Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 207 din 06-08-2010

DIRECTIVA 2010/40/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

 

din 7 iulie 2010

 

privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

 

(Text cu relevanţă pentru SEE)

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

 

după consultarea Comitetului Regiunilor,

 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

 

întrucât:

 

(1)        Dezvoltarea volumului transportului rutier în Uniune, asociată creşterii economiei europene şi cerinţelor cetăţenilor în materie de mobilitate, reprezintă o cauză principală a creşterii congestiei traficului rutier şi a creşterii consumului de energie, precum şi o sursă de probleme sociale şi de mediu.

 

(2)        Răspunsul la aceste provocări majore nu se poate limita la măsurile tradiţionale, precum extinderea infrastructurii existente de transport rutier. Inovarea va avea un rol important de jucat în definirea soluţiilor adecvate pentru Uniune.

 

(3)        Sistemele de transport inteligente (STI) sunt aplicaţii avansate care, fără a fi dotate cu inteligenţă propriu-zisă, vizează să ofere servicii inovatoare privind modurile de transport şi gestionarea traficului şi să permită diferiţilor utilizatori să fie mai bine informaţi şi să utilizeze reţelele de transport într-un mod mai sigur, mai coordonat şi mai "inteligent".

 

(4)        STI combină telecomunicaţiile, electronica şi tehnologiile informaţiei cu ingineria în domeniul transporturilor, în vederea planificării, proiectării, operării, întreţinerii şi gestionării sistemelor de transport. Aplicarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sectorul transportului rutier şi la interfeţele acestuia cu alte moduri de transport va avea o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea performanţei de mediu, a eficienţei, inclusiv a eficienţei energetice, a siguranţei şi securităţii transportului rutier, inclusiv a transportului de mărfuri periculoase, precum şi a securităţii publice şi a mobilităţii pasagerilor şi mărfurilor, asigurând în acelaşi timp funcţionarea pieţei interne, precum şi creşterea nivelului competitivităţii şi al ocupării forţei de muncă. Cu toate acestea, astfel de aplicaţii nu ar trebui să aducă atingere aspectelor legate de securitatea naţională sau care sunt necesare din punct de vedere al apărării.

 

(5)        Progresele înregistrate în domeniul aplicării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor la alte moduri de transport ar trebui să se reflecte în prezent în evoluţiile din sectorul transportului rutier, în special în vederea asigurării unui grad mai mare de integrare între transportul rutier şi alte moduri de transport.

 

(6)        În unele state membre sunt deja implementate aplicaţii naţionale ale acestor tehnologii în sectorul transportului rutier. Cu toate acestea, această implementare rămâne fragmentară şi necoordonată şi nu poate asigura continuitatea geografică a serviciilor STI în întreaga Uniune şi la frontierele sale externe.

 

(7)        Pentru a asigura implementarea coordonată şi efectivă a STI în întreaga Uniune, ar trebui introduse o serie de specificaţii, inclusiv standarde, după caz, care să stabilească dispoziţii şi proceduri mai detaliate. Înaintea adoptării oricăror specificaţii, Comisia ar trebui să evalueze conformitatea acestora cu anumite principii, definite în anexa II. Într-o primă fază, ar trebui acordată prioritate celor patru domenii principale de dezvoltare şi implementare a STI. În cadrul acestor patru domenii, ar trebui stabilite acţiuni prioritare pentru dezvoltarea şi utilizarea specificaţiilor şi standardelor. În etapele următoare ale implementării STI, infrastructura STI existentă, implementată de anumite state membre, ar trebui luată în considerare din punct de vedere al progreselor tehnologice şi al eforturilor financiare depuse.

 

(8)        Atunci când se adoptă un act legislativ astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf din prezenta directivă, textul articolului 5 alineatul (1) a doua teză ar trebui modificat în consecinţă.

 

(9)        Specificaţiile ar trebui să ia în calcul şi să se sprijine, printre altele, pe experienţa şi rezultatele deja obţinute în domeniul STI, în special în contextul iniţiativei eSafety, lansate de Comisie în aprilie 2002. Forumul eSafety a fost înfiinţat de Comisie în cadrul iniţiativei respective pentru a promova şi a continua implementarea recomandărilor în vederea sprijinirii dezvoltării, implementării şi utilizării sistemelor eSafety.

 

(10)      Vehiculele care sunt operate în principal pentru valoarea lor istorică şi care au fost pentru prima dată înregistrate şi/sau omologate şi/sau date în funcţiune înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive şi a măsurilor de punere în aplicare ale acesteia nu ar trebui să fie afectate de normele şi procedurile stabilite în prezenta directivă.

 

(11)      STI ar trebui să aibă ca punct de plecare sisteme interoperabile care se bazează pe standarde deschise şi publice şi care sunt disponibile fără discriminare tuturor furnizorilor şi utilizatorilor de aplicaţii şi servicii.

 

(12)      Implementarea şi utilizarea de aplicaţii şi servicii STI va presupune prelucrarea de date cu caracter personal. Aceasta ar trebui efectuată în conformitate cu normele Uniunii, prevăzute, în special, în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (3) şi în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (4). În cadrul implementării aplicaţiei STI ar trebui aplicate, printre altele, principiul limitării scopului şi principiul reducerii cantităţii de date colectate.

