datelor cu caracter personal sau a oricărei alte acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament realizate de către un stat membru are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru respectiv;

(b)

orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a oricărei acțiuni realizate de către Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau eu-LISA care este incompatibilă cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul de a primi despăgubiri din partea agenției respective.

Respectivul stat membru, Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau eu-LISA pot fi exonerate de răspunderea care le revine în temeiul primului paragraf, integral sau parțial, dacă acestea dovedesc că fapta care a cauzat prejudiciul nu le este imputabilă.

2.     În cazul în care orice nerespectare, de către un stat membru, a obligațiilor care îi revin în virtutea prezentului regulament produce prejudicii sistemului central al VIS, statul membru respectiv este considerat răspunzător pentru prejudiciile aduse, cu excepția cazului și în măsura în care eu-LISA sau alt stat membru care participă la sistemul central al VIS nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni producerea prejudiciilor sau pentru a diminua întinderea lor.

3.     Acțiunile în despăgubire intentate împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt guvernate de dreptul național al statului membru respectiv. Acțiunile în despăgubire intentate împotriva operatorului, a Europol, a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau a eu-LISA pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) fac obiectul condițiilor prevăzute în tratate.”; [AM 128]

(29)

Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 34

Păstrarea evidențelor

(1)   Fiecare stat membru, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și autoritatea de administrare eu-LISA păstrează evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în VIS. Aceste evidențe indică scopul accesării menționate la articolul 6 alineatul (1), la articolul 20a alineatul (1), la articolul 22k alineatul (1) și la articolele 15-22 și 22 g-22j, data și ora, tipul datelor transmise astfel cum se menționează la articolele 9-14 și 22c-22f , tipul de date utilizate pentru interogare astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (2), la articolul 18, la articolul 19 alineatul (1), la articolul 20 alineatul (1), la articolul 21 alineatul (1), la articolul 22 alineatul (1) și la articolele 22 g, 22h, 22i, 22j, 45a și 45d, precum și denumirea autorității care a introdus sau a extras datele. În plus, fiecare stat membru păstrează evidențe privind personalul autorizat în mod corespunzător să introducă sau să extragă date. [AM 129]

(2)   Pentru operațiunile menționate la articolul 45b, se păstrează evidențe ale fiecărei operațiuni de prelucrare a datelor efectuată în cadrul VIS și EES în conformitate cu prezentul articol articolul respectiv și cu articolul 41 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES). În vederea operațiunilor menționate la articolul 17a, se ține evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul VIS și EES în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226. [AM 130]

(3)   Aceste evidențe pot fi utilizate numai pentru monitorizarea admisibilității prelucrării datelor din punctul de vedere al protecției acestora, precum și pentru garantarea securității datelor. Evidențele trebuie protejate, prin măsuri adecvate, împotriva oricărui acces neautorizat și șterse după o perioadă de un an de la expirarea perioadei de păstrare prevăzută la articolul 23 alineatul (1), în cazul în care nu sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate.”

(29a)

Articolul 35 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 35

Autocontrolul

Statele membre garantează că fiecare autoritate care are acces la datele VIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează cu autoritatea națională de supraveghere.”; [AM 131]

(29b)

Articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 36

Sancțiuni

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare sau prelucrare frauduloasă a datelor introduse în VIS, care contravine dispozițiilor prezentului regulament, se pedepsește prin sancțiuni, inclusiv sancțiuni de natură administrativă și/sau penală în conformitate cu legislația națională, care sunt efective, proporționale și disuasive.”; [AM 132]

(30)

Articolul 37 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se modiică după cum urmează:

(i)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statul Fără a aduce atingere dreptului la informare menționat la articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725, la articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 13 din Directiva (UE) 2016/680, statul membru responsabil pune la dispoziția solicitanților resortisanților țărilor terțe și a persoanelor menționate la articolul 9 alineatul (4) litera (f ), articolul 22c alineatul (2) litera (e) sau articolul 22d litera (e ) următoarele informații:”; [AM 133]

(ii)

litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

existența dreptului de acces la datele care le privesc și a dreptului de a solicita rectificarea datelor inexacte care le privesc sau ștergerea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi și datele de contact ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil de colectarea datelor menționate la articolul 41 alineatul (1), care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.” ; [AM 134]

(iii)

se adaugă următoarea literă:

„(fa)

faptul că VIS poate fi accesat de statele membre și de Europol în scopul aplicării legii.”; [AM 135]

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) se furnizează în mod clar, concis și cu precizie, în scris resortisantului unei țări terțe atunci când sunt colectate datele, fotografia imaginea facială și datele dactiloscopice, astfel cum se prevede la articolul 9 punctele 4, 5 și 6, la articolul 22c alineatul (2) și la articolul 22d literele (a)-(g), precum și, dacă este necesar, oral, utilizând o limbă și modalități pe care persoana vizată le înțelege sau este rezonabil de presupus că le înțelege. Copiii trebuie informați într-un mod adaptat vârstei lor, prin intermediul unor broșuri și/sau grafice informative și/sau demonstrații concepute special pentru a explica procedura de prelevare a amprentelor digitale.”; [AM 136]

(c)

la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care nu există astfel de formulare semnate de persoanele respective, informațiile sunt furnizate în conformitate cu dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.”

(31)

La articolul 38, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care solicitarea prevăzută la alineatul (2) nu este adresată statului membru responsabil, ci unui alt stat membru, autoritățile statului membru căruia i-a fost prezentată solicitarea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună.” [AM 137]

(31a)

Articolul 38 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 38

Dreptul de acces, dreptul la rectificarea, completarea și ștergerea datelor cu caracter personal și dreptul la restricționarea prelucrării

1.     Fără a aduce atingere dreptului la informare prevăzut la articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725, solicitanții sau titularii de vize de lungă ședere sau de permise de ședere ale căror date sunt stocate în VIS sunt informați, la momentul colectării datelor lor, cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 17-20 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acestora le sunt furnizate, în același timp, datele de contact ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

2.     Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 17-20 din Regulamentul (UE) 2018/1725] și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679, persoanele menționate la alineatul (1) au dreptul de a se adresa statului membru care a introdus datele lor în VIS. Statul membru care primește cererea examinează solicitarea și răspunde la aceasta cât mai rapid posibil, în termen de maximum 30 de zile. În cazul în care, ca răspuns la o cerere, se constată că datele stocate în VIS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil rectifică sau șterge datele respective în VIS în cel mai scurt timp și cel târziu în termen de 30 de zile de la primirea cererii, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) și alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care cererea este adresată unui alt stat membru decât cel responsabil, autoritățile statului membru căruia i-a fost transmisă cererea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună. Persoanele în cauză sunt informate de statul membru care a contactat autoritatea statului membru responsabil că solicitarea sa a fost transmisă, precum și cu privire la destinatarul acesteia și la procedura ulterioară.

3.     În cazul în care statul membru responsabil nu este de acord cu afirmația potrivit căreia datele înregistrate în VIS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, acesta adoptă fără întârziere o decizie administrativă în care îi explică în scris persoanei vizate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.

4.     Respectiva decizie furnizează, de asemenea, persoanei vizate informații care explică posibilitatea de a contesta decizia luată în privința cererii menționate la alineatul (2) și, dacă este cazul, informații cu privire la modalitatea de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente și cu privire la orice asistență de care poate beneficia, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere competente.

5.     Orice cerere înaintată în temeiul alineatului (2) conține informațiile necesare pentru a identifica persoana vizată. Aceste informații se utilizează exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatul (2).

6.     Statul membru responsabil ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste faptul că s-a depus o cerere de tipul celei menționate la alineatul (2) și modul în care aceasta a fost soluționată. Acesta pune documentul respectiv la dispoziția autorităților naționale de supraveghere competente în domeniul protecției datelor fără întârziere, în cel mult șapte zile de la luarea deciziei de a rectifica sau de a șterge datele menționate la alineatul (2) al doilea paragraf sau, respectiv, de la luarea deciziei menționate la alineatul (3).”; [AM 138]

(31b)

Articolul 39 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 39

Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor

1.     Autoritățile competente ale statelor membre colaborează în mod activ în vederea garantării drepturilor prevăzute la articolul 38.

2.     În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 asistă, la cerere, persoana vizată și îi oferă consiliere în exercitarea dreptului său de a obține rectificarea, completarea sau ștergerea datelor care o privesc sau de a restricționa prelucrarea acestor date în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Pentru realizarea obiectivelor menționate la primul paragraf, autoritatea de supraveghere a statului membru responsabil care a transmis datele cooperează cu autoritatea de supraveghere a statului membru căruia i s-a adresat cererea.”[AM 139]

(31c)

Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 40

Căi de atac

1.     Fără a aduce atingere articolelor 77 și 79 din Regulamentul (UE) 2016/679, în fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau la instanțele judecătorești competente ale statelor membre care au refuzat dreptul de acces sau dreptul de rectificare, completare sau ștergere a datelor care o privesc, prevăzut la articolul 38 din prezentul regulament. Dreptul de a introduce o astfel de acțiune sau de a depune o astfel de plângere se aplică, de asemenea, în cazurile în care cererile de acces, de rectificare, de completare sau de ștergere nu au primit răspuns în termenele prevăzute la articolul 38 sau nu au fost deloc prelucrate de către operatorul de date.

2.     Asistența acordată de autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1)din Regulamentul (UE) 2016/679 se menține pe întreaga durată a procedurii.”; [AM 140]

(31d)

Articolul 41 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 41

Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere

1.     Fiecare stat membru se asigură că autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către statul membru în cauză.

2.     Autoritatea sau autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 garantează că, cel puțin la fiecare trei ani, autoritățile naționale responsabile realizează un audit al operațiilor de prelucrare a datelor, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Rezultatele auditului pot fi luate în considerare în evaluările realizate în cadrul mecanismului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului. Autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 publică anual numărul solicitărilor de rectificare, completare sau ștergere a datelor sau al restricționărilor prelucrării datelor, acțiunile întreprinse ulterior și numărul rectificărilor, completărilor, ștergerilor și restricționărilor prelucrării efectuate în urma solicitărilor depuse de persoanele în cauză.

3.     Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament și are acces la consiliere din partea unor persoane cu suficiente cunoștințe în domeniul datelor biometrice.

4.     Fiecare stat membru pune la dispoziția autorității de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 toate informațiile solicitate de aceasta și, în special, îi furnizează informații despre activitățile realizate în conformitate cu responsabilitățile sale, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. Statele membre acordă autorității de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 accesul la evidențele lor și îi permit în orice moment accesul în toate localurile proprii care au legătură cu asigurarea interoperabilității.”; [AM 141]

(31e)

Articolul 42 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 42

Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

1.     Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA, ale Europolului și ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul prezentului regulament, precum și de asigurarea faptului că aceste activități se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și cu prezentul regulament.

