Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 353 din 23-10-2020

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1540 AL COMISIEI

din 22 octombrie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1793 în ceea ce privește semințele de susan originare din India

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 26/10/2020

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (2), în special articolul 47 alineatul (2) primul paragraf litera (b) și articolul 54 alineatul (4) primul paragraf literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1793 al Comisiei (3) stabilește norme privind intensificarea temporară a controalelor oficiale la intrarea în Uniune, instituite asupra anumitor produse alimentare și de hrană pentru animale de origine neanimală importate din anumite țări terțe, precum și condițiile speciale care reglementează intrarea în Uniune a anumitor produse alimentare și de hrană pentru animale provenind din anumite țări terțe enumerate în anexa II la regulamentul respectiv, din cauza riscului de contaminare cu micotoxine, inclusiv aflatoxine, cu reziduuri de pesticide, cu pentaclorfenol și cu dioxine și a riscului de contaminare microbiologică, enumerate în anexa II la regulamentul respectiv.

(2)

Recentele incidente legate de siguranța produselor alimentare, notificate prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF), astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002, și informațiile referitoare la controalele oficiale efectuate de statele membre în ceea ce privește semințele de susan originare din India impun modificarea anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1793.

(3)

În septembrie 2020, niveluri foarte ridicate de oxid de etilenă au fost notificate prin intermediul RASFF în ceea ce privește anumite transporturi de semințe de susan originare sau expediate din India și care au intrat în Uniune. Aceste niveluri depășesc de peste 1 000 de ori limita maximă de reziduuri de 0,05 mg/kg aplicabilă oxidului de etilenă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(4)

O astfel de contaminare constituie un risc grav pentru sănătatea umană în Uniune, deoarece oxidul de etilenă este clasificat ca substanță mutagenă de categoria 1B, ca substanță cancerigenă de categoria 1B și ca substanță toxică pentru reproducere de categoria 1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5). În plus, oxidul de etilenă nu este aprobat ca substanță activă pentru utilizarea în produsele de protecție a plantelor în Uniune.

(5)

Prin urmare, pentru a proteja sănătatea umană în Uniune, este necesar să se prevadă condiții speciale pentru reziduurile de pesticide în ceea ce privește semințele de susan din India. În special, certificatul oficial care, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1793, coroborat cu anexa II la regulamentul menționat, trebuie să însoțească toate transporturile de semințe de susan din India, trebuie să indice, de asemenea, că produsele au fost eșantionate și analizate în scopul monitorizării reziduurilor de pesticide în/pe produsele de origine vegetală și că toate rezultatele eșantionării și ale analizelor demonstrează conformitatea cu legislația Uniunii privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide. Rezultatele eșantionărilor și ale analizelor trebuie să fie anexate la certificatul respectiv.

(6)

Având în vedere schimburile comerciale aflate în curs de desfășurare, transporturile de semințe de susan originare din India care au părăsit țara de origine sau țara de expediere, dacă țara respectivă este diferită de țara de origine, înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, trebuie să facă în continuare obiectul cerințelor aplicabile înainte de această dată.

(7)

În plus, pentru a proteja sănătatea umană în Uniune, frecvența controalelor fizice și de identitate pentru detectarea prezenței reziduurilor de pesticide care urmează să fie efectuate asupra semințelor de susan originare din India la frontierele Uniunii trebuie stabilită la 50 %.

(8)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1793 trebuie să fie modificat în consecință.

(9)

Având în vedere riscul grav pentru sănătatea umană cauzat de transporturile de semințe de susan contaminate originare din India și având în vedere necesitatea de a lua măsuri rapide, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării sale.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1793

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1793 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

În cazul transporturilor de semințe de susan din India care au părăsit țara de origine sau țara de expediere,(dacă țara de expediere este diferită de țara de origine) înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aplică în continuare Regulamentul (UE) 2019/1793 astfel cum era formulat înainte de a fi modificat prin prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1793 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1660 ale Comisiei (JO L 277, 29.10.2019, p. 89).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).


ANEXĂ

La punctul 1 din anexa II, rubrica pentru semințele de susan originare din India se înlocuiește cu următoarea rubrică:

Produse alimentare și de hrană pentru animale (utilizare preconizată)

Cod NC (1)

Subdiviziune TARIC

Țara de origine

Pericol

Frecvența controalelor de identitate și fizice (%)

„Semințe de susan

(Produse alimentare)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella  (*1)

20

Reziduuri de pesticide  (*2)  (*3)

50


(*1)  Eșantionarea și analizele se efectuează în conformitate cu procedurile de eșantionare și cu metodele analitice de referință stabilite la punctul 1 litera (a) din anexa III la prezentul regulament..

(*2)  Reziduurile cel puțin ale pesticidelor menționate în programul de control adoptat în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1), care pot fi analizate prin metode multireziduuri bazate pe GC-MS și LC-MS (pesticide care trebuie să fie monitorizate doar în/pe produsele de origine vegetală).

(*3)  Reziduuri de oxid de etilenă (sumă de oxid de etilenă și 2-clor-etanol, exprimată ca oxid de etilenă).”