 

(13)      Ar trebui încurajată asigurarea anonimatului drept unul dintre principiile care vizează îmbunătăţirea protecţiei vieţii private a persoanelor. În ceea ce priveşte chestiunile legate de protejarea datelor şi a vieţii private în cadrul implementării aplicaţiilor şi serviciilor STI, Comisia ar trebui să consulte în continuare, după caz, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor şi să solicite avizul Grupului de lucru pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE.

 

(14)      Implementarea şi utilizarea aplicaţiilor şi serviciilor STI, în special a serviciilor de informaţii din trafic şi de călătorie, vor presupune prelucrarea şi utilizarea de date rutiere, din trafic şi de călătorie care figurează în documente ale organismelor din sectorul public al statelor membre. Prelucrarea şi utilizarea acestor date ar trebui să se desfăşoare în conformitate cu Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (5).

 

(15)      Acolo unde este cazul, specificaţiile ar trebui să includă dispoziţii detaliate care să stabilească, pentru componente, procedura de evaluare a conformităţii sau a gradului în care acestea sunt adecvate pentru utilizare. Aceste dispoziţii ar trebui să aibă la bază Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (6), în special în ceea ce priveşte modulele pentru diferitele etape ale procedurilor de evaluare a conformităţii. Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (7) stabileşte deja un cadru pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi a părţilor lor sau a echipamentului corespunzător, iar Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (8) şi Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (9) stabilesc reguli privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roţi, respectiv a tractoarelor agricole sau forestiere şi a părţilor lor sau a echipamentului corespunzător. Prin urmare, introducerea de dispoziţii privind evaluarea conformităţii echipamentelor sau a aplicaţiilor care se încadrează în domeniul de aplicare al directivelor susmenţionate ar duce la duplicarea dispoziţiilor acestora. Totodată, deşi aceste directive se aplică echipamentelor STI instalate la bordul autovehiculelor, ele nu se aplică echipamentelor şi software-ului aferente STI pentru infrastructura rutieră externă. În aceste cazuri, specificaţiile ar putea prevedea proceduri de evaluare a conformităţii. Aceste proceduri ar trebui să fie limitate la elementele care ar fi necesare în fiecare caz separat.

 

(16)      În ceea ce priveşte aplicaţiile şi serviciile STI pentru care sunt necesare servicii de datare şi poziţionare exacte şi garantate, ar trebui utilizate infrastructuri prin satelit sau orice alte tehnologii care asigură un nivel echivalent de precizie, precum cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe (10) şi în Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) (11).

 

(17)      Tehnologiile inovatoare precum dispozitivele de identificare prin radiofrecvenţă (RFID) sau EGNOS/Galileo ar trebui utilizate pentru realizarea aplicaţiilor STI, în special localizarea şi urmărirea mărfurilor în timpul transportului şi de la un mod de transport la altul.

 

(18)      Principalele părţi interesate, printre care furnizori de servicii STI, asociaţii ale utilizatorilor de STI, operatori de transport şi de instalaţii, reprezentanţi ai industriei prelucrătoare, parteneri sociali, asociaţii profesionale şi autorităţi locale, ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi consultanţă Comisiei cu privire la aspectele comerciale şi tehnice ale implementării STI în Uniune. În acest scop Comisia, asigurând o cooperare strânsă cu părţile interesate şi cu statele membre, ar trebui să înfiinţeze un grup consultativ pentru STI. Lucrările grupului consultativ ar trebui să se desfăşoare într-un mod transparent şi rezultatul acestora ar trebui comunicat comitetului instituit în temeiul prezentei directive.

 

(19)      Ar trebui asigurate condiţii uniforme de aplicare pentru adoptarea unor orientări şi măsuri facultative în vederea facilitării cooperării statelor membre în privinţa domeniilor prioritare referitoare la STI, precum şi în privinţa unor orientări referitoare la raportarea de către statele membre şi în privinţa unui program de lucru.

 

(20)      În conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), normele şi principiile generale privind mecanismele de care statele membre dispun pentru a controla modul în care Comisia îşi exercită competenţele de executare se stabilesc în prealabil printr-un regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Până la adoptarea respectivului nou regulament, se aplică în continuare Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (12), cu excepţia procedurii de reglementare cu control, care nu se aplică.

 

(21)      Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce priveşte adoptarea specificaţiilor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi.

 

(22)      Pentru a garanta o abordare coordonată, Comisia ar trebui să asigure coerenţa între activităţile comitetului instituit prin prezenta directivă şi cele ale comitetului instituit prin Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunităţii (13), ale comitetului instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (14), ale comitetului instituit prin Directiva 2007/46/CE şi ale comitetului instituit prin Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (15).

 

(23)      Deoarece obiectivul prezentei directive, şi anume asigurarea implementării coordonate şi coerente a sistemelor de transport inteligente interoperabile în cadrul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre şi/sau de sectorul privat şi, prin urmare, având în vedere amploarea şi efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

 

(24)      În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare, statele membre sunt încurajate să stabilească, pentru ele însele şi în interesul Uniunii, propriile tabele, care să ilustreze, în măsura posibilului, concordanţa între prezenta directivă şi măsurile de transpunere şi pe care să le facă publice,

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1)            JO C 277, 17.11.2009, p. 85.