2.     Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin la fiecare trei ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de eu-LISA, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, agenției eu-LISA, Comisiei și statelor membre. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea rapoartelor.

3.     Agenția eu-LISA pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, îi oferă Autorității Europene pentru Protecția Datelor accesul la toate documentele și la evidențele sale, menționate la articolele 22r, 34 și 45b, precum și în toate localurile proprii, în orice moment.”; [AM 142]

(32)

La articolul 43, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în ceea ce privește aspecte specifice care necesită o implicare la nivel național, în special dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau transferuri potențial ilegale efectuate prin canalele de comunicare ale componentelor de interoperabilitate sau în contextul întrebărilor adresate de una sau mai multe autorități naționale de supraveghere cu privire la punerea în aplicare și interpretarea prezentului regulament.

(2)   În cazurile menționate la alineatul (1), supravegherea coordonată este asigurată în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (UE) XXXX/2018 [Regulamentul (CE) nr. 45/2001 revizuit].” [AM 143]

(32a)

Articolul 43 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 43

Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

1.     Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor pentru a asigura o supraveghere coordonată a utilizării componentelor de interoperabilitate și a aplicării altor dispoziții ale prezentului regulament.

2.     Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în realizarea activităților de audit și a inspecțiilor, examinează dificultățile legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau a drepturilor persoanelor la care se referă datele respective, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la problemele posibile și asigură sensibilizarea în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.

3.     În sensul alineatului (2), autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc cel puțin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor. Costurile acestor reuniuni sunt suportate de Comitetul european pentru protecția datelor, care se ocupă și de organizarea lor. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei reuniuni. Alte metode de lucru sunt elaborate în comun, dacă este necesar.

4.     La fiecare doi ani, Comitetul european pentru protecția datelor trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Europol, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA un raport comun al activităților. Raportul respectiv include un capitol despre fiecare stat membru, elaborat de autoritatea de supraveghere a statului membru respectiv.” [AM 144]

(32b)

Articolul 44 se elimină; [AM 145]

(33)

La articolul 45 se adaugă următorele alineate:

„2a.     Măsurile necesare pentru dezvoltarea sistemului central al VIS, a interfeței naționale din fiecare stat membru și a infrastructurii de comunicații între sistemul central al VIS și interfețele naționale cu privire la următoarele aspecte sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (2):

(a)

conceperea arhitecturii fizice a sistemului, incluzând rețeaua sa de comunicații;

(b)

aspectele tehnice care au incidență asupra protecției datelor cu caracter personal;

(c)

aspectele tehnice care au incidențe financiare importante pentru bugetele statelor membre sau care au incidențe tehnice importante pentru sistemele naționale ale statelor membre;

(d)

dezvoltarea cerințelor în materie de securitate, inclusiv aspectele biometrice. [AM 146]

(3)   Specificațiile tehnice în ceea ce privește calitatea, rezoluția și utilizarea amprentelor digitale și a imaginii faciale pentru verificarea biometrică și identificarea în VIS sunt stabilite în acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).”

(34)

Se introduce următorul articol 45a:

„Articolul 45a

Utilizarea datelor în scopul elaborării de rapoarte și statistici

(1)   Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, al Comisiei, al eu-LISA și al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și statistici, datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală având în vedere că datele sunt complet anonime : [AM 147]

(a)

informații referitoare la statut;

(b)

autoritatea competentă, inclusiv sediul acesteia;

(c)

sexul, data anul nașterii și cetățenia actuală a solicitantului; [AM 148]

(d)

statul membru al primei intrări, numai pentru vizele de scurtă ședere;

(e)

data și locul cererii și ale deciziei referitoare la viză (eliberată sau refuzată);

(f)

tipul de document eliberat, și anume viză de tranzit aeroportuar, viză uniformă sau viză cu valabilitate teritorială limitată, viză de lungă ședere sau permis de ședere;

(g)

tipul documentului de călătorie și codul din trei litere al țării care l-a eliberat, numai pentru vizele de scurtă ședere;

(h)

motivele indicate în cazul deciziilor referitoare la document sau la cerere, numai pentru vizele de scurtă ședere; pentru vizele de lungă ședere și permisele de ședere, decizia referitoare la cerere (de eliberare a vizei sau de respingere a cererii și din ce motiv) de a refuza acordarea vizei de scurtă ședere, inclusiv referirile la orice rezultat pozitiv obținut în urma consultării sistemelor de informații ale Uniunii, a datelor Europol sau Interpol, a listei de supraveghere menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/1240 sau în urma aplicării criteriilor bazate pe indicatorii de risc specifici ; [AM 149]

(ha)

motivele indicate în cazul deciziilor de a refuza un document, inclusiv referirile la orice rezultat pozitiv obținut în urma consultării sistemelor de informații ale Uniunii, a datelor Europol sau Interpol, a listei de supraveghere menționate la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240 sau în urma aplicării criteriilor bazate pe indicatorii de risc specifici; [AM 150]

(i)

autoritatea competentă care a respins cererea, inclusiv sediul acesteia, și data respingerii, numai pentru vizele de scurtă ședere;

(j)

cazurile în care aceeași persoană a solicitat vize de scurtă ședere de la mai multe autorități responsabile în domeniul vizelor, cu menționarea autorităților responsabile în domeniul vizelor, a sediului acestora și a datelor la care cererile au fost respinse, numai pentru vizele de scurtă ședere;

(k)

pentru vizele de scurtă ședere, principalul sau principalele scopuri ale călătoriei; pentru vizele de lungă ședere și permisele de ședere, scopul cererii; [AM 151]

(l)

datele introduse în legătură cu orice document privind viza retras, anulat, revocat sau a cărui durată de valabilitate este prelungită, după caz; [AM 152]

(m)

după caz, data expirării vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere;

(n)

numărul de persoane exonerate de obligația de a se supune amprentării digitale în temeiul articolului 13 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;

(o)

cazurile în care datele menționate la articolul 9 punctul 6 nu au putut fi furnizate din motive de fapt, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua;

(p)

cazurile în care datele menționate la articolul 9 punctul 6 nu au fost solicitate din motive de drept, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua;

(q)

cazurile în care unei persoane care nu a putut furniza din motive de fapt datele menționate la articolul 9 punctul 6 i s-a refuzat viza, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua.

Personalul autorizat în mod corespunzător al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă are acces pentru a consulta datele menționate la primul paragraf în scopul realizării unor analize de risc și evaluări ale vulnerabilității, astfel cum se menționează la articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) 2016/1624.

(2)   În sensul alineatului (1) din prezentul articol, eu-LISA stochează datele menționate la alineatul respectiv în registrul central de raportare și statistici menționat la [articolul 39 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ].

(3)   Procedurile instituite de eu-LISA pentru a monitoriza funcționarea VIS menționate la articolul 50 alineatul (1) includ posibilitatea de a produce statistici periodice pentru asigurarea monitorizării respective.

(4)   În fiecare trimestru, eu-LISA compilează statistici bazate pe datele din VIS privind vizele de scurtă ședere, care indică, pentru fiecare loc în care a fost depusă o cerere de viză, în special:

(a)

totalul vizelor de tranzit aeroportuar solicitate, inclusiv vize de tranzit aeroportuar cu intrări multiple;

(b)

totalul vizelor eliberate, inclusiv vize A multiple;

(c)

totalul vizelor multiple eliberate;

(d)

totalul vizelor neeliberate, inclusiv vize A multiple;

(e)

totalul vizelor uniforme solicitate, inclusiv vize uniforme cu intrări multiple;

(f)

totalul vizelor eliberate, inclusiv vize cu intrări multiple;

(g)

totalul vizelor cu intrări multiple eliberate, defalcat în funcție de durata de valabilitate (sub 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani);

(h)

totalul vizelor uniforme neeliberate, inclusiv vize cu intrări multiple;

(i)

totalul vizelor cu valabilitate teritorială limitată eliberate.

Statisticile zilnice sunt stocate în registrul central de raportare și statistici.

(5)   În fiecare trimestru, eu-LISA compilează statistici bazate pe datele din VIS privind vizele de lungă ședere și permisele de ședere, care indică, pentru fiecare loc, în special:

(a)

totalul vizelor de lungă ședere solicitate, eliberate, refuzate, prelungite sau retrase;

(b)

totalul permiselor de ședere solicitate, eliberate, refuzate, prelungite sau retrase.

(6)   La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate sub formă de statistici trimestriale într-un raport anual pentru anul respectiv. Statisticile conțin o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru. Raportul este publicat și transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și autorităților naționale de supraveghere. [AM 153]

(7)   La cererea Comisiei, eu-LISA îi furnizează acesteia statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor sau a politicii în domeniul migrației, inclusiv privind aspecte legate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1053/2013.”

(35)

Se introduc următoarele articole 45b, 45c, 45d și 45e:

„Articolul 45b

Accesul operatorilor de transport la date în scopul verificării

(1)   În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport aerian și maritim, precum și operatorii de transport internațional care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul lansează o interogare în VIS pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe titulari ai unei vize de scurtă ședere, ai unei vize de lungă ședere sau ai unui permis de ședere sunt în posesia unei vize de ședere de scurtă ședere valabile, a unei vize de lungă ședere valabile sau a unui permis de ședere valabil, după caz. În acest scop, în ceea ce privește vizele de scurtă ședere, operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 9 punctul 4 literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament sau la articolul 22c literele (a), (b) și (c), după caz cazul în care pasagerilor nu le este permis accesul în mijlocul de transport ca urmare a efectuării unei căutări în VIS, transportatorii informează pasagerii cu privire la această situație și la mijloacele prin care aceștia își pot exercita drepturile de acces, de rectificare și de ștergere a datelor lor cu caracter personal înregistrate în VIS . [AM 154]

(2)   În scopul punerii în aplicare a alineatului (1) sau pentru a soluționa orice eventual litigiu care rezultă din aplicarea acestuia, eu-LISA păstrează evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate de operatorii de transport în cadrul portalului pentru operatorii de transport. Aceste evidențe indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru interogare, datele transmise de portalul pentru operatorii de transport și numele operatorului de transport în cauză.

Evidențele sunt păstrate pentru o perioadă de doi ani. Evidențele sunt protejate prin măsuri adecvate împotriva accesului neautorizat.

(3)   Accesul în condiții de siguranță la portalul pentru operatorii de transport menționat la articolul 1 alineatul (2 a ) litera (h), din Decizia 2004/512/CE, astfel cum a fost modificată prin prezentul regulament, le inclusiv posibilitatea de  utiliza soluții tehnice mobile , permite operatorilor de transport să efectueze interogările menționate la alineatul (1) înainte de îmbarcarea unui pasager. În acest scop, operatorul de transport lansează interogarea pentru a fi autorizat să consulte VIS utilizând datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie. Operatorul de transport introduce datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie și indică statul membru de intrare. Prin derogare, în cazul tranzitului aeroportuar, operatorul de transport nu este obligat să verifice dacă resortisantul țării terțe deține o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere valabil(ă), după caz. [AM 155]

(4)   Răspunsul transmis de VIS indică dacă persoana în cauză are sau nu o viză valabilă de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere valabil(ă), după caz , furnizând operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). În cazul în care a fost eliberată o viză de scurtă durată cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, răspunsul oferit de VIS ține seama de statul membru (statele membre) pentru care viza este valabilă, precum și de statul membru de intrare indicat de operatorul de transport. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Răspunsul de tip «OK/NOT OK» nu poate fi considerat drept o decizie de autorizare sau de refuzare a intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399. Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă norme detaliate referitoare la condițiile de operare a portalului pentru operatorii de transport, precum și referitoare la protecția datelor și la normele de securitate aplicabile. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2). [AM 156]

(5)   Se instituie un sistem de autentificare, destinat exclusiv operatorilor de transport, astfel încât la portalul pentru operatorii de transport să poată avea acces, în scopurile prevăzute la alineatul (2), membrii autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de transport. Atunci când se înființează sistemul de autentificare, se au în vedere gestionarea riscurilor pentru securitatea informațiilor, precum și principiul asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit a datelor. Sistemul de autentificare se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2). [AM 157]

5a.     Portalul pentru operatorii de transport utilizează o bază de date separată care poate fi doar citită, actualizată zilnic prin extragerea unidirecțională a subsetului minim necesar de date stocate în VIS. eu-LISA este responsabilă de securitatea portalului pentru operatorii de transport, de securitatea datelor cu caracter personal pe care le conține și de procesul de extragere a datelor cu caracter personal către baza de date separată care poate fi doar citită. [AM 158]

5b.     Operatorii de transport menționați la alineatul (1) din prezentul articol sunt supuși sancțiunilor prevăzute în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (denumită în continuare «Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen») și cu articolul 4 din Directiva 2001/51/CE a Consiliului, în cazul în care transportă resortisanți ai țărilor terțe care, deși sunt supuși obligației de a deține viză, nu dețin o viză valabilă. [AM 159]

5c.     În cazul în care resortisanților țărilor terțe li se refuză intrarea, orice operator de transport care i-a transportat la frontierele externe pe cale aeriană, maritimă sau terestră are obligația de a-și asuma de îndată din nou responsabilitatea pentru aceștia. La solicitarea autorităților de frontieră, operatorii de transport sunt obligați să returneze resortisanții țărilor terțe fie către țara terță din care au fost transportați, fie către țara terță care a eliberat documentul de călătorie cu care au efectuat călătoria, fie către orice altă țară terță în care există certitudinea admisiei. [AM 160]

5d.     Prin derogare de la alineatul (1), pentru operatorii de transport care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, în primii trei ani de la data la care începe să se aplice prezentul regulament, verificarea menționată la alineatul (1) este opțională, iar dispozițiile menționate la alineatul (5b) nu li se aplică. [AM 161]

Articolul 45c

Procedurile alternative în cazul imposibilității tehnice de accesare a datelor de către operatorii de transport

(1)   În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze interogarea menționată la articolul 45b alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a unei părți a VIS , operatorii sau din alte motive care nu se află sub controlul operatorilor de transport, aceștia sunt scutiți de obligația de a verifica deținerea unei vize valabile sau a unui document de călătorie valabil prin utilizarea portalului pentru operatorii de transport. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de autoritatea de administrare eu-LISA , aceasta o notifică operatorilor de transport. Aceasta notifică, de asemenea, operatorilor de transport remedierea defecțiunii. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de operatorii de transport, aceștia o pot notifica autorității de administrare agenției eu-LISA . [AM 162]

1a.     Sancțiunile menționate la articolul 45b alineatul (5b) nu se impun operatorilor de transport în cazurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. [AM 163]

1b.     Dacă din alte motive decât o defecțiune a unei părți a VIS, un operator de transport se află în imposibilitatea, din punct de vedere tehnic, de a efectua interogarea menționată la articolul 45b alineatul (1) o perioadă de timp mai îndelungată, acesta informează eu-LISA. [AM 164]

(2)   Detaliile procedurilor alternative se stabilesc într-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).

Articolul 45d

Accesul la datele din VIS al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă

(1)   În vederea exercitării sarcinilor și competențelor în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (*13) și în plus față de accesul prevăzut la articolul 40 alineatul (8) din respectivul regulament, membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, precum și ai echipelor de personal implicat în operațiuni legate de returnare, au dreptul de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în VIS, în limitele mandatului lor. [AM 165]

(2)   Pentru a se asigura accesul menționat la alineatul (1), Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă desemnează o unitate specializată, formată din funcționari împuterniciți în mod corespunzător din cadrul Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, să îndeplinească funcția de punct central de acces. Punctul central de acces verifică îndeplinirea condițiilor de solicitare a accesului la VIS prevăzute la articolul 45e.

Articolul 45e

Condițiile și procedura de acces la datele din VIS al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă

(1)   În vederea accesului menționat la articolul 45d alineatul (1), o echipă europeană de poliție de frontieră și gardă de coastă poate transmite punctului central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european menționat la articolul 45d alineatul (2) o solicitare de consultare a tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. Solicitarea trebuie să facă trimitere la planul operativ al statului membru respectiv privind verificările la frontieră, și supravegherea frontierelor și/sau returnarea pe care se bazează cererea. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatul (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului central de acces prelucrează solicitările. Datele VIS accesate sunt transmise echipei în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor. [AM 166]

(2)   În vederea acordării accesului se aplică următoarele condiții:

a)

statul membru gazdă autorizează membrii echipei să consulte VIS pentru îndeplinirea obiectivelor operative specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, și supravegherea frontierelor și returnare și [AM 167]

b)

consultarea VIS este necesară pentru efectuarea sarcinilor specifice încredințate echipei de statul membru gazdă.

(3)   În conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor, precum și echipele de personal implicat în sarcini legate de returnare pot acționa doar ca răspuns la informațiile obținute din VIS, pe baza instrucțiunilor agenților de poliție de frontieră sau ale personalului implicat în sarcini legate de returnare din statul membru gazdă în care își desfășoară activitatea și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său. [AM 168]

(4)   Dacă există îndoieli sau dacă verificarea identității titularului unei vize, al unei vize de lungă ședere sau al unui permis de ședere eșuează, membrul echipei europene de poliție de frontieră și gardă de coastă direcționează persoana către un polițist de frontieră al statului membru gazdă.

(5)   Consultarea datelor din VIS de către membrii echipelor se desfășoară după cum urmează:

a)

atunci când îndeplinesc sarcini legate de verificările la frontieră în temeiul Regulamentului (UE) 2016/399, membrii echipelor au acces la datele din VIS în scopul verificării la punctele de trecere a frontierelor externe, în conformitate cu articolul 18 sau articolul 22 g din prezentul regulament, după caz;

b)

atunci când verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre, membrii echipelor au acces la datele din VIS în scopul verificării pe teritoriu a resortisanților țărilor terțe în conformitate cu articolele 19 sau 22h din prezentul regulament, după caz;

c)

atunci când identifică o persoană care este posibil să nu îndeplinească sau să nu mai îndeplinească condițiile de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre, membrii echipelor au acces la datele din VIS în scopul identificării, în conformitate cu articolul 20 din prezentul regulament.

(6)   Dacă accesarea și căutarea indică existența unui rezultat pozitiv în VIS, statul membru gazdă este informat cu privire la acest lucru.

(7)   Toate evidențele operațiunilor de prelucrare a datelor în VIS de către un membru al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau al echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sunt gestionate de autoritatea de administrare, în conformitate cu dispozițiile articolului 34. [AM 169]

(8)   Fiecare accesare a datelor și fiecare căutare în acestea efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se înregistrează în conformitate cu dispozițiile articolului 34 și fiecare utilizare de către Agenția Europeană echipele Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a datelor pe care le-a accesat se înregistrează. [AM 170]

(9)   Cu excepția cazurilor în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor în scopul aplicării Regulamentului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), nicio Nicio parte a VIS nu se conectează la un sistem informatic pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau în cadrul acesteia și nici nu se transferă către un astfel de sistem datele din VIS la care are acces Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Nicio parte a VIS nu se descarcă. Evidențele accesului și ale căutărilor nu se consideră ca reprezentând o descărcare sau o copiere a datelor din VIS. [AM 171]

(10)   Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă adoptă și aplică măsuri de asigurare a securității datelor astfel cum se prevede la articolul 32.”

(*13)  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1)."

(35a)

Articolele 46, 47 și 48 se elimină; [AM 172, 173 și 174]

(35b)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 48a

Exercitarea delegării de competențe

1.     Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.     Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 9cb și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3.     Delegarea de competențe menționată la articolele 9cb și 23 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.     Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

5.     De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.     Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 9cb și 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”; [AM 175]

(36)

Articolul 49 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 49

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (*14).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(*14)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”"

(37)

Se introduce următorul articol 49a:

„Articolul 49a

Grupul consultativ

Agenția eu-LISA instituie un grup consultativ care îi furnizează cunoștințe de specialitate referitoare la VIS, în special în contextul pregătirii programului său anual de lucru și a raportului său anual de activitate.”

(38)

Articolul 50 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 50

Monitorizare și evaluare Monitorizarea și evaluarea impactului asupra drepturilor fundamentale [AM 176]

(1)   Autoritatea de administrare eu-LISA garantează că sunt stabilite proceduri pentru a controla funcționarea VIS prin raportarea la obiective în funcție de rezultate, eficiența costurilor, siguranța și calitatea serviciului , precum și pentru a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la nediscriminare, drepturile copilului și dreptul la o cale de atac eficientă . [AM 177]

(2)   În vederea întreținerii tehnice, autoritatea de administrare eu-LISA are acces la informațiile necesare legate de operațiile de prelucrare efectuate în VIS. [AM 178]

(3)   O dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea și costurile acestuia. Raportul include o imagine de ansamblu a evoluției actuale a proiectului și a costurilor aferente, o evaluare a impactului financiar, precum și informații cu privire la orice problemă tehnică și risc care ar putea afecta costurile globale ale sistemului. [AM 179]

3a.     În cazul unor întârzieri în procesul de dezvoltare, eu-LISA informează Parlamentul European și Consiliul cât mai curând posibil cu privire la motivele întârzierilor, precum și cu privire la implicațiile financiare și temporale ale acestora. [AM 180]

(4)   Respectând dispozițiile din legislația națională referitoare la publicarea informațiilor sensibile, fiecare stat membru și Europol întocmesc rapoarte anuale cu privire la eficacitatea accesului la datele din VIS în scopul asigurării respectării legii, care conțin informații și statistici privind:

(a)

scopul exact al consultării, inclusiv tipul infracțiunii de terorism sau al infracțiunii grave și accesările unor date privind copii cu vârsta sub 12 ani ; [AM 181]

(b)

motivele rezonabile invocate pentru a justifica suspiciunea că suspectul, autorul sau victima fac obiectul prezentului regulament;

(c)

numărul solicitărilor de acces la VIS în scopul asigurării respectării legii;

(ca)

numărul și tipul de cazuri în care s-a recurs la procedurile de urgență menționate la articolul 22m alineatul (2), inclusiv cazurile în care urgența respectivă nu a fost acceptată în urma verificării ex-post efectuate de punctul central de acces; [AM 182]

(d)

numărul și tipul de cazuri finalizate cu identificări reușite.