(2)            Poziţia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), poziţia Consiliului din 10 mai 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), poziţia Parlamentului European din 6 iulie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)            JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(4)            JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(5)            JO L 345, 31.12.2003, p. 90.

(6)            JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

(7)            JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(8)            JO L 124, 9.5.2002, p. 1.

(9)            JO L 171, 9.7.2003, p. 1.

(10)           JO L 3, 5.1.2005, p. 1.

(11)           JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

(12)           JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(13)           JO L 166, 30.4.2004, p. 124.

(14)           JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(15)           JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

____________

 

Articolul 1

 

Obiect şi domeniu de aplicare

 

(1) Prezenta directivă stabileşte un cadru de sprijinire a implementării şi utilizării coordonate şi coerente a sistemelor de transport inteligente (STI) în cadrul Uniunii, în special de-a lungul frontierelor dintre statele membre, şi prevede condiţiile generale necesare în acest scop.

 

(2) Prezenta directivă prevede elaborarea specificaţiilor pentru acţiuni în cadrul domeniilor prioritare menţionate la articolul 2, precum şi elaborarea, după caz, a standardelor necesare.

 

(3) Prezenta directivă se aplică aplicaţiilor şi serviciilor STI în domeniul transportului rutier, precum şi interfeţelor acestora cu alte moduri de transport, fără a aduce atingere aspectelor legate de securitatea naţională sau necesare în domeniul apărării.

 

Articolul 2

 

Domenii prioritare

 

(1) În sensul prezentei directive, următoarele domenii constituie domenii prioritare pentru elaborarea şi utilizarea de specificaţii şi standarde:

 

   I. Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie;

 

   II. Continuitatea serviciilor STI de management al traficului şi al mărfurilor;

 

   III. Aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră;

 

   IV. Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport.

 

(2) Sfera de aplicare a domeniilor prioritare sunt menţionate în anexa I.

 

Articolul 3

 

Acţiuni prioritare

 

În cadrul domeniilor prioritare, următoarele acţiuni constituie acţiuni prioritare pentru elaborarea şi utilizarea de specificaţii şi standarde, astfel cum sunt prevăzute în anexa I:

 

(a)  furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale;

 

(b)  furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic;

 

(c)  datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranţa rutieră;

 

(d)  furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE;

 

(e)  furnizarea unor servicii de informare referitoare la spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale;

 

(f)   furnizarea unor servicii de rezervare de spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale.

 

Articolul 4

 

Definiţii

 

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

 

1.   "sisteme de transport inteligente" sau "STI" înseamnă sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule şi utilizatori, în gestionarea traficului şi gestionarea mobilităţii, precum şi pentru interfeţe cu alte moduri de transport;

 

2.   "interoperabilitate" înseamnă capacitatea sistemelor şi a proceselor comerciale care se află la baza acestora de a face schimb de date, informaţii şi cunoştinţe;

 

3.   "aplicaţie STI" înseamnă un instrument operaţional pentru aplicarea STI;

 

4.   "serviciu STI" înseamnă furnizarea unei aplicaţii STI într-un cadru organizaţional şi operaţional bine definit pentru a contribui la siguranţa utilizatorilor, la eficienţa, confortul şi/sau la facilitarea sau sprijinirea operaţiunilor de transport şi de călătorie;

 

5.   "furnizor de servicii STI" înseamnă orice furnizor, public sau privat, de servicii STI;

 

6.   "utilizator de STI" înseamnă orice utilizator de aplicaţii sau servicii STI, inclusiv călătorii, participanţii la trafic vulnerabili, utilizatorii şi operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule şi operatorii serviciilor de urgenţă;

 

7.   "participanţi la trafic vulnerabili" înseamnă participanţi la trafic nemotorizaţi, cum ar fi pietonii, cicliştii, motocicliştii, precum şi persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă sau cu capacitate de orientare redusă;

 

8.   "dispozitiv nomad" înseamnă un dispozitiv portabil de comunicare sau de informare, care poate fi adus în interiorul vehiculului pentru a ajuta la conducerea acestuia şi/sau la operaţiile de transport;

 

9.   "platformă" înseamnă o unitate aflată la bord sau în exterior, care permite implementarea, furnizarea, exploatarea şi integrarea aplicaţiilor şi serviciilor STI;

 

10.  "arhitectură" înseamnă proiectul conceptual care defineşte structura, comportamentul şi integrarea unui sistem dat în mediul său înconjurător;

 

11.  "interfaţă" înseamnă un dispozitiv între sisteme, care asigură mijlocul prin care acestea se pot conecta şi pot interacţiona;

 

12.  "compatibilitate" înseamnă capacitatea generală a unui dispozitiv sau a unui sistem de a lucra cu un alt dispozitiv sau sistem fără a avea loc modificări;

 

13.  "continuitatea serviciilor" înseamnă capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în reţelele de transport în întreaga Uniune;

 