(da)

statistici privind traficul de copii, inclusiv cazurile de identificări reușite. [AM 183]

Rapoartele anuale ale statelor membre și ale Europol se transmit Comisiei până la data de 30 iunie a anului următor. Comisia compilează rapoartele anuale și le integrează într-un raport global, pe care îl publică până la data de 30 decembrie a aceluiași an. [AM 184]

(5)   O dată la patru doi ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate și costurile suportate , determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile și impactul său asupra drepturilor fundamentale , examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS și securitatea VIS, utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31 și orice implicații pentru viitoarele operațiuni. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului. [AM 185]

(6)   Statele membre transmit autorității de administrare și Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute la alineatele (3), (4) și (5).

(7)   Autoritatea de administrare furnizează Comisiei informațiile necesare pentru a realiza evaluările generale menționate la alineatul (5).”;

(39)

Titlul anexei 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Lista organizațiilor internaționale menționate la articolul 31 alineatul (1)”. [AM 186]

(40)

După articolul 22 se introduc următoarele capitole IIIa și IIIb:

CAPITOLUL IIIa

INTRODUCEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PRIVIND VIZELE DE LUNGĂ ȘEDERE ȘI PERMISELE DE ȘEDERE

Articolul 22a

Procedurile de introducere a datelor în urma unei decizii cu privire la o cerere de viză de lungă ședere sau de permis de ședere

(1)   În urma unei decizii cu privire la o cerere de viză de lungă ședere sau de permis de ședere, autoritatea care a emis decizia respectivă creează fără întârziere dosarul individual, prin introducerea în VIS a datelor menționate la articolul 22c sau la articolul 22d.

1a.     Autoritatea competentă responsabilă pentru adoptarea unei decizii creează un dosar individual înainte de a o adopta. [AM 187]

(2)   La crearea dosarului individual, VIS lansează automat interogarea în temeiul articolului 22b.

(3)   Dacă titularul a depus cererea ca parte a unui grup sau împreună cu un membru al familiei, autoritatea creează un dosar individual pentru fiecare persoană din grup și conexează dosarele persoanelor care au depus cererea împreună și cărora li s-a eliberat o viză de lungă ședere sau un permis de ședere. Cererile părinților sau tutorilor legali nu sunt separate de cererile copiilor lor. [AM 188]

(4)   Atunci când în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională nu este solicitată furnizarea anumitor date sau când acestea nu pot fi furnizate din motive de fapt, câmpul sau câmpurile respective se marchează cu „nu este cazul”. În cazul amprentelor digitale, sistemul permite diferențierea cazurilor în care furnizarea amprentelor nu este solicitată în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională de cazurile în care amprentele digitale nu pot fi furnizate din motive de fapt.

Articolul 22b

Interogările în alte sisteme

(1)   Exclusiv în scopul de a evalua dacă persoana ar putea reprezenta o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea internă sau sănătatea publică din statele membre, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, dosarele sunt prelucrate automat de VIS pentru a se identifica rezultate pozitive. VIS examinează fiecare dosar în mod individual. [AM 189]

(2)   De fiecare dată când este creat un dosar individual în urma eliberării sau al refuzului acordării unei vize temeiul articolului 22c în legătură cu o viză de lungă ședere sau a unui un permis de ședere în temeiul articolului 22d, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) [din Regulamentul din [Regulamentul privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ] pentru a compara datele relevante menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b), (c), (f) și (g) din prezentul regulament. VIS verifică: cu datele relevante existente în VIS, în Sistemul de informații Schengen (SIS), în sistemul de intrare/ieșire (EES), în sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), inclusiv în lista de supraveghere menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/XX în scopul instituirii unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile, [în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave], în datele Europol, în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol).

(a)

dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS ca fiind pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;

(b)

dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în baza de date SLTD ca fiind pierdut, furat sau anulat;

(c)

dacă solicitantul este subiectul unei alerte introduse în SIS privind refuzul intrării și interdicția de ședere;

(d)

dacă solicitantul este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

(e)

dacă solicitantul și documentul de călătorie corespund unei autorizații de călătorie refuzate, revocate sau anulate în sistemul central al ETIAS;

(f)

dacă solicitantul și documentul de călătorie se află pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240;

(g)

dacă datele privind solicitantul sunt deja înregistrate în VIS pentru aceeași persoană;

(h)

dacă datele furnizate în cerere privind documentul de călătorie corespund unei alte cereri de viză de lungă ședere sau de permis de ședere asociate cu date de identitate diferite;

(i)

dacă în prezent solicitantul figurează în EES ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată;

(j)

dacă în EES este înregistrat faptul că solicitantului i s-a refuzat intrarea;

(k)

dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de scurtă ședere înregistrate în VIS;

(l)

dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere înregistrate în VIS;

(m)

dacă date specifice privind identitatea solicitantului sunt înregistrate în datele Europol;

(n)

în cazurile în care solicitantul este minor, dacă autoritatea părintească sau tutorele legal al acestuia:

(i)

este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

(ii)

este subiectul unei alerte privind refuzul intrării și interdicția de ședere introduse în SIS;

(iii)

este titularul unui document de călătorie care figurează pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

Dispozițiile prezentului alineat nu trebuie să împiedice, sub niciun motiv, depunerea unei cereri de azil. În cazul în care cererea de viză este depusă de o victimă a unor infracțiuni precum violența domestică sau traficul de persoane, săvârșite cu violență de susținătorul financiar, dosarul din VIS trebuie să fie separat de cel al susținătorului financiar, pentru a proteja victima de alte pericole.

Pentru a evita riscul unor rezultate false pozitive, orice interogare referitoare la copii cu vârsta sub 14 ani sau la persoane cu vârsta peste 75 de ani efectuată cu elemente de identificare biometrice colectate cu mai mult de cinci ani înainte de realizarea concordanței și care nu confirmă identitatea resortisantului țării terțe face obiectul unei verificări manuale obligatorii efectuate de experți în date biometrice. [AM 190]

(3)   VIS adaugă la dosarul individual o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatelor (2) și (5). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și consemnează acest lucru în dosarul individual. Nu se înregistrează alte informații în afară de trimiterea la un rezultat pozitiv și de emitentul datelor. [AM 191]

3a.     Atunci când se interoghează SLTD, datele folosite de utilizatorul portalului european de căutare (ESP) pentru a lansa interogarea nu sunt partajate cu titularii datelor Interpol. [AM 192]

(4)   În sensul articolului 2 alineatul (2) litera (f), în privința unei vize de lungă ședere eliberate sau a cărei durată a fost prelungită, interogările efectuate în temeiul alineatului (2) din prezentul articol compară datele relevante menționate la articolul 22c alineatul (2) cu datele existente în SIS pentru a stabili dacă titularul face obiectul uneia dintre următoarele semnalări: [AM 193 nu privește versiunea în limba română.]

(a)

o semnalare privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării;

(b)

o semnalare privind persoane dispărute;

(c)

o semnalare privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;

(d)

o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete , unor controale specifice sau unor controale specifice verificări prin interviu . [AM 194]

În cazul în care compararea menționată la prezentul alineat generează unul sau mai multe rezultate pozitive, VIS transmite o notificare automată autorității centrale a statului membru care a lansat căutarea, pentru ca aceasta să ia măsurile subsecvente adecvate. Articolul 9a alineatele (5a), (5b), (5c), (5d) și articolele 9c, 9ca, 9cb se aplică mutatis mutandis, sub rezerva următoarelor dispoziții specifice. [AM 195]

(5)   În ceea ce privește consultarea datelor din EES, din ETIAS și din VIS în temeiul alineatului (2), rezultatele pozitive se limitează la indicarea refuzurilor de a acorda o autorizație de călătorie, de intrare sau o viză care s-au bazat pe motive de securitate.

(6)   Dacă eliberarea sau prelungirea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere este efectuată de o autoritate consulară a unui stat membru, se aplică articolul 9a. [AM 196]

(7)   Dacă permisul de ședere este eliberat sau prelungit sau o viză de lungă ședere este prelungită de o autoritate pe teritoriul unui stat membru, se aplică următoarele cerințe:

(a)

autoritatea respectivă verifică dacă datele înregistrate în dosarul individual corespund cu datele existente în VIS sau în unul dintre sistemele de informații/bazele de date ale UE consultate, cu datele Europol sau cu informațiile din bazele de date ale Interpol prevăzute la alineatul (2);

(b)

dacă rezultatul pozitiv în temeiul alineatului (2) se referă la datele Europol, unitatea națională a Europol este informată în vederea măsurilor subsecvente;

(c)

dacă datele nu corespund și nu s-a obținut niciun alt rezultat pozitiv în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul alineatelor (2) și (3), autoritatea șterge rezultatul fals pozitiv din dosarul de cerere;

(d)

dacă datele corespund sau dacă rămân îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, autoritatea ia măsuri cu privire la datele care au declanșat rezultatul pozitiv în temeiul alineatului (4), în conformitate cu procedurile, condițiile și criteriile prevăzute de legislația UE și de legislația națională. [AM 197]

Articolul 22c

Dosarul individual care trebuie creat pentru o viză de lungă ședere eliberată sau un permis de ședere eliberat

Dosarul individual creat în temeiul articolului 22a alineatul (1) cuprinde următoarele date:

(1)

autoritatea care a eliberat documentul, inclusiv sediul acesteia;

(2)

următoarele date privind titularul:

(a)

numele de familie; prenumele; data anul nașterii; cetățenia sau cetățeniile actuale; sexul; data, locul și țara nașterii; [AM 198]

(b)

tipul și numărul documentului de călătorie și codul din trei litere al țării care a eliberat documentul de călătorie;

(c)

data expirării perioadei de valabilitate a documentului de călătorie;

(cc)

autoritatea care a eliberat documentul de călătorie;

(d)

în cazul minorilor, numele și prenumele autorității părintești sau ale tutorelui legal al titularului;

(e)

numele, prenumele și adresa persoanei fizice sau denumirea și adresa angajatorului sau a oricărei alte organizații pe care s-a întemeiat cererea;

(f)

imaginea facială a titularului, prelevată în timp real dacă este posibil; [AM 199]

(g)

două amprente digitale ale titularului, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii și cu legislația națională relevantă;

(3)

următoarele date privind viza de lungă ședere eliberată sau permisul de ședere eliberat:

(a)

informații referitoare la statut, care indică faptul că s-a eliberat o viză de lungă ședere sau un permis de ședere;

(b)

locul și data deciziei de eliberare a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere;

(c)

tipul de document eliberat (viză de lungă ședere sau permis de ședere);

(d)

numărul vizei de lungă ședere eliberate sau al permisului de ședere eliberat;

(e)

data expirării vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere.

Articolul 22d

Dosarul individual care trebuie creat în anumite cazuri de refuz al acordării unei vizei de lungă ședere sau a unui permis de ședere

În cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză de lungă ședere sau un permis de ședere deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, sau siguranța internă sau pentru sănătatea publică sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate, autoritatea care a refuzat acordarea creează fără întârziere un dosar individual care conține următoarele date: [AM 200]

a.

numele de familie, numele de familie la naștere (numele de familie deținute anterior); prenumele; sexul; data, locul și țara nașterii;

b.

cetățenia actuală și cetățenia la naștere;

c.

tipul și numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat și data eliberării și a expirării acestuia;

d.

în cazul minorilor, numele și prenumele autorității părintești sau ale tutorelui legal al solicitantului;

e.

numele, prenumele și adresa persoanei fizice pe care se întemeiază cererea; [AM 201 nu privește versiunea în limba română.]

f.

imaginea facială a solicitantului, prelevată în timp real dacă este posibil; [AM 202]

g.

două amprente digitale ale solicitantului, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii și cu legislația națională relevantă;

h.

informații care să indice faptul că viza de lungă ședere sau permisul de ședere a fost refuzat deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, pentru siguranța publică sau pentru sănătatea siguranța publică sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate; [AM 203]

i.

autoritatea care a refuzat viza de lungă ședere sau permisul de ședere, inclusiv sediul acesteia;

j.

locul și data deciziei de refuzare a vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere.

Articolul 22e

Date care trebuie adăugate în cazul unei vize de lungă ședere retrase sau a unui permis de ședere retras

(1)   În cazul în care s-a luat decizia de a retrage un permis de ședere sau o viză de lungă ședere sau de a reduce durata de valabilitate a unei vize de lungă ședere, autoritatea care a luat această decizie adaugă următoarele date la dosarul individual:

(a)

informații referitoare la statut, care indică faptul că viza de lungă ședere a fost retrasă sau permisul de ședere a fost retras sau, în cazul unei vize de lungă ședere, că perioada de valabilitate a acesteia a fost redusă;

(b)

autoritatea care a retras viza de lungă ședere sau permisul de ședere sau care a redus perioada de valabilitate a vizei de lungă ședere, inclusiv sediul acesteia;

(c)

locul și data deciziei;

(d)

noua dată la care expiră viza de lungă ședere, dacă este cazul;

(e)

numărul autocolantului de viză, dacă perioada este redusă prin aplicarea unui autocolant de viză nou.

(2)   Dosarul individual indică, de asemenea, motivul sau motivele retragerii vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere sau ale reducerii perioadei de valabilitate a vizei de lungă ședere, în conformitate cu articolul 22d litera (h).

Articolul 22f

Date care trebuie adăugate în cazul prelungirii unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere

În cazul în care s-a luat decizia de a prelungi un permis de ședere sau o viză de lungă ședere, autoritatea care a efectuat prelungirea adaugă următoarele date la dosarul individual:

(a)

informații referitoare la statut, care indică faptul că valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere a fost prelungită;

(b)

autoritatea care a prelungit viza de lungă ședere sau permisul de ședere, inclusiv sediul acesteia;

(c)

locul și data deciziei;

(d)

în cazul unei vize de lungă ședere, numărul autocolantului de viză, dacă viza se prelungește prin aplicarea unui nou autocolant;

(e)

data la care expiră prelungirea perioadei.

Articolul 22 g

Accesul la date în scopul verificării vizelor de lungă ședere și a permiselor de ședere la punctele de trecere a frontierelor externe

(1)   Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului documentului și/sau autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere și dacă persoana nu este considerată a fi o amenințare pentru ordinea publică, sau securitatea internă sau sănătatea publică a statelor membre, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, autoritățile competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu regulamentul respectiv sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul documentului în combinație cu una sau mai multe dintre informațiile menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament. [AM 204]

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la titularul documentului, autoritatea competentă responsabilă pentru controlul la frontieră este autorizată să consulte următoarele date din dosarul individual, exclusiv în scopul menționat la alineatul (1):

(a)

informații referitoare la statutul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere, care indică dacă acesta (aceasta) a fost eliberat(ă), retras(ă) sau prelungit(ă);

(b)

datele menționate la articolul 22c alineatul (3) literele (c), (d) și (e);

(c)

după caz, datele menționate la articolul 22e alineatul (1) literele (d) și (e);

(d)

după caz, datele menționate la articolul 22f literele (d) și (e);

(e)

fotografii imagini faciale , astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f). [AM 205]

Articolul 22h

Accesul la date în scopul verificării pe teritoriul statelor membre

(1)   Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului și autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere sau pentru a verifica dacă persoana în cauză nu reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă sau sănătatea publică a statelor membre, autoritățile competente pentru efectuarea de controale pe teritoriul statelor membre cu privire la îndeplinirea condițiilor de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre și, după caz, autoritățile de poliție, sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere în combinație cu una sau mai multe din datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c). [AM 206]

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la titular, autoritatea competentă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul individual, precum și, după caz, din dosarul sau dosarele conexat(e) în temeiul articolului 22a alineatul (4), numai în scopurile menționate la alineatul (1):

(a)

informații referitoare la statutul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere, care indică dacă acesta (aceasta) a fost eliberat(ă), retras(ă) sau prelungit(ă);

(b)

datele menționate la articolul 22c alineatul (3) literele (c), (d) și (e);

(c)

după caz, datele menționate la articolul 22e alineatul (1) literele (d) și (e);

(d)

după caz, datele menționate la articolul 22f literele (d) și (e);

(e)

fotografii imagini faciale , astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f). [AM 207]

Articolul 22i

Accesul la date în scopul stabilirii responsabilității în cazul cererilor de protecție internațională

(1)   Exclusiv în scopul determinării statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate să efectueze căutări utilizând amprentele digitale ale solicitantului de protecție internațională.

În cazul în care amprentele digitale ale solicitantului de protecție internațională nu pot fi folosite sau căutarea pe baza amprentelor digitale eșuează, căutarea se efectuează utilizând numărul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere în combinație cu datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS este înregistrată o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, autoritatea competentă în domeniul azilului este autorizată să consulte, exclusiv în scopul menționat la alineatul (1), următoarele date din dosarul de cerere și, în ceea ce privește datele de la litera (g), din dosarul sau dosarele de cerere conexate(e) ale soțului/soției și copiilor, în temeiul articolului 22a alineatul (4):

(a)

autoritatea care a eliberat sau a prelungit viza de lungă ședere sau permisul de ședere;

(b)

datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a) și (b);

(c)

tipul de document;

(d)

perioada de valabilitate a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere;

(f)

fotografii, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f);

(g)

datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a) și (b) din dosarul sau dosarele de cerere conexate cu privire la soț/soție și copii.

(3)   Consultarea VIS în temeiul alineatelor (1) și (2) din prezentul articol este efectuată numai de autoritățile naționale desemnate menționate la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*15).

Articolul 22j

Accesul la date în scopul examinării unei cereri de protecție internațională

(1)   Exclusiv în scopul examinării cererilor de protecție internațională, autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013, să efectueze căutări utilizând amprentele digitale ale solicitantului de protecție internațională.

În cazul în care amprentele digitale ale solicitantului de protecție internațională nu pot fi folosite sau căutarea pe baza amprentelor digitale eșuează, căutarea se efectuează utilizând numărul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere în combinație cu datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c), sau o combinație a datelor menționate la articolul 22d literele (a), (b), (c) și (f).

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitantul de protecție internațională, autoritatea competentă în domeniul azilului este autorizată să consulte, exclusiv în scopul menționat la alineatul (1), datele introduse în legătură cu orice viză de lungă ședere sau permis de ședere eliberat, refuzat, retras sau a cărui valabilitate a fost prelungită, astfel cum se menționează la articolele 22c, 22d, 22e și 22f din dosarul solicitantului și din dosarul sau dosarele conexat(e) ale solicitantului în temeiul articolului 22a alineatul (3).

(3)   Consultarea VIS în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol este efectuată numai de autoritățile naționale desemnate menționate la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013.

CAPITOLUL IIIb

Procedura și condițiile de acces la VIS în scopul asigurării respectării legii

Articolul 22k

Autoritățile desemnate ale statelor membre

(1)   Statele membre desemnează autoritățile care au dreptul de a consulta datele stocate în VIS în scopul prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave , în circumstanțe adecvate și clar definite, astfel cum se prevede la articolul 22n. Respectivele autorități au dreptul să consulte datele copiilor cu vârsta sub 12 ani numai în scopul protejării copiilor declarați dispăruți și a copiilor care sunt victime ale unor infracțiuni grave. [AM 208]

(2)   Fiecare stat membru întocmește o listă strict limitată a autorităților desemnate. Fiecare stat membru notifică eu-LISA și Comisiei autoritățile pe care le-a desemnat și poate în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificarea. [AM 209]

(3)   Fiecare stat membru desemnează un punct central de acces care are acces la VIS. Punctul central de acces verifică îndeplinirea condițiilor de solicitare a accesului la VIS prevăzute la articolul 22n.

Autoritatea desemnată și punctul central de acces pot face parte din aceeași organizație, dacă legislația națională permite acest lucru, însă punctul central de acces acționează în mod deplin independent de autoritatea desemnată atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament. Punctul central de acces este separat de autoritățile desemnate și nu primește instrucțiuni din partea acestora în ceea ce privește rezultatul verificării pe care o efectuează în mod independent.

Statele membre pot desemna mai multe puncte centrale de acces pentru a reflecta structura lor organizațională și administrativă în îndeplinirea obligațiilor lor constituționale sau legale.

(4)   Fiecare stat membru notifică eu-LISA și Comisiei punctul său central de acces și poate în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificarea.

(5)   La nivel național, fiecare stat membru întocmește o listă a unităților operaționale din cadrul autorităților desemnate care sunt autorizate să solicite acces la datele stocate în VIS prin intermediul punctului (punctelor) centrale de acces.

(6)   Doar personalul împuternicit în mod corespunzător din cadrul punctului (punctelor) centrale de acces este autorizat să acceseze VIS în conformitate cu articolele 22m și 22n.