14.  "date rutiere" înseamnă date referitoare la caracteristicile infrastructurii rutiere, inclusiv la semnele de circulaţie fixe sau la caracteristicile reglementare ale acestora privind siguranţa;

 

15.  "date privind traficul" înseamnă date anterioare şi în timp real referitoare la caracteristicile traficului rutier;

 

16.  "date privind călătoria" înseamnă date de bază, precum orare şi tarife ale mijloacelor de transport în comun, necesare în vederea furnizării de informaţii privind călătoriile multimodale înaintea şi în timpul călătoriei, pentru a facilita planificarea, rezervarea şi adaptarea acesteia;

 

17.  "specificaţie" înseamnă o măsură obligatorie prin care sunt stabilite dispoziţii cuprinzând cerinţe, proceduri şi orice alte norme relevante;

 

18.  "standard" înseamnă un standard astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (6) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice (1).

___________

(1)            JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

___________

 

Articolul 5

 

Implementarea STI

 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că specificaţiile adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 6 se aplică serviciilor şi aplicaţiilor STI, în momentul implementării acestora, în conformitate cu principiile prevăzute în anexa II. Aceasta nu aduce atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide cu privire la implementarea unor astfel de aplicaţii şi servicii pe teritoriul său. Acest drept nu aduce atingere niciunui act legislativ adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) al doilea paragraf.

 

(2) Statele membre fac, de asemenea, eforturi în vederea cooperării în ceea ce priveşte domeniile prioritare, în măsura în care nu s-a adoptat nicio specificaţie.

 

Articolul 6

 

Specificaţii

 

(1) Comisia adoptă mai întâi specificaţiile necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea şi continuitatea implementării şi utilizării operaţionale a STI pentru acţiunile prioritare.

 

(2) Comisia are drept obiectiv adoptarea specificaţiilor pentru una sau mai multe dintre acţiunile prioritare până la 27 februarie 2013.

 

După caz, în termen de cel mult 12 luni de la adoptarea specificaţiilor necesare pentru o acţiune prioritară şi după realizarea unei evaluări a impactului cuprinzând o analiză costuri/beneficii, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere în conformitate cu articolul 294 din TFUE, privind implementarea acestei acţiuni prioritare.

 

(3) Odată stabilite specificaţiile necesare pentru acţiunile prioritare, Comisia adoptă specificaţii care să asigure compatibilitatea, interoperabilitatea şi continuitatea implementării şi utilizării operaţionale a STI pentru alte acţiuni din domeniile prioritare.

 

(4) În cazul în care acest lucru este relevant şi în funcţie de domeniul acoperit de specificaţie, specificaţia include unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de dispoziţii:

 

(a)  dispoziţii funcţionale care descriu rolul diferitelor părţi interesate şi fluxul de informaţii schimbate între acestea;

 

(b)  dispoziţii tehnice care furnizează mijloacele tehnice pentru îndeplinirea dispoziţiilor funcţionale;

 

(c)  dispoziţii organizatorice care descriu obligaţiile procedurale ale diferitelor părţi interesate;

 

(d)  dispoziţii referitoare la servicii care descriu diferitele niveluri ale serviciilor şi conţinutul acestora pentru aplicaţiile şi serviciile STI.

 

(5) Fără a aduce atingere procedurilor în temeiul Directivei 98/34/CE, specificaţiile stipulează, acolo unde este cazul, condiţiile în care statele membre pot să stabilească norme suplimentare privind furnizarea de servicii STI pe întreg teritoriul lor sau pe o parte a acestuia, după ce notifică acest lucru Comisiei şi cu condiţia ca aceste norme să nu împiedice interoperabilitatea.

 

(6) După caz, specificaţiile se bazează pe oricare dintre standardele prevăzute la articolul 8.

 

După caz, specificaţiile asigură evaluarea conformităţii în conformitate cu Decizia nr. 768/2008/CE.

 

Specificaţiile respectă principiile enunţate în anexa II.

 

(7) Comisia realizează o evaluare a impactului, inclusiv o analiză costuri/beneficii, înainte de adoptarea specificaţiilor.

 

Articolul 7

 

Acte delegate

 

(1) Comisia poate adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, în ceea ce priveşte specificaţiile. La adoptarea actelor delegate, Comisia acţionează în conformitate cu dispoziţiile relevante din prezenta directivă, în special cu articolul 6 şi cu anexa II.

 

(2) Pentru fiecare dintre acţiunile prioritare se adoptă un act delegat separat.

 

(3) Pentru actele delegate menţionate în prezentul articol, se aplică procedura prevăzută la articolele 12, 13 şi 14.

 

Articolul 8

 

Standarde

 

(1) Standardele necesare pentru asigurarea interoperabilităţii, compatibilităţii şi continuităţii implementării şi utilizării operaţionale a STI se elaborează în cadrul domeniilor prioritare şi pentru acţiunile prioritare. În acest scop, după consultarea comitetului menţionat la articolul 15, Comisia solicită, în conformitate cu procedura stabilită în Directiva 98/34/CE, organismelor de standardizare relevante să depună toate eforturile necesare pentru a adopta rapid aceste standarde.

 

(2) La acordarea mandatului organismelor de standardizare sunt respectate principiile enunţate în anexa II, precum şi orice dispoziţie funcţională inclusă într-o specificaţie adoptată în conformitate cu articolul 6.

 

Articolul 9

 

Măsuri fără caracter obligatoriu

 

Comisia poate adopta orientări şi alte măsuri fără caracter obligatoriu pentru a înlesni cooperarea statelor membre cu privire la domeniile prioritare în conformitate cu procedura consultativă prevăzută la articolul 15 alineatul (2).

 

Articolul 10

 

Norme privind confidenţialitatea, securitatea şi reutilizarea informaţiilor

 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării aplicaţiilor şi serviciilor STI să fie efectuată în conformitate cu normele Uniunii care protejează drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, şi anume Directiva 95/46/CE şi Directiva 2002/58/CE.

 

(2) În mod special, statele membre se asigură că datele cu caracter personal sunt protejate împotriva utilizării abuzive, inclusiv împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii.

 

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), pentru a asigura confidenţialitatea, se încurajează, după caz, utilizarea datelor anonime în vederea unei bune funcţionări a aplicaţiilor şi serviciilor STI.

 

Fără a se aduce atingere Directivei 95/46/CE, datele cu caracter personal se prelucrează numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru buna funcţionare a aplicaţiilor şi serviciilor STI.

 

(4) În ceea ce priveşte aplicarea Directivei 95/46/CE şi în special în cazul în care este vorba de categorii speciale de date cu caracter personal, statele membre se asigură, de asemenea, că dispoziţiile privind consimţământul asupra prelucrării datelor cu caracter personal în cauză sunt respectate.

 

(5) Directiva 2003/98/CE este aplicabilă.

 

Articolul 11

 

Normele privind răspunderea

 

Statele membre se asigură că aspectele legate de răspundere, referitoare la implementarea şi utilizarea aplicaţiilor şi serviciilor STI, prevăzute în specificaţiile adoptate în conformitate cu articolul 6, sunt abordate în conformitate cu dreptul Uniunii, în special cu Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte (1), precum şi cu legislaţia naţională relevantă.

___________

(1)            JO L 210, 7.8.1985, p. 29.

____________

 

Articolul 12

 

Exercitarea competenţelor delegate

 

(1) Competenţa de a adopta actele delegate menţionate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru o perioadă de şapte ani de la 27 august 2010. Comisia prezintă un raport privind competenţele delegate cel târziu cu şase luni înainte de încheierea unei perioade de cinci ani de la 27 august 2010.

 

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.

 

(3) Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute la articolele 13 şi 14.

 

Articolul 13

 

Revocarea delegării de competenţe

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot revoca delegarea de competenţe menţionată la articolul 7.

 

(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă intenţionează să revoce delegarea de competenţe întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia în termen rezonabil înaintea adoptării deciziei finale, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi posibilele motive de revocare.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării de competenţe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte imediat sau la o dată ulterioară menţionată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Articolul 14

 

Obiecţiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni la un act delegat în termen de două luni de la data notificării.

 

La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungeşte cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv, în cazul în care atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia cu privire la intenţia lor de a nu formula obiecţiuni.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecţiuni la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituţia care formulează obiecţiuni prezintă motivele care au stat la baza acestora.

 

Articolul 15

 

Procedura comitetului

 

(1) Comisia este asistată de Comitetul european pentru STI (EIC).

 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

 

Articolul 16

 

Grupul consultativ european pentru STI

 

Comisia instituie un Grup consultativ european pentru STI, care îi oferă consultanţă cu privire la aspectele comerciale şi tehnice ale implementării şi utilizării STI în Uniune. Grupul este compus din reprezentanţi la nivel înalt ai furnizorilor relevanţi de servicii STI, ai asociaţiilor de utilizatori, ai operatorilor de transport şi de instalaţii, ai industriei de prelucrare, ai partenerilor sociali, ai asociaţiilor profesionale, ai autorităţilor locale şi ai altor entităţi pertinente.

 

Articolul 17

 

Raportarea

 

(1) Statele membre prezintă Comisiei până la 27 august 2011 un raport privind activităţile şi proiectele lor naţionale cu privire la domeniile prioritare.

 

(2) Statele membre furnizează Comisiei până la 27 august 2012 informaţii privind acţiunile STI pe plan naţional preconizate în următorii cinci ani.

 

Orientările pentru raportarea de către statele membre se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 15 alineatul (2).

 

(3) Ulterior raportului iniţial, statele membre prezintă rapoarte la fiecare trei ani privind progresele înregistrate în implementarea acţiunilor menţionate la alineatul (1).

 

(4) Comisia prezintă, o dată la trei ani, Parlamentului European şi Consiliului rapoarte privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentei directive. Rapoartele sunt însoţite de o analiză a funcţionării şi a punerii în aplicare, inclusiv a resurselor financiare utilizate şi a celor necesare, a articolelor 5-11 şi a articolului 16 şi, de asemenea, evaluează necesitatea modificării prezentei directive, dacă este cazul.