Articolul 22l

Europol

(1)   Europol desemnează una dintre unitățile sale operaționale drept „autoritatea desemnată de Europol” și o autorizează să solicite accesul la VIS, prin intermediul punctului central de acces la VIS menționat la alineatul (2), în scopul de a sprijini și a consolida acțiunea statelor membre în vederea prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

(2)   Europol desemnează în calitate de punct central de acces o unitate specializată, formată din funcționari Europol împuterniciți în mod corespunzător. Punctul central de acces verifică îndeplinirea condițiilor de solicitare a accesului la VIS prevăzute la articolul 22p.

Punctul central de acces acționează pe deplin independent atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament și nu primește instrucțiuni din partea autorității desemnate de Europol menționate la alineatul (1) în ceea ce privește rezultatul verificării. [AM 210]

Articolul 22m

Procedura de acces la VIS în scopul asigurării respectării legii

(1)   Unitatea operațională menționată la articolul 22k alineatul (5) transmite o solicitare motivată, în format electronic sau pe suport de hârtie, unui punct central de acces, astfel cum este menționat la articolul 22k alineatul (3), pentru a obține accesul la datele stocate în VIS. La primirea unei solicitări de acces, punctul (punctele) centrale de acces verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la articolul 22n. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de acces, punctul sau punctele centrale de acces prelucrează solicitările. Datele din VIS accesate sunt transmise unităților operaționale menționate la articolul 22k alineatul (5) în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.

(2)   În cazuri de urgență excepțională, care implică necesitatea de a preveni un pericol iminent pentru viața unei persoane asociat unei infracțiuni de terorism sau unei alte infracțiuni grave, punctul central de acces prelucrează solicitarea imediat și verifică doar ex post dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 22n, inclusiv dacă a existat cu adevărat un caz de urgență. Verificarea ex post este efectuată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare după prelucrarea solicitării.

(3)   Dacă în urma unei verificări ex post se constată că accesul la datele din VIS nu a fost justificat, toate autoritățile care au accesat datele respective șterg imediat informațiile accesate din VIS și informează punctele centrale de acces cu privire la ștergerea informațiilor. [AM 211]

Articolul 22n

Condiții pentru accesul la datele din VIS al autorităților desemnate ale statelor membre

(1)   Autoritățile Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], autoritățile desemnate pot accesa VIS în vederea consultării dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: [AM 212]

(a)

accesarea în vederea consultării este necesară și proporțională în scopul prevenirii, detectării sau investigării unor infracțiuni de terorism ori a altor infracțiuni grave;

(b)

accesarea în vederea consultării este necesară și proporțională într-un caz specific;

(c)

există motive întemeiate pentru a se considera că prin consultarea datelor din VIS se va contribui în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie aflată sub incidența prezentului regulament;

(ca)

în cazul căutărilor după amprentele digitale, a fost lansată o căutare anterioară în sistemul automatizat de identificare a amprentelor digitale al celorlalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, în cazul în care compararea amprentelor este posibilă din punct de vedere tehnic, iar căutarea respectivă fie a fost efectuată integral, fie nu a fost efectuată integral în termen de 24 de ore de la lansarea sa. [AM 213]

(d)

dacă a fost lansată o interogare în CIR în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ], din răspunsul primit, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatul (5) din regulament Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea (frontiere și vize)] , rezultă că datele sunt stocate în VIS.” [AM 214]

(2)   Condiția prevăzută la alineatul (1) litera (d) nu trebuie îndeplinită în situațiile în care accesul la VIS este necesar ca instrument de consultare a istoricului în materie de vize sau a perioadelor de ședere autorizată pe teritoriul statelor membre în ceea ce privește un suspect cunoscut, un autor cunoscut sau o victimă presupusă a unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave.

(3)   Consultarea VIS se limitează la căutarea oricărora dintre următoarele tipuri de date în dosarul de cerere sau în dosarul individual: [AM 215]

(a)

numele de familie, prenumele, data anul nașterii, cetățenia sau cetățeniile și/sau sexul; [AM 216]

(b)

tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie, codul din trei litere al țării care l-a (le-a) eliberat și data de expirare a valabilității documentului de călătorie;

(c)

numărul autocolantului de viză, al vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere și data expirării perioadei de valabilitate a vizei, a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, după caz;

(d)

amprentele digitale, inclusiv amprentele digitale latente;

(e)

imaginea facială.

3a.     Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care arată dacă tehnologia necesară pentru a identifica persoanele pe baza imaginilor faciale este viabilă, disponibilă, gata pentru a fi utilizată și fiabilă. [AM 217]

3b.     Imaginea facială menționată la alineatul (3) litera (e) nu trebuie să fie singurul criteriu de căutare. [AM 218]

(4)   În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la datele menționate în la alineatul (3) de la prezentul alineat articol , precum și la orice alte date preluate din dosarul de cerere sau din dosarul individual, inclusiv datele introduse în ceea ce privește orice document eliberat, refuzat, anulat, revocat sau prelungit. Accesul la datele menționate la articolul 9 punctul 4 litera (l) înregistrate în dosarul de cerere se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit într-o cerere motivată și aprobată în urma unei verificări independente. [AM 219]

Articolul 22o

Accesul la VIS pentru identificarea persoanelor în circumstanțe specifice

Prin derogare de la articolul 22n alineatul (1), autoritățile desemnate nu trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la respectivul alineat pentru a accesa VIS în scopul identificării persoanelor , în special copii, date dispărute, răpite sau identificate ca victime ale traficului de persoane și atunci când există motive întemeiate serioase pentru a se considera că respectiva consultare a datelor din VIS va sprijini identificarea acestora și/sau va contribui la investigarea unor cazuri specifice de trafic de persoane. În astfel de circumstanțe, autoritățile desemnate pot efectua o căutare în VIS utilizând amprentele digitale ale persoanelor respective. [AM 220]

În cazul în care amprentele digitale ale persoanelor respective nu pot fi utilizate sau căutarea cu ajutorul amprentelor digitale eșuează, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor menționate la articolul 9 alineatul 4 literele (a) și (b) sau la articolul 22c alineatul (2) literele (a) și (b). [AM 221]

În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la toate datele menționate la articolul 9, la articolul 22c sau la articolul 22d, precum și la datele menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) sau la articolul 22a alineatul (3) . [AM 222]

Articolul 22p

Procedura și condițiile pentru accesul Europol la datele din VIS

(1)   Europol este autorizat să consulte VIS dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

consultarea este necesară și proporțională pentru a sprijini și a consolida măsurile adoptate de statele membre pentru prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave care intră sub incidența mandatului Europol;

(b)

consultarea este necesară și proporțională într-un caz specific;

(c)

există motive întemeiate pentru a se considera că prin consultarea datelor din VIS se va contribui în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie aflată sub incidența prezentului regulament;

(d)

dacă a fost lansată o interogare în CIR în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ], din răspunsul primit, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatul (3) din regulamentul respectiv, rezultă că datele sunt stocate în VIS.

(2)   Condițiile prevăzute la articolul 22n alineatele (2), (3) și (4) se aplică în consecință.

(3)   Autoritatea desemnată a Europol poate transmite punctului de acces central al Europol menționat la articolul 22k alineatul (3) 22l alineatul (2) o solicitare motivată, în format electronic, pentru consultarea tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al Europol verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatele (1) și (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului (punctelor) central(e) de acces prelucrează solicitările. Datele din VIS accesate sunt transmise unităților operaționale menționate la articolul 22l alineatul (1) în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor. [AM 223]

(4)   Prelucrarea informațiilor obținute de Europol în urma consultării datelor din VIS face obiectul autorizării din partea statului membru de origine. Respectiva autorizare se obține prin intermediul unității naționale a Europol din acel stat membru.

Articolul 22q

Înregistrarea evidențelor și documentarea

(1)   Fiecare stat membru și Europol se asigură că toate operațiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările de acces la datele din VIS în conformitate cu capitolul IIIc IIIb sunt înregistrate sau documentate pentru în scopul de verifica monitoriza admisibilitatea solicitării, de a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și integritatea și securitatea acestora și posibilele impacturi asupra drepturilor fundamentale , precum și în scopuri de auto-monitorizare scopul auto-monitorizării .

Înregistrările sau documentele sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de doi ani de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea procedurilor de monitorizare aflate în curs. [AM 224]

(2)   Evidențele sau documentația indică, în toate cazurile:

(a)

scopul exact al solicitării de acces la datele din VIS, inclusiv infracțiunea de terorism sau altă infracțiune gravă care este avută în vedere, iar, pentru Europol, scopul exact al solicitării de acces;

(b)

referința dosarului național;

(c)

data și ora exactă a solicitării de acces transmise sistemului central al VIS de către punctul central de acces;

(d)

denumirea autorității care a solicitat accesul în vederea consultării;

(e)

după caz, decizia adoptată cu privire la verificarea ex-post;

(f)

datele utilizate pentru consultare;

(g)

în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794 sau, după caz, cu Regulamentul (UE) 2018/1725 , identitatea de utilizator unică a funcționarului care a efectuat căutarea și a funcționarului care a dispus căutarea datelor. [AM 225]

(3)   Evidențele și documentația sunt utilizate numai pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor , impactul acestora asupra drepturilor fundamentale și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care nu conțin date cu caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și a evaluării menționate la articolul 50 din prezentul regulament. Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, care este responsabilă de verificarea admisibilității solicitării și de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și a integrității și a securității datelor, are acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin. [AM 226]

Articolul 22r

Condiții pentru accesul la datele din VIS al autorităților desemnate ale statelor în privința cărora prezentul regulament încă nu a fost pus în aplicare

(1)   Accesul la VIS în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale unui stat membru în privința căruia prezentul regulament încă nu a fost pus în aplicare este permis dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

accesul se încadrează în domeniul de aplicare al competențelor acestora;

(b)

accesul este supus acelorași condiții cu cele menționate la articolul 22n alineatul (1);

(c)

accesul este precedat de o cerere motivată în mod corespunzător, formulată în scris sau electronic, adresată unei autorități desemnate a unui stat membru căruia i se aplică prezentul regulament; respectiva autoritate solicită apoi punctului (punctelor) centrale de acces naționale permisiunea de a consulta VIS.

(2)   Un stat membru în privința căruia prezentul regulament încă nu a fost pus în aplicare pune la dispoziția statelor membre cărora li se aplică prezentul regulament informațiile pe care le deține privind vizele, pe baza unei cereri motivate în mod corespunzător, formulate în scris sau electronic, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 22n alineatul (1).

Articolul 22ra

Protecția datelor cu caracter personal accesate în conformitate cu capitolul IIIb

1.     Fiecare stat membru se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în temeiul Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și accesului la VIS de către autoritățile sale naționale în conformitate cu prezentul capitol, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor ale căror date sunt accesate în acest mod.