 

(5) În conformitate cu procedura consultativă menţionată la articolul 15 alineatul (2), Comisia adoptă un program de lucru până la 27 februarie 2011. În programul de lucru se includ în fiecare an obiective şi termene pentru punerea în aplicare a acestuia şi, dacă este necesar, se propun adaptările necesare.

 

Articolul 18

 

Transpunere

 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 27 februarie 2012.

 

Atunci când statele membre adoptă respectivele dispoziţii, acestea conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri, precum şi textul acesteia.

 

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

Articolul 19

 

Intrarea în vigoare

 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Articolul 20

 

Destinatari

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

Adoptată la Strasbourg, 7 iulie 2010.

 

Pentru Parlamentul European                                      Pentru Consiliu

       Preşedintele                                                        Preşedintele

         J. BUZEK                                                         O. CHASTEL

__________________________

 

ANEXA I

 

DOMENIILE ȘI ACŢIUNILE PRIORITARE

 

(astfel cum sunt menţionate la articolele 2 şi 3)

 

    Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie

 

Specificaţiile şi standardele pentru utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie includ următoarele:

 

1.   Specificaţiile pentru acţiunea prioritară (a)

 

Definirea cerinţelor necesare pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte privind călătoriile multimodale la nivelul UE, pe baza:

 

   disponibilităţii şi accesibilităţii datelor rutiere corecte existente şi a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării furnizorilor de servicii STI cu privire la călătoriile multimodale, fără a aduce atingere siguranţei şi constrângerilor de gestionare a transportului;

 

   facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi furnizorii de servicii STI implicaţi;

 

   actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic disponibile, utilizate pentru informarea cu privire la călătoriile multimodale;

 

   actualizării periodice a informaţiilor cu privire la călătoriile multimodale de către furnizorii de servicii STI.

 

2.   Specificaţiile pentru acţiunea prioritară (b)

 

Definirea cerinţelor necesare pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte şi în timp real privind traficul la nivelul UE, pe baza:

 

   disponibilităţii şi accesibilităţii datelor rutiere corecte existente şi a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării în timp real a furnizorilor de servicii STI cu privire la trafic, fără a aduce atingere siguranţei şi constrângerilor de gestionare a transportului;

 

   facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi furnizorii de servicii STI implicaţi;

 

   actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic disponibile, utilizate pentru informarea în timp real cu privire la trafic;

 

   actualizării periodice a informaţiilor în timp real cu privire la trafic de către furnizorii de servicii STI.

 

3.   Specificaţiile pentru acţiunile prioritare (a) şi (b)

 

3.1. Definirea cerinţelor necesare pentru colectarea de către autorităţile publice competente şi/sau, dacă este cazul, de către sectorul privat de date rutiere şi din trafic (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate, în special pentru vehiculele grele de mărfuri) şi comunicarea acestora către furnizorii de servicii STI, pe baza:

 

   disponibilităţii, pentru furnizorii de servicii STI, a datelor rutiere şi din trafic existente (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate), colectate de autorităţile publice competente şi/sau de sectorul privat;

 

   facilitării schimbului electronic de date între autorităţile publice competente şi furnizorii de servicii STI;

 

   actualizării periodice, de către autorităţile publice competente şi/sau, dacă este cazul, sectorul privat a datelor rutiere şi din trafic (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate);

 

   actualizării periodice de către furnizorii de servicii STI a serviciilor şi aplicaţiilor STI care utilizează aceste date rutiere şi din trafic.

 

3.2. Definirea cerinţelor necesare pentru ca datele rutiere şi datele privind traficul şi serviciile de transport, utilizate pentru hărţile digitale, să fie corecte şi accesibile, dacă este posibil, producătorilor de hărţi digitale şi furnizorilor de servicii conexe, pe baza:

 

   disponibilităţii pentru producătorii de hărţi digitale şi furnizorii de servicii conexe a datelor rutiere şi din trafic existente, utilizate pentru hărţile digitale;

 

   facilitării schimbului electronic de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi producătorii privaţi de hărţi digitale şi furnizorii privaţi de servicii conexe;

 

   actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic utilizate pentru hărţile digitale;

 

    actualizării periodice a hărţilor digitale de către producătorii de hărţi digitale şi furnizorii de servicii conexe.

 

4.   Specificaţiile pentru acţiunea prioritară (c)

 

Definirea cerinţelor minime privind "informaţiile universale în materie de trafic" referitoare la siguranţa rutieră şi furnizate, dacă este posibil, gratuit pentru toţi utilizatorii, precum şi privind conţinutul minim al acestora, pe baza:

 

   elaborării şi utilizării unei liste standardizate de evenimente legate de siguranţa rutieră ("mesaje universale privind traficul") care să fie comunicate gratuit utilizatorilor de STI;

 

   compatibilităţii "mesajelor universale privind traficul" şi integrării acestora în serviciile STI în scopul informării în timp real cu privire la trafic şi la călătoriile multimodale.

 

    Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului şi al mărfurilor

 

Specificaţiile şi standardele pentru continuitatea şi interoperabilitatea serviciilor de management al traficului şi al mărfurilor, în special privind reţeaua TEN-T, includ următoarele:

 

1.   Specificaţiile pentru alte acţiuni

 

1.1. Definirea măsurilor necesare pentru a elabora o arhitectură-cadru a UE pentru STI, care să abordeze aspectele specifice legate de STI privind interoperabilitatea, continuitatea serviciilor şi multimodalitatea, inclusiv de exemplu emiterea de bilete interoperabile multimodale, în cadrul căreia statele membre şi autorităţile lor competente, în colaborare cu sectorul privat, să îşi poată elabora propria arhitectură STI pentru mobilitatea la nivel naţional, regional sau local.

 

1.2. Definirea cerinţelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI, în special pentru serviciile transfrontaliere, în vederea gestionării transportului de pasageri în cadrul diferitelor moduri de transport, pe baza:

 

   facilitării schimburilor electronice de date şi informaţii din trafic la nivel transfrontalier şi, după caz, la nivel regional sau între zone urbane şi interurbane sau între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferite părţi interesate;

 

   utilizării fluxurilor de informaţii sau a interfeţelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferite părţi interesate.

 

1.3. Definirea cerinţelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI pentru gestionarea transportului de mărfuri pe coridoarele de transport şi utilizând diferite moduri de transport, pe baza:

 

   facilitării schimburilor electronice de date şi informaţii din trafic la nivel transfrontalier şi, după caz, la nivel regional sau între zone urbane şi interurbane sau între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferite părţi interesate;

 

   utilizării fluxurilor de informaţii sau a interfeţelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferite părţi interesate.

 

1.4. Definirea măsurilor necesare realizării aplicaţiilor STI (în special localizarea şi urmărirea mărfurilor în timpul transportului şi de la un mod de transport la altul) pentru logistica transporturilor de mărfuri (eFreight), pe baza:

 

   accesului dezvoltatorilor de aplicaţii STI la tehnologiile STI pertinente şi utilizarea acestora;

 

   integrarea rezultatelor poziţionării în instrumentele şi centrele de management al traficului.

 

1.5. Definirea interfeţelor necesare pentru asigurarea interoperabilităţii şi a compatibilităţii între arhitectura urbană STI şi arhitectura europeană STI, pe baza:

 

   disponibilităţii datelor privind transportul public, planificarea călătoriilor, cererea de transport, traficul şi parcările pentru centrele urbane de control şi furnizorii de servicii;

 

   facilitării schimbului electronic de date între diferitele centre urbane de control şi furnizori de servicii pentru transportul public sau privat şi pentru toate modurile de transport posibile;

 

   integrării tuturor datelor şi informaţiilor pertinente într-o arhitectură unică.

 

    Domeniul prioritar III: Aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră

 

Specificaţiile şi standardele pentru aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră includ următoarele:

 

1.   Specificaţiile pentru acţiunea prioritară (d)

 

Definirea măsurilor necesare pentru furnizarea armonizată a unui sistem interoperabil paneuropean eCall, incluzând:

 

   disponibilitatea datelor obligatorii ale STI aflate la bord care trebuie să facă obiectul schimbului de informaţii;

 

   disponibilitatea în centrele de preluare a apelurilor de urgenţă a echipamentelor necesare pentru recepţionarea datelor transmise din vehicule;

 

   facilitarea schimbului electronic de date între vehicule şi centrele de preluare a apelurilor de urgenţă.

 

2.   Specificaţiile pentru acţiunea prioritară (e)

 

Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de informare pe baza STI referitoare la spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale, în special în zonele de serviciu şi de repaus din trafic, pe baza:

 

   disponibilităţii informaţiilor privind parcările pentru utilizatori;

 

   facilitării schimbului electronic de date între zonele de parcare, centrele rutiere şi vehicule.

 

3.   Specificaţiile pentru acţiunea prioritară (f)

 

Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de rezervare pe baza STI de spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale, pe baza:

 

   disponibilităţii informaţiilor privind parcările pentru utilizatori;

 

   facilitării schimbului electronic de date între zonele de parcare, centrele rutiere şi vehicule;

 

   integrării tehnologiilor STI pertinente atât în vehicule, cât şi în zonele de parcare, pentru actualizarea informaţiilor privind locurile de parcare disponibile în scopul rezervării.

 

4.   Specificaţiile pentru alte acţiuni

 

4.1. Definirea măsurilor necesare pentru sprijinirea siguranţei participanţilor la trafic în ceea ce priveşte interfaţa om-maşină de la bordul vehiculelor acestora şi utilizarea dispozitivelor nomade în sprijinul conducerii vehiculului şi/sau al operaţiei de transport, precum şi a securităţii mijloacelor de comunicare instalate la bord.

 

4.2. Definirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei şi confortului participanţilor la trafic vulnerabili pentru toate aplicaţiile STI relevante.

 

4.3. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea în vehicule şi în infrastructura rutieră a sistemelor electronice avansate de asistenţă pentru conducătorul auto, care nu fac obiectul Directivelor 2007/46/CE, 2002/24/CE şi 2003/37/CE.