2.     Autoritatea de supraveghere menționată la articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în conformitate cu prezentul capitol, inclusiv a transmiterii acestora către și din VIS. Articolul 41 alineatele (3) și (4) din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

3.     Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul prezentului regulament se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 și este supravegheată de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

4.     Datele cu caracter personal accesate în VIS în conformitate cu prezentul capitol sunt prelucrate doar în scopul prevenirii, detectării sau investigării cazului specific pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.

5.     Agenția eu-LISA, autoritățile desemnate, punctele centrale de acces și Europol țin evidențe, astfel cum sunt menționate la articolul 22q, ale căutărilor efectuate, cu scopul de a permite autorității de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 și Autorității Europene pentru Protecția Datelor să monitorizeze conformitatea prelucrării datelor cu normele Uniunii și cu normele naționale în domeniul protecției datelor. Cu excepția datelor deținute în scopul menționat mai sus, datele cu caracter personal, precum și evidența căutărilor efectuate sunt șterse din toate dosarele naționale și ale Europol după 30 de zile, dacă aceste date și această evidență nu sunt necesare în scopurile unei anchete penale specifice aflate în curs pentru care acestea au fost solicitate de un stat membru sau de Europol. [AM 227]

(*15)  Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, p. 1).”"

Articolul 2

Modificări aduse Abrogarea Deciziei 2004/512/CE [AM 228]

La articolul 1 din Decizia 2004/512/CE alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text se abrogă. Trimiterile la această decizie se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa 2 :

„(2)   Sistemul de informații privind vizele se bazează pe o arhitectură centralizată și cuprinde:

(a)

un registru comun de date de identitate, astfel cum se menționează la [articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea];

(b)

un sistem central de informații, denumit în continuare «Sistemul central de informații privind vizele» (VIS);

(c)

o interfață în fiecare stat membru, denumită în continuare «interfața națională» (NI-VIS), care asigură conectarea la autoritatea centrală națională relevantă din statul membru respectiv, sau o interfață uniformă națională (NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale din statele membre;

(d)

o infrastructură de comunicații între VIS și interfețele naționale;

(e)

un canal securizat de comunicații între VIS sistemul central al EES;

(f)

o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central al VIS și infrastructurile centrale ale portalului european de căutare instituit prin [articolul 6 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea], serviciul comun de comparare a datelor biometrice instituit prin [articolul 12 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea], registrul comun de date de identitate instituit prin [articolul 17 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea] și detectorul de identități multiple instituit prin [articolul 25 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea];

(g)

un mecanism de consultare a cererilor și de schimb de informații între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor («VISMail»);

(h)

un portal pentru operatorii de transport;

(i)

un serviciu web securizat care permite comunicarea între VIS, pe de o parte, și portalul pentru operatorii de transport, și sistemele internaționale (sistemele/bazele de date ale Interpol), pe de altă parte;

(j)

un registru de date utilizat în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.

Sistemul central, interfețele uniforme naționale, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații a VIS partajează și reutilizează cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale portalului ETIAS pentru operatorii de transport, ale serviciului web al EES și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES.”. [AM 229]

Articolul 3

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 810/2009

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 10 alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

prezintă o fotografie în conformitate cu standardele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1683/95 sau, permite prelevarea în timp real a unei imagini faciale la depunerea primei cereri și ulterior cel puțin o dată la 59 de luni, în conformitate cu standardele prevăzute la articolul 13 din prezentul regulament.”[AM 230]

(2)

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

o fotografie făcută imagine facială prelevată în timp real real și colectată digital în momentul depunerii cererii;”; [AM 231]

(b)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care amprentele digitale și o fotografie în timp real de o calitate satisfăcătoare ale solicitantului au fost colectate și introduse în VIS ca parte a unei cereri depuse cu mai puțin de 59 de luni înaintea depunerii unei noi cereri, aceste [date] pot fi acestea sunt copiate în cererea ulterioară.”; [AM 232]

(c)

la alineatul (7), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

copiii cu vârsta sub 6 ani și persoanele cu vârsta de peste 70 de ani ;”; [AM 253]

(d)

alineatul (8) se elimină.

(3)

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   VIS este consultat pentru fiecare cerere în parte, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), cu articolul 15 și cu articolul 9a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. Statele membre se asigură că se utilizează integral toate criteriile de căutare menționate la articolele respective, pentru evitarea respingerilor și a identificărilor eronate”.

(b)

se introduc următoarele alineate (3a) și (3b):

„(3a)   În scopul evaluării condițiilor de intrare prevăzute la alineatul (3), consulatul ține cont de rezultatul verificărilor efectuate în temeiul articolului 9c din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 în următoarele baze de date:

(a)

SIS și SLTD, pentru a verifica dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat pierdut, furat sau anulat și dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie înregistrat într-un dosar din baza de date TDAWN a Interpol; [AM 233]

(b)

sistemul central al ETIAS, pentru a verifica dacă solicitantului îi corespunde o cerere de autorizație de călătorie care a fost refuzată, revocată sau anulată;

(c)

VIS, pentru a verifica dacă datele furnizate în cerere privind documentul de călătorie corespund unei alte cereri de viză asociate cu date de identitate diferite, precum și dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de revocare sau de anulare a unei vize de scurtă ședere;

(d)

EES, pentru a verifica dacă există informații cu privire la faptul că solicitantul depășește în prezent sau a depășit în trecut termenul legal de ședere sau că solicitantului i s-a refuzat intrarea în trecut;

(e)

Eurodac, pentru a verifica dacă solicitantului i-a fost retrasă sau respinsă o cerere de protecție internațională;

(f)

datele Europol, pentru a verifica dacă datele furnizate în cerere corespund datelor înregistrate în baza de date respectivă;

(g)

sistemul ECRIS-TCN, pentru a verifica dacă solicitantul corespunde unei persoane ale cărei date sunt înregistrate în această bază de date pentru infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave; [AM 234]

(h)

SIS, pentru a verifica dacă solicitantul face obiectul unei semnalări privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau persoane căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării.

Consulatul are acces la dosarul de cerere și la dosarul (dosarele) de cerere conexat(e), dacă există, precum și la toate rezultatele verificărilor efectuate în temeiul articolului 9c din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

(3b)   Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor consultă detectorul de identități multiple și registrul comun de date de identitate menționate la articolul 4 alineatul (37) din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ] sau SIS ori ambele pentru a evalua diferențele dintre identitățile conexate și efectuează orice verificare suplimentară necesară pentru a lua o decizie privind statutul și culoarea conexiunii, precum și cu privire la eliberarea sau refuzul acordării vizei persoanei în cauză.

În conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea (frontiere și vize) ], prezentul alineat se aplică numai de la începerea funcționării detectorului de identități multiple.”;

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Consulatul verifică, utilizând informațiile obținute din EES, dacă în urma șederii preconizate solicitantul nu va depăși durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul statelor membre, indiferent de posibilele șederi autorizate în baza unei vize naționale de lungă ședere sau a unui permis de ședere emis de un alt stat membru.”

(4)

Se introduce următorul articol 21a:

„Articolul 21a

Indicatori de risc specifici

-1.     Indicatorii de risc specifici constau într-un algoritm care permite crearea de profiluri, astfel cum este aceasta definită la articolul 4 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679, prin compararea datelor înregistrate într-un dosar de cerere cu o serie de indicatori de risc specifici care evidențiază riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau riscurile epidemice ridicate. Indicatorii de risc specifici sunt înregistrați în VIS. [AM 235]

(1)   Evaluarea riscurilor Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 51a pentru a defini mai precis riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau a unui un risc epidemic ridicat se bazează pe , pe baza următoarelor elemente : [AM 236]

(a)

statistici generate de EES care indică rate anormale de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării pentru un anumit grup de călători care dețin o viză;

(b)

statistici generate de VIS în conformitate cu articolul 45a care indică rate anormale de refuz al cererilor de viză din cauza unui risc în materie de migrație neregulamentară, de securitate sau de sănătate publică securitate prezentat de un anumit grup de călători solicitant ; [AM 237]

(c)

statistici generate de VIS în conformitate cu articolul 45a și de EES care arată corelații între informațiile colectate prin intermediul formularului de cerere și cazurile de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării;

(d)

informații susținute de elemente concrete și bazate pe dovezi furnizate de statele membre cu privire la indicatori de risc specifici în materie de securitate sau cu privire la amenințări specifice identificate de respectivul stat membru;

(e)

informații susținute de elemente concrete și bazate pe dovezi furnizate de statele membre cu privire la rate anormale de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării pentru un anumit grup de călători, în cazul respectivelor state membre;

(f)

informații referitoare la riscuri epidemice ridicate specifice prezentate de statele membre, informații privind supravegherea epidemiologică și evaluări ale riscurilor furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), precum și focare de boli raportate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

(2)   Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care specifică riscurile menționate la alineatul (1). Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2). [AM 238]

(3)   Pe baza riscurilor specifice determinate în conformitate cu alineatul (2) prezentul regulament și cu actul delegat menționat la alineatul (1) se stabilesc indicatori de risc specifici, care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele elemente: [AM 239]

(a)

categoria de vârstă, sexul, cetățenia;

(b)

țara și localitatea de reședință;

(c)

statul sau statele membre de destinație;

(d)

statul membru al primei intrări;

(e)

scopul călătoriei;

(f)

ocupația actuală.

(4)   Indicatorii de risc specifici sunt direcționați și proporționali. Aceștia nu se bazează în niciun caz exclusiv pe sexul sau vârsta unei persoane. De asemenea, nu se bazează în niciun caz pe informații privind rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, religia sau convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, apartenența la o minoritate națională, situația materială, nașterea, handicapul sau orientarea sexuală a unei persoane.

(5)   Indicatorii de risc specifici sunt adoptați de Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).

(6)   Autoritățile responsabile în domeniul vizelor utilizează indicatorii de risc specifici atunci când evaluează dacă solicitantul prezintă un risc de imigrație ilegală, sau un risc pentru securitatea statelor membre sau un risc epidemic ridicat în conformitate cu articolul 21 alineatul (1). [AM 240]

(7)   Comisia revizuiește și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene revizuiesc în mod regulat riscurile specifice și indicatorii de risc specifici.”[AM 241]

(4a)

Articolul 39 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 39

Conduita personalului și respectarea drepturilor fundamentale

1.     Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților. Personalul consular respectă pe deplin demnitatea umană în exercitarea îndatoririlor sale.

2.     Personalul consular respectă pe deplin, în exercitarea îndatoririlor sale, drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Măsurile luate sunt pe măsura obiectivelor urmărite.