 

    Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport

 

Specificaţiile şi standardele pentru asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport includ următoarele:

 

1.   Specificaţiile pentru alte acţiuni

 

1.1. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea diferitelor aplicaţii STI într-o platformă deschisă la bordul vehiculului, pe baza:

 

   identificării cerinţelor funcţionale aferente aplicaţiilor STI existente sau planificate;

 

   definirii unei arhitecturi de sistem deschis care să definească funcţionalităţile şi interfeţele necesare pentru interoperabilitatea/interconectarea cu sistemele şi instalaţiile infrastructurii;

 

   integrării "plug and play", în viitor, a aplicaţiilor STI noi sau actualizate într-o platformă deschisă instalată la bord;

 

   utilizării unui proces de standardizare pentru adoptarea arhitecturii şi a specificaţiilor privind platforma deschisă instalată la bord.

 

1.2. Definirea măsurilor necesare pentru continuarea dezvoltării şi implementării de sisteme cooperative (între vehicule, între vehicul şi infrastructură, între infrastructuri), pe baza:

 

   facilitării schimbului de date sau informaţii între vehicule, infrastructuri şi între vehicul şi infrastructură;

 

   disponibilităţii pentru părţile implicate, vehicul sau infrastructura rutieră, a datelor sau informaţiilor pertinente care urmează să fie schimbate;

 

   utilizării unui format de mesaj standardizat pentru schimbul de date sau informaţii între vehicul şi infrastructură;

 

   definirii unei infrastructuri de comunicare pentru schimbul de date sau informaţii între vehicule, infrastructuri şi între vehicul şi infrastructură;

 

   utilizării proceselor de standardizare pentru adoptarea arhitecturilor respective.

 

_________________________

 

ANEXA II

 

PRINCIPII PENTRU SPECIFICAŢIILE ȘI IMPLEMENTAREA STI

 

(astfel cum sunt menţionate la articolele 5, 6 şi 8)

 

Adoptarea specificaţiilor, acordarea mandatelor pentru standarde şi selecţionarea şi implementarea aplicaţiilor şi serviciilor STI se bazează pe o evaluare a nevoilor care să implice toate părţile interesate relevante şi respectă principiile prezentate în continuare. Aceste măsuri:

 

(a)  sunt eficace - au o contribuţie tangibilă la soluţionarea provocărilor-cheie cu care se confruntă transportul rutier european (de exemplu reducerea aglomerării, diminuarea emisiilor, îmbunătăţirea eficienţei energetice, atingerea unor niveluri ridicate de siguranţă şi securitate, inclusiv în ceea ce priveşte participanţii vulnerabili la trafic);

 

(b)  sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor - optimizează raportul dintre costuri şi rezultate din perspectiva îndeplinirii obiectivelor;

 

(c)  sunt proporţionale - asigură, după caz, diferite niveluri de calitate şi de implementare realizabile ale serviciilor, ţinând seama de specificităţile locale, regionale, naţionale şi europene;

 

(d)  sprijină continuitatea serviciilor - asigură servicii neîntrerupte atât în întreaga Uniune, îndeosebi privind reţeaua transeuropeană, cât şi, dacă este posibil, la frontierele sale externe, atunci când serviciile STI sunt implementate. Ar trebui asigurată continuitatea serviciilor la un nivel adaptat caracteristicilor reţelelor de transport care fac legătura între ţări şi, după caz, între regiuni, precum şi între oraşe şi zonele rurale;

 

(e)  asigură interoperabilitatea - asigură faptul că sistemele şi procesele comerciale care se află la baza acestora au capacitatea de a face schimb de date, informaţii şi cunoştinţe, pentru a permite furnizarea eficientă a serviciilor STI;

 

(f)   sprijină compatibilitatea inversă - asigură, după caz, capacitatea sistemelor STI de a lucra cu sistemele existente care au acelaşi scop, fără a împiedica dezvoltarea noilor tehnologii;

 

(g)  respectă caracteristicile infrastructurilor şi reţelelor naţionale existente - ţin seama de diferenţele inerente dintre caracteristicile reţelelor de transport, îndeosebi în ceea ce priveşte mărimea volumului de trafic şi condiţiile meteorologice din trafic;

 

(h)  promovează egalitatea accesului - nu împiedică şi nu discriminează în ceea ce priveşte accesul la aplicaţiile şi serviciile STI de către participanţii vulnerabili la trafic;

 

(i)   sprijină maturitatea - demonstrează, după o evaluare adecvată a riscului, robusteţea sistemelor STI inovatoare, printr-un nivel suficient de dezvoltare tehnică şi prin exploatare operaţională;

 

(j)   asigură calitatea datării şi a poziţionării - utilizează infrastructuri prin satelit sau orice tehnologie care asigură niveluri echivalente de precizie pentru scopurile aplicaţiilor şi serviciilor STI pentru care sunt necesare servicii de datare şi poziţionare globale, continue, exacte şi garantate;

 

(k)  înlesnesc intermodalitatea - la implementarea STI, după caz, ţin seama de coordonarea diferitelor moduri de transport;

 

(l)   respectă coerenţa - ţin seama de normele, politicile şi activităţile existente ale Uniunii care sunt relevante în domeniul STI, îndeosebi în domeniul standardizării.

 

_________________________