3.     În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele din niciun motiv, cum ar fi legat de sex, rasă sau origine etnică, culoare, origine socială, caracteristici genetice, limbă, opinie politică sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Interesul superior al copilului este considerat primordial.”; [AM 242]

(4b)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 39a

Drepturi fundamentale

În aplicarea prezentului regulament, statele membre respectă pe deplin dreptul relevant al Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția privind statutul refugiaților încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, obligațiile legate de accesul la protecție internațională, în special principiul nereturnării și drepturile fundamentale. În conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, deciziile în temeiul prezentului regulament se adoptă în mod individual. Interesul superior al copilului este considerat primordial.”; [AM 243]

(5)

Articolul 46 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 46

Elaborarea statisticilor

Comisia publică, până la data de 1 martie a fiecărui an, următoarele statistici anuale privind vizele pentru fiecare consulat și punct de trecere a frontierei unde statele membre prelucrează cereri de viză:

(a)

numărul de vize de tranzit aeroportuar solicitate, eliberate și refuzate;

(b)

numărul de vize uniforme cu o singură intrare și de vize cu intrări multiple solicitate, eliberate (defalcate în funcție de durata de valabilitate: 1, 2, 3, 4 și 5 ani) și refuzate;

(c)

numărul de vize cu valabilitate teritorială limitată eliberate.

Aceste statistici se elaborează pe baza rapoartelor generate de registrul central de date al VIS, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.”

(5a)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 51a

Exercitarea delegării de competențe

1.     Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.     Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 21a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3.     Delegarea de competențe menționată la articolul 21a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.     Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

5.     De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.     Un act delegat adoptat în temeiul articolului 21a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”; [AM 244]

(6)

La articolul 57, alineatele (3) și (4) se elimină.

Articolul 4

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 2017/2226

Regulamentul (UE) nr. 2017/2226 se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 9 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„EES oferă funcționalitatea de gestionare centralizată a acestei liste. Normele detaliate privind administrarea acestei funcționalități se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 68 alineatul (2) din prezentul regulament.”.

(2)

La articolul 13, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport utilizează serviciul web pentru a verifica dacă o viză de ședere de scurtă durată este valabilă, inclusiv dacă numărul de intrări autorizate a fost deja utilizat, dacă titularul a atins durata maximă de ședere autorizată sau, după caz, dacă viza este valabilă pentru teritoriul portului de destinație al călătoriei. Operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament. Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Operatorii de transport stabilesc un sistem de autentificare pentru a se asigura că doar personalul autorizat poate accesa serviciul web. Răspunsul de tip «OK/NOT OK» nu poate fi considerat drept o decizie de autorizare sau de refuzare a intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399. În cazul în care pasagerilor nu le este permis accesul în mijlocul de transport ca urmare a efectuării unei căutări în VIS, operatorii de transport informează pasagerii cu privire la această situație și la mijloacele prin care aceștia își pot exercita drepturile de acces, de rectificare și de ștergere a datelor lor cu caracter personal înregistrate în VIS.”;” . [AM 245]

(2a)

La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.     În cazul în care este necesar să se introducă sau să se actualizeze datele din fișa de intrare/ieșire a unui titular de viză, autoritățile de frontieră pot recupera din VIS și importa în EES datele prevăzute la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament și cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.”; [AM 246]

(2b)

articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.     În cazul în care este necesar să se creeze un dosar individual sau să se actualizeze imaginea facială menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (b), imaginea facială este prelevată în timp real.”; [AM 247]

(b)

se introduce următorul alineat:

„1a.     Imaginea facială menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (d) poate fi recuperată din VIS și importată în EES.”; [AM 248]

(c)

alineatul (5) se elimină; [AM 249]

(3)

La articolul 35 alineatul (4), expresia „prin intermediul infrastructurii VIS” se elimină.

Articolul 5

Modificări aduse Regulamentului (UE) 2016/399

Regulamentul (UE) 2016/399 se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 8 alineatul (3), se adaugă următoarea literă (ba):

„(ba)

dacă resortisantul unei țări terțe deține o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, verificările amănunțite efectuate la intrare includ, de asemenea, verificarea identității titularului vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere și verificarea autenticității vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere prin consultarea Sistemului de informații privind vizele (VIS) în conformitate cu articolul 22 g din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;

dacă verificarea titularului documentului sau verificarea documentului, după caz, în conformitate cu articolul 22 g din regulamentul menționat anterior, eșuează sau dacă există îndoieli în ceea ce privește identitatea titularului, autenticitatea documentului și/sau a documentului de călătorie, personalul autorizat în mod corespunzător al autorităților competente verifică cipul documentului.”

(2)

La articolul 8 alineatul (3), se elimină literele (c)-(f).

Articolul 7

Modificări aduse Regulamentului (UE) XXX privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) [Regulamentul privind interoperabilitatea]

Regulamentul (UE) XXX privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) [Regulamentul privind interoperabilitatea] se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 13 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

datele menționate la articolul 9 alineatul (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (f) și (g) și la articolul 22d literele (f) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;”.

(2)

La articolul 18 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b) și (c) -(cc) , la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g), la articolul 22d literele (a), (b), (c), (f) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;”. [AM 250]

(3)

La articolul 26 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

autorităților competente menționate la articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 atunci când creează sau actualizează un dosar de cerere sau un dosar individual în VIS în conformitate cu articolul 8 sau cu articolul 22a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;”.

(4)

Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

se creează sau se actualizează un dosar de cerere sau un dosar individual în VIS în conformitate cu articolul 8 sau cu articolul 22a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;”

(b)

la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

numele de familie; prenumele; data nașterii, sexul și cetățenia (cetățeniile), astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (4) litera (a), la articolul 22c alineatul (2) litera (a) și la articolul 22d litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;”.

(5)

La articolul 29 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

autoritățile competente menționate la articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 pentru rezultatele pozitive generate atunci când se creează sau se actualizează un dosar de cerere sau un dosar individual în VIS în conformitate cu articolul 8 sau cu articolul 22a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;”.

Articolul 8

Abrogarea Deciziei 2008/633/JAI

Decizia 2008/633/JAI se abrogă. Trimiterile la Decizia 2008/633/JAI se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa 2.”

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la … [doi ani de la data intrării în vigoare] cu excepția dispozițiilor referitoare la actele de punere în aplicare și la actele delegate menționate la articolul 1 punctele 6, 7, 26, 27, 33 și 35, la articolul 3 punctul 4 și la articolul 4 punctul 1, care se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Până la … [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul pregătirilor pentru punerea în aplicare deplină a prezentului regulament. Acest raport conține totodată informații detaliate cu privire la costurile aferente și la orice risc care poate avea un impact asupra costurilor totale. [AM 251]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,

Președintele

Pentru Consiliu,

Președintele


(1)  JO C , , p. .

(2)  JO C , , p. .

(3)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.

(4)  Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).

(7)  Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).

(8)   Decizia de punere în aplicare 2011/636/UE a Comisiei din 21 septembrie 2011 de stabilire a datei de la care Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) își începe activitatea în prima regiune (JO L 249, 27.9.2011, p. 18).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31).

(10)  COM(2016)0205.

(11)   „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” (Studiu privind gestionarea integrată a frontierelor – Studiu de fezabilitate privind includerea într-un registru a documentelor necesare pentru eliberarea vizelor, a permiselor de lungă ședere și a permiselor de mic trafic de frontieră) (2017).

(12)   „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” (Analiza juridică cu privire la necesitatea și proporționalitatea extinderii domeniului de aplicare al Sistemului de informații privind vizele (VIS) pentru a include datele referitoare la vizele de lungă ședere și documentele de ședere) (2018).

(13)  Foaia de parcurs pentru a consolida schimbul de informații și gestionarea informațiilor, inclusiv soluțiile de interoperabilitate, în domeniul justiției și afacerilor interne (9368/1/16 REV 1).

(14)  Concluziile Consiliului privind calea de urmat pentru îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sistemelor de informații ale UE (10151/17).

(15)   Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits (2017).

(16)   Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents (2018).

(17)  COM(2017)0558, p.15.

(18)  COM(2018)0251.

(19)  Fingerprint Recognition for Children (2013, EUR 26193).

(20)  Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (2018 – JRC).

(21)  Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS) (2018).

(22)  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

(23)   Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).

(24)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(25)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

(26)  Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

(27)  Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului [titlul complet] (JO L …, …, p. …).

(28)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ( UE ) 2018 / 1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice cu privire la în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și , organele comunitare , oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE ( JO L 295, 21.11.2018, p. 39 ).

(29)  Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză și privind un mecanism de creare a acestei liste (JO L 287, 4.11.2011, p. 9).

(30)  Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

(31)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(32)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(33)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(34)  Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).

(35)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(36)  Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).

(37)  Decizia 2008/149/JAI a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 50).

(38)  JO L 160, 18.6.2011, p. 21.

(39)  Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).

(40)  Decizia 2011/349/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească (JO L 160, 18.6.2011, p. 1).

(41)  Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România (JO L 269, 19.10.2017, p. 39).

ANEXA 2

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia 2008/633/JAI a Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Articolul 2

Definiții

Articolul 4

Definiții

Articolul 3

Autoritățile desemnate și punctele centrale de acces

Articolul 22k

Autoritățile desemnate ale statelor membre

Articolul 22l

Europol

Articolul 4

Procedura de acces la VIS

Articolul 22m

Procedura de acces la VIS în scopul asigurării respectării legii

Articolul 5

Condiții pentru accesul la datele VIS al autorităților desemnate ale statelor membre

Articolul 22n

Condițiile pentru accesul la datele din VIS al autorităților desemnate ale statelor membre

Articolul 6

Condiții pentru accesul la datele VIS al autorităților desemnate ale statelor pentru care Regulamentul (CE) nr. 767/2008 nu a fost încă pus în aplicare

Articolul 22r

Condițiile pentru accesul la datele din VIS al autorităților desemnate ale statelor membre în privința cărora prezentul regulament nu a fost încă pus în aplicare

Articolul 7

Condițiile de acces ale Europol la datele VIS

Articolul 22p

Procedura și condițiile pentru accesul Europol la datele din VIS

Articolul 8

Protecția datelor cu caracter personal

Capitolul VI

Drepturi și supraveghere în materie de protecție a datelor

Articolul 9

Securitatea datelor

Articolul 32

Securitatea datelor

Articolul 10

Răspunderea

Articolul 33

Răspunderea

Articolul 11

Automonitorizarea

Articolul 35

Autocontrolul

Articolul 12

Sancțiuni

Articolul 36

Sancțiuni

Articolul 13

Păstrarea datelor VIS în fișiere naționale

Articolul 30

Păstrarea datelor VIS în fișierele naționale

Articolul 14

Dreptul de acces, de rectificare și de eliminare

Articolul 38

Dreptul de acces, de rectificare și de ștergere

Articolul 15

Cheltuielile

Nu se aplică.

Articolul 16

Registre

Articolul 22q

Înregistrarea evidențelor și documentarea

Articolul 17

Monitorizare și evaluare

Articolul 50

Controlul și evaluarea